Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

nenajdena pozicia

Odpovedať
 • avatar
  Evka Balkova
  ISTP 30. 09. 2005 13:13:09

  Dobrý den,

  nenašla som typovu pozíciu s názvom šponár.

  Ďakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   30. 09. 2005 15:57:40

   Dobrý deň pani Eva Bolková,

   veľmi pekne ďakujeme za pripomienku. Máte pravdu, typová pozícia Šponár sa nenachádza v KTP. Po konzultácii s expertom, ktorý spracovával P/TP z odborného smeru Strojárske činnosti sme dospeli k záveru, že Vami uvedená pozícia Šponár bude doplnená do povolania Pomocný pracovník v strojárstve ako alternatívny názov. Činnosti a príklady práce Šponára nájdete v tomto povolaní (v prípade, že nie sú v príkladoch práce budú, tieto príklady práce expertom čo najskôr doplnené).

   V prípade ďalších otázok, alebo pripomienok sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť.

   Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

   S pozdravom

   Robert Mihály


Otazka

Odpovedať
 • avatar
  Pavel Imre
  ISTP 28. 09. 2005 10:16:21

  Chcem sa opytat v akych casovych intervaloch obnovujete typove pozicie?Dakujem vopred za odpoved.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   30. 09. 2005 13:48:19

   Dobrý deň pán Imre,

   veľmi nás potešil Váš záujem o Kartotéku typových pozícií. Čo sa týka aktualizácie, prosím Vás, aby ste nám napísal, ktorú položku typovej pozície ste mal na mysli.

   Zverejnené povolania a typové pozície aktualizujeme individuálne priebežne podľa pripomienok odbornej verejnosti a expertov.

   Vážime si Vášho záujmu o náš produkt a uvítame Vaše prípadné námety a spoluprácu týkajúcu sa aktualizácie a tvorby pozícií v rámci KTP.

   S pozdravom Ing. Robert Mihály


Otazka

Odpovedať
 • avatar
  Pavel Imre
  ISTP 08. 07. 2005 10:24:12

  Dobry den

  Chcem sa opytat,preco v odbore kultura,sport chyba zamestnanie trener tanecneho sportu,ak dobre viem aj to by tam malo patrit.Ak sa mylim,tak tuto spravu neberte v uvahu. S pozdravom Pavel Imre

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   11. 07. 2005 11:11:38

   Vážený pán Pavel Imre,

   Ďakujeme Vám za pripomienku. V budúcnosti budú určite doplnené aj pozície zo smeru Šport, konkrétnejšie povolanie Tréner. V prípade Vášho záujmu by sme radi na tvorbe tohto povolania (prípadne ďalších pozícií) radi spolupracovali.

   S pozdravom

   Róbert Mihály


Doplňujúci pohľad na pozíciu podnikový psychológ

Odpovedať
 • avatar
  Ivan Seifert
  ISTP 02. 06. 2005 12:06:50


  Š T A N D A R D P O V O L A N I A

  Názov povolania: Psychológ práce

  Kód povolania podľa Jednotného katalógu prác (JKP):

  Kód povolania podľa Katalógu pracovných činností vo

  verejnej službe:

  Prepojenie na Klasifikáciu zamestnaní (KZAM):

  Prepojenie na Klasifikáciu odborov vzdelávania (KOV):

  Prepojenie na Jednotnú klasifikáciu zamestnaní ( JKZ ):

  Iný kód povolania:

  A. Popis povolania (pracovné činnosti, pracovné predmety, prostriedky, pracovné podmienky)

  Charakteristika povolania:

  Psychológ práce skúma psychiku človeka v konkrétnych podmienkach profesionálnej práce /výrobnej, administratívnej, tvorivej, vedeckej, umeleckej, pedagogickej/ s cieľom zvýšiť produktivitu práce zamestnancov a rozvíjať ich požadované profesionálne vlastnosti a schopnosti.

  Zachováva pri tom profesionálnu etiku, rešpektujúcu dôstojnosť každého človeka, najmä so zreteľom na možné strety záujmov zamestnaneckých subjektov (zamestnávateľ, zamestnanec, štát). Pri ich konštruktívnom riešení uprednostňuje uplatňovanie princípu úžitku pred princípom zisku, čo je hlavnou etickou zásadou tohoto povolania a jeho nezastupiteľným prínosom k prosperite organizácie a celej spoločnosti.

  Jeho základnou úlohou je podieľať sa na výbere a rozmiestňovaní zamestnancov, ich odbornej príprave, systémovom a koncepčnom riadení ľudských zdrojov, organizácii práce, jej bezpečnosti, zdokonaľovaní pracovných metód a kultivácii vzťahov medzi ľuďmi na pracovisku.

  Psychológ práce uplatňuje poznatky a metódy psychológie práce najmä v týchto aplikačných oblastiach:

  Ř Personálna práca, riadenie ľudských zdrojov a riadenie výkonnosti zamestnancov:

  · Podieľa sa na tvorbe koncepcie personálnej politiky organizácie, pričom dbá najmä na súlad medzi požiadavkami organizácie, psychickým uspôsobením pracovníkov a ich potrebami.

  · Spolupracuje pri tvorbe postupov a metód zisťovania pracovných a osobnostných požiadaviek na jednotlivé pracovné funkcie a činnosti (analýza práce s dôrazom na meniaci sa obsah a spôsob vykonávania jednotlivých činností). Takto získané poznatky využíva v príprave postupov a metód psychologickej diagnostiky (posudzovanie psychickej pracovnej spôsobilosti):

  – pre účely výberu, rozmiestnenia a preraďovania zamestnancov,

  – diagnostikuje psychickú spôsobilosť pre práci u profesií so zvýšenou neuropsychickou záťažou a s rizikom spôsobenia úrazu, nehody, ekologickej alebo technologickej havárie,

  – uplatňuje psychologické hľadisko pri výbere personálnych rezerv a riadení kariéry zamestnancov,

  – na podnet zodpovedných vedúcich zamestnancov skúma príčiny neprimeraného správania sa problémových zamestnancov, ich neadekvátneho výkonu v práci, pričom úzko spolupracuje so závodnými resp. ošetrujúcimi lekármi,

  – pri uvoľňovaní pracovníkov spolupracuje s úradmi práce a poskytuje poradenské služby ako zamestnávateľovi pri voľbe postupov prepúšťania tak aj dotknutým jednotlivcom pri hľadaní východísk z problémových situácií,

  – vyhodnocuje účinnosť uplatňovaných postupov s dopadom na úpravu postupov a procesov personálneho riadenia, súčasne vyvodzuje závery pre úpravu ním používaných postupov, metodík a diagnostických pomôcok.

  · Zúčastňuje sa tvorby, realizácie a vyhodnocovania účinnosti adaptačných programov novoprijímaných zamestnancov.

  · Kontinuálne sleduje a analyticky vyhodnocuje fluktuačné a stabilizačné tendencie zamestnancov v závislosti na externom prostredí (vypracováva k tomu metódy).

  · Podieľa sa na tvorbe systému hodnotenia pracovných výsledkov zamestnancov, jeho implementácii v organizácii, vyhodnocovaní jeho účinnosti a využívaní získaných poznatkov v skvalitňovaní personálnej práce, riadenia ľudských zdrojov a ich rozvoji.

  Ř Psychológia riadenia a organizácie, organizačné správanie sa:

  · Poskytuje poradenské služby vedúcim zamestnancom na všetkých úrovniach riadenia podporujúce ich kvalifikované personálne rozhodnutia pri budovaní efektívnych pracovných tímov.

  · Na základe zistení z analýz a prieskumov prispieva k tvorbe a budovaniu motivačného programu a vytváraniu mechanizmov ovplyvňovacích procesov, pričom rešpektuje etický a ľudský rozmer zamestnanca (zisťuje motivačnú úroveň pracovníkov a úroveň identifikácie s prácou).

  · Podieľa sa na tvorbe systémov kompenzácie (odmien za prácu).

  · Participuje na vytváraní organizačno - psychologických zásad (princípov) riadenia.

  · V spolupráci s inými špecialistami resp. externými poradcami uskutočňuje analýzy sociálno - psychologickej atmosféry v pracovných skupinách, analyzuje štýl vedenia a úroveň .

  · Analytickou a prognostickou činnosťou prispieva k budovaniu firemnej kultúry a podnikovej etiky, noriem a štandardov pracovného správania sa.

  Ř Starostlivosť o pracovníkov:

  · Spolupracuje pri tvorbe a realizácii sociálneho programu.

  · Poskytuje poradenské služby zamestnancom v osobných a rodinných veciach (ak presahujú jeho kompetencie zabezpečuje tieto služby u kompetentných odborníkov – zdravotníctvo, centrum poradenských služieb, a pod.).

  Ř Psychológia bezpečnosti pri práci, inžinierska psychológia, ergonómia

  a fyziológia práce:

  · Spolupracuje pri vyšetrovaní príčin úrazov a nehôd, analyzuje príčiny úrazov a nehôd a navrhuje preventívne opatrenia v úprave pracovného prostredia, pracovných prostriedkov a pracovných postupov z hľadiska inžinierskej psychológie a režimu práce a odpočinku.

  · Vykonáva expertízne činnosti v tejto oblasti – spolupracuje pri zavádzaní systémov znižujúcich riziko rozhodovania (expertné a podporné systémy).

  · Spolupracuje so štátnym zdravotným ústavom a zdravotnými poisťovňami pri vytváraní a realizácii preventívnych programov ochrany zdravia pri práci.

  · Osvetovo a výchovne pôsobí ako lektor (v tomto smere) na účastníkov školení a kvalifikačných kurzov (propagovaním zásad psychohygieny).

  Ř Zácvik, tréning a vzdelávanie:

  · Spolupracuje pri príprave programov vzdelávania pre jednotlivé úrovne riadenia.

  · Pôsobí ako lektor – sprostredkúva psychologické poznatky v jednotlivých oblastiach vzdelávania zamestnancov a na základe poznania súčasného stavu informuje o možných cestách riešenia problémov.

  · Spolupracuje pri navrhovaní systémov hodnotenia účinnosti vzdelávania.

  Ř Marketing, reklama a imidž organizácie

  · Poskytuje rady a odporučenia pri tvorbe marketingových postupov, prípadne vykonáva alebo spolupracuje pri marketingových prieskumoch.

  · Ako člen tímu analyzuje spôsob a formy marketingovej komunikácie.

  · Uplatňuje psychologické poznatky pri ovplyvňovaní zákazníckeho správania v súlade s etickými normami a princípmi.

  · Prispieva a podieľa sa na reálnom a pozitívnom obraze inštitúcie v bezprostrednom okolí i širokej verejnosti.

  · Svoje zistenia dáva k dispozícii špecialistom na styk s verejnosťou uvážlivo tak, aby rešpektoval ľudské práva a neporušil vnútorné normy organizácie.

  Pracovný predmet:

  Človek v procese práce - zamestnanec, pracovné skupiny a tímy, riadiaci pracovníci, zamestnanecké vzťahy. Organizácia ako celok, riadiace procesy.

  Pracovné prostriedky:

  Metódy zberu a vyhodnocovania údajov, psychodiagnostické metódy, metódy štatistickej analýzy, implementačné postupy, ale najmä vlastný psychický fond.

  Pracovné podmienky:

  Vybavenosť psychodiagnostickými pomôckami, výpočtovou technikou a programami na analýzu a spracovanie dát. Práca v teréne a priamo na pracoviskách. Má k dispozícii samostatnú miestnosť, resp. ďalšie priestory umožňujúce využívanie prístrojového psychodiagnostického vybavenia, pre výcvik socialno-psychologických zručností, či iné špecificky cielené činnosti (napr. autogénny tréning), ktoré spĺňajú nasledovné kritériá:

  – v prípade potreby zabezpečujú anonymitu klienta,

  – ochranu informácií,

  – ich zariadenie nepripomína kanceláriu ani ordináciu.

  V prípade potreby psychológ práce pracuje v teréne a priamo na pracoviskách, vrátane pobytu a pohybu v rizikových prevádzkach.

  B. Príprava na povolanie

  Kvalifikačné predpoklady

  Základná odborná príprava na VŠ:

  Filozofické fakulty.

  Fakulty humanistiky.

  Študijný odbor psychológia (neučiteľské smery) v trvaní 10 semestrov.

  Nadväzná odborná príprava (školenia, kurzy, špecializ. vzdelávanie ):

  Postgraduálne vzdelávanie v odboroch súvisiacich s obsahovou náplňou práce. Doktorantské štúdium. Špecializačné certifikáty Slovenskej komory psychológov.

  Hlavné podmienky na prijatie do odbornej VŠ prípravy:

  Všeobecné alebo odborné vzdelanie s maturitou, zvládnutie prijímacích skúšok podľa požiadaviek príslušnej fakulty.

  Prijímacie skúšky sa vykonávajú v troch kolách:

  1.kolo: predpokladová časť ( všeobecné a špeciálne intelektové schopnosti, tvorivosť)

  2.kolo: zamerané na zistenie záujmu a motivácie o odbor

  3.kolo: zamerané na zistenie vedomostí z biológie, matematiky a psychológie formou písomných testov

  Hlavné predmety počas odbornej prípravy:

  a) Základné psychologické disciplíny: všeobecná psychológia, experimentálna psychológia, vývinová psychológia, sociálna psychológia, psychológia osobnosti, porovnávacia psychológia, metodológia, teória diagnostiky.

  b) Aplikované psychologické disciplíny: psychológia práce, poradenská psychológia, klinická psychológia.

  c) Výberové predmety z oblasti pracovnej psychológie na získanie špecializácie v pracovnej psychológii: diagnostika v psychológii práce, sociálna psychológia práce, psychológia riadenia, organizačná psychológia, inžinierska psychológia, psychológia v obchode a reklame, tvorba metód zberu a analýzy dát, metódy a postupy používané v jednotlivých oblastiach pracovnej psychológie, dopravná psychológia, základy manažmentu.

  d) Jazyky podľa vlastného výberu.

  e) Sociálno-psychologický výcvik na získanie sociálnej kompetencie a rozvoj sociálnych zručností.

  C. Nároky na spôsobilosti

  Požadované vedomosti a zručnosti potrebné pre úspešný výkon povolania

  Dobré výsledky odbornej prípravy na VŠ. Sociálno – psychologické zručnosti pre prácu s jednotlivcom a skupinou, interpretačné a prezentačné zručnosti, schopnosť pracovať v tíme. Schopnosť interpretovať údaje získané psychodiagnostickými metódami a schopnosť vedieť ich uplatňovať v podmienkach reálnej praxe.

  Osobnostné predpoklady, vlastnosti, špeciálne schopnosti nevyhnutné pre úspešný výkon povolania

  Schopnosť komunikovať s dospelými jedincami v ich pracovnom procese. Schopnosť jednať s ľuďmi rôznych profesií, veku, pohlavia, vzdelania, pracovných funkcií. Schopnosť akceptácie a empatie. Zmysel pre objektivitu a reálne videnie situácie, vysoká frustračná tolerancia a schopnosť znášať dvojznačnosť, životná zrelosť a dostatok praktických skúseností, schopnosť sebakriticky analyzovať svoje pôsobenie v organizácii, metodické a koncepčné myslenie

  Ochota riadiť sa etickým kódexom psychologickej činnosti a tolerancia voči možným dôsledkom vyplývajúcim z jeho principiálneho uplatňovania a presadzovania i v situácii stretu záujmov rôznych zamestnaneckých subjektov a tlaku na ich pragmatické riešenie. Zodpovednosť, rozvážnosť, trpezlivosť, disciplinovanosť.

  Ďalšie nároky

  Schopnosť výskumnej práce, prípravy a realizácie výskumného projektu, analýzy a zovšeobecnenia získaných výsledkov, tvoriť koncepcie, vypracovávania metodických materiálov. Schopnosť zúčastňovať sa výberových konaní a konkurzov do rôznych pracovných funkcií.

  Schopnosť prezentovať svoje zistenia v odborných periodikách a masovokomunikačných prostriedkoch.

  D. Pracovné uplatnenie sa

  Možnosti uplatnenia sa

  Vo výrobných organizáciách, v organizáciách služieb, v štátnych a verejných inštitúciách, v masmédiách, v poradenských inštitúciách. V oblastiach priemyslu, dopravy, techniky, spojov, ale aj v inštitúciách zameraných na ekonomiku, finančníctvo a bankovníctvo, školstvo, kultúru, šport, na úradoch práce, na ministerstvách, v reklamných a obchodných organizáciách, atd. .

  Príbuzné a náhradné uplatnenie sa v praxi.

  Dopravný psychológ, v ozbrojených zložkách, u polície, personálny manažér, personalista, v žurnalistike, reklame, športe a pod. .

  E. Obmedzenia pre výkon povolania

  Prístupnosť povolania z hľadiska veku

  Bez obmedzenia veku.

  Prístupnosť povolania z hľadiska pohlavia

  Bez obmedzenia.

  Zdravotné a telesné obmedzenia pre výkon povolania

  Vážne obmedzenie pohybového aparátu, rečové poruchy, psychické ochorenia.

  Vhodnosť povolania (pracovných činností) pre osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou (ZPS)

  V závislosti na charaktere ZPS.

  Najčastejšie choroby, ohrozenia zdravia v dôsledku výkonu povolania

  Možnosť častých infekcií v dôsledku neustáleho styku s ľuďmi.

  Podľa predlohy danej Centrom profesijných informácií Výskumného ústavu práce, sociálnych vecí a rodiny ako koncept k diskusii vypracovali

  PhDr. Ivan Seifert a PhDr. Milan Kožiak,

  členovia profesijnej komisie

  Sekcie psychológov práce, organizácie a personálneho rozvoja

  SLOVENSKEJ KOMORY PSYCHOLÓGOV

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   02. 06. 2005 14:26:45

   Vážený pán PhDr. Seifert,

   ďakujeme veľmi pekne za Vašu pripomienku, ktorá obsahovala bohatý zdroj doplňujúcich informácií pre typovú pozíciu Podnikový psychológ. Výkonný tím sa bude Vašim návrhom čoskoro zaoberať.

   S pozdravom,

   Ing. Monika Donovalová

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie