Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

zaradenie zamestnanca - pokračovanie

Odpovedať
 • avatar
  maria revilakova
  Školstvo 02. 11. 2010 16:34:45

  zaradenie do platovej triedy by som potrebovala vedieť pre učiteľa II. stupňa ZŠ.

  Kontrola z KŠÚ nám povedala že tento zamestnanec s ukončeným odborom andragogiky nemá čo učiť na ZŠ. Až po kontrole sa zamestnanec zapísal na rozširujúce štúdium. A teraz neviem ako ho zaradiť. Doteraz to bola 9.PT ako nekvalifikovaný

  Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   03. 11. 2010 11:25:49

   Príjemný dobrý deň pani Revilaková,

   Ak si pozrieme časť V. vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, tak naozaj nenájdeme vyštudovaný odbor Vášho zamestnanca v tomto zozname. Spomínaným rozširujúcim štúdiom získa Váš zamestnanec špeciálnopedagogickú spôsobilosť, ale stále nespĺňa kvalifikačný predpoklad. Zaraďovanie učiteľov ZŠ, SŠ, JŠ a špeciálnej školy do kariérových stupňov a platových tried potom vychádza z tejto tabuľky – stupeň vzdelania, kariérový stupeň a platová trieda

   VŠ II. stupňa – nekvalifikovaný – 9

   VŠ II. stupňa – začínajúci – 9

   VŠ II. stupňa – samostatný – 10

   VŠ II. stupňa – s I. atestáciou – 11

   VŠ II. stupňa – s II. atestáciou – 12

   Na Vašu druhú otázku sa potrebujem poradiť s našimi spolupracujúcimi expertmi, tak Vás poprosím o trošku strpenia.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


zaradenie zamestnanca

Odpovedať
 • avatar
  maria revilakova
  Školstvo 31. 10. 2010 20:27:31

  Touto cestou by som sa rada opýtala na Váš názor ohľadom zaradenia zamestnanca do platovej triedy.

  zamestnanec v ZŠ - ukončená VŠ II. stupňa odbor andragogika. Teraz študuje rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   02. 11. 2010 09:03:23

   Príjemný dobrý deň pani Revilaková,

   Na kvalifikovanú odpoveď by sme potrebovali vedieť, pre akú kategóriu, resp. podkategóriu pedagogického zamestnanca, v zmysle štvrtej časti zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, potrebujete určiť platovú triedu (napr. učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy alebo spomínaní učitelia, ale v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením).

   S pozdravom

   Pavol Hudec


Zaradenie do platovej triedy - pokračovanie

Odpovedať
 • avatar
  Anna Bobulova
  Bez kategórie 21. 10. 2010 17:54:56

  Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.Chcem len doplniť, kolegyne učia na ŠZŠ majú ukončené DPŠ- pedagogickú spôsobilosť,Špeciálno- pedagogickú spôsobilosť,ukončené vysokoškolské vzdelanie II.stupňa -poľnohospodársku vysokú školu,drevársku vysokú školu ,hutnícku vysokú školu , sú zaradené v 11PT po ukončení rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky.Bolo by nespravodlivé zaradiť má do 9PT, ako učiteľku so stredoškolským vzdelaním.S pozdravom Bobulová


Zaradenie do platovej triedy - pokračovanie

Odpovedať
 • avatar
  Anna Bobulova
  Školstvo 19. 10. 2010 14:22:28

  Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II.stupňa-odbor technický smer.Na výkon pedagogickej činnosti som si doplnila kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti a) pedagogiky, psychológie, metodiky technických predmetov,,pedagogickú spôsobilosť.

  b)špeciálnej pedagogiky,z pedagogiky mentálne postihnutých,zo špeciálnych metodík predmetov ŠZŠ ,spôsobilosť na vyučovanie a výchovnú činnosť v školách a zariadeniach pre mentálne postihnutých, v špeciálnych triedach ZŠ pre individuálne integrovaných žiakov so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami .

  Som zaradená v 11PT s 1.atestáciou.Personalistka podľa ktorého právneho predpisu postupuje o zaradení do 9PT.Ospravedlňujem sa za rozsiahlosť príspevku a za odpoveď vopred ďakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   21. 10. 2010 08:35:30

   Príjemný dobrý deň pani Bobulová,

   Podľa môjho názoru vychádza Vaša personalistka z vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Ak si pozrieme časti IV. a VI. tejto vyhlášky (učiteľ prvého a druhého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením), nenájdeme v zozname Váš odbor, ktorým ste dosiahli vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Z tohto dôvodu si myslím, že Vaša personalistka argumentuje tým, že nespĺňate kvalifikačný predpoklad podľa právnych predpisov platných od 1. novembra 2009. Splnením kvalifikačného predpokladu sa rozumie byť kvalifikovaný - mať ukončené vzdelanie predpísané pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca. Potom je ešte dôležité rozlišovať pedagogickú, resp. špeciálnopedagogickú spôsobilosť, ktorú spĺňate a ste teda spôsobilá vyučovať na základnej škole v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Ale práve nesplnenie kvalifikačného predpokladu môže byť ten dôvod, na základe ktorého argumentuje Vaša personalistka o zaradení do platovej triedy 9 ako nekvalifikovaný.

   Je však dôležité spomenúť aj prechodné ustanovenia (§ 61) zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa napr. v odseku 7 píše: pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej päť rokov pedagogickej praxe a vykonal I. kvalifikačnú skúšku alebo získal jej náhradu podľa doterajších predpisov, sa od 1. novembra 2009 považuje za pedagogického zamestnanca s prvou atestáciou v súlade s § 49 ods. 7 tohto zákona.

   V odseku 1 sa zase píše: splnenie odbornej spôsobilosti a pedagogickej spôsobilosti pedagogického zamestnanca podľa doterajších predpisov sa považuje za splnenie kvalifikačných predpokladov podľa tohto zákona.

   Požiadal som aj o stanovisko MŠVVaŠ SR na Vašu otázku, zatiaľ mi neprišlo, ale ak mi príde, hneď ho tu uvediem.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


Prepojenie KZAM a Zákonníka práce

Odpovedať
 • avatar
  Slavka Rovenska
  Ostatné 18. 10. 2010 11:54:04

  Dobrý deň, zaujíma nás, či existuje prepojenie medzi Klasifikáciou zamestnaní a stupňami náročnosti práce uvedenými v § 120 Zákonníka práce? Máme totiž zamestnancov zaradených podľa klasifikácie zamestnaní a potrebujeme určiť, do ktorého stupňa náročnosti práce podľa ZP patria. Existuje nejaký kľúč, podľa ktorého by bolo možné priradiť ku číslu z klasifikácie zamestnaní príslušný stupeň náročnosti? Ďakujem a s pozdravom, Rovenská

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   18. 10. 2010 16:28:16

   Príjemný dobrý deň pani Rovenská,

   Neviem o tom, že by existovalo nejaké oficiálne prepojenie medzi KZAM a stupňami náročnosti práce. Uvedené prepojenie je možné vyriešiť skôr osobitným interným prevodníkom v rámci príslušnej organizácie.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


žiadosť o info

Odpovedať
 • avatar
  Anna Zajacová
  Školstvo 14. 10. 2010 14:33:46

  Dobrý deň. Ja by som Vás poprosila o info ohľadom môjho zaradenia do PT. Som učiteľka ŠZŠ s mentál.postihnutím. Stále som v 9.PT i keď mám dosiahnuté toto vzdelanie:

  2006 - vychovávateľstvo Bc.

  2008 - sociálna pedagogika v odbore pedagogika

  2010 - DPŠ

  2010 - rozširujúce študium špec.pedagogiky pre ment.postihnutých.

  Chcem vedieť či by som nemala byť v inej PT a či som kvalifikovaná na túto pozíciu.

  Veľmi pekne Ďakujem

  počet odpovedí: 4
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   17. 10. 2010 19:33:16

   Príjemný dobrý deň pani Zajacová,

   Kvalifikačné predpoklady pre učiteľa prvého, resp. druhého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sú uvedené v časti IV., resp. VI. vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Nájdete tu všetky varianty vzdelania (akceptované odbory štúdia), ktoré sa posudzujú ako splnenie kvalifikačného predpokladu a na základe ktorých Vám môže byť určená vyššia platová trieda ako 9. Sociálna pedagogika, absolvovaním ktorej ste, ako sa domnievam, získali vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, nie je uvedená v tomto zozname. Z tohto dôvodu ste zaradená do platovej triedy 9 ako nekvalifikovaná. Pokúsim sa ešte získať vyjadrenie odborníkov z MŠVVaŠ SR, či je moja odpoveď správna.

   Zatiaľ zostávam s pozdravom

   Pavol Hudec

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   18. 10. 2010 12:21:24

   a neplatí v tomto prípade podľa § 8 317/2009 o DPŠ a tiež podľa V Y H L Á Š K y 437, kde citujem:

   Časť VI. Učiteľ druhého stupňa základnej školy v triedach a školách

   pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

   Kvalifikačné predpoklady

   A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

   3. v neučiteľských študijných programoch uvedených v častiach V a VII a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti.

   Časť IV. Učiteľ prvého stupňa základnej školy v triedach a školách

   pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

   7. len na vyučovanie v triedach a školách pre žiakov s mentálnym postihnutím v študijnom odbore pedagogika mentálne postihnutých.

   Ďakujem a ostávam s pozdravom

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   18. 10. 2010 13:27:20

   Ďakujem za vašu ochotu a promtnosť. Ja som túto vyhlášku - 437/2009- pozerala a podľa časti VI., 3. bodu a časti VII., 32. bodu by som mala byť kvalifikovaná, lebo mám štátnicu z pedagogiky a psychológie. Rada by som ale vedela aj Váš názor. S pozdravom Zajacová

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   19. 10. 2010 07:31:57

   Príjemný dobrý deň,

   Ak vychádzame z vyhlášky č. 437/2009 Z.z., časti VI, bodu A, odseku 3 (v neučiteľských študijných programoch uvedených v častiach V a VII a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti), ani v častiach V a VII nenájdeme v zozname študijný program sociálna pedagogika a spomínaný odsek 32 v časti VII hovorí len o vyučovaní predmetu pedagogika - študijný odbor pedagogika bez doplňujúceho pedagogického štúdia.

   Ale poprosil som o vyjadrenie odborníka z MŠVVaŠ SR, tak keď mi príde stanovisko, hneď ho tu uvediem.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


Kvalifikácia

Odpovedať
 • avatar
  Iveta Kacvinská
  Školstvo 12. 10. 2010 09:21:25

  Dobrý deň, moja otázka bude ohľadom mojej kvalifikácie, dole Vám uvádzam postup jednotlivých štúdii, ospravedlňujem sa za rozsiahlosť príspevku:

  1. študijný odbor vychovávateľstvo Bc. (štátnice: pedagogika, psychológia pre vychovávateľov, metodiky výchovných predmetov)

  2. študijný odbor pedagogika v študijnom programe sociálna pedagogika Mgr. - nadväzuje na odbor vychovávateľstvo (štátnice: sociálna pedagogika) – prečo v novom zákone nie je táto kvalifikácia presne stanovená pre vychovávateľstvo s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, mnoho zo spolužiačok je stále v 9. PT

  3. doplnenie pedagogickej spôsobilosti - na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na absolvovaný študijný program a vykonané štátne záverečné skúšky

  – nie je mi celkom jasné, čo v tomto prípade môžem na SŠ učiť?

  4. kvalifikačné vzdelávanie v študijnom odbore špeciálna pedagogika pre učiteľov v špecializácii pedagogika mentálne postihnutých na UK PF (ukončené v septembri 2010)

  (štátne skúsky boli z predmetov: špeciálna pedagogika, pedagogika mentálne postihnutých, špeciálne metodiky všetkých predmetov ŠZŠ, špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika)

  Po ukončení posledného štúdia podľa nášho personalného oddelenia nie som kvalifikovaná pre učiteľstvo v našej ŠZŠ pre mentálne postihnutých (pracujem tu 4 roky) z odôvodnením, že moje DPŠ je pre stredné školy a nemám žiadnu aprobáciu.

  Ako je to možné, ako sa môžem proti tomuto „rozsudku“ brániť, nechali ma v PT 9, podľa môjho názoru by som mala byť plne kvalifikovaná a v 10 PT a po 5 rokoch by mi mala byť uznaná aj I. atestácia, keďže išlo o kvalifikačnú skúku. Môžete mi pomôcť, ktoré znenie zákonu sa na mňa presne vzťahuje?

  Ešte raz sa ospravedlňujem za rozsiahlosť príspevku a ďakujem veľmi pekne za odpovede.

  počet odpovedí: 3
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   12. 10. 2010 13:37:37

   Príjemný dobrý deň pani Kacvinská,

   Nie je dôvod sa ospravedlňovať za rozsiahlosť príspevku, veľmi radi sa Vám pokúsime odpovedať na Vašu otázku. Len by som ešte potreboval vedieť, či učíte na prvom alebo druhom stupni základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

   S pozdravom

   Pavol Hudec

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   12. 10. 2010 16:53:46

   Učím na I.stupni ŠZŠ, ešte upresním, že som ukončila študijný odbor špeciálnej pedagogiky pre 1. až 9. ročník ŠZŠ, čo je uvedené aj na diplome, ďakujem

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   13. 10. 2010 14:34:05

   Príjemný dobrý deň pani Kacvinská,

   Je potrebné vychádzať z vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (vyhláška bola už dvakrát novelizovaná – 170/2010 Z.z. a 366/2010 Z.z.) a zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   V prípade, že máte absolvovaný odbor špeciálna pedagogika pre 1. až 9. ročník ŠZŠ, ktorým ste získali vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, tak spĺňate kvalifikačný predpoklad pre učiteľa prvého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa časti IV. písm. A ods. 1 vyhlášky č. 437/2009 Z.z.

   Zaraďovanie učiteľov ZŠ, SŠ, JŠ a špeciálnej školy do kariérových stupňov a platových tried vychádza z tejto tabuľky – stupeň vzdelania, kariérový stupeň a platová trieda

   VŠ II. stupňa – nekvalifikovaný – 9

   VŠ II. stupňa – začínajúci – 9

   VŠ II. stupňa – samostatný – 10

   VŠ II. stupňa – s I. atestáciou – 11

   VŠ II. stupňa – s II. atestáciou – 12

   Zákon č. 317/2009 Z.z. v § 61 (prechodné ustanovenia) v odseku 7 uvádza: „Pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej päť rokov pedagogickej praxe a vykonal I. kvalifikačnú skúšku alebo získal jej náhradu podľa doterajších predpisov, sa od 1. novembra 2009 považuje za pedagogického zamestnanca s prvou atestáciou v súlade s § 49 ods. 7. Atestácia je bližšie popísaná v § 49 až 51 uvedeného zákona.

   Odporúčam Vám spýtať sa Vášho personálneho oddelenia, podľa ktorého právneho predpisu postupuje, ak Vás zaraďuje do platovej triedy 9. Podľa hore uvedeného súhlasím s Vami, že nepatríte do platovej triedy 9. V prípade ďalších otázok nás, prosím, neváhajte opäť kontaktovať.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


Špeciálny pedagóg - pokračovanie

Odpovedať
 • avatar
  Lenka Župinová
  Školstvo 11. 10. 2010 19:45:02

  Vážený pán Hudec,

  veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď. Váš názor zdieľa aj moja riaditeľka školy. Avšak...

  Na základe vyjadrenia pracovníčky z MŠ vraj patrím do 9. platovej triedy bez zaradenia do kariérového stupňa!

  Dôvod citujem: Zamestnankyňa podmienky určené na výkon odbornej činnosti špeciálneho pedagóga v CŠPP uvedené v prílohe II. druhý diel časť II. pís. A bod 8 vyhlášky č. 366/2010 Z. z. nespĺňa.

  Konkrétne uvádza, že sa v mojom prípade vyžaduje aj splnenie osobitej kvalifikačnej požiadavky - najmenej 5 rokov praxe v oblasti.. Prax je podmienkou, pretože napriek tomu, že mám absolvované rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky (poradenstvo), opäť citujem, rozširujúce štúdium nie je štúdiom, ktorým absolvent získava vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Mám ukončené učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov NV a EV a rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky som si vraj len rozšírila svoje pôvodne získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

  Zamotané, však?

  Teraz je jasné, prečo som v prvej formulácii otázky uviedla aj spôsobilosť, ktorú mám na vysvedčení z PF UK.

  Pýtam sa, hádam oprávnene, nie je získaná spôsobilosť prázdnou frázou, ak MŠ SR aj v prípade absolvovania rozširujúceho vzdelania špeciálnej pedagogiky práve pre poradenskú činnosť (6 štátnych skúšok!) vyžaduje aj 5-ročnú prax ?!

  Vážený pán Hudec, napriek spletitosti problému Vás prosím o Váš názor.

  S vďakou Župinová L.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   12. 10. 2010 07:30:18

   Príjemný dobrý deň pani Župinová,

   Z Vášho pôvodného príspevku som zle usúdil, že špeciálnu pedagogiku – poradenstvo ste absolvovali ako rozširujúce pedagogické štúdium a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ste získali absolvovaním odboru učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov NV a EV. V tomto prípade spĺňate kvalifikačný predpoklad pre špeciálneho pedagóga podľa časti II. písm A. ods. 8 vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ale pri vzdelaní uvedenom v tomto bode sa naozaj na výkon činnosti špeciálneho pedagóga vyžaduje aj splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov praxe v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaľ, právne predpisy v tejto oblasti sú v súčasnosti takto nastavené a do platovej triedy 10 by ste sa mali zaradiť po splnení osobitnej kvalifikačnej požiadavky (najmenej 5 rokov praxe).

   S pozdravom

   Pavol Hudec


Špeciálny pedagóg

Odpovedať
 • avatar
  Lenka Župinová
  Odborní zamestnanci 08. 10. 2010 11:21:52

  Pekný deň,

  prosím o radu vo veci zaradenia do kariérového stupňa - špeciálny pedagóg v CŠPP.

  Mám absolvované rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky na PF UK v odbore Špeciálna pedagogika (poradenstvo) podľa vyhlášky MŠ SR č. 42/1996 Z. z. z 26. januára 1996 o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov.

  Na vysvedčení sa uvádza: Menovaný(á) získal(a) rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky spôsobilosť pre vykonávanie odborných činností špeciálnopedagogického poradenstva v zariadeniach špeciálnopedagogického poradenstva... (V Bratislave dňa 17. 09. 2009).

  Momentálne pracujem na spojenej škole v CŠPP a tu je problém so zaradením, nakoľko mám 3-ročnú prax. Otázka znie: Získaním uvedenej spôsobilosti splnil absolvent kvalifikačný predpoklad špeciálneho pedagóga ako odborného zamestnanca CŠPP, konkrétne podľa bodu 11, kde sa nevyžaduje aj splnenie osobitej kvalifikačnej podmienky (5 rokov praxe)?

  Resp., spýtam sa všeobecne, do akej platovej tarify patrím?

  V prípade potreby informácie doplním.

  Vopred úprimná vďaka za odpoveď!

  S pozdravom Župinová L.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   09. 10. 2010 16:31:53

   Príjemný dobrý deň pani Župinová,

   Kvalifikačné predpoklady pre špeciálneho pedagóga sú uvedené v druhom diely v časti II. vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Podľa tejto vyhlášky spĺňate kvalifikačný predpoklad pre špeciálneho pedagóga a pre odbor uvedený v odseku 11 (špeciálna pedagogika – poradenstvo) sa nevyžaduje splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov praxe v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Podľa hore uvedeného som toho názoru, že patríte do platovej triedy 10 (za predpokladu, že nemáte atestáciu, resp. po starom kvalifikačnú skúšku).

   Zaraďovanie odborných zamestnancov do platových tried vychádza z tejto tabuľky – stupeň vzdelania, kariérový stupeň a platová trieda

   VŠ II. stupňa – nekvalifikovaný – 9

   VŠ II. stupňa – začínajúci – 9

   VŠ II. stupňa – samostatný – 10

   VŠ II. stupňa – s I. atestáciou – 11

   VŠ II. stupňa – s II. atestáciou – 12

   Odborným zamestnancom škôl, školských zariadení, centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického poradenstva sa určuje platová tarifa z pracovnej triedy dva.

   Zároveň by som Vás ešte upozornil na § 61 (Prechodné ustanovenia) zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa v odseku 9 píše: pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý uzatvoril pracovný pomer na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti najneskôr 30. júna 2009, okrem pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca podľa odsekov 7 a 8, sa od 1. novembra 2009 zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec.

   Dúfam, že Vám uvedené informácie aspoň trošku pomôžu, prajem Vám všetko dobré.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


Učiteľstvo 1.stupňa

Odpovedať
 • avatar
  Janka Popovičová
  Školstvo 04. 10. 2010 13:41:33

  Dobrý deň.

  Skončila mi materská dovolenka (MD).

  Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II.stupňa(Mgr.),na Katolíckej univerzite odbor:Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: Náboženská a Etická výchova.Môžem sa so svojím vzdelaním uchádzať o miesto učiteľa 1.-4.ročníka? Veľmi by som chcela učiť začinajúcich školáčikov. Ak áno, v akej platovej triede by som bola? Pred MD som pracovala iba jeden školský rok v školstve, ako učiteľ Náboženskej výchovy a Geografie. Ďakujem za odpoveď.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   05. 10. 2010 07:11:38

   Príjemný dobrý deň pani Popovičová,

   Kvalifikačné predpoklady pre učiteľa prvého stupňa základnej školy sú uvedené v časti III. vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Z uvedeného zoznamu mi nie je celkom zrejmé, či absolvovaním Vami uvedeného odboru spĺňate kvalifikačné predpoklady pre učiteľa prvého stupňa základnej školy. Každopádne v § 6 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa píše: predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti sú:

   a) kvalifikačné predpoklady, ak tento zákon neustanovuje inak,

   b) bezúhonnosť,

   c) zdravotná spôsobilosť,

   d) ovládanie štátneho jazyka, ak tento zákon neustanovuje inak,

   e) poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo predmetu náboženská výchova.

   V § 7 (kvalifikačné predpoklady) zákona č. 317/2009 Z.z. sa v ods. 1 píše: kvalifikačným predpokladom na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti je

   a) získanie profesijných kompetencií absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore poskytujúcom požadovaný stupeň vzdelania. V odseku 2 sa píše: požadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa podľa § 13 písm. b), c), d), f) a g) a pre odborného zamestnanca je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

   V § 8 tohto zákona sa v ods. 1 píše: pedagogický zamestnanec, ktorý získal vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, doplní si kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku (pedagogická spôsobilosť). Vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa hore uvedeného v rozsahu najmenej 200 vyučovacích hodín poskytujú pedagogickým zamestnancom vysoké školy podľa osobitného predpisu.

   Zaraďovanie učiteľov ZŠ, SŠ, JŠ a špeciálnej školy do kariérových stupňov a platových tried vychádza z tejto tabuľky – stupeň vzdelania, kariérový stupeň a platová trieda

   VŠ II. stupňa – nekvalifikovaný – 9

   VŠ II. stupňa – začínajúci – 9

   VŠ II. stupňa – samostatný – 10

   VŠ II. stupňa – s I. atestáciou – 11

   VŠ II. stupňa – s II. atestáciou – 12

   Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do kariérového stupňa upravuje § 27 zákona č. 317/2009 Z.z.

   Dúfam, že Vam hore uvedené informácie aspoň trošku pomohli.

   S pozdravom

   Palo Hudec

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie