Všeobecné podmienky ISTP

Všeobecné podmienky využívania ISTP upravujú podmienky využívania ISTP jednotlivými fyzickými a právnickými osobami, ako aj niektoré práva, povinnosti a vzťahy medzi Prevádzkovateľom (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny), Sprostredkovateľom (tím ISTP - TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.) a tretími osobami, ktorým Prevádzkovateľ poskytuje rôzne služby prostredníctvom ISTP, ako napr. bezplatné zverejňovanie pracovných ponúk, poskytovanie informácií o zamestnaniach a poradenstvo pri hľadaní práce. Prevádzkovateľ poskytuje služby pre širokú verejnosť (predovšetkým však pre uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie, zamestnancov, žiakov/študentov, zamestnávateľov, zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a výchovných poradcov).

Tieto Všeobecné podmienky sú záväzné pre všetkých používateľov ISTP a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR.

Všeobecné podmienky využívania ISTP na stiahnutie

V zmysle § 15 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúvajú osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, takéto spracúvanie osobných údajov je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca. Písomný súhlas zákonného zástupcu.pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie