Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

nekvalifikovaná učiteľka

Odpovedať
 • avatar
  Dada
  Školstvo 28. 02. 2013 17:34:34

  Chcem sa spytat ci je správne ked boli vo výberovom konaní na učiteľku MŠ prijaté nekvalifikované učiteľky, avšak študujúce SPGŠ. Ďakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   28. 02. 2013 21:43:02

   Príjemný dobrý deň,

   zamestnávateľ môže prijať do pracovného pomeru na činnosť učiteľa materskej školy aj zamestnanca, ktorý má iné vzdelanie ako je uvedené vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov (príloha č. 1, časť I.), ale bude hodnotený ako nekvalifikovaný a z toho dôvodu sa nebude môcť ani kontinuálne vzdelávať a zbierať kredity. Uvedené vzdelanie si musí v zákonom stanovenej lehote doplniť o pedagogickú spôsobilosť.

   V zákone č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je uvedené:

   § 8

   (1) Pedagogický zamestnanec, ktorý získal vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, doplní si kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti
   a) pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku (ďalej len pedagogická spôsobilosť)

   § 60

   Spoločné ustanovenia

   (2) Pedagogický zamestnanec je povinný začať vzdelávanie na získanie pedagogickej spôsobilosti podľa § 8 ods. 1 písm. a) najneskôr do dvoch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru pedagogického zamestnanca v príslušnom druhu a type školy alebo školského zariadenia a najneskôr do štyroch rokov pracovného pomeru je povinný ho ukončiť v súlade s § 8 ods. 2.

   § 61

   Prechodné ustanovenia

   (3) Pedagogický zamestnanec, ktorý nesplnil kvalifikačný predpoklad podľa § 8 ods. 1 písm. a) podľa doterajších predpisov, doplní si ho do 31. decembra 2013.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


zmluva na dobu určitú???

Odpovedať
 • avatar
  Dada
  Práca 28. 02. 2013 17:30:10

  Dobrý deň, chcem sa spýtať ako je to s pracovnou zmluvou. Kvalifikovaná učiteľka prijatá na zastupovanie učiteľky na materskej dovolenke. Po 3 rokoch táto nenastúpila nakoľko mala rizikové tehotenstvo a momentálne je na ďalšej materskej dovolenke. Má nárok na svoje pracovné miesto aj po skončení tejto ďalšej MD? v podstate by to bolo po 6,5 rokoch.Alebo je možné dať zastupujúcej učiteľke zmluvu na dobu neurčitú? Ďakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   28. 02. 2013 22:14:18

   Príjemný dobrý deň,

   v Zákonníku práce je uvedené nasledovné:

   Zákaz výpovede
   § 64

   Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to
   c) v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky.

   § 157

   (1) Ak sa zamestnankyňa vráti do práce po skončení materskej dovolenky alebo ak sa zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 1, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnávateľ je povinný zaradiť zamestnankyňu a zamestnanca za podmienok, ktoré pre nich nebudú menej priaznivé ako podmienky, ktoré mali v čase, keď nastúpili na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 1, a zamestnankyňa a zamestnanec majú právo na prospech z každého zlepšenia pracovných podmienok, na ktoré by mali právo, ak by nenastúpili na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 1.

   (2) Ak sa zamestnankyňa alebo zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnankyňa a zamestnanec majú právo po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 na zachovanie všetkých práv, ktoré mali alebo ktoré im vznikali v čase nástupu na túto rodičovskú dovolenku v pôvodnom rozsahu; tieto práva sa uplatnia vrátane zmien, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, kolektívnej zmluvy alebo z obvyklých postupov u zamestnávateľa.

   § 48
   Pracovný pomer na určitú dobu

   (4) Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu
   a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Ďakujem

Odpovedať
 • avatar
  Ľudmila
  Ostatné 27. 02. 2013 23:26:48

  Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.


zaradenie zamestnanca do platovej triedy

Odpovedať
 • avatar
  Ľubica
  Školstvo 27. 02. 2013 16:13:01

  Dobrý deň, chcem sa opýtať, potrebujem prijať na zastupovanie učiteľku na obdobie 4 mesiacov na MAT - INF. Problém je v tom, že daná učiteľka má iba príbuznú kombináciu - FYZ - Zákl. techniky. Táto učiteľka ak učila kvalifikovane - svoje predmety bola zaradená v 12. platovej triede / 2. atestácia/ a zároveň poberala 60 kreditov / bolo jej uznané štúdium fyziky. Chcem sa opýtať, do akej platovej triedy mám zaradiť túto učiteľku, ak nebude vyučovať svoje predmety a či má nárok aj na kredity, keďže boli za fyziku. Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   27. 02. 2013 19:57:14

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

   Uvedenej učiteľke bude z dôvodu nesplnenia kvalifikačnej požiadavky, t.j. z dôvodu, že nebude vyučovať predmety svojej aprobácie v rozsahu minimálne jednej polovice týždennej miery vyučovacej činnosti zníženej o jednu hodinu, prináležať zaradenie do 9. platovej triedy.

   Z otázky nie je jasné, za čo získala menovaná kredity.

   Ak to bolo za rozširujúce štúdium nejakého predmetu (mala by mať osvedčenie o priznaní 60 kreditov), tak na uvedené kredity a s tým súvisiaci kreditový príplatok má zákonný nárok bez ohľadu na rozširujúce štúdium akého predmetu absolvovala.

   Ak získala kredity za absolvované vzdelávanie prostredníctvom programov kontinuálneho vzdelávania, platí nasledovné.

   Podľa § 47a ods. 10 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzná pedagogickému zamestnancovi získané kredity za programy kontinuálneho vzdelávania absolvované pre príslušnú kategóriu a podkategóriu, v ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený, alebo pre vyučovaný predmet učiteľa, v závislosti od potrieb a zamerania školy alebo školského zariadenia a v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania, na účely vyplácania kreditového príplatku riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia.

   Z uvedeného vyplýva, že je vo Vašej kompetencii, ako riaditeľky školy, uznať uvedenej učiteľke na účely vyplácania kreditového príplatku kredity získané prostredníctvom programov kontinuálneho vzdelávania. Pri ich uznávaní Vám odporúčame zohľadniť skutočnosť, pre akú kategóriu pedagogických zamestnancov bolo uvedené vzdelávanie podľa osvedčenia určené a nielen aprobáciu učiteľa.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


socialna praca a učenie

Odpovedať
 • avatar
  mirabe
  Školstvo 26. 02. 2013 17:21:14

  Dobrý deň, mám ukončené magisterské štúdium v odbore sociálna práca. Začala som študovať doplnkové pedagogické štúdium. Aký druh práca by som mohla v pedagogickom zameraní vykonávať?

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   26. 02. 2013 20:45:55

   Príjemný dobrý deň,

   podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, absolvovaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v odbore sociálna práca spĺňate kvalifikačný predpoklad na výkon nasledovných pedagogických a odborných zamestnaní:

   - Učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy - na vyučovanie predmetu sociálna práca - kvalifikačný predpoklad sa splní absolvovaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca a doplňujúceho pedagogického štúdia.

   - Vychovávateľ - v zariadeniach v pôsobnosti MPSVR SR sa kvalifikačný predpoklad splní absolvovaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa aj v študijnom odbore sociálna práca bez doplňujúceho pedagogického štúdia a špecializačného kvalifikačného štúdia v metodicko-pedagogickom centre.

   - Vychovávateľ v školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením – kvalifikačný predpoklad sa splní absolvovaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca a doplnením pedagogickej spôsobilosti v lehote podľa § 61 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálnopedagogickej spôsobilosti v lehote podľa § 61 ods. 4 zákona.

   - Sociálny pedagóg - kvalifikačný predpoklad sa splní absolvovaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


ucitel v MS

Odpovedať
 • avatar
  aknelka
  Školstvo 26. 02. 2013 13:46:32

  Dobrý deň, chem sa Vás opýtať, či môžem pôsobiť v bežnej MŠ, ak mám ukončené Mgr.. štúdium Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých v Ružomberku.
  Ďakujem za odpoveď.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   26. 02. 2013 20:54:10

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   Vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých spĺňate iné ako požadované vzdelanie na výkon činnosti učiteľky v „bežnej“ materskej škole. Ako učiteľka materskej školy budete v tomto prípade hodnotená ako „nekvalifikovaná“ a bude Vám prináležať zaradenie do 9. platovej triedy.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


nárok na prestávku

Odpovedať
 • avatar
  Jana
  Ostatné 25. 02. 2013 17:35:27

  Dobrý deň pán Hudec ! Ďakujem Vám za Vašu odpoveď i čas, ktorý nám venujete. S pozdravom Jana

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   26. 02. 2013 08:22:15

   V pohode, pani Jana, sme radi, že Vám v tomto smere ISTP pomáha. Zároveň pripravujeme novú verziu ISTP s novou funkcionalitou a dizajnom, ktorého súčasťou bude aj vynovené diskusné fórum práce.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Platové zaradenie

Odpovedať
 • avatar
  Katarína
  Práca 25. 02. 2013 09:48:02

  Ďakujem za odpoveď na môj dotaz zo dňa 2013-02-15 09:21, kde mi odpisujete, že ak s vysvetlením zamestnávateľa nebudem z objektívnych dôvodov spokojná a preukázateľne sa domnievatm že zamestnávateľ porušuje, či obchádza účinný právny predpis alebo koná v rozpore s platným právnym predpisom, tak mám možnosť podať podnet na príslušný inšpektorát práce.
  Ale ako dokladovať preukazateľnosť, keď sa nikde nemôžem dopátrať vyloženia prílohy nasledovnej vyhlášky v uvedených bodoch:
  341
  N A R I A D E N I E V L Á D Y Slovenskej republiky z 19. mája 2004,
  ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností
  pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní

  16. Samospráva (vyšší územný celok a obec) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3240
  16. SAMOSPRÁVA (VYŠŠÍ ÚZEMNÝ CELOK A OBEC)
  09. PLATOVÁ TRIEDA
  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  03 Koncepcia tvorby a ochrany životného prostredia vrátane vydávania rozhodnutí a dozornej činnosti na úseku ochrany vôd, ochrany ovzdušia, ochrany prírody alebo odpadového hospodárstva na úrovni obce.

  05 Odborná práca na úseku spravovania nehnuteľností.

  06 Rozhodovanie o žiadostiach, námietkach, odvolaniach a iných opravných prostriedkoch daňových subjektov v zmysle príslušných právnych predpisov (napr. daň z nehnuteľnosti, miestne poplatky).

  07 Zisťovanie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam na úrovni samosprávy.

  13 Koordinovanie a zabezpečovanie volieb, referenda alebo miestneho hlasovania.

  Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   26. 02. 2013 08:19:51

   Príjemný dobrý deň,

   nepodarilo sa mi vyriešiť Vašu doplňujúcu otázku, odporúčam Vám sa obrátiť na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, do pôsobnosti ktorého patrí táto problematika.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Kvalifikačné predpoklady

Odpovedať
 • avatar
  Claudia
  Školstvo 23. 02. 2013 17:02:35

  Dobrý deň.
  Učím druhý rok na základnej škole v špeciálnej triede. Som v 9. triede ako nekvalifikovaný učiteľ. Mám ukončené magisterské štúdium v odbore religionistika. Začala som študovať magisterské štúdium na KU v Ružomberku: špeciálna padagogika a pedagogika mentálne postihnutých. Chcem sa spýtať či po získaní Mgr diplomu špec. pedagogika a pedagogika ment. postihnutých budem kvalifikovaná. Tiež sa chcem spýtať, či ako nekvalifikovaná učiteľ ka mám právo na adaptačné vzdelávanie (samozrejme bez postupu do vyššej triedy). Postup do vyššej triedy by bol možný samozrejme až po doplnení si kvalifaikačných predpokladov. Keď som si podala žiadosť o adaptačné vzdelávanie, bolo mi zavrhnuté práve z dôvodu, že nespĺňam kvalifikačné predpoklady.
  Ďakujem za odpoveď.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   25. 02. 2013 09:02:09

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   Vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore religionistika spĺňate iné ako požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na výkon pedagogickej činnosti.

   Ak získate vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých - učiteľstvo budete spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti učiteľa špeciálnej základnej školy so zaradením do 10. platovej triedy, pracovná trieda dva.

   Do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec sa zaradí pedagogický zamestnanec pri nástupe do prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať pedagogickú činnosť alebo pri nástupe do pracovného pomeru s iným zamestnávateľom po neúspešnom ukončení adaptačného vzdelávania pedagogického zamestnanca u predchádzajúceho zamestnávateľa. Takto zaradí zamestnávateľ pedagogického zamestnanca do kariérového stupňa aj v prípade, ak pedagogický zamestnanec nespĺňa kvalifikačné predpoklady vzdelania. Teda nespĺňanie kvalifikačných predpokladov vzdelania nie je dôvodom na nezaradenie zamestnanca do adaptačného vzdelávania.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


nárok na prestávku

Odpovedať
 • avatar
  Jana
  Školstvo 23. 02. 2013 09:01:55

  Dobrý deň Vám prajem! Rada by som sa spýtala na moju povinnosť, nepretržite tráviť čas medzi vyučovacími hodinami so žiakmi ôsmeho a deviateho ročníka špeciálnej triedy v bežnej ZŠ. Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   25. 02. 2013 09:42:58

   Príjemný dobrý deň,

   V § 91 (Prestávky v práci) Zákonníka práce je uvedené:

   (1) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín, prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Mladistvému zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako štyri a 1/2 hodiny, je zamestnávateľ povinný poskytnúť prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Ak ide o práce, ktoré sa nemôžu prerušiť, musí sa zamestnancovi aj bez prerušenia prevádzky alebo práce zabezpečiť primeraný čas na odpočinok a jedenie.

   (2) Podrobnejšie podmienky poskytnutia prestávky na odpočinok a jedenie vrátane jej predĺženia zamestnávateľ dohodne so zástupcami zamestnancov.

   (3) Zamestnávateľ je povinný oznámiť zamestnancom prestávku na odpočinok a jedenie spôsobom ustanoveným v § 90.

   (4) Prestávky na odpočinok a jedenie sa neposkytujú na začiatku a konci zmeny.

   (5) Prestávky na odpočinok a jedenie sa nezapočítavajú do pracovného času; to neplatí, ak ide o prestávku na odpočinok a jedenie, pri ktorej sa zabezpečuje primeraný čas na odpočinok a jedenie bez prerušenia práce zamestnancom.

   (6) Prestávka poskytovaná z dôvodov zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci sa započítava do pracovného času.

   Ďalšie podrobnosti ohľadne nárokov na prestávku môžu byť upravené v školskom poriadku školy.

   V § 153 (Školský poriadok) školského zákona je uvedené:

   (1) Riaditeľ školy alebo školského zariadenia vydá školský poriadok po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade. Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti o
   a) výkone práv a povinností detí, žiakov a ich zákonných zástupcov v škole alebo v školskom zariadení, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy,
   b) prevádzke a vnútornom režime školy alebo školského zariadenia,
   c) podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,
   d) podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola alebo školské zariadenie spravuje, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

   (3) Školský poriadok zverejní riaditeľ na verejne prístupnom mieste v škole alebo v školskom zariadení preukázateľným spôsobom s ním oboznámi zamestnancov, deti a žiakov a informuje o jeho vydaní a obsahu zákonných zástupcov detí a žiakov.

   S pozdravom
   Pavol Hudec

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie