Spýtajte sa nás

V prípade, že máte otázku k vybranému zamestnaniu, navrhujete niečo doplniť alebo upraviť, kliknite na tlačidlo „Spýtať sa“. Za vaše námety a pripomienky vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

Brezinová

Odpovedať
 • avatar
  Lenka Brezinová
  Školstvo 21. 09. 2009 11:32:22

  Dobrý deň. Prosím Vás o pomoc. Prednedávnom som nastúpila do zamestnania na pracovnú pozíciu vychovávateľka v detskom domove. Mám ukončenú VŠ 2.stupňa v odbore Sociálna práca a Sociálna pedagogika a hneď po škole som 10 mesiacov pracovala v Anglicku v domácnosti. Bolo mi však povedané, že na túto pozíciu nie som dostatočne kvalifikovaná a budem musieť študovať ešte špeciálnu pedagogiku. Naozaj mi na túto pozíciu nestačí Sociálna pedagogika a v akej platovej triede budem zaradená?

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   12. 10. 2009 12:56:37

   Príjemný dobrý deň pani Brezinová,

   Odbor špeciálna pedagogika sa zaoberá teóriou a praxou výchovy, edukácie detí, mládeže a dospelých vyžadujúcich špeciálnu starostlivosť z dôvodu mentálneho, senzorického, somatického postihnutia, narušených komunikačných schopností, psychosociálneho narušenia alebo z dôvodu iných špecifických daností, porúch učenia a správania. Ak sa v detskom domove staráte aj o výchovu a vzdelávanie žiakov s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím, môže Váš zamestnávateľ mať takúto požiadavku, keďže odbor špeciálna pedagogika je v takomto prípade považovaný za optimálne školské vzdelanie na výkon danej pozície. Bližšie informácie o tomto odbore môžete nájsť na týchto stránkach - http://ti.rafael.sk/skripta/D-Specialnapedagogika.doc

   http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=2296

   Zaradenie zamestnanca do platovej triedy je závislé od náročnosti vykonávaných výchovno-vzdelávacích činností a dĺžky započítanej praxe na účely zvýšenia platovej tarify. Spôsob odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme upravuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Problematiku zaradenia zamestnanca do platovej triedy upravuje § 5 zákona o odmeňovaní. Hlavnými kritériami zaradenia zamestnanca do platovej triedy je druh vykonávanej pracovnej činnosti a splnenie ustanovených kvalifikačných predpokladov.

   Na vykonávanie výchovno-vzdelávacích činností sa vyžaduje osobitný kvalifikačný predpoklad. Osobitným predpisom, ktorý ustanovuje potrebu kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov, je vyhláška Ministerstva školstva SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

   Výchovno-vzdelávacie činnosti, ktoré vykonáva pedagogický zamestnanec (vychovávateľ), sú zaradené do 7. až 12. platovej triedy. Na ich vykonávanie je ustanovené úplné stredné odborné vzdelanie (7. až 9. platová trieda), vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (8. až 10. platová trieda) alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (10. až 12. platová trieda), odborná a pedagogická spôsobilosť (s výnimkou 7. platovej triedy) a pre 11. a 12. platovú triedu sa vyžaduje tiež vykonať kvalifikačnú skúšku.

   Zaradenie zamestnanca do platovej triedy je v kompetencii zamestnávateľa. Len zamestnávateľ vie posúdiť náročnosť a zložitosť pracovnej činnosti vykonávanej zamestnancom a na základe toho rozhodnúť o jeho zaradení do platovej triedy, a teda má aj zodpovednosť za správne uplatňovanie zákona.

   V prípade ďalších otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať. Vo Vašom pracovnom i osobnom živote Vám prajeme všetko najlepšie.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


Haslerka

Odpovedať
 • avatar
  Hašlerka Hašlerka
  Zdravotníctvo 20. 09. 2009 15:25:15

  Dobrý deň.

  Chcela by som Vás poprosiť o pomoc. Potrebujem si spraviť kurz sanitára, ale len dialkovo. Pochádzam z okr. Púchov. Nemohli by ste mi poradiť kde najbližšie by som si mohla urobiť tento kurz. Informovala som sa aj v Pov. Bystrici na SZŠ, ale tam by som mohla len večerne, čo sa mi nedá.Chcela by som pracovať v zdravotníctve. Keďže mám ukončenú školu bez maturity, tak pravdepodobne sa môžem uplatniť len ako sanitárka. Alebo existuje ešte aj iná možnosť ako pracovať v zdravotníctve a doplniť si vzdelanie dialkovo? Ďakujem

  počet odpovedí: 2
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   22. 09. 2009 13:52:23

   Príjemný dobrý deň,

   Vašu situáciu sme prekonzultovali so Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov a jej zástupkyňa nám povedala, že na výkon akejkoľvek pozície z oblasti zdravotníctva treba odbornú spôsobilosť. Na výkon pozície sanitár je nutné absolvovať odbor na vybranej zdravotníckej škole (učebný odbor 5371 3 sanitár). Keďže pochádzate z okresu Púchov, odporúčame sa pozrieť na Strednú zdravotnícku školu v Trenčíne, ktorá vyučuje tento odbor diaľkovou formou (http://szstn.edupage.org/text/?text=text/text3&subpage=1&). Ďalšiu možnosť predstavuje Stredná odborná škola zdravotnícka v Žiline, ktorá vyučuje tento odbor prostredníctvom večerného štúdia (http://www.szshlbokaza.edu.sk/) alebo Stredná odborná škola zdravotnícka v Považskej Bystrici poskytuje 1-ročné štúdium popri zamestnaní pre študijný odbor sanitár (http://www.szspb.tsk.sk/). V prípade bližších informácií odporúčame kontaktovať Slovenskú komoru medicínsko-technických pracovníkov (e-mail: info@sekmtp.sk, web: http://www.sekmtp.sk, tel.: 032/6494545), ktorá združuje vybraných zdravotníckych pracovníkov. Dúfame, že sme Vám aspoň trochu pomohli a vo Vašom pracovnom i osobnom živote Vám prajeme všetko najlepšie.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   22. 09. 2009 20:08:02

   Dobrý deň.

   Ďakujem Vám za odpoveď. Konečne som sa dozvedela informácie, ktoré mi pomôžu ďalej. Ešte raz ďakujem.


 • avatar
  Pavol Hudec
  Bez kategórie 02. 09. 2009 11:49:39

  TEST


 • avatar
  Pavol Hudec
  Bez kategórie 02. 09. 2009 11:49:22

  TEST


 • avatar
  Pavol Hudec
  Bez kategórie 02. 09. 2009 11:39:58

  tt


 • avatar
  Pavol Hudec
  Bez kategórie 02. 09. 2009 11:39:18

  tt


kvalifikácia a tarifná trieda

Odpovedať
 • avatar
  Monika Bruncková
  Školstvo 22. 06. 2009 09:25:12

  Mám kvalifikáciu-rigorózna skúška z učiteľstva pre primárne vzdelávanie a štátnu skúšku z učiteľstva pre 1. stupeň základných škôl. Vyučujem na základnej umeleckej škole v tanečnom odbore. Prosím, akú kvalifikáciu potrebujem a do akej tarifnej triedy patrím? Ďakujem, Moniq

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   25. 06. 2009 07:22:57

   Prajem Vám príjemný deň p. Bruncková,

   Vaša kvalifikácia úplne postačuje na kvalifikovaný výkon pozície Učiteľa základnej umeleckej školy. Podľa experta, ktorý nahodnocoval požiadavky pre túto pozíciu je pri Vašom optimálnom vzdelaní odporučený platový stupeň 9.

   S pozdravom

   Lucia Dítětová


Otázka

Odpovedať
 • avatar
  Boris Sádovský
  Ostatné 28. 04. 2009 19:49:24

  Kde by som sa mohol dozvedieť na akých školách sa dá vyštudovať na bezpečnostného technika, alebo aké skúšky mám absolvovať aby, som mohol túto funkciu vykonávať?

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   29. 04. 2009 08:34:55

   Prajem Vám príjemný deň Vážený p. Boris Sádovský,

   Na základe Vašej pripomienky Vám zasielam informáciu o podmienkach, ktoré musí splniť osoba majúca záujem vykonávať pracovnú pozíciu bezpečnostného technika. Typ absolvovaného štúdia nie je rozhodujúci, dôležitý je dosiahnutý stupeň vzdelania, osvedčenie a dĺžka vykonávanej praxe. Tieto podmienky ustanovuje nižšie uvedený zákon.

   Bezpečnostnotechnická služba v súlade s § 23 z. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia.

   Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 1. 7. 2006 zaviedol nový termín a to termín „autorizovaný bezpečnostný technik“.

   V súlade s § 24 odsekom 1 z. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov autorizovaný bezpečnostný technik je bezpečnostný technik, ktorý po absolvovaní najmenej dvoch rokov odbornej praxe po získaní osvedčenia úspešne vykonal skúšku pred skúšobnou komisiou vymenovanou Národným inšpektorátom práce.

   V súlade s § 24 odsekom 2 z. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov autorizovaným bezpečnostným technikom je aj osoba, ktorej po preukázaní najmenej päťročného plnenia odborných činností v štátnej správe na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Národný inšpektorát práce vydá osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika. O vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika možno písomne požiadať najneskôr do dvoch rokov od skončenia plnenia uvedených odborných činností.

   Žiadateľ o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika (ďalej len žiadateľ) podá na Národný inšpektorát práce písomnú žiadosť, v ktorej uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu. K žiadosti je potrebné priložiť:

   a) doklad o skončení úplného stredného vzdelania, úplného stredného odborného vzdelania alebo vysokoškolského vzdelania,

   b) osvedčenie bezpečnostného technika,

   c) doklad o splnení podmienky dĺžky odbornej praxe, ak ide o osobu podľa odseku 1,

   d) správny poplatok vo výške 1.000,- Sk vo forme kolkovej známky.

   Odborná prax sa preukazuje písomným potvrdením zamestnávateľa o výkone odborných činností a jeho dĺžke s uvedením odvetvia ekonomickej činnosti, do ktorej je zamestnávateľ zaradený. Pri dodávateľskom spôsobe výkonu úloh bezpečnostného technika sa odborná prax preukazuje príslušnou zmluvou o výkone odborných činností s uvedením dĺžky výkonu u jednotlivých odberateľov jeho služieb s priradením odvetvia ekonomickej činnosti, do ktorej je zaradený odberateľ jeho služby.

   Pri odbornej skúške musí žiadateľ preukázať znalosť právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a schopnosť uplatňovať ich a znalosť požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a schopnosť prakticky ich vykonávať; okruh požiadaviek Národný inšpektorát práce zverejňuje obvyklým spôsobom.

   Národný inšpektorát práce je povinný vydať žiadateľovi do 15 dní po úspešne vykonanej skúške alebo podaní žiadosti podľa odseku 2 osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika.

   Autorizovaný bezpečnostný technik je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika aktualizačnú odbornú prípravu podľa osobitného predpisu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou.

   Národný inšpektorát práce vedie evidenciu osvedčení autorizovaného bezpečnostného technika a zverejňuje ich zoznam.

   Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika stráca platnosť, ak autorizovaný bezpečnostný technik neabsolvoval vyššie uvedenú aktualizačnú odbornú prípravu.

   Fyzická osoba s osvedčením bezpečnostného technika vydaným do 30. júna 2006 môže vykonávať činnosť autorizovaného bezpečnostného technika na základe osvedčenia vydaného Národným inšpektorátom práce aj bez vykonania skúšky podľa § 24, ak do 30. júna 2006 sústavne najmenej päť rokov vykonávala úlohy bezpečnostného technika u zamestnávateľa, ktorý vykonáva činnosť podľa prílohy č. 1 z. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 24 ods. 9 najneskôr do 31. decembra 2007.

   PRÍL. č. 1 k zákonu č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   Zoznam činností s vyšším rizikom, pri ktorých môže dôjsť k závažnému poškodeniu zdravia zamestnancov alebo pri ktorých častejšie dochádza k poškodeniu ich zdravia

   Činnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže pri plnení pracovných povinností dôjsť k závažnému poškodeniu zdravia zamestnancov alebo pri ktorých častejšie dochádza k poškodeniu ich zdravia, podľa tohto zákona sa na základe odvetvovej klasifikácie ekonomických činností rozdeľujú takto:

   Kód odvetvovej Ekonomická činnosť klasifikácie ekonomických činností (OKEČ)

   A Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesníctvo

   C Ťažba nerastných surovín

   DA Výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov

   DC Spracúvanie kože a výroba kožených výrobkov

   DD Spracúvanie dreva a výroba výrobkov z dreva

   DE Výroba celulózy, papiera a výrobkov z papiera; vydavateľstvo a tlač

   DF Výroba koksu, rafinovaných ropných produktov

   a jadrového paliva

   DG Výroba chemikálií, chemických výrobkov a chemických vláken

   DH Výroba výrobkov z gumy a plastov

   DI Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

   DJ Výroba kovov a výroba kovových výrobkov

   DK Výroba strojov a zariadení inde nezaradených

   DL Výroba elektrických a optických zariadení

   DM Výroba dopravných prostriedkov

   DN Výroba i. n.

   E Výroba a rozvod elektriny, plynu, pary a vody

   F Stavebníctvo

   I Doprava, skladovanie a pošty okrem telekomunikácií,

   vzdušnej dopravy a činnosti cestovných kancelárií

   N Zdravotníctvo a sociálna pomoc

   O Ostatné spoločenské, sociálne a osobné služby

   S pozdravom

   Lucia Dítětová


M. Uhrinová

Odpovedať
 • avatar
  Mária Uhrinová
  Zdravotníctvo 10. 11. 2008 13:42:51

  Dobrý deň, chcem sa opýtať ako mám byť zaradená keďže pracujem v Psychiatrickej liečebni ako sociálny pracovník, pretože terajšie zaradenie ako sociálna sestra už od roku 2004 neexistuje. Potvrdila mi to pracovníčka Ministerstva zdravotníctva, ktorá mi však nevedela odpovedať na otázku ako mám byť zaradená. Mám ukončenú VŠ II. stupňa v odbore Sociálna práca a Sociálna pedagogika. Tiež by som chcela vedieť do akej KTP patrím keďže som to tam nenašla. Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   24. 11. 2008 08:13:49

   Prajem príjemný deň pani Uhrinová,

   informácie uvádzané vo Vašej pripomienke sú neúplné na poskytnutie komplexného stanoviska. Vo Vašej otázke sa nezmieňujete o druhu práce (pracovných činnostiach) dohodnutom v pracovnej zmluve, o skutočne vykonávaných pracovných činnostiach, o svojej predchádzajúcej odbornej praxi ( t.j. ako dlho robíte u príslušného zamestnávateľa a aké činnosti ste vykonávali), akým spôsobom je vo Vašej organizácii upravená činnosť v oblasti sociálnej služby, či ste absolvovali aj nejaké ďalšie vzdelávanie (a ak áno, kedy, o aký typ a v akom odbore išlo), ako ste boli a teraz ste zaradená, ako a akými predpismi máte upravený systém odmeňovania. Všetky tieto aspekty majú vplyv na Vaše zaradenie v organizácií.

   S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti, ale najmä na skutočnosť, že problematiku odmeňovania a zaradenia do určitej platovej triedy nemožno zužovať len na dosiahnuté vzdelanie, nie je preto možné vyčerpávajúco a jednoznačne odpovedať na Vašu otázku. V tejto veci som sa obrátila aj na Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré mi poskytlo komplexný pohľad na oblasť odmeňovania v rezorte zdravotníctva, ktorý Vám uvádzam v plnom znení. Dúfam, že Vám nasledovné informácie pomôžu zorientovať sa v tejto problematike.

   Stanovisko:

   Psychiatrické liečebne patria medzi zamestnávateľov, ktorých odmeňovanie sa riadi príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce.

   Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – v priamej väzbe na svoje odborné zameranie - má spracovanú vlastnú systemizáciu pracovných miest, ktorá obsahuje zoznam a počet jednotlivých pracovných miest a požadované kvalifikačné predpoklady.

   Pokiaľ ide o pracovné miesta zdravotníckych pracovníkov, zamestnávateľ musí rešpektovať osobitné predpisy upravujúce odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (t.j. nariadenie vlády č. 742/2004 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády č. 322/2006 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov).

   Podľa citovaného nariadenia vlády č. 742/2004 Z.z., iný zdravotnícky pracovník spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaním vysokoškolského vzdelania II. stupňa v odbore sociálna práca a získaním osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve iného zdravotníckeho pracovníka a odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaním diplomu o špecializácii.

   V nadväznosti na systemizáciu pracovných miest má zamestnávateľ upravené katalógy pracovných činností a vzorové popisy práce, ktoré slúžia ako východisko pre dohodnutie druhu práce a jeho stručnú charakteristiku so zamestnancami v pracovnej zmluve. Aj keď zdravotnícke zariadenia už nepatria do pôsobnosti zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri tvorbe katalógov spravidla vychádzajú z nariadenia vlády č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní, ktoré obsahuje aj viaceré príklady pracovných činností pre pracovníkov sociálnej služby.

   V súlade s príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce mzdové podmienky zamestnávateľ dohodne s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve alebo so zamestnancom v pracovnej zmluve. Mzdový systém dohodnutý v kolektívnych zmluvách obsahuje najmä počet tarifných tried a sadzby mzdových taríf, spôsob odmeňovania zamestnancov, formy mzdy, výšku a podmienky poskytovania mzdových zvýhodnení, podmienky prémiovania zamestnancov, výšku a spôsob ocenenia výsledkov za dlhšie časové obdobie, ako aj ďalšie otázky súvisiace s poskytovaním mzdy za prácu, mzdy za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, náhrady mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť. Zamestnávateľ, ktorý nemá podmienky odmeňovania dohodnuté so zástupcami zamestnancov, máva tieto podmienky zvyčajne upravené vo svojom internom mzdovom predpise.

   Charakteristiky stupňov náročnosti pracovných miest upravuje príloha 1. Zákonníka práce. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí zodpovedajú štvrtému stupňu náročnosti práce, výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí zodpovedá piatemu stupňu náročnosti práce.

   S pozdravom

   Lucia Dítětová


Info o koordinatorovi a garantovi

Odpovedať
 • avatar
  Dita Leczova
  ISTP 26. 09. 2008 14:24:41

  Dobry den!

  Pri jednotlivych poziciach (v oblastiach psychologia a socialna starostlivost) som nenasla udaje o koordinatorovi a garantovi pozicie. Zaujimalo by ma preto, ci su uvedene pozicie uz schvalene, alebo ide len o navrhy pozicii.

  Pracujem v oblasti komunitnej starostlivosti o dusevne zdravie a v kartoteke mi chybaju pozicie, ktore by sa priamo vztahovali na tuto oblast cinnosti.

  Dakujem za odpoved!

  S pozdravom,

  Leczova

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   13. 11. 2008 13:29:14

   Prajem Vám príjemný deň p. Leczová,

   pozície v oblasti psychológia a sociálna starostlivosť sú už dokončené, ale hlavným princípom nášho systému je, že všetky popisy sú k dispozícií expertom z praxe, aby do nich mohli zasiahnuť. To znamená, že v prípade Vášho záujmu o spoluprácu je možné popisy pozícií meniť a pridávať nové pozície. Zaujala ma informácia o tom, že pracujete v oblasti komunitnej starostlivosti, bolo by pre nás zaujímavé s Vami spolupracovať a nahodnotiť do nášho systému nové pozície práve z tejto oblasti. Pokiaľ máte o takúto spoluprácu záujem, prosím kontaktujte ma na adrese ditetova@trexima.sk

   S pozdravom

   Lucia Dítětová

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie