Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

Previazanie s mailom

Odpovedať
 • avatar
  LukLup
  ISTP 23. 09. 2013 10:39:47

  Dobrý deň, ako to prosím vas funguje, , je pekné že mi na mail chodia informacie podľa mojho filtra, ale po kliknutí na ponuku, teda dannú pracovnú pozíciu v mojom maily, ma prepne síce do nového okna, ale musim sa prihlásiť, pri tom mam vedľa okno otvorené už s prihlásenou strankou na portál ISTP. To by mi až tak nevadilo že prihlásiť sa alebo neprihlásiť sa, ale vobec nevidim detail pracovnej ponuky, a ani poi príhláseni ked si dám vyhľadať danú firmu, ci pracovnú pozíciu tak nič nenajde, takto mi to iba spamuje poštovú schránknu.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   23. 09. 2013 12:55:30

   Príjemný dobrý deň,

   ospravedlňujeme sa za tieto problémy, dôvodom je zmena ID kódov voľných pracovných miest, ktoré čerpáme z databázy upsvar.sk. Na odstránení problému pracujeme, zajtra by už malo byť všetko v poriadku.

   S pozdravom a prianím pekného dňa
   Pavol Hudec


Zlepšenie stránky

Odpovedať
 • avatar
  idoletina01
  ISTP 23. 09. 2013 10:22:35

  V zložke Moji agenti mám zriadených viacero agentov. Pri prehliadaní ponúk neviem v ktorom agentovi sa aktuálne nachádzam. Navrhujem zobraziť názov aktuáloneho agenta pri prehliadaní.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   23. 09. 2013 12:54:55

   Príjemný dobrý deň,

   ďakujeme za pripomienku a námet na vylepšenie, máme to v pláne takto urobiť, ako ste nám napísali.

   S pozdravom a prianím pekného dňa
   Pavol Hudec


Infomácia

Odpovedať
 • avatar
  Eva
  ISTP 22. 09. 2013 23:21:53

  Ak by som chcela vykonávať prácu asistenta zdravotne postihnutej osoby,vyžaduje sa tam nejaký absolvovaný kurz (napr.opatrovateľský)? Nestačí vlastná dlhoročná prax nadobudnutá doma? A kde,u koho by som sa mala zahlásiť do evidencie ako možný uchádzač? Je na to nejaká agentúra,alebo to spadá pod ÚPSVAR? Taktiež sa chcem spýtať,na koho sa obrátiť v prípade záujmu pracovať v Azylovom dome alebo Centre pre matky s týranými deťmi,pod čiu kompetenciu to spadá a aké požiadavky sú na zamestnanca,čo sa týka vzdelania či praxe. A po tretie,charitatívna činnosť. Pomoc v krízových situáciach.Čo sa tam vyžaduje od zamestnanca - aká škola,prax,kurz... Budem Vám veľmi vďačná za poskytnutie informácie.

  počet odpovedí: 4
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   23. 09. 2013 08:41:43

   Príjemný dobrý deň p. Eva,

   Vašu otázku evidujeme, s cieľom poskytnúť Vám kvalifikovanú odpoveď sa potrebujeme poradiť s našimi spolupracujúcimi odborníkmi, tak Vás poprosíme o trošku strpenia. Za porozumenie ďakujeme.

   S pozdravom
   Pavol Hudec

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   23. 09. 2013 17:59:40

   Ďakujem vopred.

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   25. 09. 2013 09:32:22

   Príjemný dobrý deň p. Eva,

   posielam odpoveď, snáď Vám aspoň trošku pomôže:

   pokiaľ ide o osobnú asistenciu - predmetná problematika spadá do pôsobnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Odporúčame Vám kontaktovať úrad, ak budete potrebovať získať podrobnejšie informácie.

   Oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately patrí do pôsobnosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.


   V súvislosti s osobnou asistenciou Vám dávame do pozornosti zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (najmä § 20, § 22 a § 23) .

   § 20 Osobná asistencia

   (1) Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri činnostiach uvedených v prílohe č. 4. Osobnú asistenciu vykonáva osobný asistent.

   (2) Účelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí, vykonávanie pracovných aktivít, vzdelávacích aktivít a voľnočasových aktivít.


   § 22 Peňažný príspevok na osobnú asistenciu

   (1) Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 odkázaná na osobnú asistenciu, možno poskytovať peňažný príspevok na osobnú asistenciu, ak sa osobná asistencia vykonáva pri činnostiach uvedených v prílohe č. 4.

   (2) Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Po dovŕšení 65. roku veku možno tento príspevok poskytovať, len ak bol fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytovaný pred dovŕšením 65 rokov veku.

   (3) Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytnúť aj vtedy, ak je fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnutý peňažný príspevok na kúpu pomôcky, ktorou je pes so špeciálnym výcvikom, a to na činnosti alebo časť týchto činností, ktoré nevykonáva pes so špeciálnym výcvikom.

   (4) Peňažný príspevok na osobnú asistenciu nemožno poskytovať, ak osobnú asistenciu vykonáva manžel, manželka, rodičia alebo fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, svokor, svokra, ak tento zákon neustanovuje inak. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje opatrovanie podľa § 40 alebo opatrovateľská služba podľa osobitného predpisu.

   (5) Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať aj vtedy, ak činnosti uvedené v prílohe č. 4 v bodoch 1. až 6., v bode 9., v bode 13.4., v bode 13.5., v bode 13.6., v bode 13.7. a v bode 15. vykonávajú fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím fyzické osoby uvedené v odseku 4, okrem rodičov dieťaťa od šiesteho roku veku do dosiahnutia jeho plnoletosti, fyzickej osoby, ktorá prevzala také dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu a fyzickej osoby, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

   (6) Osobný asistent môže vykonávať osobnú asistenciu za podmienok uvedených v odseku 5 len v ročnom rozsahu hodín osobnej asistencie určenom v komplexnom posudku, najviac 1460 hodín ročne.

   (7) Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa poskytuje vo výške, ktorá zodpovedá ročnému rozsahu osobnej asistencie určenej v eurách. Výška peňažného príspevku na osobnú asistenciu sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť vyplatenú za celý kalendárny rok.

   (12) Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa vypláca fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo na základe písomného súhlasu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím agentúre osobnej asistencie, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má s touto agentúrou uzatvorenú zmluvu o pomoci pri vykonávaní administratívnych úkonov, ktorej obsahom je aj vyplatenie odmeny osobnému asistentovi.


   § 23 Práva a povinnosti osobného asistenta a fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pri výkone osobnej asistencie

   (1) Osobnú asistenciu môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá dovŕšila najmenej 18 rokov veku a má spôsobilosť na právne úkony. Osobnú asistenciu nemôže vykonávať fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v činnostiach, ktoré má vykonávať ako osobný asistent.

   (2) Osobný asistent vykonáva osobnú asistenciu na základe zmluvy
   a) o výkone osobnej asistencie uzatvorenej medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom podľa osobitného predpisu (§ 51 a 853 Občianskeho zákonníka),

   b) uzatvorenej medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a agentúrou osobnej asistencie.

   (3) Zmluva o výkone osobnej asistencie obsahuje najmä
   a) druh vykonávaných činností podľa zoznamu činností uvedených v prílohe č. 4 a rozsah vykonávaných činností,
   b) miesto výkonu osobnej asistencie,
   c) obdobie výkonu osobnej asistencie,
   d) práva a povinnosti osobného asistenta,
   e) odmenu a spôsob vyplácania odmeny,
   f) dôvody odstúpenia od zmluvy o výkone osobnej asistencie.

   (4) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná predložiť jedno vyhotovenie zmluvy o výkone osobnej asistencie príslušnému úradu.

   (5) Osobný asistent môže vykonávať osobnú asistenciu najviac desať hodín denne. To neplatí, ak sa osobná asistencia vykonáva v čase, keď sa fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zdržiava mimo svojho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Fyzická osoba uvedená v § 22 ods. 5 môže vykonávať osobnú asistenciu najviac štyri hodiny denne.

   (6) Osobný asistent vykonávajúci tlmočenie je povinný preukázať príslušnému úradu znalosť komunikovať s fyzickou osobou so sluchovým postihnutím osobitným potvrdením, osvedčením alebo certifikátom. Toto potvrdenie, osvedčenie alebo certifikát vydáva osoba, ktorá má akreditáciu na vzdelávanie tlmočníkov vydanú podľa osobitných predpisov. 36)

   (7) Tlmočenie na účely tohto zákona je tlmočenie v posunkovej reči, artikulačné tlmočenie pre osoby so sluchovým postihnutím a taktilné tlmočenie pre hluchoslepé osoby.

   (8) Na účely tohto zákona môže osobný asistent vykonávať viacero foriem tlmočenia, ak na ich vykonávanie preukáže príslušnému úradu odbornú spôsobilosť.

   (9) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná predložiť výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 16 za každý kalendárny mesiac príslušnému úradu na vyúčtovanie, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca; to neplatí, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nemôže v uvedenej lehote predložiť výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie zo závažných dôvodov. Príslušný orgán vyplatí peňažný príspevok na osobnú asistenciu najneskôr do 20 dní od predloženia výkazu.

   (10) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná predložiť príslušnému úradu potvrdenie o vyplatených odmenách osobnému asistentovi za každý kalendárny mesiac po vyplatení odmeny osobnému asistentovi, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 17.


   V zákone č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je uvedené:

   § 46 Sprostredkovanie osobnej asistencie

   (1) Sprostredkovanie osobnej asistencie je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu) pri vykonávaní administratívnych úkonov, vedenie databázy užívateľov osobnej asistencie, vedenie databázy osobných asistentov a záujemcov o vykonávanie osobnej asistencie, vykonávanie základného sociálneho poradenstva a vzdelávanie užívateľov osobnej asistencie a osobných asistentov a pomoc pri riešení konfliktov vzniknutých medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom v súvislosti s uzatvorenou zmluvou o výkone osobnej asistencie.

   (2) Pomoc pri vykonávaní administratívnych úkonov je najmä

   a) príprava návrhov zmlúv o výkone osobnej asistencie medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom,
   b) pomoc pri spracúvaní výkazov odpracovaných hodín osobným asistentom,
   c) vyplácanie odmien osobným asistentom podľa osobitného predpisu.

   (3) Sprostredkovanie osobnej asistencie môže vykonávať poskytovateľ sociálnej služby aj prostredníctvom agentúry osobnej asistencie zriadenej na tento účel.


   Dobrovoľníctvo upravuje osobitný predpis – zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   Dúfam, že Vám uvedené informácie aspoň trošku pomohli.

   S pozdravom a prianím pekného dňa
   Pavol Hudec

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   25. 09. 2013 20:16:07

   Veľmi pekne Vám ďakujem za poskytnutie informácii v takom rozsahu. Pomohli ste mi tým. Ďakujem!


Prihlásenie

Odpovedať
 • avatar
  Pavol Blana
  ISTP 19. 09. 2013 18:09:23

  Dobrý deň,
  chcel by som sa spýtať pri prihlásení som uviedol namiesto emailovej adresi tel. číslo ale v zlej forme (+4210907364123). Zabudol som moje heslo a teraz neviem ako sa mám prihlásiť pretože mi napísalo že nevé heslo bolo poslané na môj email ale nikde mi nič neprišlo kedže som uviedol tel.číslo.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   20. 09. 2013 09:06:08

   Príjemný dobrý deň p. Blana,

   tak poriešili sme to telefonicky, ak by ste mali akýkoľvek problém s ISTP, prosím, opäť nás kontaktujte.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Otazka na vypisanie praxe v osobnom dotazniku

Odpovedať
 • avatar
  maryland
  ISTP 19. 09. 2013 12:21:28

  Dobry den,poprosim kde robim chybu, lebo uz dost hodnu chvilu sa snazim vypisat si datumy praxe a zamestnavatela a nemam sancu tam vpisat datumy a roky OD - DO, stale sme v r.2013 alebo trva zamestnanie. Dakujem a pekny den.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   19. 09. 2013 13:34:09

   Príjemný dobrý deň,

   keď kliknete na „Pridať prax“, zobrazuje sa Vám iba jedno políčko „Od“. Keď na neho kliknete, máte možnosť vybrať konkrétny dátum. Zobrazuje sa Vám september 2013, ak chcete zmeniť mesiac v rámci roku 2013, klikajte na modrú šípku vľavo, ak chcete zmeniť rok, kliknite na dvojitú modrú šípku vľavo. Po výbere dátumu sa Vám zobrazí políčko „Do“ alebo trvá. Po jeho vyplnení sa Vám zobrazia ďalšie formuláre.

   Problém môže byť ešte v internetovom prehliadači, prosím, ktorý a akú verziu používate? Ďakujem.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Prosba

Odpovedať
 • avatar
  juraj Mihálik
  ISTP 18. 09. 2013 22:04:48

  Dobrý večer. Prepáčte prosím, nemáte náhodou vzor motivačného listu mladého športovca, ktorý sa uchádza o finančný príspevok od sponzora? Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   19. 09. 2013 08:28:03

   Príjemný dobrý deň pán Mihálik,

   žiaľ, tento typ motivačného listu nemáme. Snáď Vám aspoň trošku pomôže tento článok.

   S pozdravom a prianím pekného dňa
   Pavol Hudec


Evidencia

Odpovedať
 • avatar
  9Juli
  ISTP 18. 09. 2013 10:05:18

  Dobrý deň ja by som sa chcela spítať kde nájdem listinu ktorú mám vyplniť a potom dodať na Úrad práce do evidencie

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   18. 09. 2013 14:10:43

   Príjemný dobrý deň,

   úrad práce po Vás chce s najväčšou pravdepodobnosťou potvrdenie, či ste si vytvorili svoje konto v ISTP. Po zaregistrovaní v ISTP prichádza na e-mailovú adresu, ktorú ste vyplnili v registračnom formulári, automaticky generovaný potvrdzujúci e-mail. Ak Vám neprišiel, odporúčame skontrolovať priečinok s nevyžiadanou poštou vo Vašej e-mailovej schránke, automaticky generované e-maily tam občas zvyknú skončiť.

   Ak ste úspešne zaregistrovaná v ISTP, môžete si vytvoriť svoj Osobný profil a ten v jeho náhľade vytlačiť alebo uložiť do formátu Microsoft Word.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Informácie

Odpovedať
 • avatar
  Tomáš Greguš
  ISTP 17. 09. 2013 22:15:52

  Dobrý deň, chcem sa spýtať:
  - aké vzdelanie potrebujem k úspešnému zamestnaniu sa cez Váš portál
  - čo bude zamestnávateľ odo mňa očakávať
  - kde budem pracovať
  - koľko budem zarábať
  - čo pre to musím urobiť

  S pozdravom Tomáš Greguš

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   18. 09. 2013 08:32:19

   Príjemný dobrý deň pán Greguš,

   - aké vzdelanie potrebujem k úspešnému zamestnaniu sa cez Váš portál, koľko budem zarábať, čo pre to musím urobiť?
   Odporúčam Vám si prezrieť Kartotéku zamestnaní, jeden z nástrojov ISTP. Nájdete tam opisy zamestnaní slovenského trhu práce, aké vzdelanie je požadované na výkon jednotlivých zamestnaní, aké kompetencie (odborné vedomosti, odborné zručnosti a všeobecné spôsobilosti) sú potrebné na kvalifikovaný výkon zamestnania alebo či je zamestnanie regulované vybraným právnym predpisom SR. Nájdete tu aj kurzy, ktorými si možno zvýšiť svoje predpoklady na kvalifikovaný výkon zamestnania alebo informácie o hrubých mesačných mzdách v regionálnom členení.

   Ak nemáte predstavu, aké zamestnanie by ste chceli vykonávať, môžete navštíviť nástroj Pracovný kompas a vyplniť si svoj osobný profil. Na základe neho Vám systém odporučí, aké zamestnania sú pre Vás najvhodnejšie a v čom je potrebné sa ešte zlepšiť (momentálne túto funkcionalitu testujeme a dolaďujeme, aby bol párovací proces čo najpresnejší).

   - čo bude zamestnávateľ odo mňa očakávať, kde budem pracovať?
   Ak už máte predstavu, aké zamestnanie by ste chceli vykonávať, odporúčam Vám vstúpiť do nástroja Voľné pracovné miesta. Nájdete tu databázu aktuálnych pracovných ponúk z piatich rôznych zdrojov. V detaile konkrétnej ponuky si môžete prečítať požiadavky zamestnávateľa a kde bude práca vykonávaná.

   Prajem Vám všetko dobré.

   S pozdravom a prianím pekného dňa
   Pavol Hudec


Zoradenie ponuk podla datumu

Odpovedať
 • avatar
  jana
  ISTP 16. 09. 2013 15:49:18

  Dobry den, preco si neviem zoradit pracovne ponuky aj podla datumu? aby mi vyhadzovalo ponuky od najnovsie pridanych po najstarsie.
  Dakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   16. 09. 2013 16:13:34

   Príjemný dobrý deň p. Jana,

   pracovné ponuky, ktoré si môžete evidovať v rámci položky Vášho konta s názvom „Ponuky práce“, sa automaticky zoraďujú podľa aktuálnosti. Aj ponuky, ktoré vyhľadáte cez hlavný nástroj „Voľné pracovné miesta“. Alebo ste mysleli ešte niečo iné? Ďakujem.

   S pozdravom a prianím pekného dňa
   Pavol Hudec


Zrusenie z istp

Odpovedať
 • avatar
  Milan
  ISTP 16. 09. 2013 14:53:40

  ako zrusim sa z tejto stranky z istp

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   16. 09. 2013 16:00:17

   Príjemný dobrý deň p. Milan,

   ak chcete zrušiť svoje konto v ISTP, je potrebné nám napísať na projekt@istp.sk. Vašu požiadavku sme už dostali, samozrejme ju vybavíme.

   S pozdravom a prianím pekného dňa
   Pavol Hudec

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie