Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

Restart

Odpovedať
 • avatar
  Lukas Kanci
  Bez kategórie 19. 04. 2019 15:07:10

  Dobry den, mam otazocku ak by som nastupil do prace k zamestnavatelovy u ktoreho som uz pracoval bol by mi poskytnuty restart? Dakujem


Uchadzanie o prácu výrobný pracovník

Odpovedať
 • avatar
  Peter
  Bez kategórie 19. 04. 2019 12:23:55

  Mal by som záujem o prácu


Registration

Odpovedať
 • avatar
  Milena Khorotyan
  ISTP 18. 04. 2019 15:26:42

  Dear, I would like to register our company but I don't have any ID number as we are a foreign company. How can I complete the registration? Thanks in advance for your help. Milena

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   18. 04. 2019 15:45:54

   Dear Mrs. Khorotyan,

   ISTP allows registration of every slovak employer with valid ICO, insertion of free vacancies and search of job candidates, which enabled their personal profile. For foreign employers there is a portal http://www.eures.sk available. You can merchandise your free vacancy through EURES advisor: http://www.eures.sk/kontakty.php. Your insertion will be also shown on a website ISTP.sk under eures.sk resource.

   Best regards
   Martina Hmírová


 • avatar
  Používateľ
  Práca 18. 04. 2019 13:35:28

  Dobrý deň,
  Chcela by som sa informovať ohľadom práce. Momentálne som na dlhodobej PN. Zamestnávateľ počas mojej PN začal prepúšťať ľudí z dôvodu nadstavu . Dokonca zavolali aj mne s ponukou odstupného = vyhodenie z práce. Prvá moja otázka je či nie je zamestnávateľ povinný mi poskytnúť také pracovné miesto z akého som odchádzal pred tým ako som išiel na PN ? Druhá otázka ak mi ponúkli odstupné ale ja som stále na PN môžu mi počas nej ukončiť PN alebo môžem v nej pokračovať a odstupné bude vyplatené po skončení PN? Pretože aj odstupné mi limitovali, aby som oznámila svoje rozhodnutie do istého počtu dní.
  Ďakujem vopred za odpoveď

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   18. 04. 2019 13:40:37

   Príjemný dobrý deň,

   preradenie na inú prácu upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej ako Zákonník práce“) v § 55. Pre preradenie na inú prácu je v zásade potrebná dohoda zamestnanca a zamestnávateľa. Výnimky, kedy sa dohoda nevyžaduje, zakotvuje Zákonník práce nasledovne:

   „Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak:

   - zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,
   - tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena vykonáva prácu, ktorou sa nesmú tieto ženy zamestnávať alebo ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo alebo materské poslanie,
   - je to nevyhnutné podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva v záujme ochrany zdravia iných osôb pred prenosnými chorobami (ďalej len „karanténne opatrenie"),
   - je to nevyhnutné podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu,
   - zamestnanec pracujúci v noci na základe lekárskeho posudku je uznaný za nespôsobilého na nočnú prácu,
   - tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena pracujúca v noci požiada o preradenie na dennú prácu.“

   Bez súhlasu zamestnanca môže zamestnávateľ preradiť zamestnanca „na čas nevyhnutnej potreby na inú prácu, ako bola dohodnutá, ak je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov.“

   Pokiaľ teda neboli naplnené podmienky pre uplatnenie niektorej z uvedených možností, vyžadoval by sa Váš súhlas s preradením na inú prácu po ukončení pracovnej neschopnosti. Upozorňujeme však, že súhlas pracovníka s preradením na inú prácu mohol byť obsiahnutý aj priamo vo Vašej pracovnej zmluve.

   Čo sa týka skončenia pracovného pomeru, pracovný pomer môže byť v zmysle § 59 Zákonníka práce ukončený dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo uplynutím času (v prípade pracovného pomeru na dobu určitú), keďže z Vašej otázky nevyplýva, že by boli dané podmienky pre všetky z uvedených možností skončenia pracovného pomeru, budeme sa ďalej venovať iba skončeniu pracovného pomeru dohodou a výpoveďou.

   Dohoda o skončení pracovného pomeru

   Skončenie pracovného pomeru dohodou je možné aj v priebehu dočasnej pracovnej neschopnosti. Zamestnanec a zamestnávateľ sa môžu písomne dohodnúť, že pracovný pomer skončí k určitému dňu.

   Výpoveď

   Výpoveďou môže pracovný pomer skončiť zamestnanec aj zamestnávateľ. Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu, a to aj počas dočasnej pracovnej neschopnosti.

   Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov zakotvených v Zákonníku práce. Na zamestnávateľa sa však vzťahuje zákaz výpovede. Zamestnávateľ nemôže dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, ktorou je v zmysle § 64 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce aj doba, „keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia.“

   Odstupné

   Skutočnosť, či dôjde k skončeniu pracovného pomeru dohodou alebo výpoveďou má vplyv na nárok na odstupné.

   Podľa § 76 ods. 1 a ods. 2 Zákonníka práce:

   „Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) (pozn. zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje, alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou miesta výkonu práce alebo sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume
   - jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
   - dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
   - trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
   - štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

   Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume
   - jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,
   - dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
   - trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
   - štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
   - päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.“

   Podľa § 76 ods. 3 Zákonníka práce: „Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku; to neplatí, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť.“

   V uvedených prípadoch má zamestnanec nárok na odstupné zo zákona a zamestnávateľ nie je oprávnený limitovať nárok nejakou časovou lehotou, môže sa iba rozhodnúť, že pri neskorom akceptovaní ponuky nebude súhlasiť s dohodou o skončení pracovného pomeru. Zamestnávateľ môže zamestnancovi priznať odstupné aj v iných prípadoch, ako predpisuje Zákonník práce.

   Skončenie pracovného pomeru nemá vplyv na nárok na vyplácanie už priznanej nemocenskej dávky.

   Spracovala:
   18.04.2019
   A|K|M|V advokátska kancelária
   www.akmv.sk


Nahlasovanie voľných pracovných miest

Odpovedať
 • avatar
  Ing. Zuzana Rothmajerová
  ISTP 17. 04. 2019 17:49:47

  Dobrý deň,
  chcem sa opýtať či je potrebné nahlasovať aj tzv. voľné pracovné miesta na ktoré už máme vybraného pracovníka a nikoho nehľadáme. Je to neskutočne zaťažujúca administratíva hlavne pre malé a stredné podniky.

  Za odpoveď vopred ďakujem Rothmajerová

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   18. 04. 2019 08:46:49

   Dobrý deň, pani Ing. Rothmajerová,

   my ako administrátori portálu nie sme metodický orgán, ktorý má na starosti výklad tohto nariadenia, na vydanie metodiky je oprávnené Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Avšak s viacerými problémovými otázkami sme sa obrátili na Ústredie práce, z ktorého sme dostali informáciu, že v takejto situácii, keď máte dopredu vybratého kandidáta, nie je potrebné ho nahlasovať. Pre viac informácií pozrite aj článok: https://www.istp.sk/clanok/14255/co-je-este-dobre-vediet-o-povinnom-nahlasovani-volnych-pracovnych-miest- .

   Ak máte ďalšie otázky, je potrebné kontaktovať Ústredie práce – kontaktná osoba: Mgr. Jana Bartošová, jana.bartosova@upsvr.gov.sk

   S pozdravom a prianím pekného dňa
   Alžbeta Žideková


aktivacne prace

Odpovedať
 • avatar
  peter kovacik
  Úrady PSVR 17. 04. 2019 16:16:23

  dobry den chcem sa spytat som na marodke asi 4 mesiace chodim na rehabilitacie s kolenom volali mi z uradu prace ze sa mam dostavit na a dohodnut sa na aktivacnych pracach chcem sa spytat ci je mozne ked som pn aby ma aktivovali ?

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   18. 04. 2019 10:04:11

   Dobrý deň, pán Kováčik,

   v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Senica posielame odpoveď:

   Predpokladáme, že Vás z úradu kontaktovali v súvislosti s novelou zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Predpokladáme tiež, že poberáte dávku v hmotnej núdzi – keďže Vás kontaktovali ohľadne výkonu aktivačných prác. Keďže ste t.č. na dočasnej PN, určite sa nebudete zúčastňovať aktivačných prác (povinnosti odpracovať 32 hodín aktivačných prác pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi). Podľa uvedenej novely zákona však po troch mesiacoch trvania dočasnej PN dostanete od úradu výzvu, v zmysle ktorej posudkový lekár úradu posúdi trvanie Vášho nepriaznivého zdravotného stavu. Je to jednak kvôli trvaniu nároku na ochranný príspevok a jednak kvôli vhodnosti/nevhodnosti výkonu aktivačných prác. Každopádne choďte na úrad a v prípade potreby doložte od Vášho ošetrujúceho lekára doklady o Vašom zdravotnom stave (ak Vás k tomu úrad vyzve).

   S pozdravom a prianím pekného dňa
   Alžbeta Žideková


Osobný profil

Odpovedať
 • avatar
  radovan.mikula.1
  Úrady PSVR 16. 04. 2019 14:02:41

  dobry den v osobnom profile na tejto stranke mam v kololnke udaje chybne Psč v mojom trvalom bydlisku korektné je 96301 dakujem za urobenie zmeny kedže mne to nejde mikula

  počet odpovedí: 2
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   16. 04. 2019 15:47:48

   Príjemný dobrý deň, pán Mikula,

   ak ste uchádzačom o zamestnanie evidovaným na úrade PSVR, údaje v osobnom profile označené farebným štátnym znakom (overené úradom PSVR) nie je možné v ISTP meniť. Umožnené je dopĺňať iba nové záznamy. Situáciu je možné vyriešiť dvoma spôsobmi. Sprostredkujeme informáciu Ústrediu PSVR, ktoré problém rieši s príslušným úradom PSVR. Druhou možnosťou je informovať o probléme Vašu sprostredkovateľku na úrade PSVR, ktorá Vám údaje upraví. Ďakujeme za porozumenie.

   S pozdravom a prianím pekného dňa
   Pavol Hudec

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   16. 04. 2019 19:15:27

   ako posle zivotopis


Registrácia

Odpovedať
 • avatar
  Lukas Sabadka
  ISTP 16. 04. 2019 09:05:18

  Dobry den, prosim viete mi pomoct s registráciou?
  Uzivatel lukas.sabadka.2 ukazuje mi ze užívateľ uz existuje ale nejde mi zaregistrovať.
  Dakuje pekne.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   16. 04. 2019 15:45:48

   Príjemný dobrý deň, pán Sabadka,

   ak by ste mali v konte uvedený e-mail, možno kliknúť v pravej hornej časti stránky na linku „Prihlásenie“ a „Zabudli ste heslo?“ a vyplniť Vaše používateľské meno alebo e-mail, ktorý ste uviedli pri registrácii. Budú naň zaslané pokyny na obnovenie hesla.

   Žiaľ, v konte nemáte uvedený e-mail a ide o konto, ktoré Vám bolo vytvorené na úrade práce, prosím, kvôli ochrane osobných údajov kontaktujte v tejto veci Vašu sprostredkovateľku na úrade práce, ktorá Vám pomôže s vygenerovaním nového hesla. My nebudeme vedieť overiť Vaše konto prostredníctvom e-mailu. Ďakujeme za porozumenie.

   Evidujeme situáciu, že niektorí evidovaní uchádzači majú problém s heslom, ktoré dostali na úrade práce, kvôli zlej čitateľnosti niektorých symbolov, napr. namiesto 1 sa myslí l, namiesto O sa myslí 0 (nula) a pod.

   S pozdravom a prianím pekného dňa
   Pavol Hudec


Prihlasenie

Odpovedať
 • avatar
  Lucia
  ISTP 11. 04. 2019 17:28:06

  Dobry den mam aj prihlasovacie meno aj heslo a neda sa mi prihlasit

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   12. 04. 2019 08:21:42

   Dobrý deň,

   evidujeme situáciu, že uchádzači evidovaní na úrade práce majú niekedy problém s heslom, ktoré dostali na úrade práce, kvôli zlej čitateľnosti niektorých symbolov, napr. namiesto 1 sa myslí l (malé L), namiesto O sa myslí 0 (nula) a pod. Máte tam takéto znaky?

   S pozdravom a prianím pekného dňa
   Alžbeta Žideková


Blokovanie konta

Odpovedať
 • avatar
  marek.coma.1
  ISTP 11. 04. 2019 12:34:37

  Dobry den.Nechapem podstate konta.Neviem ho podrobne vyplnit.Vysvetlite mi sposob ako ho mam vyplnit.Konto je blokovane .Ked som sa snzil zmenit profil a ine policko zmenit tak mi neslo.Evedomte si ze niesom na vasej vekovej urobni.Za porozumenie dakujem.Dufam ze mi prestanete blokovat konto.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   11. 04. 2019 13:56:26

   Dobrý deň, pán Čoma,

   písali sme si v online chate aj cez e-mail, ak by ste ešte potrebovali pomôcť, prosím, neváhajte nám napísať na projekt@istp.sk alebo nás kontaktovať na našej bezplatnej info-linke 0800 212 800.

   S pozdravom a prianím pekného dňa
   Alžbeta Žideková

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie