Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

Vychovávateľka v ŠKD

Odpovedať
 • avatar
  Lucia
  Školstvo 16. 01. 2013 16:46:26

  Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či môžem pracovať v ŠKD na pozícií vychovávateľ, ak mám ukončené bakalárske štúdium v odbore sociálna pedagogika. ďakujem za odpoveď.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   17. 01. 2013 09:01:44

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   Kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti jednotlivých kategórií a podkategórií pedagogických a odborných zamestnancov upravuje vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov. Kvalifikačné predpoklady vychovávateľov upravuje časť XIII. prílohy č. 1 uvedenej vyhlášky. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna pedagogika nie je splnením kvalifikačných predpokladov na výkon činnosti vychovávateľa ŠKD. Ak Vás zamestnávateľ prijme do pracovného pomeru, budete posudzovaná ako vychovávateľka s iným ako požadovaným vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa a to aj po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia, ktoré je v stanovenej lehote povinný absolvovať každý pedagogický zamestnanec, ktorý získal nepedagogické vzdelanie.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Vychováteľka v samostatnej skupine v DD

Odpovedať
 • avatar
  Vlaďa
  Školstvo 14. 01. 2013 21:17:40

  Dobrý deň,


  mám ukončené vysokoškolské vzdelanie pre 5 -12 stupeň, odbor Pedagogika - Vv , rok ukoncenia 2000 a rigorózne konanie v predmete pedagogika ukončené v roku 2007. Spľňam kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľku v samostatnej skupine v detskom domove? Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   17. 01. 2013 08:54:40

   Príjemný dobrý deň,

   kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov sú uvedené vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov (príloha č. 1, časť XIII.). Absolvovaním študijného programu zameraného na prípravu vychovávateľov v študijnom odbore pedagogika (vysokoškolské vzdelanie II. stupňa) sa spĺňa kvalifikačný predpoklad.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


kvalifikácia MŠ

Odpovedať
 • avatar
  Janka
  Školstvo 13. 01. 2013 20:15:57

  Dobrý večer, vyštudovala som na pedagogickej fakulte skončila som 1.stupeň/bc. v odbore učiteľstvo: umelecko- výchovných a výchovných predmetov, chcela by som sa opýtať či môžem učiť v materskej školke?ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   13. 01. 2013 21:59:44

   Príjemný dobrý deň,

   kvalifikačné predpoklady pre učiteľa materskej školy sú uvedené vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov (príloha č. 1, časť I.).

   Absolvovanie bakalárskeho odboru učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov nie je splnením kvalifikačného predpokladu pre učiteľa materskej školy.

   Zamestnávateľ môže prijať do pracovného pomeru na činnosť učiteľa materskej školy aj zamestnanca, ktorý má iné vzdelanie ako je uvedené v spomínanej vyhláške, ale bude hodnotený ako nekvalifikovaný a z toho dôvodu sa nebude môcť ani kontinuálne vzdelávať a zbierať kredity. Vzdelanie si musí v zákonom stanovenej lehote doplniť o pedagogickú spôsobilosť.

   Viac informácií nájdete v príspevku zaslaného dňa 2013-01-05 19:29:14 pod číslom 733389.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


zaradenie zamestnanca do pl.triedy

Odpovedať
 • avatar
  júlia
  Práca 13. 01. 2013 17:54:48

  Dobrý večer, prosím Vás o radu do akej platovej triedy by ste zaradili zamestnanca v pracovnej náplni má napísané ekonóm obce - spracováva účtovníctvo obce,dane a poplatky . Zamestnanec má vysokoškolské vzdelanie II.stupňa Mgr.-Andragogika a zaradili ho do 12.pl.triedy. Myslím si, že to nie je OK.
  ďalší zamestnanec - referent daní-vyberá poplatky, dane a upravuje zmeny v daňových priznaniach- je zaradení do 8pl.triedy
  zamestnanec - administratívny pracovník-vykonáva : celú mzdovú agendu vrátane spracovávania miezd, evidencia obyvateľov, pošta, sekretárske práce - je zaradení do 8.pl.triedy Som s toho už zúfalá.Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   13. 01. 2013 21:37:29

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR:

   Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve (pracovnej náplne), a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie. Pri zaradení zamestnanca do platovej triedy zamestnávateľ neprihliada na dosiahnutý vyšší stupeň vzdelania alebo iný druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ako je stupeň vzdelania alebo druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ktoré sú v katalógu alebo v osobitnom predpise ustanovené pre ním vykonávanú najnáročnejšiu pracovnú činnosť. Dosiahnutie vyššieho stupňa vzdelania nezakladá nárok na preradenie do vyššej triedy, rozhodujúca je najnáročnejšia pracovná činnosť, ktorú vykonávate. Na určenie najnáročnejšej pracovnej činnosti zamestnanca, ktorý je odmeňovaný podľa zákona o odmeňovaní, sa uplatňuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády č. 341/2004 Z.z.“). V nariadení vlády č. 341/2004 Z.z. sú uvedené pracovné činnosti, nie povolania, funkcie alebo pracovné pozície.

   Obsah a náročnosť jednotlivých pracovných činností ustanovených v prílohe č. 1 k nariadeniu vlády č. 341/2004 Z.z. v časti 15. Práca a sociálne veci je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky www.employment.gov.sk – Práca a zamestnanosť – Výkon práce vo verejnom záujme – Odmeňovanie - ANALYTICKÉ LISTY.

   Z vyššie uvedeného vyplýva, že správne zaradenie zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa pracovnej náplne a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie, je plne v kompetencii Vášho zamestnávateľa, ktorý najlepšie vie posúdiť a pozná obsah a náplň činností. Odporúčam v tejto veci požiadať o vysvetlenie Vášho zamestnávateľa. V prípade, že s jeho vysvetlením nebudete spokojná, tak máte možnosť obrátiť sa na vecne a miestne príslušný inšpektorát práce, ktorý (v zmysle § 2 zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) vykonáva dozor okrem iného aj nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov (zákona č. 552/2003 Z.z. a zákona č. 553/2003 Z.z.).

   S pozdravom
   Pavol Hudec


zaradenie do platovej triedy

Odpovedať
 • avatar
  Anna
  Školstvo 13. 01. 2013 12:05:33

  Príjemný dobrý deň,

  som učiteľkou v MŠ, mám skoro 40-ročnú prax a ešte pred 3 rokmi som bola zaradená do 9. platovej triedy. Stala som sa na krátke obdobie riaditeľkou, ale po odvolaní ma zamestnávateľ preradil do 8. platovej triedy. Kedže sa stretávam s neochotou zamestnávateľa odpovedať na moje otázky, rozhodla som sa obrátiť na Vás. Myslím si, že mi mali byť odobrané osobné príplatky za riadiacu činnosť, ale 9. platová trieda mi mala byť po preradení (z pozície riaditeľa na predchádzajúcu pozíciu-učiteľa) ponechaná. Mal zamestnávateľ právo preradiť ma do nižšej platovej triedy? Zdá sa mi smiešne mať plat začínajúceho pedagóga v prípade 40 ročnej praxe. Môžete mi prosím poradiť, či má zamestnávateľ pravdu, poprípade na koho sa treba obrátiť v prípade nejasností, ak zamestnávateľ nespolupracuje?

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   13. 01. 2013 21:38:36

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   Na základe údajov uvedených vo Vašej otázke predpokladáme, že ste na výkon činnosti učiteľky materskej školy získali požadované úplné stredné vzdelanie. Od účinnosti zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov došlo k zmene systému odmeňovania uvedených skupín zamestnancov a aj k zmene zaraďovania do platových tried. Od uvedeného dátumu sa tieto skupiny zamestnancov nezaraďujú do platových tried podľa nimi najnáročnejšej vykonávanej pracovnej činnosti, ale zaraďujú sa do platových tried v závislosti od získaného stupňa a odboru vzdelania a svojho ďalšieho vzdelávania absolvovaného v rámci kontinuálneho vzdelávania, t.j. od získaného kariérového stupňa.

   Vzhľadom na zmenu systému bolo potrebné k 1.11.2009 prehodnotiť zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových tried a osobitne prehodnotiť zaradenie pedagogických zamestnancov s úplným stredným vzdelaním (MOV, vychovávateľov a učiteľov MŠ), ktorí mali do 31.10.2009 na účely zaradenia do platovej triedy udelenú tzv. výnimku zo vzdelania, do platových tried.

   Učiteľom materských škôl, vychovávateľom a majstrom odbornej výchovy, ktorí boli zaradení podľa predpisov platných do 31.10.2009 do 9. platovej triedy s odpočtom rokov z doby započítanej praxe z dôvodu zachovania výnimky zo vzdelania na účely zaradenia do platovej triedy, prináleží s účinnosťou od 1.11.2009 zaradenie do kariérového stupňa samostatný (učiteľ materskej školy, vychovávateľ, majster odbornej výchovy), so zaradením do 8. platovej triedy, a to len v prípade, ak spĺňajú kvalifikačné predpoklady vzdelania na výkon pracovnej činnosti tej kategórie pedagogického zamestnanca, v ktorej sú zaradení, stanovené vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Funkčný plat priznaný podľa predpisov platných do 31.10.2009 sa im zachováva v súlade s § 32b ods. 1 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odpočítané roky sa im pripočítajú k započítanej praxi k 31.12.2009 na účely určenia platu k 01.01.2010.

   Takýto postup sa od 1.11.2009 uplatnil aj u vedúcich pedagogických zamestnancov. Čiže. aj ako riaditeľka materskej školy s požadovaným úplným stredným odborným vzdelaním ste mali byť od 1.11.2009 zaradená do 8. platovej triedy s prípadným vyrovnaním platu. Poznamenávam, že získaná prax sa zohľadňuje v zvýšení platovej tarify a tiež to, že začínajúci učiteľ MŠ s požadovaným úplným stredným odborným vzdelaním sa zaraďuje do 7. platovej triedy.

   Na vysvetlenie uvádzame:
   Ustanovenie § 61 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z.z. nie je možné pre tieto kategórie pedagogických zamestnancov využiť z dôvodu, že výnimku z plnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania je možné zachovať len u tých pedagogických zamestnancov, ktorým je udelená výnimka zo stupňa vzdelania požadovaného podľa v súčasnosti platných právnych predpisov. Vzhľadom k tomu, že podľa § 7 zákona č. 317/2009 Z.z. pre učiteľov materských škôl, vychovávateľov a majstrov odbornej výchovy je splnením kvalifikačných predpokladov vzdelania aj úplné stredné odborné vzdelanie, teda nejedná sa o výnimku z požadovaného stupňa vzdelania, a pedagogickí zamestnanci sa od 1.11.2009 zaraďujú do platových tried podľa dosiahnutého kariérového stupňa (§ 5 ods. 11 zákona č. 553/2003 Z.z.) a získaného stupňa vzdelania v súlade s nariadením vlády SR č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, nie je možné pedagogických zamestnancov s požadovaným úplným stredným odborným vzdelaním od 1.11.2009 zaradiť do 9. platovej triedy. Do tejto platovej triedy sa zaraďujú pedagogickí zamestnanci s požadovaným úplným stredným odborným vzdelaním (učitelia materských škôl, majstri odbornej výchovy, vychovávatelia a tréneri) po vykonaní prvej atestácie.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


aka platova trieda?

Odpovedať
 • avatar
  katka
  Školstvo 11. 01. 2013 18:36:00

  dobry den, som ucitelka v MS, ucim prvy rok,po skonceni vyskej skoly s titulom Bc. absolvujem tzv .rocnu adaptacnu prax, chcem sa teda spytat ,ak mam strednu peagogicku skolu a vysoku skolu pedagogicku,odbor predskolska a elementarna pedagogika,do akej triedy momentalne v tomto prvom roku patrim? aky by mal byt moj plat v cistom? a aky plat by som mala mat po skonceni tejto adaptacie,popripade do akej plat.triedy budem patrit??? kazdy mi tvrdi nieco ine,uctovnicka je aka je-neochotna tak uz som nevedela na koho sa obratit...dakujem velmi pekne za odpoved

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   13. 01. 2013 21:33:12

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   Ak ste získali vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika s vykonaním štátnej záverečnej skúšky z predškolskej pedagogiky, spĺňate kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov na výkon činnosti učiteľky materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa. Ak ste zaradená do kariérového stupňa začínajúca učiteľka materskej školy, teda v súčasnosti absolvujete adaptačné vzdelávanie, prináleží Vám zaradenie do 8. platovej triedy, pracovná trieda jeden. Ak ste k 31.12.2012 nezískali ani jeden rok započítanej praxe, Vaša platová tarifa je 477,50 eur. Táto platová tarifa sa Vám bude zvyšovať za každý rok započítanej praxe získanej k 31.12. kalendárneho roka o 1 % a od 17 do 32 rokov praxe o 0,5 %. Zároveň Vám počas doby adaptačného vzdelávania prináleží príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca vo výške 6 % z platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej ste zaradená, čo je vo Vašom prípade 6 % z 8. platovej triedy, pracovnej triedy jeden, teda príplatok vo výške 29 eur. Uvedený príplatok sa Vám zastaví dňom ukončenia adaptačného vzdelávania a od nasledujúceho dňa Vám bude prináležať zaradenie do 9. platovej triedy, pracovná trieda jeden, čo je 534 eur. Tento tarifný plat sa Vám bude zvyšovať v závislosti od dĺžky započítanej praxe získanej k 31.12. každého kalendárneho roka vo výške, ako je uvedené vyššie. Čistý plat sa vypočítava z funkčného platu odpočítaním súm poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, príspevku na poistenie v nezamestnanosti, príspevku na doplnkové dôchodkové poistenie a preddavku na daň z príjmov fyzických osôb (19 %) vypočítaných podľa podmienok a sadzieb platných pre zamestnanca v mesiaci, za ktorý sa tento čistý funkčný plat zisťuje.  

   S pozdravom
   Pavol Hudec


 • avatar
  ANNA
  Soc. služby 11. 01. 2013 13:40:49

  Dobrý deň, chcem sa opýtať do akej platovej triedy má byť zaradená sestra podľa analytického listu číslo pracovnej činnosti 15.09.04 - sestra bakalárka v zariadení soc. služieb a zariadení sociálno právnej ochrany detí a soc. kurately, keď mám VŠ 1.stupňa ošetrovateľstvo a špecializáciu si robím. Pracujem v detskom domove, momentálne som 7 platovej triede. Ďakujem za odpoveď

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   13. 01. 2013 21:23:17

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR na Vašu otázku:

   Číslo analytického listu vyjadruje označenie, pod ktorým je určitá pracovná činnosť uvedená v nariadení vlády č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.

   Ide o príklad pracovnej činnosti 15.09.04 „Samostatná odborná ošetrovateľská práca v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane podielu na organizovaní, koordinovaní a kontrole ošetrovateľskej starostlivosti a vyhodnocovaní individuálnych ošetrovateľských plánov vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.“ Táto pracovná činnosť je v citovanom nariadení vlády uvedená v časti 15. Práca a sociálne veci v 9. platovej triede pod poradovým číslom 04 a na jej výkon sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a získanie špecializácie v príslušnom odbore.

   Analytické listy, ktoré obsahujú podrobnejšie informácie týkajúce sa príslušnej pracovnej činnosti, sú dostupné na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR: http://www.employment.gov.sk/praca-a-socialne-veci.html.

   Pri zaradení zamestnanca do príslušnej platovej triedy sa zamestnávateľ riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   Možnosť a podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ako aj rozsah a podmienky výkonu zdravotníckeho povolania v týchto zariadeniach upravujú osobitné predpisy.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


zastupovanie v MŠ

Odpovedať
 • avatar
  zuzka
  Školstvo 05. 01. 2013 00:54:16

  dobrý deň, naskytla sa mi možnosť na 2-3 mesiace zastupovať chorú učiteľku v mš, mám ukončené stredne odborne vzdelanie SOU- textilné, ukončené Bc. v odbore učiteľstvo profesijných a odborných predmetov, už som si niečo zisťovala a predpokladám , že môžem pracovať ako nekvalifikovaný ped, pracovník, chcela by som sa opýtať či moje predpoklady sú správne , za odpoveď ďakujem a prajem príjemný deň.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   05. 01. 2013 19:29:14

   Príjemný dobrý deň,

   zamestnávateľ môže prijať do pracovného pomeru na činnosť učiteľa materskej školy aj zamestnanca, ktorý má iné vzdelanie ako je uvedené vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov (príloha č. 1, časť I.), ale bude hodnotený ako nekvalifikovaný a z toho dôvodu sa nebude môcť ani kontinuálne vzdelávať a zbierať kredity. Uvedené vzdelanie si musí v zákonom stanovenej lehote doplniť o pedagogickú spôsobilosť.

   V zákone č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je uvedené:

   § 8

   (1) Pedagogický zamestnanec, ktorý získal vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, doplní si kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti
   a) pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku (ďalej len pedagogická spôsobilosť)

   § 60

   Spoločné ustanovenia

   (2) Pedagogický zamestnanec je povinný začať vzdelávanie na získanie pedagogickej spôsobilosti podľa § 8 ods. 1 písm. a) najneskôr do dvoch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru pedagogického zamestnanca v príslušnom druhu a type školy alebo školského zariadenia a najneskôr do štyroch rokov pracovného pomeru je povinný ho ukončiť v súlade s § 8 ods. 2.

   § 61

   Prechodné ustanovenia

   (3) Pedagogický zamestnanec, ktorý nesplnil kvalifikačný predpoklad podľa § 8 ods. 1 písm. a) podľa doterajších predpisov, doplní si ho do 31. decembra 2013.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Doplnenie kvalifikácie

Odpovedať
 • avatar
  Jana
  Školstvo 04. 01. 2013 18:10:33

  Dobrý deň pán Hudec. Najskôr Vám ďakujem za odpoveď zo dňa 3.1.2013 a chcela by som Vás poprosiť ešte o jednu informáciu. V zákone 317/2009 Z.z. sa hovorí v § 41 o kvalifikačnom vzdelávaní.V § 8 odsek 1 sa uvádza, že pedagogický zamestnanec, ktorý získal vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti si doplní kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu... Chcela by som Vás poprosiť o radu, ak by som si chcela doplniť kvalifikačný predpoklad na pedagogickú činnosť učiteľky v MŠ, kde a ako by som to mala urobiť?(neviem či tomu dobre rozumiem, či je potrebné štúdium na vysokej škole v odbore predškolská pedagogika alebo externé štúdium na strednej pedagogickej škole alebo iné. Ak mám vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa odbor Pedagogika. Za odpoveď veľmi pekne ďakujem. S pozdravom Jana.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   05. 01. 2013 19:32:09

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   V prvom rade je potrebné uviesť, že § 41 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol s účinnosťou od 1.1.2012 z uvedeného zákona vypustený, tzn. kvalifikačné vzdelávanie ako druh kontinuálneho vzdelávania bolo od uvedeného dátumu zrušené. Uvedené vzdelávanie je nahradené tzv. rozširujúcim štúdiom, ktoré je zadefinované v § 8a uvedeného zákona.

   Ak chcete pôsobiť ako učiteľka materskej školy, požadované vzdelanie na výkon uvedenej činnosti na úrovni úplného stredného vzdelania získate absolvovaním pomaturitného kvalifikačného štúdia učiteľstvo pre materské školy, napr. na pedagogickej a sociálnej akadémii alebo na pedagogickej a kultúrnej akadémii. Ak si k tomuto vzdelaniu doplníte vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy, splníte kvalifikačné predpoklady vzdelania na činnosť učiteľky materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Vysokoškolským štúdiom učiteľstva pre 1. stupeň základnej školy samozrejme získate kvalifikačné predpoklady vzdelania aj na činnosť učiteľky prvého stupňa základnej školy a tiež vychovávateľky ŠKD. Kvalifikačné predpoklady vzdelania na činnosť učiteľky materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa získate aj absolvovaním vysokoškolského štúdia druhého stupňa v študijnom odbore predškolská pedagogika. O informáciu, či je možné pokračovať v magisterskom štúdiu, teda vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa v študijnom odbore predškolská pedagogika, po absolvovaní vysokoškolského štúdia prvého stupňa v študijnom odbore pedagogika, požiadajte príslušnú vysokú školu, na ktorej chcete uvedené štúdium absolvovať.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


doplnenie kvalifikácie

Odpovedať
 • avatar
  Tamara
  Školstvo 02. 01. 2013 18:43:38

  Dobrý deň, vyštudovala som učiteľstvo 1.stupňa ZŠ a mám 9- ročnú pedagogickú prax na základnej škole- 1.stupeň. Momentálne sa pripravujem na 1. atestáciu. Mám doplnenú kvalifikáciu i o anglický jazyk B2 podľa SERR pre 1. stupeň. Stredoškolské vzdelanie mám gymnaziálne.Potrebovala by som si doplniť kvalifikáciu o učiteľstvo pre materské školy. Veľmi by som vám bola vďačná, keby ste mi poradili, ako by to bolo pre mňa najvhodnejšie, keďže už mám štátnice z pedagogiky i psychológie a absolvované odborné skúšky na univerzite. Poznám vyhlášku o kvalifikačných predpokladoch pre materské školy, potrebovala by som poradiť, či nejestvujú nejaké vyrovnávacie skúšky alebo niečo podobné na doplnenie kvalifikácie pre MŠ k mojej aprobácii, pretože sa mi nechce študovať ešte raz niečo čo už som vyštudovala, keďže mnohé skúšky v sebe zahŕňali i predškolskú problematiku, ale bohužiaľ môj študijný odbor je definovaný len ako Učiteľstvo pre 1. stupeň zš. Dnes sa už volá elementárna a predškolská pedagogika, bohužiaľ pre mňa, nemala by som teraz starosti. Štúdium som ukončila v 2006. Ďakujem za radu, s úctou Tamara

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   03. 01. 2013 22:18:54

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   Na výkon činnosti učiteľky materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa podľa prílohy č. 1, časť I., písm. A, bod 11 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov je splnením kvalifikačného predpokladu aj úplné stredné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy alebo v študijnom odbore pedagogická škola na strednej pedagogickej škole alebo na pedagogickej a sociálnej akadémii (PaSA) alebo na pedagogickej a kultúrnej akadémii v kombinácii s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy. Vzhľadom na uvedené, a s prihliadnutím na skutočnosť, že ste získali úplné všeobecné vzdelanie na gymnáziu, na splnenie kvalifikačného predpokladu na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa na výkon činnosti učiteľky materskej školy je potrebné absolvovať pomaturitné kvalifikačné štúdium učiteľstva pre materské školy na niektorej z uvedených stredných škôl, napr. na PaSA. 

   S pozdravom
   Pavol Hudec

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie