Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

Nemocnica

Odpovedať
 • avatar
  stanislav peciar
  Ostatné 13. 02. 2010 20:53:08

  Dobrý deň!

  Na výplatnej páske mám údaj ohľadom kvalifikačného zaradenia 2/1, čo podľa mňa znamená trieda 2, stupeň1.Avšak môj platový výmer 345€/10405/základ+38€/1150/ os.ohod.=383€/11550Sk/

  brutto sa mi zdá až smiešne nízky na to, že vykonávam profesiu prevádzkového elektrikára v NsP n.o v meste PE, kde zodpovedám za všetky silnoprúdové zariadenia-od trafostanice,silové rozvody,rozvodne a rozvádzače nn,osvetlenie,zásuvkové rozvody, bleskozvody,náhradný zdroj/dieselagregát/o výkone 360kW,čiastočne výťahy,dorozumievacie zariad./interkomy/a keďže je to nemocnica,tak aj o bezpečnú prevádzku el.zariadení a prístrojov na oper.sálach,odborných ordináciach a iných lekárskych prostrediach, kde sa jedná o bezpečnosť a zdravie nemalého počtu osôb.

  Mám odborné vzdelanie prevádzkový elektromontér,vyhlášku 718/2002 §23 odbornej spôsobilosti.

  Od r.2003 sa po znižovaní stavu zamestnancov starám a nesiem zodpovednoť za všetko el.zariadenie a vybavenie nemocnice sám a tak isto od 06.2003 mám po dohode s vedením NsP /po určitom tlaku/ sám nepretržitú pracovnú pohotovosť na telefóne /asi 540 hod.mesačne/ za pevnú mesačnú odmenu 66 € brutto bez akejkoľvek valorizácie.

  Rád by som dostal odpoveď,na aké kvalifikačné a aj platové zaradenie mám nárok a či môj zamestnávateľ postupuje správne, keď moju prac.pohotovosť odmeňuje takýmto spôsobom, pretože viem, v iných NsP je prac.pohotovosť odmeňovaná podla § 96 zák.práce.

  Ďakujem za odpoveď a pekný deň.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   16. 02. 2010 13:14:26

   Príjemný dobrý deň pán Peciar,

   V súvislosti s Vašim dotazom sme požiadali o vyjadrenie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

   Váš zamestnávateľ ako nezisková organizácia spadá pod pôsobnosť Zákonníka práce, takže mzdové podmienky sa musia zmluvne dojednávať buď v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve. Údaj „2/1“ na výplatnej páske sa nedá posúdiť. Skutočný obraz môžu poskytnúť len údaje o dohodnutých mzdových podmienkach. Mzdové podmienky môžu byť dohodnuté aj na platovom výmere, ktorý však musí byť súčasťou pracovnej zmluvy zamestnanca.

   Na základe Vášho príspevku by mohlo ísť o porušovanie ustanovení Zákonníka práce minimálne v bodoch:

   - minimálna výška mzdy zamestnanca – ak zamestnávateľ nemá odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, mali by ste dostávať mzdu najmenej na úrovni 3. stupňa náročnosti. Tento stupeň náročnosti vyplýva zo zložitosti prác a zodpovednosti za bezpečnosť práce, ale nepriamo aj zdravie pacientov, ak máte na starosti bezpečnú prevádzku na operačných sálach. To by znamenalo nárok na mzdu najmenej v sume 430,78 eur mesačne (pri odpracovaní plného mesiaca). Táto minimálna suma predstavuje súhrn všetkých zložiek mzdy bez mzdy za nadčasy, sviatky, prácu v noci, prostredie a pohotovosť na pracovisku. V prípade, že odmeňovanie zamestnancov je riešené v kolektívnej zmluve, treba vychádzať z ustanovení mzdovej časti kolektívnej zmluvy, ktoré by ale nemali byť dohodnuté nepriaznivejšie, než keby kolektívna zmluva neexistovala.

   - pohotovosť na telefóne – taký inštitút Zákonník práce nepozná. Je to pohotovosť mimo pracoviska, za ktorú by ste mali dostávať minimálne 0,3536 eur za každú hodinu. Ak dohodnutý počet hodín pohotovosti mimo pracoviska predstavuje v mesiaci 540 hodín, máte právny nárok na náhradu najmenej v sume 190,94 eur mesačne.

   K otázke, na aké kvalifikačné a platové zaradenie máte nárok, možno uviesť, že Zákonník práce negarantuje žiadne nárokové kvalifikačné ani platové zaradenie. Garantuje len minimálnu výšku mzdy. Určenie počtu tarifných tried je v právomoci zamestnávateľa alebo predmetom dohody so zástupcami zamestnancov, podobne aj výška tarifnej mzdy a výber poskytovaných zložiek (napr. osobného ohodnotenia). Zaradenie do tarifnej triedy potom závisí od náročnosti zamestnancom vykonávaných prác, ktoré zamestnávateľ aj vzhľadom na dosiahnuté odborné vzdelanie a certifikáty odbornej spôsobilosti bude od zamestnanca vyžadovať.

   Spochybniť je možné správnosť odmeňovania za pohotovosť – tak ako ku každého iného zamestnávateľa, na ktorého sa vzťahujú ustanovenia § 96 ods. 5 Zákonníka práce, aj Vám by mala byť poskytovaná náhrada najmenej vo výške 20 % hodinovej minimálnej mzdy za každú hodinu pracovnej pohotovosti mimo pracoviska (napr. doma „na telefóne“).

   Vzhľadom na dôvodné podozrenie z porušovania pracovnoprávnych predpisov Vám odporúčame obrátiť sa oficiálne listom na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde Váš podnet zaregistrujú a oficiálne sa vyjadria. Môžete tiež požiadať o kontrolu inšpekciou práce v súvislosti s bezpečnosťou práce – ak je na celú nemocnicu iba 1 elektrikár.

   Pre informáciu uvádzame, že priemerná hrubá mesačná mzda prevádzkového elektrikára v zisťovaní ISCP (1-04 Informačný systém o cene práce), ktorého gestorom je MPSVaR SR, bola v 3. kvartáli 2009 za nepodnikateľskú aj podnikateľskú sféru spolu 704,62 €, z toho v podnikateľskej sfére 725,71 € a v nepodnikateľskej sfére 571,74 €.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


Farmaceutická výroba

Odpovedať
 • avatar
  Božena Ragačová
  Ostatné 12. 02. 2010 12:31:51

  Dobrý deň,

  sme firma, ktorá sa zaoberá výhradne farmaceutickou výrobou a túto pracovnú činnisť vo vašej ponuke nenachádzam. Je správne zaradenie našich zamestnancov do prac. oblasti Chémia?

  S pozdravom a poďakovaním

  Ragačová

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   12. 02. 2010 14:34:29

   Príjemný dobrý deň pani Ragačová,

   Máte pravdu, farmaceutickú výrobu nemáme v Kartotéke typových pozícií vedenú ako samostatnú pracovnú oblasť. V súčasnosti máme v databáze len jednu pracovnú pozíciu týkajúcu sa tejto oblasti (chemik farmaceutickej výroby), pozícia je preto zaradená aj na základe konzultácií so Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu SR do pracovnej oblasti chémia. V prípade, že by sme mali v databáze viacero pracovných pozícií z oblasti farmaceutickej výroby, zvážili by sme možnosť vytvorenia novej pracovnej oblasti. Aj preto sme toho názoru, že najsprávnejšie by bolo zaradiť Vašich zamestnancov do pracovnej oblasti farmaceutická výroba.

   V prípade, že máte pocit, že nám v databáze chýbajú vybrané pracovné pozície z oblasti farmaceutickej výroby, budeme Vám veľmi vďační za Váš návrh na doplnenie novej pozície (nové návrhy nám možno kedykoľvek zaslať prostredníctvom tlačidla „Nová pozícia“, ktoré sa nachádza na ľavej lište Nástroje).

   Podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2, ktorá je vydaná Vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky z 18. júna 2007 v Z.z. č.306/2007 farmaceutická výroba patrí do divízie 21 (výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov) a tá patrí do sekcie C – Priemyselná výroba.

   Samotní farmaceuti (t.j. pracovníci, ktorí vykonávajú odborné práce spojené s kontrolou kvality liekov a zdravotníckych pomôcok, špecializovanú odbornú činnosť v lekárni a pod.) sú potom zaradení do pracovnej oblasti zdravotníctvo.

   Prajeme Vám veľa pracovných i osobných úspechov.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


vzdelávanie

Odpovedať
 • avatar
  dominika hanečakova
  Školstvo 03. 02. 2010 08:16:57

  Príjemný dobrý deň,

  veľmi pekne ďakujem za Vaše odpovede, je veľmi dobré, že je takáto možnosť na vyjasnenie mnohých otázok, aby nik nezostal poškodený.

  Chcela by som sa ešte informovať o vzdelávaní pedag.pracovníkov a katechétov - či majú právo na kontinuálne vzdelávanie a získavanie kreditov podľa nového šk.zákona aj keď majú polovičný uväzok, teda nie su zamestnaní na celý úväzok.

  Veľmi pekne ďakujem za odpoveď

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   10. 02. 2010 17:52:55

   Príjemný dobrý deň pani Hanečáková,

   Pedagogickí pracovníci (vrátane učiteľov náboženstva) pracujúci na polovičný úväzok majú právo na kontinuálne vzdelávanie v zmysle nových právnych predpisov. Kontinuálne vzdelávanie je bližšie popísané v šiestej časti Zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vo Vyhláške MŠ SR č. 445/2009 Z.z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

   V prípade ďalších otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať. Zároveň by sme Vám chceli odporučiť Pracovisko MŠ SR pre komunikáciu s verejnosťou, ktoré Vám bude vedieť najlepšie odpovedať na prípadné ďalšie otázky týkajúce sa zmien v právnych predpisoch, ktoré riešia postavenie pedagogických zamestnancov. MŠ SR ako povinná osoba zabezpečuje prostredníctvom tohto pracoviska poskytovanie informácií v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám každému, kto o ne požiada. Kontaktné a doplňujúce údaje o pracovisku si môžete pozrieť na týchto stránkach:

   http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=261

   http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=218

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


Platnosť špecial.kvalif.študia v metodickom centre

Odpovedať
 • avatar
  Peter Debnár
  Odborní zamestnanci 02. 02. 2010 10:45:39

  Dobrý deň,chcel by som vediet dokedy ma platnost osvedčenie špecializačné kvalifikačné študium špecialnej pedagogiky mentalne postihnutých pre MOV - vzdelavacia organizácia Metodicko - pedagogické centrum Banská Bystrica,dakujem a prajem pekný deň

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   16. 02. 2010 15:24:56

   Príjemný dobrý deň pán Debnár,

   Ospravedlňujeme sa, že sme Vám ešte neposkytli odpoveď, ale stále čakáme na vyjadrenie zástupcu pre pedagogickú činnosť v MPC v BB, ktorý je momentálne odcestovaný. Zatiaľ sa nám podarilo získať tieto informácie: osvedčenie, ktoré ľudia získali týmto vzdelávaním, nie je časovo obmedzené, avšak tí z účastníkov vzdelávania, ktorí nemali pedagogické vzdelanie (napr. DPS - doplnkové pedagogické vzdelanie alebo Bc. v príslušnom pedagogickom odbore), mali termíny, kedy museli nastúpiť a doplniť si takéto vzdelanie.

   Doplnenú odpoveď sa Vám pokúsime poskytnúť čo najskôr. Ďakujeme za porozumenie.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


este k scvč

Odpovedať
 • avatar
  dominika hanečakova
  Školstvo 28. 01. 2010 10:14:28

  Dobry deň, ešte by som chcela vedeiť, či je niekde podľa nového šk.zákona aj uvedené pracovné úväzky v cvč - či môžme mať aj napríkla 15h či 12 hod úväzok, či je možné aj dohodárom upraviť počet hodín ľubovoľne, ďakujem.

  počet odpovedí: 3
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   01. 02. 2010 13:31:21

   Dobry deň, vďaka za upresnenie veci. Zaujímalo by ma ešte, čo sa týka uzatvárania dohody. Máme v cvč pracovníkov, ktorí nemajú pedag.minimum a tak nie su kvalifikovaní pre prácu vedenia krúžkov podľa nového škol.zákona. Môžem však s nimi uzatvoriť dohodu napríklad na 15 hod a menej na vedenie krúžkov počas týždňa alebo treba prijať kvalifikovaných ped.pracovníkov?

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   02. 02. 2010 13:52:54

   Príjemný dobrý deň pani Hanečáková,

   Nariadenie vlády č. 422/2009 Z.z. ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov. V § 2, odseku 3 tohto nariadenia sa píše: „Hodina priamej výchovnej činnosti v školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, školskom internáte, centre voľného času, škole v prírode alebo v špeciálnych výchovných zariadeniach trvá 60 minút.“ V § 3, odseku 1 sa píše: „Základným úväzkom pedagogického zamestnanca je počet hodín priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti. Základný úväzok pedagogického zamestnanca sa určuje na jeden týždeň.“ V prílohe č. 1 k nariadeniu vlády č. 422/2009 Z.z. je uvedený základný úväzok (počet hodín) pre vychovávateľa centra voľného času, konkrétne 30 hodín.

   V právnych predpisoch týkajúcich sa tejto oblasti sa osobitne nespomína problematika práce na dohodu, preto je potrebné sa riadiť Zákonníkom práce (dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú uvedené v deviatej časti). Rozlišujeme dohodu o vykonaní práce (tú môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ak predpokladaný rozsah práce, na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín), dohodu o brigádnickej práci študentov a dohodu o pracovnej činnosti (na základe nej možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne). Na základe Vášho príspevku sme nevedeli určiť, aký druh dohody máte na mysli.

   Všetky náležitosti výkonu práce sa však písomne určujú v dohode na základe dohody so zamestnávateľom (dohodnutá práca, odmena, rozsah pracovného času, doba, na ktorú sa dohoda uzatvára).

   V prípade ďalších otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať. Prajeme Vám veľa pracovných i osobných úspechov.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   02. 02. 2010 13:56:23

   Ešte raz dobrý deň pani Hanečáková,

   Vašu druhú otázku sme prekonzultovali s Pracoviskom MŠ SR pre komunikáciu s verejnosťou. Pedagogickí zamestnanci, ktorí vykonávajú pracovné činnosti na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nemusia spĺňať kvalifikačné požiadavky vzdelania na výkon pedagogickej činnosti stanovené vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


súkromné centrum voľného času

Odpovedať
 • avatar
  dominika hanečakova
  Bez kategórie 28. 01. 2010 09:25:12

  Dobrý deň, ďakujem za odpoveď. Chcela by som ešte vedieť, či ak je niekto v cvč na dohodu - aj on má mať pedagog.minimum, je možná výnimka vo vlastnom vnútornom poriadku, vlastná vnútroná smernica?

  vopred ďakujem za odpoveď


centrum voľného času

Odpovedať
 • avatar
  dominika hanečakova
  Školstvo 24. 01. 2010 17:21:21

  Dobrý deň, chcela by som sa Vás spýtať, akú špecilizáciu či vzdelanie by mali mať pracovníci v centre voľného času,ktorí vedú krúžky, čiže sú v priamej činnosti s deťmi.

  ďakujem za odpoveď

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   25. 01. 2010 09:00:57

   Príjemný dobrý deň pani Hanečáková,

   Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov upravuje Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.z. V časti XIII. tejto vyhlášky si môžete prezrieť kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov. Plné znenie vyhlášky nájdete na tejto adrese: http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/Vyhlasky/437_2009.pdf

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


Zrak pilota

Odpovedať
 • avatar
  Iveta Brošová
  Ostatné 23. 12. 2009 23:31:35

  Dobrý deň, chcela by som sa Vás spýtať akú presne ostrosť zraku by mali mať piloti lietadiel. Ja by som chcela v budúcnosti pracovať ako pilotka a budúci rok si budem vyberať vysokú školu. Na jednom oku mám ostrosť 60% tak neviem, či si mám stále robiť nádeje. Vopred ďakujem za odpoveď.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   26. 12. 2009 22:34:24

   Príjemný dobrý deň pani Brošová,

   S nadobudnutím účinnosti leteckého predpisu JAR-FCL 3 (Joint Aviation Requirements – Flight Crew Licensing – Medical) v Slovenskej republike musí byť záujemca držiteľom platného osvedčenia zdravotnej spôsobilosti podľa JAR-FCL 3. Podľa tohto predpisu lekárske požiadavky pre pilotov 1. triedy v oblasti zrakovej ostrosti do diaľky sú nasledovné. Zraková ostrosť do diaľky, s korekciou alebo bez nej, musí byť 6/9 (0,7) alebo lepšia pre každé oko zvlášť a zraková ostrosť oboch očí musí byť 6/6 (1,0) alebo lepšia. Pre 2. triedu sú lekárske požiadavky nasledovné. Zraková ostrosť do diaľky, s korekciou alebo bez nej, musí byť 6/12 (0,5) alebo lepšia pre každé oko zvlášť a zraková ostrosť oboch očí musí byť 6/6 (1,0) alebo lepšia. Plné znenie leteckého predpisu JAR-FCL 3 v českom preklade si môžete prezrieť na internete (http://ais.ans.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/Jar/JAR-FCL_3/index.htm).

   Zraková ostrosť do diaľky sa vyšetruje pomocou optotypov zo vzdialenosti zväčša 6 metrov a vyjadruje sa zlomkom – v čitateli sa uvádza vyšetrovacia vzdialenosť v metroch a v menovateli číslo riadku na optotype, ktorý prečíta zdravé oko.

   Podľa Zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zdravotnú spôsobilosť leteckého personálu môžu posudzovať len zdravotnícke zariadenia a lekári poverení Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (§ 19, odsek 6). Údaje o poverenom zdravotníckom zariadení a poverených leteckých lekároch môžete získať na tejto adrese: http://www.caa.sk/slovak/personal/pdf/lekar_zariadenie.pdf

   Pre bližšie informácie o leteckej problematike odporúčame navštíviť stránku Leteckého úradu Slovenskej republiky (www.caa.sk) alebo stránku www.profipilot.sk.

   V blížiacom sa novom roku Vám prajeme všetko najlepšie.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


Cestna doprava

Odpovedať
 • avatar
  admin administrator
  Ostatné 17. 12. 2009 13:34:09

  Dobrý deň, pán Ladislav Simonics,

  na základe konzultácie vašich otázok s pracovníkmi Živnostenského úradu, by som Vám odporučil v prvom rade sa informovať na príslušnom Krajskom úrade a komunikácií ohľadom získania osvedčenia odbornej spôsobilosti pre vykonávanie činnosi v odbore cestná doprava. V prípade získania tohto osvedčenia sa kontaktujte na Živnostenký úrad v mieste Vášho trvalého bydliska, ktorý je oprávnený Vám vydať koncesiu na vnútroštátnu cestnú dopravu (nad 3,5 tony). Myslím si, že na Živnostenskom úrade Vám veľmi radi zodpovedajú ďalšie otázky (prípadne doplnia moje informácie) týkajúce sa ďalších požiadaviek potrebných pre získanie koncesie (napr. finančná spôsobilosť, a pod.)

  S pozdravom

  Robert Mihály

  počet odpovedí: 2
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   17. 12. 2009 13:55:08

   Váž. pán Simonics,

   v rámci mojej odpovede na Vaše otázky sa ospravedlňujem za nesprávny uvedený názov inštitúcie Krajský úrad a komunikácií. Správny názov úradu je Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

   Ďakujem.

   S pozdravom

   Robert Mihály

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   18. 12. 2009 22:15:31

   p. Mihály ďakujem za informáciu. S pozdravom Lad. Simonics


Cestná doprava

Odpovedať
 • avatar
  Ladislav Simonics
  Bez kategórie 15. 12. 2009 23:24:04

  Dobrý deň prajem všetkým. Mal by som otázku ohľadne výkonu SZČO v odbore cestná doprava, k čomu je potrebná koncesia. Mám ukončenú Vojenskú str. odb. školu v Nitre odbor 37-49-6 prevádzka a údržba dopravných prostriedkov zameranie technik roty. Moja otázka by znela k veci či na základe môjho vzdelanie môžem vykonávať činnosť v cestnej doprave, prípadne kde by som presnejšie získal k tomu bližšie informácia, okrem Úradov dopravy. Dopredu Vám ďakujem za Vašu radu.

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie