Spýtajte sa nás

V prípade, že máte otázku k vybranému zamestnaniu, navrhujete niečo doplniť alebo upraviť, kliknite na tlačidlo „Spýtať sa“. Za vaše námety a pripomienky vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

služby

Odpovedať
 • avatar
  Ľudovít Novák
  Ostatné 18. 05. 2010 19:52:43

  Dobrý večer,

  chcel by som začať podnikať, poskytovať služby spojené s čistením interiéru aút za pomoci elektr. prístrojov, aká by to bola pracovná pozícia ?Mám ukončené učňovské vzdelanie.

  Ďakujem

  Novák

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   19. 05. 2010 08:59:59

   Príjemný dobrý deň pán Novák,

   Podobné služby ponúkajú obvykle ručné autoumyvárne, ktoré okrem čistenia interiérov automobilov ponúkajú aj kompletné umývanie a čistenie exteriérov, prípadne voskovanie, tepovanie a pod. Preto sme toho názoru, že ide o pracovníka autoumyvárne alebo umývača a prípravára vozidiel. V prípade, že chcete vykonávať uvedenú činnosť na živnosť, ide o voľnú živnosť (čistiace a upratovacie služby). Podľa živnostenského zákona (diel 3, odsek 2) musia byť na prevádzkovanie týchto živností splnené všeobecné podmienky. Preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje. § 6 živnostenského zákona uvádza všeobecné podmienky prevádzkovania živností fyzickými osobami takto: dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, ak tento zákon neustanovuje inak.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


deratizer

Odpovedať
 • avatar
  Peter Matula
  Ostatné 15. 05. 2010 09:00:30

  Som vyučený automechanik a chcel by som pracovať na živnosť v odbore deratizer ake vzdelanie my treba aby som mohol vykonávať požadovanú činnosť.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   17. 05. 2010 08:43:34

   Príjemný dobrý deň pán Matula,

   Podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad ich dodržiavaním upravuje Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Skupina „Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie“ patrí medzi voľné živnosti. Podľa živnostenského zákona (diel 3, odsek 2 ) – pre prevádzkovanie týchto živností musia byť splnené všeobecné podmienky. Preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje. § 6 živnostenského zákona uvádza všeobecné podmienky prevádzkovania živností fyzickými osobami takto: dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, ak tento zákon neustanovuje inak. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený. U slovenskej právnickej osoby musí všeobecné podmienky spĺňať fyzická osoba alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom. U podniku zahraničnej osoby musí všeobecné podmienky spĺňať osoba vedúceho podniku zahraničnej osoby a u organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby osoba vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Bližšie informácie nájdete na stránke www.szk.sk.

   Optimálne školské vzdelanie na výkon povolania deratizér je úplné stredné odborné vzdelanie na SOŠ s maturitou (bez vyučenia) v odbore veterinárstvo – veterinárno-asanačné služby (4330601). Tiež vhodné školské vzdelanie je úplné stredné odborné vzdelanie na SOU s maturitou v skupine odborov technická chémia (okrem silikátov) a úplné stredné odborné vzdelanie na SOŠ s maturitou (bez vyučenia) v skupine odborov technická chémia (okrem silikátov).

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


Vychovávateľka

Odpovedať
 • avatar
  Jana Behúňová
  Školstvo 09. 05. 2010 22:22:45

  Prajem Vám prijemný dobrý večer,

  chcela by som sa Vás opýtať do akého kariérového stupňa by som mala patriť, keď mám ukončený I. stupeň Sociálnej pedagogiky a pracujem v pozícii vychovávateľky na ZŠ. Prax mám 0 rokov.

  Od septembra som bola ako Začinajúci pedagogický zamestnanec a potom zrazu od januára ako nekvalifikovaný zamestnanec! Môže sa toto normálne stať? Že raz som uznaná ako ped. zamestnankyňa a neskôr už nie? Samozrejme mam platovú triedu 7, vraj mi neuznávajú školu aj keď mám titul. Ale na stránke ministerstva školstva je uvádzaná tabuľka, kde je -nekvalifikovaný zamestnanec I.stupňa v platovej tarife č.8.

  Som z toho zmätená, prosím pomôžte. Mám taký pocit, že sa to tam všetko robí (aj keď je to štátna inštitúcia) ako sa kto vyspí!

  Ďakujem Vam pekne za odpoveď, s pozdravom

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   10. 05. 2010 08:38:26

   Príjemný dobrý deň pani Behúňová,

   Vaše preradenie do inej platovej triedy súvisí so zmenami v právnych predpisoch, ktoré nadobudli účinnosť 1. novembra 2009. Ide predovšetkým o Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmeny v Zákone č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ale aj o vykonávacie predpisy.

   Zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov do platových tried (vychovávateľov) vychádza z tejto tabuľky – stupeň vzdelania, kariérový stupeň a platová trieda

   ÚSO – nekvalifikovaný – 7

   ÚSO – začínajúci – 7

   ÚSO – samostatný – 8

   ÚSO – s I. atestáciou – 9

   VŠ I. stupňa – nekvalifikovaný – 8

   VŠ I. stupňa – začínajúci – 8

   VŠ I. stupňa – samostatný – 9

   VŠ I. stupňa – s I. atestáciou – 10

   VŠ II. stupňa – nekvalifikovaný – 9

   VŠ II. stupňa – začínajúci – 9

   VŠ II. stupňa – samostatný – 10

   VŠ II. stupňa – s I. atestáciou – 11

   VŠ II. stupňa – s II. atestáciou – 12

   Podľa § 6 Zákona č. 317/2009 Z.z. sú predpokladmi na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti okrem iného kvalifikačné predpoklady, ktoré musí pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu pedagogickej činnosti a výkonu odbornej činnosti. Kvalifikačné predpoklady vychovávateľov pre vysokoškolské vzdelanie I. stupňa sú uvedené v Prílohe č. l, časť XIII, písmeno B Vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Podľa tejto vyhlášky nám nie je zrejmé, či absolvovaním bakalárskeho študijného programu Sociálna pedagogika spĺňate kvalifikačný predpoklad pre vychovávateľov.

   Na kvalifikovanú a presnú odpoveď potrebujeme osloviť Ministerstvo školstva SR, tak Vás poprosíme o trošku strpenia. Za porozumenie ďakujeme.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


letectvo

Odpovedať
 • avatar
  Martina Betáková
  Ostatné 22. 04. 2010 10:01:34

  Dobrý deň.

  Chcem byť pilotkou, no študovať už môžem len externe.Som z Tn no neprekáža mi študovať i na opačnom konci republiky. Chcela som vedieť na akých školách je takýto odbor- myslím bud profesionálny pilot alebo vojenský?či treba pred tým absolvovať nejaký špeciálny výcvik a aké požiadavky treba splnať pred zahlásením na takúto školu. Niečo som počula, že na takúto pozíciu musí človek merať min. 170 cm, je to pravda? Jednoducho povedané, chcela by som vedieť, kde môžem získať nejaké bližšie informácie o príprave na takúto školu a čo študent musí splnať.Prípadne, ako sa postupuje- myslím tým či sa musí aj prestupovať zo školy ak chcem byť vojenským pilotom a tak. ževraj, treba ísť najskôr do Liptovkého Mikuláša a potom prestúpiť do Košíc.Mám info z druhej ruky, preto by som chcela info dôveryhodné.

  Vopred dakujem za správne usmernenie.

  Martina Betáková

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   23. 04. 2010 08:28:58

   Príjemný dobrý deň pani Betáková,

   V súčasnej dobe už niekoľko rokov určujú smerovanie letectva v Európe spojené letecké predpisy (Joint Aviation Regulations – JAR). Plné znenie jednotlivých leteckých predpisov v českom preklade nájdete na tejto stránke http://ais.ans.cz/predpisy/predpisy/index.htm

   Bližšie informácie o všeobecnom leteckom výcviku nájdete na tejto stránke http://www.profipilot.sk/vycvik

   Odbor profesionálny pilot možno študovať na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach (http://web.tuke.sk/lf), ktorej predchodkyňou bola Vojenská letecká akadémia generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, ktorá sa od 1.9.2004 v zmysle Zákona č. 455/2004 Z.z. zlúčila s Technickou univerzitou v Košiciach a na Katedre leteckej dopravy Žilinskej univerzity (http://www.lvvc.uniza.sk/?page=92&lang=sk, resp. http://www.kld.utc.sk/).

   Odporúčame Vám zároveň túto stránku, kde sa preberá problematika vojenského pilota – jaroslav.copik.googlepages.com/piloti2008clanok.pdf

   Užitočné informácie možno nájsť aj na stránke Leteckého úradu SR (www.caa.sk).

   Dúfame, že Vám tieto informácie pomôžu sa lepšie zorientovať v tejto problematike.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


Psychológia

Odpovedať
 • avatar
  Júlia Haluzová
  Ostatné 09. 04. 2010 19:35:09

  Dobrý deň,

  chcela by som sa Vás opýtať či pozícia psychológa práce a organizácie je to isté ako pozícia pracovného psychológa.

  Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

  počet odpovedí: 2
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   12. 04. 2010 08:35:27

   Príjemný dobrý deň pani Haluzová,

   Pozíciu pracovný psychológ možno chápať ako alternatívny názov k pozícii psychológ práce a organizácie. Ďakujeme Vám veľmi pekne za Váš príspevok, doplníme tento alternatívny názov aj do našej databázy KTP.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   22. 10. 2010 14:30:17

   dobry den, moje absolvovane studium je : 1998 magisterské studium pedagogika špecializácia socialna pedagogika, 2008- DPS- ucitel vseobecnovzdelavacich predmemtov,spôsobilost na vyucovanie pedagogiky, 2010 rozsirujuce studium špecialnej pedagogiky pre ucitelov v odbore Ucitelstvo pre specialne skoly v specializacii- pedagogika mentalne postihnutych, podla platneho vysvedcenia som ziskala specialnopedagogicku sposobilost mimo ineho pre vychovno- vzdelavaciu pedagogicku cinnost vo vzdelavacich programoch vychovy a vzdelavania v skolach a zariadeniach pre ziakov s mentalnym postihnutim...Studium som zapocala este pred novym zakonom a vyhlaskou teda pred 01.11.2009, cize by mali platit stare predpisy. Predsa nemozu studenti sa teraz akekolvek studium bat ci im niekto v ramci studia zmeni alebo nezmeni zakon. Mam vyse pat rokov praxe. ktoru som mala aj k 01.11. 2009. Ucim na specialnej zakladnej skole. Do akej platovej triedy by som mala byt zaradena? Dakujem Zuzana


Cislo oboru

Odpovedať
 • avatar
  László Szaksz
  Ostatné 01. 04. 2010 10:44:19

  Dobry den,

  Chcel by som vas opytat, ze kde sa da dozvediet,podla cisla oboru zapisane do strarsich vyucnych listov, ze co to je za obor, a aku funkciu moze vykonavat podla toho.

  Priklad: Ked niekto ma napisane do vyucneho listu vydane v roku 1985, ze vykonal pred skusobnou komisiou zaverecnu ucnovsku skusku v ucebnom obore 09-78-2.

  Dakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   06. 04. 2010 14:58:33

   Príjemný dobrý deň pán Szaksz,

   Podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 152/1984 Zb. o stredných školách bol učebný odbor 09-78-2 Inštalatér zaradený do skupiny učebných odborov 09 Stavebníctvo a zememeračstvo. Detailnejšie informácie o pozícii Inštalatér získate na tejto stránke: http://www.istp.sk/ktp/instalater-a-kurenar-153.php

   Podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 16/1981 Zb. o záverečných učňovských skúškach v učebných a študijných odboroch sa písomné skúšky v učebných odboroch konali od 16. do 30. júna, praktické skúšky od 10. do 31. decembra a ústne skúšky po úspešnom vykonaní praktickej skúšky, najneskoršie do 31. decembra.

   Súhrnné informácie o bývalých študijných odboroch stredných odborných škôl MŠ SR nemá, ale v prípade Vášho záujmu sa skúste obrátiť na Ústav informácií a prognóz školstva (www.uips.sk).

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


Kvalifikačné predpoklady vychovávateľa pre MP

Odpovedať
 • avatar
  Katarína Rusinková
  Školstvo 18. 03. 2010 20:26:56

  Dobrý deň,

  mám ukončený 2. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore sociálna práca a tento rok končím rozširujúce štúdium v odbore vychovávateľ pre mentálne postinutých na Univerzite Komenského v BA. Ak by som chcela pracovať ako vychovávateľka mentálne postihnutých potrebujem si vraj urobiť doplňujúce pedagogické štúdium. Rada by som sa opýtala, či je to naozaj v mojom prípade potrebné, a ak áno kde by som si to DPŠ mohla urobiť, (najlepšie na východnom Slovensku) a v akom odbore je v mojom prípáde DPŠ potrebné (sociálna práca alebo vychovávateľstvo) Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   19. 03. 2010 09:57:23

   Príjemný dobrý deň pani Rusinková,

   Podľa § 6 Zákona č. 317/2009 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú predpokladmi na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti okrem iného kvalifikačné predpoklady, ktoré musí pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu pedagogickej činnosti a výkonu odbornej činnosti. Kvalifikačné predpoklady vychovávateľov v školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením pre vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa sú uvedené v Prílohe č. l, časť XIV, písmeno A Vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Okrem vzdelania (odsek 3) sa požaduje doplnenie pedagogickej a špeciálnopedagogickej spôsobilosti.

   Podľa Vášho príspevku predpokladáme, že študujete na Katedre špeciálnej pedagogiky PdF UK v Bratislave odbor špeciálna pedagogika a študijnú špecializáciu pedagogika mentálne postihnutých. Sme toho názoru, že ukončením tohto štúdia splníte kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov v školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

   V § 8 Zákona č. 317/2009 Z.z. sa v odseku 1 píše: Pedagogický zamestnanec, ktorý získal vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, doplní si kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti

   a) pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku (ďalej len pedagogická spôsobilosť) alebo

   b) pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku a špeciálnej pedagogiky (ďalej len špeciálnopedagogická spôsobilosť), ak má vykonávať pedagogickú činnosť v triede, v škole alebo v školskom zariadení s výchovno-vzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo

   c) ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu.

   V § 60 tohto zákona (Spoločné ustanovenia) sa v odseku 2 píše: Pedagogický zamestnanec je povinný začať vzdelávanie na získanie pedagogickej spôsobilosti podľa § 8 ods. 1 písm. a) najneskôr do dvoch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru pedagogického zamestnanca v príslušnom druhu a type školy alebo školského zariadenia a najneskôr do štyroch rokov pracovného pomeru je povinný ho ukončiť v súlade s § 8 ods. 2. V odseku 3 sa píše: Pedagogický zamestnanec je povinný začať vzdelávanie na získanie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti podľa § 8 ods. 1 písm. b) najneskôr do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru pedagogického zamestnanca alebo od začiatku výkonu pedagogickej činnosti, ktorá si vyžaduje špeciálnu pedagogiku, v príslušnom druhu a type školy alebo školského zariadenia a najneskôr do siedmich rokov pracovného pomeru je povinný ho ukončiť v súlade s § 8 ods. 3.

   Pedagogickou spôsobilosťou sa rozumejú vedomosti v oblasti pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, liečebnej pedagogiky, psychológie, didaktiky odborných predmetov, schopnosti a zručnosti nevyhnutné na výkon pedagogických činností získané štúdiom na vysokej škole alebo na strednej škole v študijných odboroch učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy a v doplňujúcom pedagogickom štúdiu v SR.

   Doplňujúce informácie o školách, ktoré zabezpečujú prípravu špeciálnych pedagógov, si môžete prečítať v prechádzajúcom príspevku.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


Príjemný večer

Odpovedať
 • avatar
  Lenka Brezinová
  Školstvo 15. 03. 2010 19:32:20

  Pracujem ako vychovávateľka a mám ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore Sociálna pedagogika. Chcem si doplniť špeciálno-pedagogickú spôsobilosť, avšak som našla len jednu školu, ktorá tento druh vzdelávania poskytuje a tou je Univerzita Komenského v Bratislave. Prosím Vás, vedeli by ste mi poradiť ešte nejakú inú školu s akreditáciou, ktorá poskytuje tento druh vzdelávania?

  Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   16. 03. 2010 09:33:50

   Príjemný dobrý deň pani Brezinová,

   Okrem spomínanej Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=2296) zabezpečuje vysokoškolskú prípravu špeciálnych pedagógov aj Katedra špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity (Ul. 17. novembra 15, 081 16 Prešov, http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/katedry/ksp) a Katedra špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, tel.: +421 44 432 6842, http://www.pf.ku.sk).

   Podľa aktuálnej databázy siete škôl a školských zariadení (http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=39) zabezpečujú štúdium v odbore špeciálna pedagogika aj tieto školy:

   Stredná pedagogická škola

   Bottova 15 A

   054 01 Levoča

   Tel.: 053 / 451 22 05

   spgs@ke.telecom.sk

   www.spgs.host.sk/menu.htm

   Stredná odborná škola

   Komenského 12

   075 01 Trebišov

   Tel.: 056 / 668 13 10

   skola@zsskomtv.edu.sk

   www.zsskomtv.edu.sk

   Pedagogická a sociálna akadémia

   Bullova 2

   840 11 Bratislava 411

   Tel.: 02 / 643 65 940

   psabullova2@pobox.sk

   www.psabuba.edu.sk

   Pedagogická a sociálna akadémia

   Engelsova 3

   934 29 Levice

   Tel.: 036 / 631 23 95

   pasa_lv@stonline.sk

   www.psalv.edu.sk

   Pedagogická a sociálna akadémia

   SNP 509/116

   039 01 Turčianske Teplice

   Tel.: 043 / 492 27 70

   sekretariat.oatt@vuczilina.sk

   www.psatt.edu.sk

   Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia

   Komenského 12

   984 18 Lučenec

   Tel.: 047 / 432 18 12

   pasa@lc.psg.sk

   www.pasalc.szm.sk

   Súkromná stredná pedagogická škola

   Bullova 2, Ing. Elena Strašková, tel.: 02 / 642 84 766

   844 20 Bratislava

   Súkromná stredná odborná škola

   Tovarnícka 1632, PhDr. Vladimír Daniš

   955 01 Topoľčany

   Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG

   Školská 1

   977 56 Brezno

   Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury

   Kalinčiakova 24

   917 00 Trnava

   Tel.: 033 / 554 51 95

   sos_laura@soslaura.sk

   www.soslaura.sk

   Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti

   Horná 137

   022 01 Čadca Tel.: 041 / 432 33 03

   skola@pasaca.edu.sk

   www.pasaca.edu.sk

   Ďalšie zaujímavé informácie o špeciálnej pedagogike možno nájsť na tejto stránke: http://specialnapedagogika.sk/

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


Kvalifikácia pracovných terapeutov

Odpovedať
 • avatar
  Martina Hovorková
  Ostatné 02. 03. 2010 09:46:20

  Dobrý deň,

  dovoľujeme si osloviť Vás s prosbou o kompetentnú odpoveď na otázky, s ktorými sa na nás obracajú zamestnanci zariadení SS, ktorí pôsobia v pozícii ergoterapeut alebo pracovný terapeut.

  MPSVaR SR udelilo našej spoločnosti v súlade so zákonom 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní akreditáciu na vzdelávací program : „Rozvoj kľúčových kompetencií pracovných terapeutov“.

  Našou snahou zabezpečiť najmä vzdelávanie účastníkov, ktorí ho potrebujú, aby spĺňali podmienku kvalifikovanosti ako pracovní terapeuti.

  Vzdelávací kurz má rozsah 154 hodín a je určený fyzickým osobám, ktoré získali stredné odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore v závislosti od vykonávanej činnosti, najmä v odbore záhradníctvo, aranžérstvo, drevovýroba, hrnčiarstvo, maliarstvo, košikárstvo , fotografia....

  Podmienkou ich kvalifikácie v odbore pracovná terapia je absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho kurzu v oblasti sociálnej práce v rozsahu najmenej 150 hodín/ Zákon č.448/2008 Z.z. siedma časť § 84/ do konca r. 2010.

  Absolventi tohto kurzu získajú doklad o absolvovaní kvalifikačného kurzu pre pracovných terapeutov s celoštátnou platnosťou.

  /V zmysle § 38 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v domove sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe sa vykonáva pracovná terapia s klientmi, ktorú môže vykonávať :

  Ergoterapeut - Katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme - časť 15. Práca a sociálne veci :8. platová trieda - pracovná činnosť vyžadujúca úplné stredné vzdelanie (maturita) - „Formovanie a prehlbovanie praktických návykov a zručností občanov v oblasti pracovných aktivít a pracovnej terapie v zariadeniach na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo v zariadeniach sociálnych služieb

  Pracovný terapeut - fyzická osoba, ktorá získala stredné odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore v závislosti od vykonávanej činnosti najmä v odbore záhradníctvo, aranžérstvo, drevovýroba, hrnčiarstvo, maliarstvo, košikárstvo a fotografia, a ktorá absolvovala akreditovaný vzdelávací kurz v oblasti sociálnej práce v rozsahu najmenej 150 hodín do 31. 12. 2010./

  V súčasnosti nás kontaktujú riaditelia DSS alebo pracovní terapeuti, ktorí majú záujem kurz absolvovať a doplniť si požadované vzdelanie.

  Veľmi nám záleží na tom, aby sme im vedeli dať korektné a pravdivé odpovede na nasledujúce otázky:

  Potrebujú tento kurz absolvovať aj pracovní terapeuti, ktorí majú úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou / absolventi priemysloviek alebo stredných ekonomických škôl s maturitou/, aby splnili podmienku kvalifikovanosti v danej oblasti?

  Je potrebné, aby absolvovali daný kurz, pracovní terapeuti , ktorí majú stredné odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore + opatrovateľský kurz v rozsahu 220 hodín ?

  Ďakujeme za skorú odpoveď

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   23. 03. 2010 11:30:45

   Príjemný dobrý deň pani Hovorková,

   V súvislosti s Vašim dotazom sme požiadali o stanovisko Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

   Zamestnanec, ktorý je zaradený v 8. platovej triede ako ergoterapeut, na výkon uvedenej činnosti je požadované úplné stredné vzdelanie ukončené maturitou. Zamestnanec, ktorý pracuje ako pracovný terapeut a je zaradený v 3. až 5. platovej triede, musí v súlade so zákonom o sociálnych službách absolvovať akreditovaný kurz Ministerstvom, práce, sociálnych vecí a rodiny SR v oblasti sociálnej práce v rozsahu najmenej 150 hodín.

   Kurz opatrovania v rozsahu 220 hodín je potrebné, aby absolvovala fyzická osoba, ktorá bude poskytovať opatrovanie v zariadeniach sociálnych služieb alebo v domácom prostredí fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby. Kurz opatrovania, ktorý majú pracovní terapeuti absolvovaný, ich neoprávňuje vykonávať činnosti pracovnej terapie.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


neda sa citat

Odpovedať
 • avatar
  iveta Rodomova
  ISTP 22. 02. 2010 11:36:05

  pekny den nedaju sa citat pracovne pozicie, iveta

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   22. 02. 2010 14:01:35

   Príjemný dobrý deň pani Rodomová,

   Mohli by ste prosím bližšie špecifikovať Vašu pripomienku. Karta pracovnej pozície sa zobrazuje bez problémov, ktorá časť textu je nečitateľná?

   Ďakujeme

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie