Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

vychovavatelka

Odpovedať
 • avatar
  Jana Adamekova
  Školstvo 18. 12. 2010 07:00:25

  Dobry den,

  Mam ukončene magisterske vzdelanie odboru vychovavatelka pre deti a mladez. Pracujem vsak v materskej skole ako ucitelka.Chcela by som sa opytat ake ďalšie vzdelanie je potrebne si dopniť aby som bola kvalifikovanym pracovnikom. Dakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   19. 12. 2010 13:27:22

   Príjemný dobrý deň pani Adameková,

   Kvalifikačné predpoklady učiteľa materskej školy upravuje vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Kvalifikačné predpoklady pre učiteľa materskej školy sú uvedené v časti I. tejto vyhlášky. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov podľa druhu a typu školy alebo školského zariadenia sú ustanovené na základe zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Oba spomínané právne predpisy si môžete prezrieť prostredníctvom domovskej stránky ISTP (sekcia Poradenstvo – časť Aktuálne právne predpisy na stiahnutie - http://www.istp.sk/clanky/aktualne-pravne-predpisy-na-stiahnutie-29.php).

   Časť I. Učiteľ materskej školy

   A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

   1. v učiteľskom študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika

   2. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy

   3. v študijnom odbore pedagogika, špecializácia školská alebo predškolská pedagogika bez doplňujúceho pedagogického štúdia

   4. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom pedagogika - psychológia a jednoročné špecializačné inovačné štúdium v odbore predškolská pedagogika

   5. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy II. cyklu, aprobačné predmety pedagogika - psychológia alebo pedagogika a špecializačné štúdium v odbore predškolská pedagogika

   6. v študijnom odbore učiteľstvo pre špeciálne materské školy

   7. v študijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených

   8. v študijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika sluchovo postihnutých

   9. v študijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika zrakovo postihnutých

   10. v študijnom odbore predškolská pedagogika a učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy

   11. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy alebo v študijnom odbore pedagogická škola na strednej pedagogickej škole alebo na pedagogickej a sociálnej akadémii, alebo na pedagogickej a kultúrnej akadémii v kombinácii s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy

   B. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

   1. v učiteľskom študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika

   2. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a bakalársky študijný program v odbore tvorivá dramatika

   D. Úplné stredné odborné vzdelanie

   1. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy

   2. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy v kombinácii s iným odborom vzdelávania

   3. v študijnom odbore pedagogická škola

   4. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

   5. záverečná skúška na pedagogickej škole pre vzdelanie učiteliek materských škôl s doložkou o odbornej spôsobilosti po ročnej riadenej praxi

   6. maturitná skúška z 1-ročného nadstavbového štúdia pre materské školy

   7. záverečná skúška na pedagogickom gymnáziu pre učiteľky materských škôl

   8. v študijnom odbore vychovávateľstvo a doplnková maturitná skúška v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy alebo úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore vychovávateľstvo a najmenej desať rokov pedagogickej činnosti v materskej škole alebo v špeciálnej materskej škole

   9. 2-ročný ústav pre učiteľky materských škôl alebo externé štúdium na tejto škole ukončené skúškou spôsobilosti

   10. skúška spôsobilosti pre materské školy

   11. maturitná skúška na strednej škole doplnená pomaturitným kvalifikačným štúdiom študijného odboru učiteľstvo pre materské školy alebo pedagogická škola, alebo učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

   12. úplné stredné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium predškolskej pedagogiky

   13. na jazykovú prípravu v cudzom jazyku v materských školách vzdelanie uvedené v písmenách A, B a D a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo do 31. decembra 2013 aj vykonanie maturitnej skúšky z príslušného cudzieho jazyka

   14. len na vyučovanie náboženskej výchovy a náboženstva vzdelanie uvedené v písmenách A, B a D a v tých študijných programoch, v ktorých nie je súčasťou študijného programu náboženská výchova a náboženstvo, absolvovanie kvalifikačného vzdelávania pedagogika náboženskej výchovy a náboženstva alebo absolvovanie špecializačného kvalifikačného štúdia pedagogika náboženskej výchovy a náboženstva v metodicko-pedagogickom centre ukončeného do 31. augusta 2010 alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľských študijných programoch s aprobačným predmetom náboženstvo alebo náboženská výchova; okrem uvedeného požadovaného vzdelania sa na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova vyžaduje aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti.

   V prípade ďalších otázok nás neváhajte opäť kontaktovať.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


kam dalej?

Odpovedať
 • avatar
  Sandra Bodnárová
  Školstvo 11. 12. 2010 17:12:43

  Dobry den!

  Som studentkou 4. rocnika strednej zdravotnickej skoly.Chcela by som sa opytat,ze kam dalej ked chcem byt ucitelkou odbornych predmetou na zdravotnej skole?Chcela by som ist na VŠ Bc. osetrovatelstvo aby som mohla pracovat aj ako zdravotna sestra. Za odpoved Vam dakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   13. 12. 2010 08:18:07

   Príjemný dobrý deň slečna Bodnárová,

   Kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov stanovuje vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Kvalifikačné predpoklady pre učiteľa profesijných (odborných) predmetov strednej školy sú uvedené v časti VIII. tejto vyhlášky. Je potrebné mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Na vyučovanie odborných zdravotníckych predmetov je potrebné absolvovať niektorý z nasledovných odborov a splniť nasledovné požiadavky:

   15. len na vyučovanie odborných zdravotníckych predmetov - študijný odbor všeobecné lekárstvo, doplňujúce pedagogické štúdium a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej dvojročná odborná prax

   16. len na vyučovanie odborných zdravotníckych predmetov - študijný odbor ošetrovateľstvo (starostlivosť o chorých) v kombinácii s pedagogikou alebo so psychológiou alebo učiteľstvo odborných predmetov pre stredné zdravotnícke školy a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej dvojročná odborná prax

   17. len na vyučovanie odborných zdravotníckych predmetov - študijný odbor ošetrovateľstvo, doplňujúce pedagogické štúdium a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej dvojročná odborná prax

   18. len na vyučovanie odborných zdravotníckych predmetov - študijný odbor fyzioterapia alebo ošetrovateľstvo a rehabilitácia s predchádzajúcim vzdelaním získaným na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore rehabilitačný pracovník alebo rehabilitačný asistent, doplňujúce pedagogické štúdium a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej dvojročná odborná prax

   19. len na vyučovanie odborných zdravotníckych predmetov - študijný odbor laboratórne vyšetrovacie metódy, alebo prírodovedného smeru (analytická chémia, chémia, chémia v kombinácii) na prírodovedeckej fakulte, doplňujúce pedagogické štúdium a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej dvojročná odborná prax

   20. len na vyučovanie odborných zdravotníckych predmetov - študijný odbor pedagogika s predchádzajúcim skončením príslušného študijného odboru na strednej zdravotníckej škole a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej dvojročná odborná prax

   55. pedagogický zamestnanec na strednej zdravotníckej škole, ktorý neabsolvoval doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti pre vyučovanie odborných predmetov pre stredné zdravotnícke školy na Pedagogickej fakulte v Bratislave, si doplní skúšku z didaktiky odborných zdravotníckych predmetov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave najneskôr v lehote podľa § 61 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   Dúfam, že Vám uvedené informácie aspoň trošku pomohli.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


Dotaz.

Odpovedať
 • avatar
  Milada Sedíleková
  Školstvo 06. 12. 2010 16:21:31

  Dobrý deň, pán Hudec.

  Prepáčte, že Vám píšem, chcem sa len informovať,či máte niečo nové v prípade môjho dotazu zo dňa 7.11.201O.

  Prajem pekný deň.

  S pozdravom Milada Sedíleková

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   21. 12. 2010 11:05:20

   Príjemný dobrý deň pani Sedíleková,

   Posielam stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k Vášmu dotazu. Ospravedlňujem sa za mierne oneskorenie a prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný štart do nového roka.

   Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o odmeňovaní) zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve (pracovnej náplne), a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.

   Pri zaradení zamestnanca do platovej triedy sa neprihliada na dosiahnutý vyšší stupeň vzdelania alebo iný druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ako je stupeň vzdelania alebo druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ktoré sú v katalógu alebo v osobitnom predpise ustanovené pre ním vykonávanú najnáročnejšiu pracovnú činnosť (§ 5 ods. 11 zákona o odmeňovaní). S účinnosťou od 1. novembra 2009 však toto neplatí pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorí sú v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaradení do platovej triedy podľa dosiahnutého vzdelania a kariérového stupňa. Do tejto kategórie zamestnancov patria aj vychovávatelia.

   Na určenie najnáročnejšej pracovnej činnosti zamestnanca, ktorý je odmeňovaný podľa zákona o odmeňovaní, sa uplatňuje nariadenie vlády č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády“). V katalógoch, ktoré sú v prílohe č. 1 a 2 k nariadeniu vlády, sú zaradené pracovné činnosti v hierarchii podľa náročnosti pracovných činností v členení podľa rezortov, odvetví alebo skupiny odvetví. Pracovné činnosti, ktoré sa vykonávajú v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení sú uvedené v časti 15. „Práca a sociálne veci“.

   Nakoľko znenie pracovnej činnosti uvedenej v katalógu je kompaktné, pri zaraďovaní zamestnanca do platovej triedy nie je možné zo znenia pracovnej činnosti vyberať len niektorú časť. Slovo „zabezpečovanie“ sa v katalógu uplatňuje vo význame „postarať sa o uskutočnenie niečoho, vopred niečo obstarať, zaistiť, prípadne urobiť opatrenia na dosiahnutie alebo dodržanie niečoho“. Naproti tomu pod slovom „vykonávanie“ alebo „výkon“, sa rozumie uskutočnenie nejakej pracovnej činnosti.

   V katalógu sú uvedené pracovné činnosti, nie povolanie, funkcia alebo pracovná pozícia. Zamestnávateľ môže zamestnancom v pracovnej náplni určiť vykonávanie viacerých pracovných činností rovnakej alebo rozdielnej náročnosti. Na zaradenie do platovej triedy je rozhodujúca najnáročnejšia pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať.

   V prípade, ak majú zamestnankyne rovnakú pracovnú náplň, vykonávajú práce rovnakej náročnosti, majú byť podľa nášho názoru zaradené v rovnakej platovej triede bez ohľadu na dosiahnuté vzdelanie. K pracovným činnostiam, ktoré uvádza pisateľka (cit.: varíme, perieme, žehlíme, nakupujeme, upratujeme, chodíme na lekárske vyšetrenia atď.) poznamenávame, že tieto pracovné činnosti náročnosťou zodpovedajú prevažne druhej až štvrtej platovej triede. Vo vymenovaných pracovných činnostiach má osobitné postavenie činnosť „poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti“.

   V súlade s osobitnými predpismi (zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov) sa rozlišujú zariadenia, ktoré „poskytujú zdravotnú starostlivosť“ a ktoré „zabezpečujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti“. Niektoré zariadenia preto neposkytujú, ale iba zabezpečujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

   Pracovné činnosti z oblasti „zdravotnej starostlivosti“ v hierarchii podľa náročnosti a ustanovených kvalifikačných predpokladov sú uvedené v prílohe č. 1 k nariadeniu vlády v 5. až 9. platovej triede. Kvalifikačným predpokladom pre vykonávanie pracovných činností je vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ktorým je pre zdravotníckych pracovníkov špecializácia, ustanovená nariadením vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania (do 31. augusta 2010 nariadením vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov).

   V katalógu je v 5. platovej triede pracovná činnosť, vykonávaná zdravotníckym asistentom s úplným stredným vzdelaním, a v 6. platovej triede pracovná činnosť, vykonávaná sestrou s úplným stredným vzdelaním. Osobitne sú v katalógu ustanovené pracovné činnosti sestier, ktoré „zabezpečujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti“ (7. a 8. platová trieda) a ktoré „poskytujú zdravotnú starostlivosť“ (8. a 9. platová trieda). Tieto pracovné činnosti môže vykonávať zdravotná sestra s vyšším odborným vzdelaním a s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa a s osobitným kvalifikačným predpokladom (špecializácia alebo certifikácia).

   Podotýkame, že výnimky zo stupňa vzdelania, ktoré boli poskytnuté zdravotníckym pracovníkom podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 158/2002 Z.z., ktorým sa dopĺňalo nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánov v znení neskorších predpisov zostávajú zachované (výnimka z plnenia vyššieho odborného vzdelania). Konkrétne kvalifikačné predpoklady, ktoré podľa náročnosti vykonávaných pracovných činností musí spĺňať zdravotnícky pracovník, sú uvedené v prílohe č. 1 nariadenia vlády.

   Pre úplnosť dopĺňame, že zdravotníckym pracovníkom (vrátane zdravotných sestier) sa poskytuje tarifný plat podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov, ktorá je v prílohe č. 5 k zákonu o odmeňovaní.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


prosba

Odpovedať
 • avatar
  Anna Zajacová
  Školstvo 24. 11. 2010 14:42:13

  Dobrý deň pán Hudec. Volám sa Zajacová Anna a spolu sme riešili môj problém. Veľmi sa ospravedlňujem, že Vás znona otravujem, ale chcem len vedieť či ste náhodou na mňa nezabudli i keď viem, že ste to poslali ďalej na konzultáciu. Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   25. 11. 2010 14:19:53

   Príjemný dobrý deň pani Zajacová,

   Požiadal som o vyjadrenie Pracovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre komunikáciu s verejnosťou, ale žiaľ, ešte som nedostal stanovisko. Ale myslím na to, pani Zajacová, pokúsim sa ich ešte raz kontaktovať.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


informacia

Odpovedať
 • avatar
  Marek Sandtner
  Ostatné 20. 11. 2010 18:49:30

  Dobrý deň,

  volám sa Marek Sandtner a chcel by som sa spýtať ci by som mohol pracovat u hasičov -hasic špecialista-ked mám strach z výšok, ostatné mi nerobý problémy.

  Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   22. 11. 2010 07:58:20

   Príjemný dobrý deň pán Sandtner,

   Strach z výšok môže obmedziť výkon pozície hasiča, avšak presné posúdenie Vášho zdravotného stavu s následným odporučením alebo neodporučením výkonu tejto pozície odporúčame po konzultácii s lekárom.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


Platové zaradenie - doplnenie.

Odpovedať
 • avatar
  Milada Sedíleková
  Bez kategórie 10. 11. 2010 08:21:14

  Dobrý deň, pán Hudec.

  Ďakujem, že sa mojim podnetom zaoberáte, chcela som to doplniť o poznámku, ktorú som našla na stránke ministerstva a to:

  V zmysle NV SR č. 158/2002 Z. z. majú zdravotné sestry v sociálnych službách udelenú výnimku zo vzdelania od 29. 3. 2002. Na základe tejto výnimky sú zaradené v 7. platovej triede.

  Ďakujem.

  S pozdravom Sedíleková.


Žiadosť o informáciu

Odpovedať
 • avatar
  Ludmila Dvorská
  Ostatné 05. 11. 2010 09:49:19

  Dobrý deň.

  Dovoľujem si Vás týmto požiadať o informáciu. Mám ukončené VŠ odbor Andragogika na UJAK Praha - vzdelávanie ľudských zdrojov, následne som si urobila rigoróznu skúšku tiež v Prahe Andragogiku. Vzhľadom k tomu, že chcem ísť učiť na ZŠ alebo na SŠ potrebujem prosím vedieť, či mi stačí to vzdelanie čo mám dosiahnuté, alebo si musím doplniť pedagogické minimum. Alebo mi prosím uveďte inú alternatívu.

  Za skorú odpoveď Vám vopred úctivo ďakujem.

  S pozdravom

  Ľudmila Dvorská

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   06. 11. 2010 22:03:41

   Príjemný dobrý deň pani Dvorská,

   Učitelia základných a stredných škôl musia spĺňať kvalifikačný predpoklad podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Vyhlášku si môžete pozrieť skopírovaním nasledovného linku do internetového prehliadača (http://www.istp.sk/downloads/zakony/Vyhlaska_437_2009.doc). Podľa môjho názoru absolvovaním odboru andragogika sa nespĺňa kvalifikačný predpoklad pre spomínané podkategórie pedagogických zamestnancov.

   Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (http://www.istp.sk/downloads/zakony/Zakon_o_pedagogickych_zamestnancoch.doc) pedagogický zamestnanec, ktorý získal vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, doplní si kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku (pedagogická spôsobilosť).

   Absolvent odboru andragogika sa uplatní skôr ako: koncepčný pracovník v oblasti vzdelávania dospelých, manažér vzdelávania dospelých, poradca v sociálnej, kultúrnej a profesijnej oblasti, sociálny andragóg, kultúrno–výchovný pracovník, kvalifikovaný odborník pre rozvoj ľudských zdrojov – personálny manažér a pod.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


materská dovolenka

Odpovedať
 • avatar
  maria revilakova
  Ostatné 02. 11. 2010 16:46:29

  Bola by som Vám nesmierne vďačná ak by ste mi poradili ešte v jednej veci.Zamestnankyňa,ktorá pracovala 5 rokov(krátenie pre započítané roky) u iného zamestnávateľa, z toho 3 roky bola na MD.

  Ako započítať odbornú prax?

  Kráti sa jej celých 5 rokov, alebo len 2 roky a 3 roky MD sa berú v plnej výške?

  ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   06. 11. 2010 22:27:57

   Príjemný dobrý deň pani Revilaková

   Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 6 (Platové stupne a zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov) hovorí:

   (1) Zamestnávateľ určí dĺžku započítanej praxe zamestnanca a v závislosti od nej ho zaradí do jedného z 12 platových stupňov. To neplatí pre zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g) a pre pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.

   (2) Započítaná prax podľa tohto zákona je

   a) odborná prax,

   b) prax pri vykonávaní pracovných činností, ktoré majú iný charakter ako pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať u zamestnávateľa; túto prax zamestnávateľ započíta v závislosti od miery jej využitia na úspešné vykonávanie pracovnej činnosti, najviac v rozsahu dvoch tretín.

   (3) Odborná prax na účely tohto zákona je súhrn znalostí a skúseností získaných pri vykonávaní pracovných činností, ktoré majú rovnaký alebo obdobný charakter ako pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať u zamestnávateľa.

   (4) Do započítanej praxe sa ďalej započítava čas

   a) skutočného vykonávania základnej služby alebo náhradnej služby, najviac v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom platným v čase jej vykonávania,

   b) civilnej služby v rozsahu jej skutočného vykonávania, najviac v rozsahu 18 mesiacov,

   c) starostlivosti o dieťa

   1. zodpovedajúci dĺžke materskej dovolenky, ďalšej materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ustanovenej osobitnými predpismi v čase jej vykonávania, pričom na jedno dieťa možno započítať najviac tri roky,

   2. s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť ustanovenú osobitnými predpismi,

   d) hodnotený ako čas zamestnania na účely dôchodkového zabezpečenia podľa osobitných predpisov,

   e) doktorandského štúdia v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia zamerania odboru štúdia na úspešné vykonávanie požadovanej pracovnej činnosti,

   f) vykonávania funkcie podľa osobitného predpisu.

   (5) Ustanovenie odseku 4 písm. c) sa použije, ak sa rodič v tomto čase súčasne v dennom štúdiu nepripravoval na povolanie, najviac však šesť rokov zo súhrnu týchto dôb.

   (7) Pri určení započítanej praxe pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca na účely zvýšenia platovej tarify podľa § 7 ods. 11 sa postupuje podľa odsekov 2 až 5.

   Dúfam, že Vám uvedené informácie pomohli zodpovedať na Vašu otázku.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


zaradenie zamestnanca - pokračovanie

Odpovedať
 • avatar
  maria revilakova
  Školstvo 02. 11. 2010 16:34:45

  zaradenie do platovej triedy by som potrebovala vedieť pre učiteľa II. stupňa ZŠ.

  Kontrola z KŠÚ nám povedala že tento zamestnanec s ukončeným odborom andragogiky nemá čo učiť na ZŠ. Až po kontrole sa zamestnanec zapísal na rozširujúce štúdium. A teraz neviem ako ho zaradiť. Doteraz to bola 9.PT ako nekvalifikovaný

  Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   03. 11. 2010 11:25:49

   Príjemný dobrý deň pani Revilaková,

   Ak si pozrieme časť V. vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, tak naozaj nenájdeme vyštudovaný odbor Vášho zamestnanca v tomto zozname. Spomínaným rozširujúcim štúdiom získa Váš zamestnanec špeciálnopedagogickú spôsobilosť, ale stále nespĺňa kvalifikačný predpoklad. Zaraďovanie učiteľov ZŠ, SŠ, JŠ a špeciálnej školy do kariérových stupňov a platových tried potom vychádza z tejto tabuľky – stupeň vzdelania, kariérový stupeň a platová trieda

   VŠ II. stupňa – nekvalifikovaný – 9

   VŠ II. stupňa – začínajúci – 9

   VŠ II. stupňa – samostatný – 10

   VŠ II. stupňa – s I. atestáciou – 11

   VŠ II. stupňa – s II. atestáciou – 12

   Na Vašu druhú otázku sa potrebujem poradiť s našimi spolupracujúcimi expertmi, tak Vás poprosím o trošku strpenia.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


zaradenie zamestnanca

Odpovedať
 • avatar
  maria revilakova
  Školstvo 31. 10. 2010 20:27:31

  Touto cestou by som sa rada opýtala na Váš názor ohľadom zaradenia zamestnanca do platovej triedy.

  zamestnanec v ZŠ - ukončená VŠ II. stupňa odbor andragogika. Teraz študuje rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   02. 11. 2010 09:03:23

   Príjemný dobrý deň pani Revilaková,

   Na kvalifikovanú odpoveď by sme potrebovali vedieť, pre akú kategóriu, resp. podkategóriu pedagogického zamestnanca, v zmysle štvrtej časti zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, potrebujete určiť platovú triedu (napr. učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy alebo spomínaní učitelia, ale v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením).

   S pozdravom

   Pavol Hudec

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie