Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

este k scvč

Odpovedať
 • avatar
  dominika hanečakova
  Školstvo 28. 01. 2010 10:14:28

  Dobry deň, ešte by som chcela vedeiť, či je niekde podľa nového šk.zákona aj uvedené pracovné úväzky v cvč - či môžme mať aj napríkla 15h či 12 hod úväzok, či je možné aj dohodárom upraviť počet hodín ľubovoľne, ďakujem.

  počet odpovedí: 3
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   01. 02. 2010 13:31:21

   Dobry deň, vďaka za upresnenie veci. Zaujímalo by ma ešte, čo sa týka uzatvárania dohody. Máme v cvč pracovníkov, ktorí nemajú pedag.minimum a tak nie su kvalifikovaní pre prácu vedenia krúžkov podľa nového škol.zákona. Môžem však s nimi uzatvoriť dohodu napríklad na 15 hod a menej na vedenie krúžkov počas týždňa alebo treba prijať kvalifikovaných ped.pracovníkov?

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   02. 02. 2010 13:52:54

   Príjemný dobrý deň pani Hanečáková,

   Nariadenie vlády č. 422/2009 Z.z. ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov. V § 2, odseku 3 tohto nariadenia sa píše: „Hodina priamej výchovnej činnosti v školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, školskom internáte, centre voľného času, škole v prírode alebo v špeciálnych výchovných zariadeniach trvá 60 minút.“ V § 3, odseku 1 sa píše: „Základným úväzkom pedagogického zamestnanca je počet hodín priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti. Základný úväzok pedagogického zamestnanca sa určuje na jeden týždeň.“ V prílohe č. 1 k nariadeniu vlády č. 422/2009 Z.z. je uvedený základný úväzok (počet hodín) pre vychovávateľa centra voľného času, konkrétne 30 hodín.

   V právnych predpisoch týkajúcich sa tejto oblasti sa osobitne nespomína problematika práce na dohodu, preto je potrebné sa riadiť Zákonníkom práce (dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú uvedené v deviatej časti). Rozlišujeme dohodu o vykonaní práce (tú môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ak predpokladaný rozsah práce, na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín), dohodu o brigádnickej práci študentov a dohodu o pracovnej činnosti (na základe nej možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne). Na základe Vášho príspevku sme nevedeli určiť, aký druh dohody máte na mysli.

   Všetky náležitosti výkonu práce sa však písomne určujú v dohode na základe dohody so zamestnávateľom (dohodnutá práca, odmena, rozsah pracovného času, doba, na ktorú sa dohoda uzatvára).

   V prípade ďalších otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať. Prajeme Vám veľa pracovných i osobných úspechov.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   02. 02. 2010 13:56:23

   Ešte raz dobrý deň pani Hanečáková,

   Vašu druhú otázku sme prekonzultovali s Pracoviskom MŠ SR pre komunikáciu s verejnosťou. Pedagogickí zamestnanci, ktorí vykonávajú pracovné činnosti na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nemusia spĺňať kvalifikačné požiadavky vzdelania na výkon pedagogickej činnosti stanovené vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


súkromné centrum voľného času

Odpovedať
 • avatar
  dominika hanečakova
  Bez kategórie 28. 01. 2010 09:25:12

  Dobrý deň, ďakujem za odpoveď. Chcela by som ešte vedieť, či ak je niekto v cvč na dohodu - aj on má mať pedagog.minimum, je možná výnimka vo vlastnom vnútornom poriadku, vlastná vnútroná smernica?

  vopred ďakujem za odpoveď


centrum voľného času

Odpovedať
 • avatar
  dominika hanečakova
  Školstvo 24. 01. 2010 17:21:21

  Dobrý deň, chcela by som sa Vás spýtať, akú špecilizáciu či vzdelanie by mali mať pracovníci v centre voľného času,ktorí vedú krúžky, čiže sú v priamej činnosti s deťmi.

  ďakujem za odpoveď

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   25. 01. 2010 09:00:57

   Príjemný dobrý deň pani Hanečáková,

   Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov upravuje Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.z. V časti XIII. tejto vyhlášky si môžete prezrieť kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov. Plné znenie vyhlášky nájdete na tejto adrese: http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/Vyhlasky/437_2009.pdf

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


Zrak pilota

Odpovedať
 • avatar
  Iveta Brošová
  Ostatné 23. 12. 2009 23:31:35

  Dobrý deň, chcela by som sa Vás spýtať akú presne ostrosť zraku by mali mať piloti lietadiel. Ja by som chcela v budúcnosti pracovať ako pilotka a budúci rok si budem vyberať vysokú školu. Na jednom oku mám ostrosť 60% tak neviem, či si mám stále robiť nádeje. Vopred ďakujem za odpoveď.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   26. 12. 2009 22:34:24

   Príjemný dobrý deň pani Brošová,

   S nadobudnutím účinnosti leteckého predpisu JAR-FCL 3 (Joint Aviation Requirements – Flight Crew Licensing – Medical) v Slovenskej republike musí byť záujemca držiteľom platného osvedčenia zdravotnej spôsobilosti podľa JAR-FCL 3. Podľa tohto predpisu lekárske požiadavky pre pilotov 1. triedy v oblasti zrakovej ostrosti do diaľky sú nasledovné. Zraková ostrosť do diaľky, s korekciou alebo bez nej, musí byť 6/9 (0,7) alebo lepšia pre každé oko zvlášť a zraková ostrosť oboch očí musí byť 6/6 (1,0) alebo lepšia. Pre 2. triedu sú lekárske požiadavky nasledovné. Zraková ostrosť do diaľky, s korekciou alebo bez nej, musí byť 6/12 (0,5) alebo lepšia pre každé oko zvlášť a zraková ostrosť oboch očí musí byť 6/6 (1,0) alebo lepšia. Plné znenie leteckého predpisu JAR-FCL 3 v českom preklade si môžete prezrieť na internete (http://ais.ans.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/Jar/JAR-FCL_3/index.htm).

   Zraková ostrosť do diaľky sa vyšetruje pomocou optotypov zo vzdialenosti zväčša 6 metrov a vyjadruje sa zlomkom – v čitateli sa uvádza vyšetrovacia vzdialenosť v metroch a v menovateli číslo riadku na optotype, ktorý prečíta zdravé oko.

   Podľa Zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zdravotnú spôsobilosť leteckého personálu môžu posudzovať len zdravotnícke zariadenia a lekári poverení Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (§ 19, odsek 6). Údaje o poverenom zdravotníckom zariadení a poverených leteckých lekároch môžete získať na tejto adrese: http://www.caa.sk/slovak/personal/pdf/lekar_zariadenie.pdf

   Pre bližšie informácie o leteckej problematike odporúčame navštíviť stránku Leteckého úradu Slovenskej republiky (www.caa.sk) alebo stránku www.profipilot.sk.

   V blížiacom sa novom roku Vám prajeme všetko najlepšie.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


Cestna doprava

Odpovedať
 • avatar
  admin administrator
  Ostatné 17. 12. 2009 13:34:09

  Dobrý deň, pán Ladislav Simonics,

  na základe konzultácie vašich otázok s pracovníkmi Živnostenského úradu, by som Vám odporučil v prvom rade sa informovať na príslušnom Krajskom úrade a komunikácií ohľadom získania osvedčenia odbornej spôsobilosti pre vykonávanie činnosi v odbore cestná doprava. V prípade získania tohto osvedčenia sa kontaktujte na Živnostenký úrad v mieste Vášho trvalého bydliska, ktorý je oprávnený Vám vydať koncesiu na vnútroštátnu cestnú dopravu (nad 3,5 tony). Myslím si, že na Živnostenskom úrade Vám veľmi radi zodpovedajú ďalšie otázky (prípadne doplnia moje informácie) týkajúce sa ďalších požiadaviek potrebných pre získanie koncesie (napr. finančná spôsobilosť, a pod.)

  S pozdravom

  Robert Mihály

  počet odpovedí: 2
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   17. 12. 2009 13:55:08

   Váž. pán Simonics,

   v rámci mojej odpovede na Vaše otázky sa ospravedlňujem za nesprávny uvedený názov inštitúcie Krajský úrad a komunikácií. Správny názov úradu je Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

   Ďakujem.

   S pozdravom

   Robert Mihály

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   18. 12. 2009 22:15:31

   p. Mihály ďakujem za informáciu. S pozdravom Lad. Simonics


Cestná doprava

Odpovedať
 • avatar
  Ladislav Simonics
  Bez kategórie 15. 12. 2009 23:24:04

  Dobrý deň prajem všetkým. Mal by som otázku ohľadne výkonu SZČO v odbore cestná doprava, k čomu je potrebná koncesia. Mám ukončenú Vojenskú str. odb. školu v Nitre odbor 37-49-6 prevádzka a údržba dopravných prostriedkov zameranie technik roty. Moja otázka by znela k veci či na základe môjho vzdelanie môžem vykonávať činnosť v cestnej doprave, prípadne kde by som presnejšie získal k tomu bližšie informácia, okrem Úradov dopravy. Dopredu Vám ďakujem za Vašu radu.


zaradenie manželky

Odpovedať
 • avatar
  Milan Sadecky
  ISTP 04. 12. 2009 09:25:21

  Opravujem preklep v priamej reči riaditeľa: V zmluve ..... NEMÁTE TAM NAPÍSANÚ vysokoškolskú úroveň. Ospravedlňujem sa za pôvodnú chybu.

  počet odpovedí: 1

zaradenie manželky

Odpovedať
 • avatar
  Milan Sadecky
  Školstvo 03. 12. 2009 09:31:10

  Dobrý deň, prosím o poskytnutie informácií ohľadom zaradenia mojej manželky, ktorá je nešťastná z toho, že aj po doštudovaní nespĺňa podľa svojho zamestnávateľa kvalifikačné predpoklady.

  Najskôr pracovala v detskom domove ako pomocná vychovávateľka, externe si urobila bc. štúdium na UMB v Ban. Bystrici - odbor vychovávateľstvo - štátnice z pedagogiky a psychológie. Potom ju riaditeľ preradil na vychovávateľku, zaradil ju do 9. triedy s podmienkou, že do 31.12.2010 je povinná ako pedagogická pracovníčka, mať odbornú aj pedagogickú spôsobilosť a do toho dátumu si musí urobiť rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky v zmysle § 9 vyhlášky MŠ SR č. 42/1996 Z. z. Priniesla riaditeľovi trojaké prihlášky, aby jej poradil, ktorú školu si má vybrať - rozširujúce štúdium špec. pedagogiky pre VŠ - poriadané UK Bratislavou, ďalej na šp. pedagogiku - vyššie odborné vzdelanie v Čadci a na Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova, Bratislava. Riaditeľ jej vtedy pred tromi rokmi povedal:V zmluve nie je uvedené o akú úroveň školy ide, nemáte tam nepísanú vysokoškolskú úroveň, preto Vám stačí doplniť si špeciálnu pedagogiku na MPC v Bratislave. To Vám stačí., podpísal jej prihlášku. Štúdium jej trvalo takmer 2,5 roka a tento rok v februári tu získala osvedčenie o absolvovaní špecializačného kvalifikačného štúdia - špeciálna pedagogika pre vychovávateľov špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení. Počas tohto štúdia si urobila aj magisterské štúdium na Prešovskej univerzite - odbor 1.1.4 pedagogika - študijný program sociálna pedagogika. Už pri nástupe na Mgr. štúdium jej riaditeľ prisľúbil, že po ukončení bude už plne kvalifikovaná a dá ju do triedy 10. Toto štúdium ukončila v júni - štátnica zo sociálnej pedagogiky + z teórie a metodiky sociálnej práce. Štúdium jej dalo zabrať, som naňu hrdý, lebo štátnice ukončila na samé A-čka. Boli sme šťastní, že konečne má ukončené potrebné školy. Riaditeľ jej po štátniciach opakovane sľuboval zvýšenie platu, ale keď videla, že nič sa nedeje, v októbri si podala písomnú žiadosť o zvýšenie platu a o doplatenie od štátnic. Riaditeľ sa k žiadosti vyjadril, že podľa zákona jej je povinný to doplatiť a urobí tak do konca roka. No v novembri jej oznámil, že podľa novej vyhlášky č. 437/2009 platnej od 01.11.09 nespĺňa kvalifikačné predpoklady k tomu, aby ju dal do triedy 10. Dal jej na výber dve možnosti nového zaradenia k 1.11.09:

  - Samostatný vychovávateľ - v triede 9 - uznal by jej iba bc. štúdium. Triedu 10 by jej uznal po urobení atestácie.

  - Nekvalifikovaný vychovávateľ - v triede 9 - magisterské štúdium by jej uznal až po ukončení špeciálnopedagogickej spôsobilosti vysokoškolskej úrovne. Vraj si nemala robiť špeciálnu pedagogiku iba na MPC, ale rovno vysokoškolskú úroveň. Je čudné, že štúdium na MPC jej sám odporučil a potvrdil jej prihlášku. Veď aj na samotnom MPC jej pred štúdiom potvrdili, že zamestnávateľ jej to uzná. K doplateniu od štátnic sa jej po vydaní novej vyhlášky vyjadril, že si musí preveriť či sa to dá podľa starej vyhlášky č. 41/1996. Po pár dňoch jej povedal, že podľa starej vyhlášky k 01.11.09 jej to nemôže doplatiť. Zaujíma ma:

  - Či podľa Vás manželka spĺňa/nespĺňa kvalifikáciu, keď má vyštudovaný bc. odbor vychovávateľstvo + mgr. odbor pedagogika (študijný program sociálna pedagogika)+ špecializačné kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky na MPC Bratislava (alokované pracovisko Ševčenkova 11).

  - Pre aké iné zariadenia je jej terajšia kvalifikácia vhodná . Vopred ďakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   09. 12. 2009 16:35:06

   Príjemný dobrý deň pán Sadecky,

   Pri posudzovaní postupu zamestnávateľa v zaraďovaní Vašej manželky do platovej triedy vychádzame z predpokladu, že Vaša manželka pracuje ako vychovávateľka v škole alebo v školskom zariadení pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, neuvádzate však dĺžku jej praxe. Podľa Vami uvedených informácií má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – absolvovala magisterské štúdium na Prešovskej univerzite, odbor pedagogika – študijný program sociálna pedagogika. V Metodicko-pedagogickom centre získala osvedčenie o absolvovaní špecializačného kvalifikačného štúdia – špeciálna pedagogika pre vychovávateľov špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení.

   Vašu otázku je potrebné v každom prípade posudzovať už z pohľadu nových právnych predpisov platných v rezorte školstva od 1. novembra 2009 – ide najmä o Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj vykonávacích predpisov – vyhlášok, napr. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

   Chceli by sme Vás upozorniť na § 8 Zákona č. 317/2009 Z.z., kde sa v odseku 3 píše: „Vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov (v tomto prípade špeciálnopedagogickej spôsobilosti) poskytujú

   a) vysoké školy absolventom vysokoškolského štúdia v študijnom programe špeciálna pedagogika,

   b) stredné odborné školy a organizácie zriadené ministerstvom na zabezpečenie a plnenie úloh v oblasti kontinuálneho vzdelávania absolventom študijných odborov stredných škôl ukončených maturitnou skúškou alebo absolventskou skúškou v rozsahu ustanovenom príslušným vzdelávacím programom pomaturitného kvalifikačného štúdia špeciálnej pedagogiky alebo kvalifikačného štúdia špeciálnej pedagogiky pre majstrov odbornej výchovy, vychovávateľov a pedagogických asistentov.“

   Citovaný Zákon č. 317/2009 Z.z. v § 61 Prechodné ustanovenia v odseku 7 uvádza: „Pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej päť rokov pedagogickej praxe a vykonal I. kvalifikačnú skúšku alebo získal jej náhradu podľa doterajších predpisov, sa od 1. novembra 2009 považuje za pedagogického zamestnanca s prvou atestáciou v súlade s § 49 ods. 7.“ V prípade, že Vaša manželka spĺňa dĺžku praxe, uvedené ustanovenie by sa mohlo vzťahovať aj na ňu a zamestnávateľ by ho mal aplikovať pri jej zaraďovaní do platovej triedy. Atestácia je bližšie popísaná v § 49 až 51 uvedeného zákona.

   Odporúčame Vašej manželke, aby využila možnosť a oboznámila sa s odbornými dokumentmi k predmetným otázkam a najmä s aktuálnou legislatívou v rezorte školstva na stránke www.minedu.sk. V prípade nejasností sa potom môže obrátiť aj na Metodicko-pedagogické centrum (tel.: 02 68 20 99 10, e-mail: sekretariat.ba@mpc-edu.sk, stránka: http://www.mpc-edu.sk/).

   V prípade ďalších otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať. Vo Vašom pracovnom i osobnom živote Vám prajeme všetko najlepšie.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


V akej platovej triede som podľa nového školského

Odpovedať
 • avatar
  Viera Prílepková
  Školstvo 29. 11. 2009 12:59:24

  Dobrý deň!

  Pracujem ako vychovávateľka v školskom klube detí v Špeciálnej základnej škole.Mám ukončené úplné odborné vzdelanie pedagogické na PaSa Leviece v pomaturitnom štúdijnom odbre vychovávateľstvo,a započítanú pedagogickú prax v obore mám 14 rokov,teraz študujem druhý rok v rozširujúcom štúdijnom obore špeciálnu pedagogiku pre mentálne postihnutých,toto štúdium ukončím v júni 2010.Do teraz som bola zaradaená v platovej triede 8,a bolo mi nadraideným povedané,že po ukončení štúdia špeciálnej pedagogiky budem automaticky preradená do platovej triedy 9,ale od 1.novembra 2009 som preradená smerom dolu do platovej triedy 7,a že keď dokončím štúdium špeciálnej pedagogiky budem preradená do 8,v ktorej som bola do teraz. Je moje terajšie zaradenie do platovej triedy 7 dobre určené?Nie som si istá či je to v súlade s novým školským zákonom a na koľko sa nemám kde erudovane informovať zvolila som túto internetovú stránku,bola by som vám veľmi vďačná ak by ste mi odpovedali,pretože ja sama sa domnievam,že by som naďalej mala zostať v platovej triede 8. A pýtam sa ešte aj kvôli tomu,že v našej organizácii sa mi už raz stalo,že som bola takmer dva roky zaradená do nižšej platovej triedy ako som mala byť,a zistilo sa to až pri vnútornej kontrole personálnych záležitostí,žial bohu tie peniaze som si nenárokovala späť,a preto sa chcem teraz uistiť,že moje nové preradenie je adekvátne a také aké má byť podľa zákona,som samoživiteľka rodiny takže aj rozdiel v plate 23 eur je pre mňa citeľný.Ďakujem vám za čas,ktorý ste môjmu príspevku venovali a dúfam,že ma vaša odpove´d utvrdí v mojej domnienke.Prajem pekný pracovný deň.Viera

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   01. 12. 2009 16:06:13

   Príjemný dobrý deň pani Prílepková,

   K otázkam, s ktorými ste sa na nás obrátili, oznamujeme, že Vaše preradenie do inej platovej triedy zrejme súvisí so zmenami v právnych predpisoch, ktoré nadobudli účinnosť 1. novembra 2009. Ide predovšetkým o zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmeny v zákone č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ale aj o vykonávacie predpisy.

   Ministerstvo školstva SR na svojej internetovej stránke www.minedu.sk v rámci Aktuálnych tém na pravej strane stránky uvádza:

   Zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov do platových tried (vychovávateľov) – stupeň vzdelania, kariérový stupeň a platová trieda

   ÚSO – nekvalifikovaný – 7

   ÚSO – začínajúci – 7

   ÚSO – samostatný – 8

   ÚSO – s I. atestáciou – 9

   VŠ I. stupňa – nekvalifikovaný – 8

   VŠ I. stupňa – začínajúci – 8

   VŠ I. stupňa – samostatný – 9

   VŠ I. stupňa – s I. atestáciou – 10

   VŠ II. stupňa – nekvalifikovaný – 9

   VŠ II. stupňa – začínajúci – 9

   VŠ II. stupňa – samostatný – 10

   VŠ II. stupňa – s I. atestáciou – 11

   VŠ II. stupňa – s II. atestáciou – 12

   Podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z.z. sú predpokladmi na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti okrem iného kvalifikačné predpoklady, ktoré musí pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu pedagogickej činnosti a výkonu odbornej činnosti. Kvalifikačné predpoklady vychovávateľov v školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sú uvedené v Prílohe č. l, časť XIV, písmeno D Vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Okrem vzdelania (vo Vašom prípade ÚSO – uvedené v časti XIII, písmeno D) sa požaduje doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti, ktorú nadobudnete v roku 2010. Domnievame sa, že práve absencia tejto spôsobilosti bola dôvodom, že Vás zamestnávateľ neponechal v platovej triede 8 s kariérovým stupňom – samostatný.

   Chceme Vás ešte upozorniť, že zákon č. 553/2003 v § 32b ods. 1 (Prechodné ustanovenia účinné k 1. novembru 2009) ustanovuje, že ak funkčný plat pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca určený podľa tohto zákona je nižší ako funkčný plat určený podľa predpisov platných do 31. októbra 2009, patrí mu funkčný plat v sume určenej pred 1. novembrom 2009.

   Chápeme Vás, že v súvislosti s preradením do nižšej platovej triedy nastalo zhoršenie finančnej situácie Vašej rodiny. Nepoznáme však podrobnosti, ktoré s tým súvisia a preto nemôžeme jednoznačne posúdiť opodstatnenosť postupu Vášho zamestnávateľa. Odporúčame Vám, aby ste sa vo vlastnom záujme bližšie oboznámili s informáciami, ktoré na svojej internetovej stránke uvádza Ministerstvo školstva SR a na ktoré sme Vás upozornili. V nadväznosti na to požiadajte zamestnávateľa o objasnenie jeho doterajšieho postupu a tiež jeho zámerov, keď získate špeciálnopedagogickú spôsobilosť v roku 2010.

   V prípade ďalších otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať. Vo Vašom pracovnom i osobnom živote Vám prajeme všetko najlepšie.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


Zmena cestovného poriadku.

Odpovedať
 • avatar
  Hašlerka Hašlerka
  Ostatné 28. 11. 2009 18:10:05

  Dobrý deň.

  Chcela by som sa pokúsiť riešiť jeden problém ohľadom spojov. Som z okr. Púchov a pracujem v Ilave. Moja pracovná doba je do 17:00. Ak ma zamestnávateľ nepustí o 10 minút skôr, aby som stihla autobus,ktorý má odchod o 17:00, tak musím ísť až o 18:38. Poznám veľa ľudí, ktorí pracujú do 17:00. Veľa by ich privítalo,keby sa tento čas odchodu autobusu posunul aspom o 10 minút neskôr. Naozaj neni som sama, ktorá má tento problém s dopravou. Poraďte mi prosím, ako by som mohla takéto niečo riešiť, na koho sa mám obrátiť. Ďakujem.

  Prajem pekný deň.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   30. 11. 2009 15:23:26

   Príjemný dobrý deň,

   Odporúčame Vám kontaktovať SAD Trenčín, ktorá zabezpečuje hlavný rozsah dopravnej činnosti v okrese Ilava (SAD Trenčín, a.s., Zlatovská cesta 29, 911 01 Trenčín, e-mail: doprava@sadtn.sk, informácie o spojoch: 032/7434375, ústredňa: 032/6569111) a informovať ich o Vašom probléme. V prípade, že sa tento problém týka viacerých zamestnancov, ako ste spomínali, verím, že sa Vaším problémom budú zaoberať a cestovný poriadok prehodnotia. Druhá možnosť je dohoda so zamestnávateľom. Tu však nepoznáme podrobnejšie informácie o Vašej práci a zamestnávateľovi. Podľa Zákonníka práce začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov a oznámi to písomne na takom mieste, ktoré je zamestnancom prístupné. Toto určenie môže byť diferencované pre jednotlivé skupiny zamestnancov. Ustanovenie odseku 11 § 90 Zákonníka práce obsahuje povinnosť zamestnávateľa umožniť zamestnancovi na jeho žiadosť aj inú vhodnú úpravu pracovného času, ak mu to dovolí prevádzka. Dúfame, že sa Vám Vašu situáciu podarí vyriešiť, držíme Vám palce.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie