Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

Zaradenie do platovej triedy

Odpovedať
 • avatar
  Anna Bobulova
  Školstvo 30. 09. 2010 13:33:34

  dovoľujem si Vás požiadať o posúdenie spĺňania kvalifikačných požiadaviek vzdelania a o vyjadrenie správneho zaradenia do platovej triedy, nakoľko podľa vyjadrenia zamestnanca personálneho oddelenia by som mala byť zaradená do 9. platovej triedy.

  Od 25.08.1990 pracujem v Spojenej škole, ktorá má dve organizačné zložky: Špeciálna základná škola a Odborné učilište.

  V roku 1982 som ukončila Vysokú školu dopravy a spojov Žilina.

  Ako pedagogický pracovník som 27.06.1996 ukončila na Univerzite P.J. Šafárika na Pedagogickej fakulte doplňujúce pedagogické štúdium na didaktiku učebných predmetov a získala Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti.

  Dňa 28.09. 2004 som ukončila na Univerzite Komenského Bratislava, Fakulta pedagogická

  rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre učiteľov v odbore Učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii: pedagogika mentálne postihnutých pre 1. – 9.ročník ŠZŠ a získala spôsobilosť na vyučovanie a výchovnú činnosť v školách a zariadeniach pre mentálne postihnutých, v špeciálnych triedach základných škôl a pre individuálne integrovaných žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

  V období od 01.09.2002 do 30.06.2010 som vykonávala funkciu zástupkyne riaditeľa školy. Absolvovala som prípravu vedúcich pedagogických pracovníkov , získala som osvedčenie na Metodicko-pedagogickom centre v Prešove 16.10. 2007 a bola som zaradená v 11.platovej triede.

  Od 1.07. 2010 zmenou dojednaných pracovných podmienok som bola zaradená, ako učiteľka uvedenej organizačnej zložky ŠZŠ podľa § 27 resp. § 32 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou. V súlade s uvedením zaradením podľa zákona č. 553/2003 Z.z. a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z.z. som zaradená do 1. platovej triedy a 2. pracovnej triedy, v platovej triede 11.

  Ako pedagogický pracovník pôsobím 24 rokov vo výchovno-vzdelávacom procese, z toho 8 rokov som pôsobila ako zástupkyňa riaditeľa školy, 4 roky, ako výchovná poradkyňa a dosiahla som vek 52 rokov.

  Za odpoveď Vám vopred veľmi pekne ďakujem

  I

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   17. 10. 2010 19:55:47

   Príjemný dobrý deň pani Bobulová,

   Ospravedlňujem sa Vám, stále sa mi nepodarilo získať vyjadrenie odborníkov z MŠVVaŠ SR. Zároveň by som Vás pre potreby presnej odpovede požiadal ešte o doplnenie dvoch vecí. Pre akú kategóriu, resp. podkategóriu pedagogického zamestnanca potrebujete posúdiť Vaše zaradenie do platovej triedy a aký stupeň vzdelania ste dosiahli v riadnom školskom vzdelávaní a v akom odbore. Ďakujem.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


kvalifikácia

Odpovedať
 • avatar
  Peter Lopašovský
  Školstvo 09. 09. 2010 14:37:38

  Dobrý deň pracujem ako majster odb. výcviku, mám SOŚ s maturitou ,pedagogické minimun a špecializačné kvalifikačné štúdium ktoré som absolvoval na metodickom centre.V práci nám povedali že štúdium na metodickom centre platí len do konca roka.V Z.z 437/2009 je to uznané.Mohli by ste my to vysvetliť.Ďakujem

  počet odpovedí: 3
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   10. 09. 2010 08:19:18

   Príjemný dobrý deň pán Lopašovský,

   Na kvalifikovanú odpoveď by sme potrebovali poznať podrobnejšie informácie, predovšetkým, aký konkrétny odbor, resp. akreditovaný študijný program ste absolvovali.

   S pozdravom

   Realizačný tím TREXIMA

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   10. 09. 2010 14:34:48

   Dobrý deň ,pracujem v OU (špeciálne školstvo),som vyučený v odbore maliar-natierač, mám strednú školu s maturitou,pedagogické minimum, špecializačné kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky pre MOV v špeciálnych školách a v špeciálnych výchovných zariadeniach ktoré som absolvoval na metodickom centre.Tieto posledné dve vzdelania nám povedali že budú platiť do konca roka 2010. Prajem pekný deň a Ďakujem.

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   14. 09. 2010 13:39:30

   Príjemný dobrý deň pán Lopašovský,

   Podobnú otázku sme už raz riešili, vtedy nám zástupca metodicko-pedagogického centra v BB povedal, že osvedčenie, ktoré ľudia získali špecializačným kvalifikačným štúdiom v metodicko-pedagogickom centre, nie je časovo obmedzené.

   Vyhláška č. 170/2010 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, upravuje kvalifikačné predpoklady pre majstra odbornej výchovy pre úplné stredné odborné vzdelanie nasledovne:

   článok 1, odsek 20 - v prílohe č. 1 v časti XI písm. D druhý bod znie:

   2. úplné stredné odborné vzdelanie príslušného alebo príbuzného smeru, vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore a špecializačné kvalifikačné štúdium v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010; alebo od 1. novembra 2009 kvalifikačné vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona.

   článok 1, odsek 21 - v prílohe č. 1 v časti XI písm. D štvrtý bod znie:

   4. úplné stredné vzdelanie a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore a špecializačné kvalifikačné štúdium absolvované v metodicko-pedagogickom centre do 31. augusta 2010; alebo od 1. novembra 2009 kvalifikačné vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona.

   Ešte by sme Vás chceli upozorniť na § 61 (prechodné ustanovenia), odsek 13 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa píše, že projekty ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov schválené podľa doterajších predpisov strácajú platnosť 31. augusta 2010.

   Odporúčame Vám spýtať sa Vášho zamestnávateľa, podľa akého právneho predpisu postupuje, ak tvrdí, že uvedené vzdelanie platí len do konca roka.

   S pozdravom

   Realizačný tím TREXIMA


Platový postup

Odpovedať
 • avatar
  Alena Becherová
  Školstvo 07. 09. 2010 12:33:07

  Dobrý deň. Obraciam sa na Vás s prosbou o radu: vychovávateľka pracujúca v Detskom domove zaradená do 8 PT kar. st. B (má ukončené stredoškolské vzdelanie strednú pedagogickú školu, ŠKŠ - špeciálnu pedagogiku). V júni ukončila VŠ I. st.

  ( Bc.)predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených . Chcem sa spýtať, ak jej zamestnávateľ nedal podmienku zvýšenia si kvalifikácie, je povinný ju preradiť do vyššieho platového stupňa?

  Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   13. 09. 2010 10:34:20

   Príjemný dobrý deň pani Becherová,

   Podľa § 5 odseku 1 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie. Podľa odseku 11 pri zaradení zamestnanca do platovej triedy zamestnávateľ neprihliada na dosiahnutý vyšší stupeň vzdelania alebo na iný druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ako je stupeň vzdelania alebo druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ktoré sú v katalógu alebo v osobitnom predpise (napr. podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) ustanovené pre ním vykonávanú najnáročnejšiu pracovnú činnosť; to neplatí pre pedagogického zamestnanca, odborného zamestnanca, vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca, ktorí sa do platovej triedy zaraďujú podľa dosiahnutého kariérového stupňa podľa osobitného predpisu (§ 27 ods. 2 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z.).

   S pozdravom

   Realizačný tím TREXIMA


Čo so školou?

Odpovedať
 • avatar
  Lenka Brezinová
  Školstvo 28. 08. 2010 16:43:15

  Dobrý deň. Prosím Vás o radu. 1.9.2009 som začala pracovať ako vychovávateľka v detskom domove. Mám ukončené 2. st. VŠ v BB odbor Sociálna pedagogika. Keďže od novembra r. 2009 začal platiť nový zákon o pedagogických zamestnancoch, moja kvalifikácia nebola dostačujúca a po skúšobnej dobe mi dal zamestnávateľ zmluvu na určito ( do 31.8.2010) s potvrdením, že ak si nedoplním vzdelanie podľa patričného zákona, bude so mnou rozviazaný pracovný pomer. Podala som si teda prihlášku na UK, Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, na ktorú som bola prijatá a zaplatila som aj zálohu, ktorá potvrdzovala, že štúdium naozaj začnem. Avšak pri rozhovore, pred ukončením platnosti zmluvy na určito, mi zamestnávateľ oznámil, že kvôli znižovaniu stavu zamestnancov bude prepúšťať a keďže mám zmluvu na dobu určitú, ukončí so mnou pracovný pomer, aj napriek tomu, že nastúpim do školy. Je toto konanie zamestnávateľa v súlade so zákonom? Prípadne, ako by som mala v tejto situácii postupovať ďalej?

  Za odpoveď Vám vopred ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   31. 08. 2010 11:41:11

   Príjemný dobrý deň pani Brezinová,

   Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu upravuje § 71 Zákonníka práce. Podľa odseku 1 sa pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu skončí uplynutím tejto doby. Podľa odseku 2, ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. Žiaľ, Váš zamestnávateľ sa rozhodol, že kvôli znižovaniu stavu zamestnancov s Vami ukončí pracovný pomer a podľa Zákonníka práce a na základe stanoviska Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR možno konštatovať, že jeho rozhodnutie je v súlade s týmto právnym predpisom.

   Do budúcna Vám prajeme všetko najlepšie.

   S pozdravom

   Realizačný tím TREXIMA


 • avatar
  Gabriela Benedikovičová
  Bez kategórie 25. 08. 2010 13:23:16

  Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď, a to nie len preto, že ma potešila. Podobný problém majú vieceré moje kolegyne a tak ste pomohi aj im. Ešte raz vďaka a pekný deň.


doplňujúce pedagogické štúdium

Odpovedať
 • avatar
  Gabriela Benedikovičová
  Školstvo 23. 08. 2010 18:58:57

  Dobrý deň,chcela by som Vás poprosiť o radu týkajúcu sa mojej pedagogickej spôsobilosti.Ukončila som vzdelanie na Fif UK v Bratislave, odbor francúzština-portugalčina, tlmočníctvo, prekladateľstvo. Od r. 1992 učím francúzsky jazyk na strednej škole. V r. 1999 som absolvovala špecializačné a inovačné študium Obchodná francúzština a tiež niekoľko pedagogických stáží doma i vo Francúzsku.Potrebujem ešte absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium aby som dokázala, že na svoju prácu som kvalifikovaná? (A propos, hlásila som sa naň 2 krát a neotvorilo pre malý počet uchádzačov. ) Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   24. 08. 2010 07:43:45

   Príjemný dobrý deň pani Benedikovičová,

   Kvalifikačné predpoklady pre učiteľa akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy (vrátane učiteľov cudzích jazykov) sú uvedené v časti VII, písmeno A, odsek 15, 16, 17 a 18 na základe časti XIX (učiteľ jazykovej školy), písmena A, odsek 1 vychádzajúc z vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Za predpokladu, že ste absolvovali štátnu záverečnú skúšku z príslušného jazyka na pedagogických, filozofických fakultách, resp. na katedrách jazykov univerzít, spĺňate kvalifikačný predpoklad na túto prácu a ďalšie doplňujúce pedagogické štúdium nie je potrebné (časť VII, písmeno A, odsek 17a).

   S pozdravom

   Realizačný tím TREXIMA


zaradenie

Odpovedať
 • avatar
  slavka luczyova
  Školstvo 22. 08. 2010 08:13:33

  dobrý deň, chcela by som sa informovať, do akej platovej triedy by som mala byť zaradená, ak učím na ŠZŠ. Mam ukončenú VŠ II. stupňa odb.predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených. Som začínajúca učiteľka, predtým som pracovala ako vychovávateľka v detskom domove. Ďakujem za odpoveď slávka

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   23. 08. 2010 07:57:40

   Príjemný dobrý deň pani Luczyova,

   Z Vášho príspevku nám nie je zrejmé, či učíte na základnej škole prvého alebo druhého stupňa. Ak predpokladáme, že ste učiteľkou prvého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, tak podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, spĺňate kvalifikačný predpoklad pre túto pozíciu (časť IV, písmeno A, odsek 2).

   Zaraďovanie učiteľov ZŠ, SŠ, JŠ a špeciálnej školy do kariérových stupňov a platových tried vychádza z tejto tabuľky – stupeň vzdelania, kariérový stupeň a platová trieda

   VŠ II. stupňa – nekvalifikovaný – 9

   VŠ II. stupňa – začínajúci – 9

   VŠ II. stupňa – samostatný – 10

   VŠ II. stupňa – s I. atestáciou – 11

   VŠ II. stupňa – s II. atestáciou – 12

   Začínajúci pedagogický zamestnanec sa v tomto prípade zaraďuje do platovej triedy 9. Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do kariérového stupňa upravuje § 27 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   S pozdravom

   Realizačný tím TREXIMA


zaradenie

Odpovedať
 • avatar
  Darina Sokolová
  Školstvo 19. 08. 2010 10:00:08

  Príjemný dobrý deň pán Hudec. Ďakujem za Vašu odpoveď. Od 1.11.2009 som bola zaradená zamestnávateľom do 9 PT. O zaradenie do 10 PT som v septembri 2009 poziadala, ale moja poziadavka nebola akceptovaná. Prosím Vás, ako mám teraz postupovať? Môžem žiadať o doplatok zamestnávateľa? Ostávam s pozdravom

  D. Sokolová

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   19. 08. 2010 11:06:12

   Dobrý deň ešte raz pani Sokolová,

   Ja by som Vám odporučil písomne sa obrátiť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (Osobný úrad, Stromová 1, 813 30 Bratislava) a napísať im list s vysvetlením (prípadne aj poslať kópie dokladov o absolvovaní štúdia a pod.). Oni by Vám mali do 30 dní poslať odpoveď a ich stanovisko by malo byť záväzné aj pre Vášho zamestnávateľa. Podrobnejšie kontaktné informácie na ministerstvo nájdete aj na tejto stránke: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=143

   S pozdravom

   Pavol Hudec


zaradenie

Odpovedať
 • avatar
  Darina Sokolová
  Školstvo 18. 08. 2010 15:14:24

  Mám ukončený 2.stupeň vzdelania v odbore: 1.1.4 pedagogika, štud. program: soc.pedagogika, ktorý nadväzoval na Bc.vychovávateľstvo.Pracujem 10 rokov ako vychovávateľka na ZŠ a štúdium som ukončila v roku 2009 v auguste. V dodatku k diplomu je uvedené, že absolvent je spôsobilý vykonávať funkcie sociálneho pedagoga, pedagoga voľného času, /kde patrí a výchova mimo vyučovania/ a samostatnú riadiacu prácu v školskej a sociálnej oblasti. Som vedená ako samostatný pedagogický zamestnanec. Do ktorej platovej triedy mám byť zaradená?

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   19. 08. 2010 08:29:04

   Príjemný dobrý deň pani Sokolová,

   Zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov (v tomto prípade vychovávateľov) do platových tried v závislosti od získaného stupňa požadovaného vzdelania vychádza z tejto tabuľky – stupeň vzdelania, kariérový stupeň a platová trieda

   ÚSO – nekvalifikovaný – 7

   ÚSO – začínajúci – 7

   ÚSO – samostatný – 8

   ÚSO – s I. atestáciou – 9

   VŠ I. stupňa – nekvalifikovaný – 8

   VŠ I. stupňa – začínajúci – 8

   VŠ I. stupňa – samostatný – 9

   VŠ I. stupňa – s I. atestáciou – 10

   VŠ II. stupňa – nekvalifikovaný – 9

   VŠ II. stupňa – začínajúci – 9

   VŠ II. stupňa – samostatný – 10

   VŠ II. stupňa – s I. atestáciou – 11

   VŠ II. stupňa – s II. atestáciou – 12

   Podľa uvedených informácií ste splnili kvalifikačný predpoklad pre vychovávateľov pre vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

   Samostatný pedagogický zamestnanec (v tomto prípade vychovávateľ) pre VŠ II. stupňa sa zaraďuje do platovej triedy 10.

   S pozdravom

   Realizačný tím TREXIMA


Ďalšie štúdium

Odpovedať
 • avatar
  Martina Urbanová
  Školstvo 17. 08. 2010 21:16:03

  Ukončila som 2. stupen vzdelavania Mgr.- Učiteľstvo pre prvý stupeň ZŠ na UMB študijny program predškolska a elementarna pedagogika. Mala by som zaujem o dalsie vzdelavanie ale v trochu inom odbore.Hladam co najrychlejsiu cestu. Je to však komplikovane ak nejde o pribuzny odbor.Zaujimala by ma psychologia alebo praca v ktorej by som sa mohla individualnejsie venovat dospelym/ detom. simpaticka mi bola Liecebna pedagogika, no pravdepodobne to nieje pribuzny odbor.. K ucitelstvu a aj k liecebnej pedagogike su pribuzne odbory specialna pedagogika, vychovavatelstvo a socialna pedagogika. je pre mna mozne robit rigoroznu skusky v tychto odboroch? AK by som spravila rigoroznu pracu v jednom z tychto odborov, je mozne aby som mohla studovat psychologicky smer, alebo aspon liecebnu pedagogiku (moznost- 3. roky na Mgr.) Alebo nepoznate nejaku moznost?

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   20. 08. 2010 07:12:16

   Príjemný dobrý deň pani Urbanová,

   Predkladáme Vám stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k Vašej otázke:

   Absolvovali ste 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania Mgr. – Učiteľstvo pre prvý stupeň ZŠ na UMB, študijný program predškolská a elementárna pedagogika a máte záujem o ďalšie vzdelávanie v inom odbore. Ako uvádzate, k učiteľstvu sú príbuzné študijné odbory špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo aj sociálna pedagogika. V týchto študijných odboroch sa môžete uchádzať o vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce podľa § 53 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

   Ak si však chcete ďalším vzdelávaním osvojiť nové vedomosti v inom odbore, môžete sa uchádzať o II. stupeň vysokoškolského štúdia (2-roky) v niektorom z uvedených príbuzných študijných odborov na vysokej škole, ktorá má priznané právo na jeho poskytovanie.

   S pozdravom

   Realizačný tím TREXIMA

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie