Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

V akej platovej triede som podľa nového školského

Odpovedať
 • avatar
  Viera Prílepková
  Školstvo 29. 11. 2009 12:59:24

  Dobrý deň!

  Pracujem ako vychovávateľka v školskom klube detí v Špeciálnej základnej škole.Mám ukončené úplné odborné vzdelanie pedagogické na PaSa Leviece v pomaturitnom štúdijnom odbre vychovávateľstvo,a započítanú pedagogickú prax v obore mám 14 rokov,teraz študujem druhý rok v rozširujúcom štúdijnom obore špeciálnu pedagogiku pre mentálne postihnutých,toto štúdium ukončím v júni 2010.Do teraz som bola zaradaená v platovej triede 8,a bolo mi nadraideným povedané,že po ukončení štúdia špeciálnej pedagogiky budem automaticky preradená do platovej triedy 9,ale od 1.novembra 2009 som preradená smerom dolu do platovej triedy 7,a že keď dokončím štúdium špeciálnej pedagogiky budem preradená do 8,v ktorej som bola do teraz. Je moje terajšie zaradenie do platovej triedy 7 dobre určené?Nie som si istá či je to v súlade s novým školským zákonom a na koľko sa nemám kde erudovane informovať zvolila som túto internetovú stránku,bola by som vám veľmi vďačná ak by ste mi odpovedali,pretože ja sama sa domnievam,že by som naďalej mala zostať v platovej triede 8. A pýtam sa ešte aj kvôli tomu,že v našej organizácii sa mi už raz stalo,že som bola takmer dva roky zaradená do nižšej platovej triedy ako som mala byť,a zistilo sa to až pri vnútornej kontrole personálnych záležitostí,žial bohu tie peniaze som si nenárokovala späť,a preto sa chcem teraz uistiť,že moje nové preradenie je adekvátne a také aké má byť podľa zákona,som samoživiteľka rodiny takže aj rozdiel v plate 23 eur je pre mňa citeľný.Ďakujem vám za čas,ktorý ste môjmu príspevku venovali a dúfam,že ma vaša odpove´d utvrdí v mojej domnienke.Prajem pekný pracovný deň.Viera

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   01. 12. 2009 16:06:13

   Príjemný dobrý deň pani Prílepková,

   K otázkam, s ktorými ste sa na nás obrátili, oznamujeme, že Vaše preradenie do inej platovej triedy zrejme súvisí so zmenami v právnych predpisoch, ktoré nadobudli účinnosť 1. novembra 2009. Ide predovšetkým o zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmeny v zákone č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ale aj o vykonávacie predpisy.

   Ministerstvo školstva SR na svojej internetovej stránke www.minedu.sk v rámci Aktuálnych tém na pravej strane stránky uvádza:

   Zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov do platových tried (vychovávateľov) – stupeň vzdelania, kariérový stupeň a platová trieda

   ÚSO – nekvalifikovaný – 7

   ÚSO – začínajúci – 7

   ÚSO – samostatný – 8

   ÚSO – s I. atestáciou – 9

   VŠ I. stupňa – nekvalifikovaný – 8

   VŠ I. stupňa – začínajúci – 8

   VŠ I. stupňa – samostatný – 9

   VŠ I. stupňa – s I. atestáciou – 10

   VŠ II. stupňa – nekvalifikovaný – 9

   VŠ II. stupňa – začínajúci – 9

   VŠ II. stupňa – samostatný – 10

   VŠ II. stupňa – s I. atestáciou – 11

   VŠ II. stupňa – s II. atestáciou – 12

   Podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z.z. sú predpokladmi na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti okrem iného kvalifikačné predpoklady, ktoré musí pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu pedagogickej činnosti a výkonu odbornej činnosti. Kvalifikačné predpoklady vychovávateľov v školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sú uvedené v Prílohe č. l, časť XIV, písmeno D Vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Okrem vzdelania (vo Vašom prípade ÚSO – uvedené v časti XIII, písmeno D) sa požaduje doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti, ktorú nadobudnete v roku 2010. Domnievame sa, že práve absencia tejto spôsobilosti bola dôvodom, že Vás zamestnávateľ neponechal v platovej triede 8 s kariérovým stupňom – samostatný.

   Chceme Vás ešte upozorniť, že zákon č. 553/2003 v § 32b ods. 1 (Prechodné ustanovenia účinné k 1. novembru 2009) ustanovuje, že ak funkčný plat pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca určený podľa tohto zákona je nižší ako funkčný plat určený podľa predpisov platných do 31. októbra 2009, patrí mu funkčný plat v sume určenej pred 1. novembrom 2009.

   Chápeme Vás, že v súvislosti s preradením do nižšej platovej triedy nastalo zhoršenie finančnej situácie Vašej rodiny. Nepoznáme však podrobnosti, ktoré s tým súvisia a preto nemôžeme jednoznačne posúdiť opodstatnenosť postupu Vášho zamestnávateľa. Odporúčame Vám, aby ste sa vo vlastnom záujme bližšie oboznámili s informáciami, ktoré na svojej internetovej stránke uvádza Ministerstvo školstva SR a na ktoré sme Vás upozornili. V nadväznosti na to požiadajte zamestnávateľa o objasnenie jeho doterajšieho postupu a tiež jeho zámerov, keď získate špeciálnopedagogickú spôsobilosť v roku 2010.

   V prípade ďalších otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať. Vo Vašom pracovnom i osobnom živote Vám prajeme všetko najlepšie.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


Zmena cestovného poriadku.

Odpovedať
 • avatar
  Hašlerka Hašlerka
  Ostatné 28. 11. 2009 18:10:05

  Dobrý deň.

  Chcela by som sa pokúsiť riešiť jeden problém ohľadom spojov. Som z okr. Púchov a pracujem v Ilave. Moja pracovná doba je do 17:00. Ak ma zamestnávateľ nepustí o 10 minút skôr, aby som stihla autobus,ktorý má odchod o 17:00, tak musím ísť až o 18:38. Poznám veľa ľudí, ktorí pracujú do 17:00. Veľa by ich privítalo,keby sa tento čas odchodu autobusu posunul aspom o 10 minút neskôr. Naozaj neni som sama, ktorá má tento problém s dopravou. Poraďte mi prosím, ako by som mohla takéto niečo riešiť, na koho sa mám obrátiť. Ďakujem.

  Prajem pekný deň.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   30. 11. 2009 15:23:26

   Príjemný dobrý deň,

   Odporúčame Vám kontaktovať SAD Trenčín, ktorá zabezpečuje hlavný rozsah dopravnej činnosti v okrese Ilava (SAD Trenčín, a.s., Zlatovská cesta 29, 911 01 Trenčín, e-mail: doprava@sadtn.sk, informácie o spojoch: 032/7434375, ústredňa: 032/6569111) a informovať ich o Vašom probléme. V prípade, že sa tento problém týka viacerých zamestnancov, ako ste spomínali, verím, že sa Vaším problémom budú zaoberať a cestovný poriadok prehodnotia. Druhá možnosť je dohoda so zamestnávateľom. Tu však nepoznáme podrobnejšie informácie o Vašej práci a zamestnávateľovi. Podľa Zákonníka práce začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov a oznámi to písomne na takom mieste, ktoré je zamestnancom prístupné. Toto určenie môže byť diferencované pre jednotlivé skupiny zamestnancov. Ustanovenie odseku 11 § 90 Zákonníka práce obsahuje povinnosť zamestnávateľa umožniť zamestnancovi na jeho žiadosť aj inú vhodnú úpravu pracovného času, ak mu to dovolí prevádzka. Dúfame, že sa Vám Vašu situáciu podarí vyriešiť, držíme Vám palce.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


Rekvalifikačný kurz - tesárske práce

Odpovedať
 • avatar
  Jaroslav Konopásek
  Ostatné 10. 11. 2009 16:52:58

  Dobrý deň,

  Chcel by som Vás požiadať o radu. Mám záujem naučiť sa vykonávať tesárske práce. Mohli by ste mi poradiť vzdelávaciu inštitúciu v Bratislave, alebo okolí, ktorá sa zameriava na túto činnosť. Ide mi skôr o diaľkovú formu, alebo niečo podobné, keďže nechcem študovať denne.

  Ďakujem Jaro

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   11. 11. 2009 10:41:47

   Príjemný dobrý deň pán Konopásek,

   Podarilo sa nám nájsť tieto aktuálne kurzy pre Bratislavský kraj. Súkromná SOŠ na Ružinovskej 1 v Bratislave (http://www.sous-ruzinov.sk/rekvalifikacia.html) zabezpečuje rekvalifikačné kurzy v odboroch: murár, tesár, stolár, podlahár, strechár, inštalatér a pod. Kurzy sú akreditované MŠ SR a uznávané Slovenskou živnostenskou komorou. Sú v rozsahu 360 hodín, dĺžka trvania je spravidla 3 mesiace. Bližšie informácie možno získať kontaktovaním Ing. Aleny Steinerovej (tel.: 02/48289247, e-mail: steinerovaa@sous-ruzinov.sk). Agentúra Jaspis (Škultétyho 5, 831 04 Bratislava, e-mail: jaspis@jaspis.sk) ponúka tiež tesársky kurz. Skladá sa z teoretickej a praktickej časti. Na teoretickej časti sa dozviete o tesárskych výrobkoch, konštrukciách stien a priečok, debnení betónových konštrukcií, tesárskych konštrukciách, príprave a upevňovaní nástrojov. Kurz ponúkajú individuálnou formou (aj pre jednotlivcov). Teoretická časť kurzu prebieha formou konzultácií s lektorom a samoštúdiom. Získané teoretické poznatky si rekvalifikant utvrdí odbornou praxou v rozsahu 300 vyučovacích hodín. Kurz sa ukončí absolvovaním všetkých hodín na praxi a vykonaním záverečných skúšok. Po úspešnom absolvovaní kurzu získate osvedčenie s kreditom MŠ SR, ktoré je Vašim dokladom o odbornom vzdelaní a môžete sa ním preukázať ako kvalifikovaná pracovná sila, prípadne môžete na základe osvedčenia požiadať o založenie živnosti po splnení podmienok Slovenskej živnostenskej komory. Pre bližšie informácie odporúčame navštíviť túto stránku –

   http://www.jaspis.sk/index.php?act=3&id_c=25&level=1

   Dúfame, že Vám tieto informácie pomôžu. Vo Vašom pracovnom i osobnom živote Vám prajeme všetko najlepšie.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


otazka

Odpovedať
 • avatar
  Angelika Tkáčová
  Ostatné 06. 11. 2009 11:13:19

  Dobry den!

  Chcem sa opytat,ze cerstva absolventka VS 1.stupna v odbore osetrovatelsvto do akej platovej triedy patri?

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   06. 11. 2009 13:03:46

   Príjemný dobrý deň pani Tkáčová,

   Zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie. Zaradenie zamestnanca do platovej triedy musí byť v súlade s charakteristikou platovej triedy a katalógom pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme. Dôležité pri tom je, akú pracovnú činnosť zamestnanec vykonáva v rámci katalógu pracovných činností. Na konkrétnejšiu odpoveď by sme od Vás potrebovali vedieť, kde pracujete, resp. plánujete pracovať, lebo konkrétne určenie platovej triedy závisí od vykonávaných činností.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


Svet práce

Odpovedať
 • avatar
  Ivan Konečný
  ISTP 29. 10. 2009 14:11:09

  Dobrý deň,

  Pokúsil som si stiahnuť encyklopédiu Svet práce z vašej stránky do počítača, ale ten súbor, ktorý sa mi stiahol je nefukčný a nejde mi otvoriť. Nevedeli by ste mi prosím poradiť?

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   13. 11. 2009 16:17:39

   Príjemný dobrý deň pán Konečný,

   Sme veľmi radi za Váš záujem o projekt Svet práce. Problém môže byť dvojaký. Buď sa vyskytla chyba pri sťahovaní súboru, ktorý sa Vám stiahol neúplne. V tomto prípade si skúste súbor stiahnuť ešte raz. Stiahnutý súbor by mal mať okolo 650 MB, v prípade, že má menej, vznikla chyba pri sťahovaní a súbor máte neúplne stiahnutý. Jeden z ďalších dôvodov Vášho problému sa môže skrývať v tom, že stiahnutý súbor je „zazipovaný“ a na jeho „rozpakovanie“ je potrebné mať nainštalovaný program WinZip (prípadne WinRar), ktorý možno bezplatne stiahnuť na tejto stránke http://www.winzip.com/downwz.htm (http://www.win-rar.com/download.html). V prípade opakovaných problémov nás, prosím, neváhajte kontaktovať.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


Brezinová

Odpovedať
 • avatar
  Lenka Brezinová
  Bez kategórie 18. 10. 2009 19:58:09

  Ďakujem Vám za odpoveď a prajem veľa úspechov celému realizačnému tímu


Brezinová

Odpovedať
 • avatar
  Lenka Brezinová
  Školstvo 21. 09. 2009 11:32:22

  Dobrý deň. Prosím Vás o pomoc. Prednedávnom som nastúpila do zamestnania na pracovnú pozíciu vychovávateľka v detskom domove. Mám ukončenú VŠ 2.stupňa v odbore Sociálna práca a Sociálna pedagogika a hneď po škole som 10 mesiacov pracovala v Anglicku v domácnosti. Bolo mi však povedané, že na túto pozíciu nie som dostatočne kvalifikovaná a budem musieť študovať ešte špeciálnu pedagogiku. Naozaj mi na túto pozíciu nestačí Sociálna pedagogika a v akej platovej triede budem zaradená?

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   12. 10. 2009 12:56:37

   Príjemný dobrý deň pani Brezinová,

   Odbor špeciálna pedagogika sa zaoberá teóriou a praxou výchovy, edukácie detí, mládeže a dospelých vyžadujúcich špeciálnu starostlivosť z dôvodu mentálneho, senzorického, somatického postihnutia, narušených komunikačných schopností, psychosociálneho narušenia alebo z dôvodu iných špecifických daností, porúch učenia a správania. Ak sa v detskom domove staráte aj o výchovu a vzdelávanie žiakov s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím, môže Váš zamestnávateľ mať takúto požiadavku, keďže odbor špeciálna pedagogika je v takomto prípade považovaný za optimálne školské vzdelanie na výkon danej pozície. Bližšie informácie o tomto odbore môžete nájsť na týchto stránkach - http://ti.rafael.sk/skripta/D-Specialnapedagogika.doc

   http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=2296

   Zaradenie zamestnanca do platovej triedy je závislé od náročnosti vykonávaných výchovno-vzdelávacích činností a dĺžky započítanej praxe na účely zvýšenia platovej tarify. Spôsob odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme upravuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Problematiku zaradenia zamestnanca do platovej triedy upravuje § 5 zákona o odmeňovaní. Hlavnými kritériami zaradenia zamestnanca do platovej triedy je druh vykonávanej pracovnej činnosti a splnenie ustanovených kvalifikačných predpokladov.

   Na vykonávanie výchovno-vzdelávacích činností sa vyžaduje osobitný kvalifikačný predpoklad. Osobitným predpisom, ktorý ustanovuje potrebu kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov, je vyhláška Ministerstva školstva SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

   Výchovno-vzdelávacie činnosti, ktoré vykonáva pedagogický zamestnanec (vychovávateľ), sú zaradené do 7. až 12. platovej triedy. Na ich vykonávanie je ustanovené úplné stredné odborné vzdelanie (7. až 9. platová trieda), vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (8. až 10. platová trieda) alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (10. až 12. platová trieda), odborná a pedagogická spôsobilosť (s výnimkou 7. platovej triedy) a pre 11. a 12. platovú triedu sa vyžaduje tiež vykonať kvalifikačnú skúšku.

   Zaradenie zamestnanca do platovej triedy je v kompetencii zamestnávateľa. Len zamestnávateľ vie posúdiť náročnosť a zložitosť pracovnej činnosti vykonávanej zamestnancom a na základe toho rozhodnúť o jeho zaradení do platovej triedy, a teda má aj zodpovednosť za správne uplatňovanie zákona.

   V prípade ďalších otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať. Vo Vašom pracovnom i osobnom živote Vám prajeme všetko najlepšie.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


Haslerka

Odpovedať
 • avatar
  Hašlerka Hašlerka
  Zdravotníctvo 20. 09. 2009 15:25:15

  Dobrý deň.

  Chcela by som Vás poprosiť o pomoc. Potrebujem si spraviť kurz sanitára, ale len dialkovo. Pochádzam z okr. Púchov. Nemohli by ste mi poradiť kde najbližšie by som si mohla urobiť tento kurz. Informovala som sa aj v Pov. Bystrici na SZŠ, ale tam by som mohla len večerne, čo sa mi nedá.Chcela by som pracovať v zdravotníctve. Keďže mám ukončenú školu bez maturity, tak pravdepodobne sa môžem uplatniť len ako sanitárka. Alebo existuje ešte aj iná možnosť ako pracovať v zdravotníctve a doplniť si vzdelanie dialkovo? Ďakujem

  počet odpovedí: 2
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   22. 09. 2009 13:52:23

   Príjemný dobrý deň,

   Vašu situáciu sme prekonzultovali so Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov a jej zástupkyňa nám povedala, že na výkon akejkoľvek pozície z oblasti zdravotníctva treba odbornú spôsobilosť. Na výkon pozície sanitár je nutné absolvovať odbor na vybranej zdravotníckej škole (učebný odbor 5371 3 sanitár). Keďže pochádzate z okresu Púchov, odporúčame sa pozrieť na Strednú zdravotnícku školu v Trenčíne, ktorá vyučuje tento odbor diaľkovou formou (http://szstn.edupage.org/text/?text=text/text3&subpage=1&). Ďalšiu možnosť predstavuje Stredná odborná škola zdravotnícka v Žiline, ktorá vyučuje tento odbor prostredníctvom večerného štúdia (http://www.szshlbokaza.edu.sk/) alebo Stredná odborná škola zdravotnícka v Považskej Bystrici poskytuje 1-ročné štúdium popri zamestnaní pre študijný odbor sanitár (http://www.szspb.tsk.sk/). V prípade bližších informácií odporúčame kontaktovať Slovenskú komoru medicínsko-technických pracovníkov (e-mail: info@sekmtp.sk, web: http://www.sekmtp.sk, tel.: 032/6494545), ktorá združuje vybraných zdravotníckych pracovníkov. Dúfame, že sme Vám aspoň trochu pomohli a vo Vašom pracovnom i osobnom živote Vám prajeme všetko najlepšie.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   22. 09. 2009 20:08:02

   Dobrý deň.

   Ďakujem Vám za odpoveď. Konečne som sa dozvedela informácie, ktoré mi pomôžu ďalej. Ešte raz ďakujem.


 • avatar
  Pavol Hudec
  Bez kategórie 02. 09. 2009 11:49:39

  TEST


 • avatar
  Pavol Hudec
  Bez kategórie 02. 09. 2009 11:49:22

  TEST

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie