Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

zaradenie

Odpovedať
 • avatar
  Jani Szabová
  Bez kategórie 31. 07. 2010 20:24:46

  Dobrý deň.Ďakujem za odpoveď,no chcela by som ešte doplniť,že ja ped.vzdelanie mám, je to uvedený 1.st.VŠ v B.B.,kde mám št.skúšku z pedag,psych.a did.,no ale z 2.st VŠ zamestnávateľ nevie že čo je to za odbor Spoľ.a BTS,no a každý odbor, ktorý sa na našej škole učí začína bezpečnosťou, a tiež aj v uč.odbore obch.prac.sú stroje a zariadenia.Myslím že je to príbuzný odbor.Za odpoveď ďakujem.


Sprievodca osobných vlakov a rýchlikov

Odpovedať
 • avatar
  Veronika Niska
  Ostatné 28. 07. 2010 15:58:30

  Dobrý deň. Chcem sa Vás opýtať na nejaké info. Som študentka Obchodnej akadémie na východnom Slovensku a rada by som na budúci rok začala pracovať ako sprievodkyňa v osobných vlakoch a rýchlikoch. Je to vôbec možné s mojím vzdelaním? Mám nejakú šancu, že túto prácu získam? Ak áno, aká mzda by ma čakala? Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   30. 07. 2010 07:20:37

   Príjemný dobrý deň pani Niská,

   Optimálne školské vzdelanie na výkon pozície sprievodca vlakov osobnej dopravy je nasledovné:

   3762201 – stredné odborné vzdelanie s vyučením v odbore železničiar - dopravná cesta

   3762202 – stredné odborné vzdelanie s vyučením v odbore železničiar - obchodná činnosť

   Žiaden právny predpis však presne neurčuje kvalifikačné predpoklady pre sprievodcov vlakov osobnej dopravy.

   Podrobnejšie informácie o tejto pracovnej pozícii môžete nájsť na tejto stránke: http://www.istp.sk/ktp/sprievodca-vlakov-osobnej-dopravy-2852.php

   Do pozornosti Vám tiež dávame vyhlášku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe.

   Údaje o mzdách čerpáme z Regionálnej štatistiky ceny práce. Mzdy však uverejňujeme len v prípade, ak ich vypočítame z údajov aspoň od piatich respondentov a dvadsiatich zamestnancov. Údaj o mzde pre sprievodcu vlakov osobnej dopravy žiaľ nemáme k dispozícii.

   Dúfame, že Vám uvedené informácie aspoň trošku pomohli.

   S pozdravom

   Realizačný tím TREXIMA


zaradenie

Odpovedať
 • avatar
  Jani Szabová
  Ostatné 24. 07. 2010 15:40:00

  Dobrý deň.Prosím Vás o radu zaradenia do platovej triedy. Mám výučný list predavačka,VL záhradník, ÚSOV -vnútorný obchod, VŠ 1.stupňa pre MOV v B.Bystrici,VŠ 2.stupňa -na VŠP v Nitre- technická fakulta v odbore kvalita produkcie, študijný program Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov a štátnu skúšku mám z bezpečnosti technických systémov, manažérstva rizika, a spoľahlivosti technických systémov.Ako MOV s 1. st.VŠ, /Bc/ som bola zaradená v 9. triede ako samostatný MOV / prax do 26 rokov/. S ukončením 2.st.VŠ ma poverili viesť odborný výcvik - teda som ako hlavná MOV, a nechali ma v 9. platovej triede. Ako mám v tomto postupovať. Za odpoveď ďakujem

  počet odpovedí: 2
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   29. 07. 2010 07:16:11

   Príjemný dobrý deň pani Szabová,

   Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.z. ustanovuje kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Kvalifikačné predpoklady pre majstra odbornej výchovy sú uvedené v časti XI. tejto vyhlášky.

   Zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov (učiteľ MŠ, vychovávateľ a MOV) do platových tried potom vychádza z tejto tabuľky – stupeň vzdelania, kariérový stupeň a platová trieda

   ÚSO – nekvalifikovaný – 7

   ÚSO – začínajúci – 7

   ÚSO – samostatný – 8

   ÚSO – s I. atestáciou – 9

   VŠ I. stupňa – nekvalifikovaný – 8

   VŠ I. stupňa – začínajúci – 8

   VŠ I. stupňa – samostatný – 9

   VŠ I. stupňa – s I. atestáciou – 10

   VŠ II. stupňa – nekvalifikovaný – 9

   VŠ II. stupňa – začínajúci – 9

   VŠ II. stupňa – samostatný – 10

   VŠ II. stupňa – s I. atestáciou – 11

   VŠ II. stupňa – s II. atestáciou – 12

   Podľa uvedenej tabuľky Vás ponechali v platovej triede 9 aj po ukončení vysokoškolského vzdelania II. stupňa z dôvodu nesplnenia pedagogickej spôsobilosti. Časť XI. (Majster odbornej výchovy) vyhlášky č. 437/2009 Z.z. ustanovuje nasledovné kvalifikačné predpoklady pre vysokoškolské vzdelanie II. stupňa:

   1. v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore

   2. v neučiteľských študijných programoch príslušného smeru a študijného odboru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

   V § 8 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v odseku 1 píše: pedagogický zamestnanec, ktorý získal vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, doplní si kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti

   a) pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku (ďalej len pedagogická spôsobilosť) alebo

   b) pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku a špeciálnej pedagogiky (ďalej len špeciálnopedagogická spôsobilosť), ak má vykonávať pedagogickú činnosť v triede, v škole alebo v školskom zariadení s výchovno-vzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo

   c) ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu.

   V § 60 (Spoločné ustanovenia) v odseku 4 spomínaného zákona sa píše: do doby ukončenia vzdelávania na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) je začínajúci pedagogický zamestnanec po ukončení adaptačného vzdelávania zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec.

   V prípade ďalších otázok nás, prosím, neváhajte opäť kontaktovať.

   S pozdravom

   Realizačný tím TREXIMA

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   29. 07. 2010 10:29:57

   Dobrý deň.Ďakujem za odpoveď,no chcela by som ešte doplniť,že ja ped.vzdelanie mám, je to uvedený 1.st.VŠ v B.B.,kde mám št.skúšku z pedag,psych.a did.,no ale z 2.st VŠ zamestnávateľ nevie že čo je to za odbor Spoľ.a BTS,no a každý odbor, ktorý sa na našej škole učí začína bezpečnosťou, a tiež aj v uč.odbore obch.prac.sú stroje a zariadenia.Myslím že je to príbuzný odbor.Za odpoveď ďakujem.


Externé študium

Odpovedať
 • avatar
  EVa bABAčOVá
  Práca 20. 07. 2010 08:23:11

  Prosím o radu ohľadom externeho študia,nakoľko som zmenila zamestnanie a v novej práci robím len 2 mesiace idem ďalej študovať externe na Mgr.a chcela by som vedieť akou formou môžem požiadať zamestnávateľa o štúdium.Hlavne sa nechcem upísať u súčasného zamestnávateľa.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   20. 07. 2010 13:41:31

   Príjemný dobrý deň pani Babačová,

   Tieto otázky rieši Zákonník práce (aktuálne znenie si možno stiahnuť na tejto adrese: http://www.istp.sk/clanky/clanok-detail.php?id_clan=29).

   V § 140 Zákonníka práce (Zvyšovanie kvalifikácie) sa píše:

   (1) Účasť na ďalšom vzdelávaní, v ktorom má zamestnanec získať predpoklady ustanovené právnymi predpismi alebo splniť požiadavky nevyhnutné na riadny výkon práce dohodnuté v pracovnej zmluve, je prekážkou v práci na strane zamestnanca.

   (2) Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi pracovné voľno a náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku, najmä ak je predpokladané zvýšenie kvalifikácie v súlade s potrebou zamestnávateľa. Zvýšenie kvalifikácie je aj jej získanie alebo rozšírenie.

   (3) Pracovné voľno podľa odseku 2 poskytne zamestnávateľ najmenej

   a) v rozsahu potrebnom na účasť na vyučovaní,

   b) dva dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,

   c) päť dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky, maturitnej skúšky a absolutória,

   d) 40 dní súhrnne na prípravu a vykonanie všetkých štátnych skúšok alebo dizertačnej skúšky v jednotlivých stupňoch vysokoškolského vzdelávania,

   e) desať dní na vypracovanie a obhajobu záverečnej práce, diplomovej práce alebo dizertačnej práce.

   (4) Za pracovné voľno poskytnuté zamestnancovi na vykonanie opravnej skúšky nepatrí náhrada mzdy.

   V § 155 Zákonníka práce sa píše:

   (1) Zamestnávateľ môže so zamestnancom uzatvoriť dohodu, ktorou sa zamestnávateľ zaväzuje umožniť zamestnancovi zvýšenie kvalifikácie poskytovaním pracovného voľna, náhrady mzdy a úhrady ďalších nákladov spojených so štúdiom, a zamestnanec sa zaväzuje zotrvať po skončení štúdia u zamestnávateľa určitý čas v pracovnom pomere alebo mu uhradiť náklady spojené so štúdiom, a to aj vtedy, keď zamestnanec skončí pracovný pomer pred skončením štúdia. Dohoda sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná.

   (2) Dohoda podľa odseku 1 musí obsahovať

   a) druh kvalifikácie a spôsob jej zvýšenia,

   b) študijný odbor a označenie školy,

   c) dobu, po ktorú sa zamestnanec zaväzuje zotrvať u zamestnávateľa v pracovnom pomere,

   d) druhy nákladov a ich celkovú sumu, ktorú bude zamestnanec povinný uhradiť zamestnávateľovi, ak nesplní svoj záväzok zotrvať u neho v pracovnom pomere počas dohodnutej doby.

   (3) Celková dohodnutá doba zotrvania v pracovnom pomere nesmie prekročiť päť rokov. Najvyššia suma úhrady vynaložených nákladov nesmie prekročiť tri štvrtiny celkovej sumy vynaložených nákladov. Ak zamestnanec splní svoj záväzok iba sčasti, povinnosť nahradiť náklady sa pomerne zníži.

   (4) Do doby zotrvania v pracovnom pomere sa nezapočítava čas

   a) základnej služby, náhradnej služby a civilnej služby,

   b) rodičovskej dovolenky,

   c) neprítomnosti v práci z dôvodu výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody a väzby, ak došlo k právoplatnému odsúdeniu.

   (5) Zamestnávateľ môže so zamestnancom uzatvoriť dohodu podľa odseku 2 aj pri prehlbovaní kvalifikácie, ak predpokladané náklady dosahujú aspoň 3 319, 39 eura. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 20 zamestnancov, môže so zamestnancom uzatvoriť dohodu podľa odseku 2 aj pri prehlbovaní kvalifikácie, ak predpokladané náklady dosahujú aspoň 1 659, 70 eura. V týchto prípadoch nemožno zamestnancovi uložiť povinnosť prehlbovať si kvalifikáciu.

   (6) Povinnosť zamestnanca na úhradu nákladov nevzniká, najmä ak

   a) zamestnávateľ v priebehu zvyšovania kvalifikácie zastavil poskytovanie pracovného voľna a náhrady mzdy, pretože sa zamestnanec bez svojho zavinenia stal dlhodobo nespôsobilý na výkon práce, pre ktorú si zvyšoval kvalifikáciu,

   b) pracovný pomer sa skončil výpoveďou danou zamestnávateľom z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo dohodou z tých istých dôvodov,

   c) zamestnanec nemôže vykonávať podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu štátnej zdravotníckej správy, alebo rozhodnutia orgánu sociálneho zabezpečenia prácu, pre ktorú si zvyšoval kvalifikáciu, prípadne stratil dlhodobo spôsobilosť vykonávať ďalej doterajšiu prácu z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. c),

   d) zamestnávateľ nevyužíval v posledných 12 mesiacoch počas najmenej šiestich mesiacov kvalifikáciu, ktorú si zamestnanec zvýšil.

   Dúfame, že Vám hore uvedený text pomohol odpovedať na Vašu otázku.

   S pozdravom

   Realizačný tím TREXIMA


Ako postupovať II.

Odpovedať
 • avatar
  vera teplickova
  Školstvo 14. 07. 2010 08:52:26

  Veľmi pekne Vám pán Hudec ďakujem za odpoveď. Ale pridám ešte jednu malú otázočku: A čo v prípade, že si do r. 2013 vzdelanie nedoplní? Viem, že sa môže ešte všeličo zmeniť (hlavne v legislatíve), ale za predpokladu, že zostane legislatíva v takom stave, v akom je, čo s takýmto zamestnancom po r. 2013? Výnimka rokom 2013 padá? Alebo sa pýtam veľmi dopredu? :-)

  Vopred ďakujem za odpoveď.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   14. 07. 2010 09:43:59

   Príjemný dobrý deň pani Tepličková,

   Podľa § 61 odseku 6 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nezískanie pedagogickej spôsobilosti alebo špeciálno-pedagogickej spôsobilosti v lehotách uvedených v odsekoch 3 až 5 sa považuje za nesplnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti podľa tohto zákona. Podľa uvedeného zákona mi však nie je zrejmé, ako má postupovať zamestnávateľ v prípade, že si zamestnanec do stanoveného termínu nedoplní kvalifikačný predpoklad. Vašu otázku ešte prekonzultujeme s Pracoviskom Ministerstva školstva SR pre komunikáciu s verejnosťou, tak Vás poprosíme o trošku strpenia. Ďakujeme za porozumenie.

   S pozdravom

   Realizačný tím TREXIMA


Ako postupovať?

Odpovedať
 • avatar
  vera teplickova
  Školstvo 13. 07. 2010 14:08:09

  Želám pekný deň. Obraciam sa na Vás s aktuálnym problémom s vychovávateľkou v CVČ. Zamestnankyna pracuje na pozícii vychovávateľky v CVČ vyše 15 rokov. Má absolvovanú strednú školu pre učiteľky materských škôl v Modre. Podľa zákona 317/2009, nie je teraz kvalifikovaná na svoju pozíciu, a tak sa rozhodla študovať na VŠ vychovávateľstvo. I napriek snahe, nebola na VŠ prijatá (VŠ neprijímala študentov na základe prijímacích pohovorov, vyberali si na základe imi stanovených kritérií). Pracovníčka teda na štúdium nebola prijatá a nemôže si začať dopĺnať vzdelanie. Čo s tým? Nestihne si doplniť vzdelanie do zákonom stanoveného terminu. A čo keď sa toto prihodí opäť v budúcom roku? Musí z CVČ odísť? Ako to je a bude s jej zaradením do PT?

  Pekne ďakujem za odpoveď.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   14. 07. 2010 07:44:52

   Príjemný dobrý deň pani Tepličková,

   Z Vášho príspevku nám nie je celkom zrejmé, aký presný odbor má vyštudovaný Vaša zamestnankyňa. Ak predpokladáme, že má vyštudovaný študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (7649 6 00), tak podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov spĺňa kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov – pre úplné stredné odborné vzdelania (Časť XIII, písmeno D, odsek 5) a prípadné doplnenie vzdelania ovplyvní jej zaradenie do platovej triedy. V prípade, že má vyštudovaný študijný odbor učiteľstvo pre materské školy (na úrovni úplného stredného odborného vzdelania), je potrebné si doplniť kvalifikačný predpoklad o doplnkovú maturitnú skúšku v študijnom odbore vychovávateľstvo (Časť XIII, písmeno D, odsek 4).

   Zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov do platových tried (vychovávateľov) potom vychádza z tejto tabuľky – stupeň vzdelania, kariérový stupeň a platová trieda

   ÚSO – nekvalifikovaný – 7

   ÚSO – začínajúci – 7

   ÚSO – samostatný – 8

   ÚSO – s I. atestáciou – 9

   VŠ I. stupňa – nekvalifikovaný – 8

   VŠ I. stupňa – začínajúci – 8

   VŠ I. stupňa – samostatný – 9

   VŠ I. stupňa – s I. atestáciou – 10

   VŠ II. stupňa – nekvalifikovaný – 9

   VŠ II. stupňa – začínajúci – 9

   VŠ II. stupňa – samostatný – 10

   VŠ II. stupňa – s I. atestáciou – 11

   VŠ II. stupňa – s II. atestáciou – 12

   Kariérové stupne sú bližšie popísané v § 27 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V § 61 v prechodných ustanoveniach tohto zákona sa v odseku 2 píše: pedagogickému zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ podľa doterajších predpisov zachoval výnimku z plnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania, zostáva táto výnimka zachovaná po celý čas vykonávania pracovnej činnosti s rovnakým alebo obdobným charakterom, aký má pracovná činnosť, na ktorej vykonávanie bola výnimka udelená. V odseku 3 tohto zákona sa píše: pedagogický zamestnanec, ktorý nesplnil kvalifikačný predpoklad podľa § 8 odseku 1 písmena a) podľa doterajších predpisov, doplní si ho do 31. decembra 2013.

   V prípade ďalších otázok nás, prosím, neváhajte opäť kontaktovať.

   S pozdravom

   Realizačný tím TREXIMA


Ucenie na gymnaziu

Odpovedať
 • avatar
  Majka Kovacova
  Školstvo 04. 07. 2010 21:35:47

  Dobry den, tento rok som ukoncila magisterske studium na pravnickej fakulte. Rada by som ale ucila na gymnaziu predmety Nauka o spolocnosti a dejepis. Je nutne si najprv urobit doplnkove pedagogicke studium, alebo je mozne uchadzat sa o pracu ucitela a dorobit si DPS pocas ucenia na gymnaziu?

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   05. 07. 2010 19:12:55

   Príjemný dobrý deň pani Kováčová,

   Podľa § 60 (odsek 2) zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je pedagogický zamestnanec povinný začať vzdelávanie na získanie pedagogickej spôsobilosti podľa § 8 (odsek 1, písmeno a) spomínaného zákona najneskôr do dvoch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru pedagogického zamestnanca v príslušnom druhu a type školy alebo školského zariadenia a najneskôr do štyroch rokov pracovného pomeru je povinný ho ukončiť v súlade s § 8 (odsek 2) spomínaného zákona.

   S pozdravom

   Realizačný tím TREXIMA


Elektrikárske kurzy

Odpovedať
 • avatar
  Lucia Janicova
  Ostatné 22. 06. 2010 23:06:03

  Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či by ste mi nevedeli poradiť, kde v Košiciach sa dajú urobiť, elektrikárske vyhlášky. Manžel skončil SOU dopravnú odbor mechanik, elektronik, ale po škole sa tomu nevenoval. No teraz by si rád spravil kurz ale nikde sa o tom nevieme dočítať. Ďakujem Janičová

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   23. 06. 2010 20:19:34

   Príjemný dobrý deň pani Janicová,

   Žiaľ ani nám sa k dnešnému dátumu nepodarilo nájsť žiadne aktuálne elektrikárske kurzy, ktoré by sa konali v Košiciach. Na stránke Ministerstva školstva SR (http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=642) si možno stiahnuť aktuálny prehľad vzdelávacích ustanovizní a vzdelávacích aktivít, ktoré majú platnú akreditáciu. Tiež odporúčame pravidelne sledovať ponuku kurzov na stránke kurzy.education.sk.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


vedúci vychovávateľ

Odpovedať
 • avatar
  Dagmar Veselá
  Školstvo 26. 05. 2010 14:23:09

  Dobrý deň

  Prosím o odpoveď na nasledovnú otázku:

  Ak chceme prijať vedúceho vychovávateľa, je potrebné aby mal prvú atestáciu už pri nástupe, alebo mu môžeme dať podmienku, dokedy si má prvú atestáciu urobiť? Je mi známe, že do r. 2017 sa u vedúcich vychovávateľov prvá atestácia nepožaduje. Neviem len, či to platí len u tých, ktorí už u zamestnávateľa pracujú, alebo aj u novoprijímaných.

  Ďakujem za odpoveď a želám veľa úspechov vo Vašej osožnej práci.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   27. 05. 2010 08:31:03

   Príjemný dobrý deň pani Veselá,

   Podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vedúcim vychovávateľom rozumieme vedúceho pedagogického zamestnanca. Podľa § 34 tohto zákona (odsek 2) činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca môže vykonávať ten, kto

   a) spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti alebo na výkon odbornej činnosti podľa tohto zákona v príslušnej kategórii alebo podkategórii,

   b) vykonal prvú atestáciu,

   c) spĺňa podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti, ak tak ustanovuje osobitný predpis (§ 3 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

   d) najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca ukončí funkčné vzdelávanie.

   Podľa právnych predpisov platných od 1. novembra 2009 musí mať každý vedúci pedagogický zamestnanec prvú atestáciu. V zákone sa však v § 61 (odsek 12) v prechodných ustanoveniach píše, že požiadavka vykonania prvej atestácie sa do 31. decembra 2016 neuplatňuje, ak ide o vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca, u ktorého sa podľa doterajších predpisov neuplatňovala požiadavka vykonania I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady. Do 31. decembra 2016 teda platí výnimka z prvej atestácie pre tých vedúcich pedagogických zamestnancov, u ktorých sa podľa právnych predpisov platných pred 1. novembrom 2009 neuplatňovala požiadavka 1. kvalifikačnej skúšky.

   Ďakujeme za Váš pozdrav a aj my Vám vo Vašom pracovnom i osobnom živote prajeme všetko najlepšie.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


služby

Odpovedať
 • avatar
  Ľudovít Novák
  Ostatné 18. 05. 2010 19:52:43

  Dobrý večer,

  chcel by som začať podnikať, poskytovať služby spojené s čistením interiéru aút za pomoci elektr. prístrojov, aká by to bola pracovná pozícia ?Mám ukončené učňovské vzdelanie.

  Ďakujem

  Novák

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   19. 05. 2010 08:59:59

   Príjemný dobrý deň pán Novák,

   Podobné služby ponúkajú obvykle ručné autoumyvárne, ktoré okrem čistenia interiérov automobilov ponúkajú aj kompletné umývanie a čistenie exteriérov, prípadne voskovanie, tepovanie a pod. Preto sme toho názoru, že ide o pracovníka autoumyvárne alebo umývača a prípravára vozidiel. V prípade, že chcete vykonávať uvedenú činnosť na živnosť, ide o voľnú živnosť (čistiace a upratovacie služby). Podľa živnostenského zákona (diel 3, odsek 2) musia byť na prevádzkovanie týchto živností splnené všeobecné podmienky. Preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje. § 6 živnostenského zákona uvádza všeobecné podmienky prevádzkovania živností fyzickými osobami takto: dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, ak tento zákon neustanovuje inak.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie