Spýtajte sa nás

V prípade, že máte otázku k vybranému zamestnaniu, navrhujete niečo doplniť alebo upraviť, kliknite na tlačidlo „Spýtať sa“. Za vaše námety a pripomienky vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie
 • avatar
  Pavol Hudec
  Bez kategórie 02. 09. 2009 11:39:18

  tt


kvalifikácia a tarifná trieda

Odpovedať
 • avatar
  Monika Bruncková
  Školstvo 22. 06. 2009 09:25:12

  Mám kvalifikáciu-rigorózna skúška z učiteľstva pre primárne vzdelávanie a štátnu skúšku z učiteľstva pre 1. stupeň základných škôl. Vyučujem na základnej umeleckej škole v tanečnom odbore. Prosím, akú kvalifikáciu potrebujem a do akej tarifnej triedy patrím? Ďakujem, Moniq

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   25. 06. 2009 07:22:57

   Prajem Vám príjemný deň p. Bruncková,

   Vaša kvalifikácia úplne postačuje na kvalifikovaný výkon pozície Učiteľa základnej umeleckej školy. Podľa experta, ktorý nahodnocoval požiadavky pre túto pozíciu je pri Vašom optimálnom vzdelaní odporučený platový stupeň 9.

   S pozdravom

   Lucia Dítětová


Otázka

Odpovedať
 • avatar
  Boris Sádovský
  Ostatné 28. 04. 2009 19:49:24

  Kde by som sa mohol dozvedieť na akých školách sa dá vyštudovať na bezpečnostného technika, alebo aké skúšky mám absolvovať aby, som mohol túto funkciu vykonávať?

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   29. 04. 2009 08:34:55

   Prajem Vám príjemný deň Vážený p. Boris Sádovský,

   Na základe Vašej pripomienky Vám zasielam informáciu o podmienkach, ktoré musí splniť osoba majúca záujem vykonávať pracovnú pozíciu bezpečnostného technika. Typ absolvovaného štúdia nie je rozhodujúci, dôležitý je dosiahnutý stupeň vzdelania, osvedčenie a dĺžka vykonávanej praxe. Tieto podmienky ustanovuje nižšie uvedený zákon.

   Bezpečnostnotechnická služba v súlade s § 23 z. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia.

   Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 1. 7. 2006 zaviedol nový termín a to termín „autorizovaný bezpečnostný technik“.

   V súlade s § 24 odsekom 1 z. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov autorizovaný bezpečnostný technik je bezpečnostný technik, ktorý po absolvovaní najmenej dvoch rokov odbornej praxe po získaní osvedčenia úspešne vykonal skúšku pred skúšobnou komisiou vymenovanou Národným inšpektorátom práce.

   V súlade s § 24 odsekom 2 z. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov autorizovaným bezpečnostným technikom je aj osoba, ktorej po preukázaní najmenej päťročného plnenia odborných činností v štátnej správe na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Národný inšpektorát práce vydá osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika. O vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika možno písomne požiadať najneskôr do dvoch rokov od skončenia plnenia uvedených odborných činností.

   Žiadateľ o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika (ďalej len žiadateľ) podá na Národný inšpektorát práce písomnú žiadosť, v ktorej uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu. K žiadosti je potrebné priložiť:

   a) doklad o skončení úplného stredného vzdelania, úplného stredného odborného vzdelania alebo vysokoškolského vzdelania,

   b) osvedčenie bezpečnostného technika,

   c) doklad o splnení podmienky dĺžky odbornej praxe, ak ide o osobu podľa odseku 1,

   d) správny poplatok vo výške 1.000,- Sk vo forme kolkovej známky.

   Odborná prax sa preukazuje písomným potvrdením zamestnávateľa o výkone odborných činností a jeho dĺžke s uvedením odvetvia ekonomickej činnosti, do ktorej je zamestnávateľ zaradený. Pri dodávateľskom spôsobe výkonu úloh bezpečnostného technika sa odborná prax preukazuje príslušnou zmluvou o výkone odborných činností s uvedením dĺžky výkonu u jednotlivých odberateľov jeho služieb s priradením odvetvia ekonomickej činnosti, do ktorej je zaradený odberateľ jeho služby.

   Pri odbornej skúške musí žiadateľ preukázať znalosť právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a schopnosť uplatňovať ich a znalosť požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a schopnosť prakticky ich vykonávať; okruh požiadaviek Národný inšpektorát práce zverejňuje obvyklým spôsobom.

   Národný inšpektorát práce je povinný vydať žiadateľovi do 15 dní po úspešne vykonanej skúške alebo podaní žiadosti podľa odseku 2 osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika.

   Autorizovaný bezpečnostný technik je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika aktualizačnú odbornú prípravu podľa osobitného predpisu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou.

   Národný inšpektorát práce vedie evidenciu osvedčení autorizovaného bezpečnostného technika a zverejňuje ich zoznam.

   Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika stráca platnosť, ak autorizovaný bezpečnostný technik neabsolvoval vyššie uvedenú aktualizačnú odbornú prípravu.

   Fyzická osoba s osvedčením bezpečnostného technika vydaným do 30. júna 2006 môže vykonávať činnosť autorizovaného bezpečnostného technika na základe osvedčenia vydaného Národným inšpektorátom práce aj bez vykonania skúšky podľa § 24, ak do 30. júna 2006 sústavne najmenej päť rokov vykonávala úlohy bezpečnostného technika u zamestnávateľa, ktorý vykonáva činnosť podľa prílohy č. 1 z. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 24 ods. 9 najneskôr do 31. decembra 2007.

   PRÍL. č. 1 k zákonu č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   Zoznam činností s vyšším rizikom, pri ktorých môže dôjsť k závažnému poškodeniu zdravia zamestnancov alebo pri ktorých častejšie dochádza k poškodeniu ich zdravia

   Činnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže pri plnení pracovných povinností dôjsť k závažnému poškodeniu zdravia zamestnancov alebo pri ktorých častejšie dochádza k poškodeniu ich zdravia, podľa tohto zákona sa na základe odvetvovej klasifikácie ekonomických činností rozdeľujú takto:

   Kód odvetvovej Ekonomická činnosť klasifikácie ekonomických činností (OKEČ)

   A Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesníctvo

   C Ťažba nerastných surovín

   DA Výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov

   DC Spracúvanie kože a výroba kožených výrobkov

   DD Spracúvanie dreva a výroba výrobkov z dreva

   DE Výroba celulózy, papiera a výrobkov z papiera; vydavateľstvo a tlač

   DF Výroba koksu, rafinovaných ropných produktov

   a jadrového paliva

   DG Výroba chemikálií, chemických výrobkov a chemických vláken

   DH Výroba výrobkov z gumy a plastov

   DI Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

   DJ Výroba kovov a výroba kovových výrobkov

   DK Výroba strojov a zariadení inde nezaradených

   DL Výroba elektrických a optických zariadení

   DM Výroba dopravných prostriedkov

   DN Výroba i. n.

   E Výroba a rozvod elektriny, plynu, pary a vody

   F Stavebníctvo

   I Doprava, skladovanie a pošty okrem telekomunikácií,

   vzdušnej dopravy a činnosti cestovných kancelárií

   N Zdravotníctvo a sociálna pomoc

   O Ostatné spoločenské, sociálne a osobné služby

   S pozdravom

   Lucia Dítětová


M. Uhrinová

Odpovedať
 • avatar
  Mária Uhrinová
  Zdravotníctvo 10. 11. 2008 13:42:51

  Dobrý deň, chcem sa opýtať ako mám byť zaradená keďže pracujem v Psychiatrickej liečebni ako sociálny pracovník, pretože terajšie zaradenie ako sociálna sestra už od roku 2004 neexistuje. Potvrdila mi to pracovníčka Ministerstva zdravotníctva, ktorá mi však nevedela odpovedať na otázku ako mám byť zaradená. Mám ukončenú VŠ II. stupňa v odbore Sociálna práca a Sociálna pedagogika. Tiež by som chcela vedieť do akej KTP patrím keďže som to tam nenašla. Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   24. 11. 2008 08:13:49

   Prajem príjemný deň pani Uhrinová,

   informácie uvádzané vo Vašej pripomienke sú neúplné na poskytnutie komplexného stanoviska. Vo Vašej otázke sa nezmieňujete o druhu práce (pracovných činnostiach) dohodnutom v pracovnej zmluve, o skutočne vykonávaných pracovných činnostiach, o svojej predchádzajúcej odbornej praxi ( t.j. ako dlho robíte u príslušného zamestnávateľa a aké činnosti ste vykonávali), akým spôsobom je vo Vašej organizácii upravená činnosť v oblasti sociálnej služby, či ste absolvovali aj nejaké ďalšie vzdelávanie (a ak áno, kedy, o aký typ a v akom odbore išlo), ako ste boli a teraz ste zaradená, ako a akými predpismi máte upravený systém odmeňovania. Všetky tieto aspekty majú vplyv na Vaše zaradenie v organizácií.

   S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti, ale najmä na skutočnosť, že problematiku odmeňovania a zaradenia do určitej platovej triedy nemožno zužovať len na dosiahnuté vzdelanie, nie je preto možné vyčerpávajúco a jednoznačne odpovedať na Vašu otázku. V tejto veci som sa obrátila aj na Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré mi poskytlo komplexný pohľad na oblasť odmeňovania v rezorte zdravotníctva, ktorý Vám uvádzam v plnom znení. Dúfam, že Vám nasledovné informácie pomôžu zorientovať sa v tejto problematike.

   Stanovisko:

   Psychiatrické liečebne patria medzi zamestnávateľov, ktorých odmeňovanie sa riadi príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce.

   Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – v priamej väzbe na svoje odborné zameranie - má spracovanú vlastnú systemizáciu pracovných miest, ktorá obsahuje zoznam a počet jednotlivých pracovných miest a požadované kvalifikačné predpoklady.

   Pokiaľ ide o pracovné miesta zdravotníckych pracovníkov, zamestnávateľ musí rešpektovať osobitné predpisy upravujúce odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (t.j. nariadenie vlády č. 742/2004 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády č. 322/2006 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov).

   Podľa citovaného nariadenia vlády č. 742/2004 Z.z., iný zdravotnícky pracovník spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaním vysokoškolského vzdelania II. stupňa v odbore sociálna práca a získaním osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve iného zdravotníckeho pracovníka a odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaním diplomu o špecializácii.

   V nadväznosti na systemizáciu pracovných miest má zamestnávateľ upravené katalógy pracovných činností a vzorové popisy práce, ktoré slúžia ako východisko pre dohodnutie druhu práce a jeho stručnú charakteristiku so zamestnancami v pracovnej zmluve. Aj keď zdravotnícke zariadenia už nepatria do pôsobnosti zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri tvorbe katalógov spravidla vychádzajú z nariadenia vlády č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní, ktoré obsahuje aj viaceré príklady pracovných činností pre pracovníkov sociálnej služby.

   V súlade s príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce mzdové podmienky zamestnávateľ dohodne s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve alebo so zamestnancom v pracovnej zmluve. Mzdový systém dohodnutý v kolektívnych zmluvách obsahuje najmä počet tarifných tried a sadzby mzdových taríf, spôsob odmeňovania zamestnancov, formy mzdy, výšku a podmienky poskytovania mzdových zvýhodnení, podmienky prémiovania zamestnancov, výšku a spôsob ocenenia výsledkov za dlhšie časové obdobie, ako aj ďalšie otázky súvisiace s poskytovaním mzdy za prácu, mzdy za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, náhrady mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť. Zamestnávateľ, ktorý nemá podmienky odmeňovania dohodnuté so zástupcami zamestnancov, máva tieto podmienky zvyčajne upravené vo svojom internom mzdovom predpise.

   Charakteristiky stupňov náročnosti pracovných miest upravuje príloha 1. Zákonníka práce. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí zodpovedajú štvrtému stupňu náročnosti práce, výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí zodpovedá piatemu stupňu náročnosti práce.

   S pozdravom

   Lucia Dítětová


Info o koordinatorovi a garantovi

Odpovedať
 • avatar
  Dita Leczova
  ISTP 26. 09. 2008 14:24:41

  Dobry den!

  Pri jednotlivych poziciach (v oblastiach psychologia a socialna starostlivost) som nenasla udaje o koordinatorovi a garantovi pozicie. Zaujimalo by ma preto, ci su uvedene pozicie uz schvalene, alebo ide len o navrhy pozicii.

  Pracujem v oblasti komunitnej starostlivosti o dusevne zdravie a v kartoteke mi chybaju pozicie, ktore by sa priamo vztahovali na tuto oblast cinnosti.

  Dakujem za odpoved!

  S pozdravom,

  Leczova

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   13. 11. 2008 13:29:14

   Prajem Vám príjemný deň p. Leczová,

   pozície v oblasti psychológia a sociálna starostlivosť sú už dokončené, ale hlavným princípom nášho systému je, že všetky popisy sú k dispozícií expertom z praxe, aby do nich mohli zasiahnuť. To znamená, že v prípade Vášho záujmu o spoluprácu je možné popisy pozícií meniť a pridávať nové pozície. Zaujala ma informácia o tom, že pracujete v oblasti komunitnej starostlivosti, bolo by pre nás zaujímavé s Vami spolupracovať a nahodnotiť do nášho systému nové pozície práve z tejto oblasti. Pokiaľ máte o takúto spoluprácu záujem, prosím kontaktujte ma na adrese ditetova@trexima.sk

   S pozdravom

   Lucia Dítětová


Pediker

Odpovedať
 • avatar
  Alfonz Hubert
  ISTP 20. 08. 2008 16:36:11

  dobry den, rada by som uvitala v tejto databaze profesiu Pediker. rada budem spolupracovat na jej tvorbe, ak mi date reciprocne info o mzdach tohto remesla v okrese presov. Dakujem

  Ivona Hubert Pedikerka

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   22. 08. 2008 11:25:08

   Prajem Vám príjemný deň,

   ďakujeme za pripomienku do nášho systému. Váš postreh bol správny, v systéme ešte nemáme zaradenú pozíciu pedikér/pedikérka. Projekt ISTP a najmä jeho nástroj Kartotéka typových pozícií sa priebežne dopĺňa o nové pozície, ktoré sa nachádzajú na slovenskom trhu práce a ponúkajú uplatnenie našim občanom. Na základe Vášho podnetu bude táto pracovná pozícia spracovaná a zaradená do systému v decembri 2008. V prípade ďalších námetov na nové pozície, ktoré by mohli byť zaradené do Kartotéky typových pozícií, pokojne napíšte ďalšiu pripomienku a náš tím sa ňou bude určite zaoberať. Ďakujeme za dobrý námet a prajeme veľa pracovných úspechov.

   S pozdravom

   Lucia Dítětová


Dobry den,

Odpovedať
 • avatar
  Alfonz Hubert
  Bez kategórie 20. 08. 2008 16:32:26

  som velmi rada a ze existuje taka stranka , ktoru ste vymysleli. Jedine ma velmi mrzi, ze som tu nenasla remeslo ktore vykonavam a tym je Pedikerka. Ponukam Vam spolupracu na tvorbe tejto pozicie , a to pod podmienkou, ze mi date info o zarobkoch pozicie Pediker. S pozdravom a cakam , ze sa mi coskoro ozvete.

  Adela Hubert, Pediker


Pozícia upratovačka/upratovač

Odpovedať
 • avatar
  Dada Krammerová
  ISTP 07. 12. 2007 16:56:41

  Dobrý deň, nenašla som prac. pozíciu upratovačka/upratovač, záhradník. Ďakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   21. 12. 2007 08:59:42

   Dobrý deň pani Dada Krammerová,

   v module KTP nájdetete pozíciu Záhradník v smere odborného zamerania Poľnohospodárska výroba (vo vyhľadávaní v pravom hornom rohu zadaním čísla ID pozície 3 ). ˇKonkrétnu pozíciu Upratovač v KTP nenájdete, skrýva sa pod názvom Pomocný pracovník v službách v smere odborného zamerania -Osobné, prevádzkové služby (vo vyhľadávači stačí zadať č. 219). V prípade ďalších nejasností nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

   S pozdravom a príjemné prežitie vianočných sviatkov Vám želá

   Robert Mihály


Hladam pracu

Odpovedať
 • avatar
  Marta Semseiová
  Ostatné 07. 08. 2007 16:52:54

  Hladam pracu ako dokladacka tovaru ,upratovacka,alebo sanitarka,a podobne.V Dunajskej Strede.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   13. 08. 2007 13:30:04

   Prajem Vám príjemný deň p. Semseiová,

   v rámci internetovej aplikácie ISTP si môžete bezplatne vytvoriť Váš individuálny profil, podľa ktorého si môžete na internete bezplatne vyhľadávať aktuálne pracovné ponuky. Postup je jednoduchý. Pokiaľ máte prístup k internetu kliknite si domovskú stránku www.istp.sk. Potom si z ponuky vyberte nástroj AIP (analýza individuálneho potenciálu), kde budete postupne zadávať údaje o Vašom vzdelaní, praxi, zručnostiach atď. Celým dotazníkom prejdete jednoducho, odpovede si budete vyberať z predvolených polí. Keď vyplníte položky v AIP na ľavej strane aplikácie budete mať tlačidlo s názvom vyhľadať pozície, po stlačení ktorého Vám systém ponúkne vhodné pozície vzhľadom na Vaše vzdelanie a schopnosti. Z ponúknutých pozícií si vyberte iba tie, ktoré Vás zaujali a potom stlačte tlačidlo (tiež na ľavej strane aplikácie) s názvom voľné miesta. Po stlačení Vám systém bude ponúkať aktuálne voľné pracovné miesta už zosúladené s Vašim profilom, ktorý ste si bezplatne vytvorili. Po skončení práce si môžete profil uložiť, systém Vám ponúkne jedinečné heslo a číslo, pod ktorým sa k profilu môžete kedykoľvek vrátiť a opäť vyhľadávať rovnakým postupom voľné pracovné miesta.

   Držíme Vám palce pri hladaní pracovných ponúk.

   S pozdravom

   Lucia Dítětová


Práca na doma

Odpovedať
 • avatar
  Anežka Morongová
  Ostatné 30. 07. 2007 14:28:47

  Chcela by som sa opýtať na všetky závažné podmienky pre vykonávanie práce doma, napr. spravovanie internetového predaja. Potrebujem mať nejaké oprávnenie, živnosť, alebo môžem túto prácu robiť len tak bez prihlásenia.

  Aké sú dnes možnosti zamestnať sa doma a pracovať legálne?

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   13. 08. 2007 13:40:30

   Prajem Vám príjemný deň p. Morongová,

   prácu doma môžete vykonávať viacerými spôsobmi, pričom je práca na doma definovaná aj v Zákonníku práce. Ide o úplne legálnu prácu, pričom je určené miesto výkonu práce Vaše aktuálne bydlisko. Prácu na doma môžete vykonávať na živnosť, pričom musíte byť držiteľkou živnostenského listu na danú pracovnú činnosť. Mnohí zamestnávatelia však podporujú prácu doma formou klasického pracovného pomeru formou pracovnej zmluvy. Súčasťou pracovnej zmluvy musí byť aj určenie miesta výkonu práce. V takomto prípade je zamestnávateľ povinný prihlásiť Vás do sociálnej poisťovne a uhrádzať za Vás povinné odvody. V prípade výkonu práce na živnosť si odvody platíte sama. Forma zamestnávania doma sa využíva hlavne u ľudí so zdravotnými obmedzeniami, matky s malými deťmi, starších občanov ale aj osoby, ktoré by mohli mať problém pri dochádzaní do zamestnania.

   Držím Vám palce.

   S pozdravom

   Lucia Dítětová

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie