Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

Uznanie anglického jazyka ako 1. kvalifikačná skúš

Odpovedať
 • avatar
  Lenka Ferenčíková
  Školstvo 20. 04. 2011 17:10:23

  Dobrý deň pán Hudec Obraciam sa na Vás o radu o získanie informácie ohľadom predmetu anglicky jazyk ako uznanie 1. kvalifikačnej skušky. V máji 2005 som vykonala všeobecnú štátnu skúšku z anglického jazyka na Štátnej jazykovej škole v Košiciach úroveň C1 a C2. 6. 5. 2009 som ukončila vysokoškolské štúdium učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov dejepis - náboženska výchova .A o rok nato v máji v roku 2010 rozširujúce štúdium Náuka o spoločnosti pre 2. stupeň. V tomto čase vyučujem anglicky jazyk na strednej skole a zároveň som aj predseda maturitnej komisie pre anglicky jazyk. Mam započítaných 11 rokov praxe. Chcela by som sa informovať či mi predmet anglický jazyk nemôže byť uznaný ako náhrada 1. kvalifikačnej skúšky. Vopred Vám ďakujem za odpoveď.Prajem pekný deň

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   13. 06. 2011 14:07:36

   Príjemný dobrý deň pani Ferenčíková,

   posielam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

   Vykonanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole nebolo náhradou I. kvalifikačnej skúšky podľa § 9 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z.


Zdravotná sestra - informácie o platovej triede

Odpovedať
 • avatar
  Martina Uličná
  Zdravotníctvo 14. 04. 2011 21:37:23

  Ďakujem veľmi pekne

  pán Hudec za vyčerpávajúcu odpoveď, určite pomôže.

  Prajem príjemne prežitie Veľkonočných sviatkov.


vychovávateľka

Odpovedať
 • avatar
  alena jarusova
  Školstvo 13. 04. 2011 12:32:58

  Dobrý deň pán Hudec

  Pán Hudec, obraciam sa na Vás o radu. Pracujem ako vychovávateľka v DeD od 1.12.2009. Zamestnávateľ mi predĺžil pracovnú zmluvu o jeden rok.Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore pedagogika, program soc.pedag. V tomto školskom roku končím VV II.stupňa ekonomického smeru. Chcem si však po ukončení terajšieho štúdia doplniť špeciálnoped. spôsobilosť. Som teraz zaradená v 8. PT začínajúca. Keď dokončím adaptačné vzdelávanie a neuznali by mi II. st. vysokej školy ako by som mala byť zaradená? Prosím buďte taký dobrý a napíšte mi, aké by bolo zaradenie vychovávateľky v zmysle časti XIII - vychovávateľ a v zmysle časti XIV - vychovávateľ v školách a šk. zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa Vyhlášky 437/2009.

  Vopred ďakujem za radu.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   18. 04. 2011 17:25:22

   Príjemný dobrý deň pani Jarušová,

   V prípade, že si doplníte špeciálnopedagogickú spôsobilosť, budete plne kvalifikovaná na prácu vychovávateľky v školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (odsek 3, písmeno B, časť XIV vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov). V tom prípade by ste mali byť zaradená v platovej triede 9 (samostatný) – po ukončení adaptačného vzdelávania.

   Čo sa týka vychovávateľky, vychádzajúc z časti XIII vyhlášky č. 437/2009 Z.z. možno povedať, že absolvovaním študijného programu sociálna pedagogika (Bc) sa nespĺňa kvalifikačný predpoklad pre túto kategóriu pedagogického zamestnanca. V tom prípade by ste mali byť zaradená do platovej triedy 8 ako nekvalifikovaná. Napriek tomu Vám však odporúčam obrátiť sa listom na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré Vám bude vedieť najkompetentnejšie odpovedať, či je možné uznať toto vzdelanie pre kategóriu vychovávateľ v zmysle časti XIII vyhlášky č. 437/2009 Z.z.

   Absolvovaním vysokoškolského vzdelania II. stupňa ekonomického smeru sa zaradíte do platovej triedy 9 ako nekvalifikovaná – v tom prípade je ale niekedy si lepšie uplatniť nižší stupeň vzdelania, ktorým sa ale spĺňa kvalifikačný predpoklad, pretože ako nekvalifikovaná nemôžete vykonávať atestácie.

   Zaraďovanie vychovávateľov do platových tried vychádza z tejto tabuľky – stupeň vzdelania, kariérový stupeň a platová trieda

   ÚSO – nekvalifikovaný – 7

   ÚSO – začínajúci – 7

   ÚSO – samostatný – 8

   ÚSO – s I. atestáciou – 9

   VŠ I. stupňa – nekvalifikovaný – 8

   VŠ I. stupňa – začínajúci – 8

   VŠ I. stupňa – samostatný – 9

   VŠ I. stupňa – s I. atestáciou – 10

   VŠ II. stupňa – nekvalifikovaný – 9

   VŠ II. stupňa – začínajúci – 9

   VŠ II. stupňa – samostatný – 10

   VŠ II. stupňa – s I. atestáciou – 11

   VŠ II. stupňa – s II. atestáciou – 12

   S pozdravom

   Pavol Hudec


Zdravotná sestra - informácie o platovej triede

Odpovedať
 • avatar
  Martina Uličná
  Zdravotníctvo 11. 04. 2011 19:44:21

  Dobrý deň pán Hudec,

  obraciam sa na Vás o radu, prípadne lepšie vyjadrenie k danému problému. pracujem ako zdravotná sestra v zariadení sociálnych služieb, sme štátny podnik. pracujem tam 7 rokov, a som stále v platovej triede 6, zaujímalo by ma, kedy má ma zamestnávateľ presunúť do vyššej platovej triedy, keď v zákone sa píše, že po šiestich odpracovaných rokov, má presunúť do vyššej platovej triedy?? ešte by som sa Vás chcela opýtať, keď mám na zmluve tarifný plat, a jeden mesiac má napr. 150hodín odpracovaných, druhý mesiac 160hodín, môže klesnúť plat pod ten tarifný?? čo robí veľmi veľký skok, je tam rozdiel cca 100eur, je to normálne?? Vopred ďakujem za rady.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   14. 04. 2011 20:25:15

   Príjemný dobrý deň pani Uličná,

   Posielam stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k Vášmu dotazu.

   Zo zadania otázky nie je jednoznačné, aký charakter má zariadenie sociálnych služieb, v ktorom pisateľka pracuje. Je veľmi nepravdepodobné, že sa jedná o „štátny podnik“, ktorého právne postavenie a právne pomery upravuje zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. V súlade s § 2 ods. 1 tohto zákona štátny podnik podnikateľskú činnosť prevádzkuje samostatne na základe hospodárenia na vlastný účet; pritom berie na seba primerané hospodárske riziko. Zamestnanci štátneho podniku sú odmeňovaní podľa ustanovení mzdovej časti Zákonníka práce, v zmysle ktorých sa mzdové podmienky dojednávajú v kolektívnej zmluve a/alebo v pracovnej zmluve. Uplatňovanie zmluvného princípu vylučuje uplatňovanie zákonnej povinnosti zamestnávateľa „presunúť zamestnanca do vyššej platovej triedy“.

   Vzhľadom na ďalšie zmienky o tarifnom plate preto predpokladáme, že ide o riadne zariadenie sociálnych služieb, ktorého zamestnanci sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odmeňovaní“). Ani tento zákon však neustanovuje v otázke uvádzanú povinnosť zvýšiť zatriedenie zamestnanca z dôvodu odpracovania určitého počtu (napr. v otázke uvádzaných šesť rokov) praxe.

   Podľa § 7 ods. 1 zákona o odmeňovaní patrí zamestnancovi plat v sume platovej tarify ustanovenej pre platovú triedu a pre platový stupeň, do ktorých je zaradený príslušnou stupnicou platových taríf. Nakoľko zaradenie zamestnanca do platového stupňa je podmienené dosiahnutím určitého počtu rokov praxe, možno predpokladať, že pisateľka mala na mysli zvýšenia tarifného platu, ak zamestnanec u zamestnávateľa odpracoval určitý počet rokov. Zákon o odmeňovaní v § 27 ods. 6 ustanovuje (cit.:) „Tarifný plat vo vyššom platovom stupni patrí zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dosiahol počet rokov započítanej praxe určený pre vyšší platový stupeň.“

   Stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súčasnosti upravuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 578/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. V zmysle tohto nariadenia sa zvyšuje zaradenie zamestnanca do platového stupňa spočiatku vždy po 2 rokoch až do dosiahnutia 6 rokov praxe, potom v intervale 3 rokov (napr. do 4 stupňa je zaradený zamestnanec nad 6 do 9 rokov praxe) až po 9. stupeň; do 10. stupňa je zaradený zamestnanec, ktorý dosiahol nad 24 rokov praxe a interval pre zaradenie do vyššieho stupňa už predstavuje 4 roky.

   Pokiaľ ide o zaradenie do platovej triedy, to závisí od náročnosti zamestnancom vykonávanej činnosti a od dosiahnutého vzdelania, ktoré je nevyhnutnou podmienkou pre zaradenie zamestnanca do príslušnej platovej triedy, ak vykonáva činnosť, uvedenú v danej platovej triede v katalógu pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme. Katalógy príkladov činností sú súčasťou nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní.

   Konkrétne z oblasti uvádzanej v otázke do 7. platovej triedy je zaradená činnosť „Samostatné zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom v zariadení na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení a koordinovanie prác so zamestnávateľmi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť vykonávané sestrou.“. Pre výkon tejto činnosti sa od zamestnanca vyžaduje vyššie odborné vzdelanie; pokiaľ zamestnanec plní kvalifikačnú požiadavku vzdelania a vykonáva v zariadení sociálnych služieb túto činnosť, má právny nárok na zaradenie do 7. platovej triedy.

   Zákon o odmeňovaní ustanovuje platové tarify výlučne v eurách na mesiac. Ak zamestnanec odpracuje plný mesiac, má nárok na tarifný plat v plnej výške, určenej právnym predpisom. V takom prípade nie je podstatné, či mesiac má 20 pracovných dní, 21, 22 alebo až 23 pracovných dní. Nižší tarifný plat patrí zamestnancovi, ktorý nemá dohodnutý kratší ako ustanovený týždenný pracovný čas len v prípade, ak by v mesiaci neodpracoval plný počet pracovných dní. V súlade s § 27 ods. 2 zákona o odmeňovaní zamestnancovi patrí tarifný plat, ale aj zvýšenie tarifného platu a príplatky ustanovené mesačnou sumou v pomernej výške, zodpovedajúcej odpracovanému času. Ak zamestnanec v mesiaci odpracuje menej pracovných hodín, než vyplýva z mesačného fondu pracovného času, tarifný plat sa mu úmerne musí znížiť.

   Z tohto hľadiska je potrebné posudzovať aj pisateľkou uvádzanú situáciu: ak v mesiaci odpracovala plný počet pracovných hodín, v žiadnom prípade by jej nemal byť krátený mesačný tarifný plat a nemohlo dôjsť k žiadnym rozdielom vo výške platu (dokonca až 100 eur), ak samozrejme v období medzi porovnávanými mesiacmi nedošlo k jeho úprave z dôvodu započítania rokov praxe, valorizácie výšky platových taríf alebo ku zmene dohodnutého pracovného času na kratší pracovný čas.

   Dúfame, že Vám uvedená odpoveď pomohla.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


vychovávateľ - doplnenie informácie

Odpovedať
 • avatar
  daniela meleckova
  Školstvo 05. 04. 2011 17:24:47

  Dobrý deň

  Prečítala som si tu veľa dotazov, zaujali ma však príspevky ohľadom doplnenia kvalifikačných predpokladov u vychovávateľa v DeD od pani Janíkovej.Píšete, že zamestnanec, ktorý nesplnil kvalifikačný predpoklad podľa § 8 ods. 1 písm. a) podľa doterajších predpisov, doplní si ho do 31.12.2013. Ako bude zaradený do doby splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré si musí doplniť v zmysle vyhlášky 437/2009? A čo s adaptačným vzdelávaním u takéhoto pracovníka? Je nutné ho vykonávať, pokiaľ takýto zamestnanec nemá splnené kvalifikačné predpoklady predpoklady podľa vyhlášky 437/2009, ktorou sa ustanovujú kv. a os. kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie ped. a odborných zamestnancoch? Ak áno, do akého kariérového stupňa sa má potom takýto zamestnanec zaradiť? Prosím Vás, v tom článku zo dňa 6.3.2011 nie je napísané, ako by mala byť vychovávateľka s II. stupňom VŠ v odbore sociálna práca zaradená, ak zostane pracovať v detskom domove a tiež sa nespomína adaptačné vzdelávanie. Tento príspevok ma zaujal, pretože poznám podobný prípad. Budem Vám vďačná za odpoveď a hlavne o tom zaradení do platovej triedy a kariérového stupňa.

  Ďakujem

  Daniela

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   08. 04. 2011 09:36:45

   Príjemný dobrý deň pani Melečková,

   V príspevku pani Janíkovej som nevedel presne odpovedať na zaradenie do platovej triedy, lebo nebolo bližšie určené, či ide o vychovávateľku (v zmysle časti XIII vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov) alebo vychovávateľku v školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (časť XIV).

   Posielam ustanovenia z právnych predpisov, ktoré upravujú situácie, keď si pedagogický zamestnanec musí doplniť kvalifikačný predpoklad pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov.

   V § 8 odseku 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa píše: pedagogický zamestnanec, ktorý získal vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, doplní si kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti

   a) pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku (ďalej len pedagogická spôsobilosť) alebo

   b) pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku a špeciálnej pedagogiky (ďalej len špeciálnopedagogická spôsobilosť), ak má vykonávať pedagogickú činnosť v triede, v škole alebo v školskom zariadení s výchovno-vzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo

   c) ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu.

   V § 60 (spoločné ustanovenia) zákona č. 317/2009 Z.z. sa v odseku 2 píše: pedagogický zamestnanec je povinný začať vzdelávanie na získanie pedagogickej spôsobilosti podľa § 8 ods. 1 písm. a) najneskôr do dvoch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru pedagogického zamestnanca v príslušnom druhu a type školy alebo školského zariadenia a najneskôr do štyroch rokov pracovného pomeru je povinný ho ukončiť v súlade s § 8 ods. 2.

   V odseku 3 sa píše: pedagogický zamestnanec je povinný začať vzdelávanie na získanie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti podľa § 8 ods. 1 písm. b) najneskôr do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru pedagogického zamestnanca alebo od začiatku výkonu pedagogickej činnosti, ktorá si vyžaduje špeciálnu pedagogiku, v príslušnom druhu a type školy alebo školského zariadenia a najneskôr do siedmich rokov pracovného pomeru je povinný ho ukončiť v súlade s § 8 ods. 3.

   V odseku 4 sa píše: do doby ukončenia vzdelávania na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) je začínajúci pedagogický zamestnanec po ukončení adaptačného vzdelávania zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec.

   Ak do stanoveného termínu nezačne zamestnanec študovať s cieľom doplnenia kvalifikačného predpokladu, vtedy bude považovaný za nekvalifikovaného – § 60 odsek 6 zákona č. 317/2009 Z.z. – nezískanie kvalifikačného predpokladu alebo stupňa vzdelania v lehotách podľa odsekov 2 a 3 sa považuje za nesplnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti podľa tohto zákona.

   Zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov do platových tried (v tomto prípade aj vychovávateľov) vychádza z tejto tabuľky – stupeň vzdelania, kariérový stupeň a platová trieda

   ÚSO – nekvalifikovaný – 7

   ÚSO – začínajúci – 7

   ÚSO – samostatný – 8

   ÚSO – s I. atestáciou – 9

   VŠ I. stupňa – nekvalifikovaný – 8

   VŠ I. stupňa – začínajúci – 8

   VŠ I. stupňa – samostatný – 9

   VŠ I. stupňa – s I. atestáciou – 10

   VŠ II. stupňa – nekvalifikovaný – 9

   VŠ II. stupňa – začínajúci – 9

   VŠ II. stupňa – samostatný – 10

   VŠ II. stupňa – s I. atestáciou – 11

   VŠ II. stupňa – s II. atestáciou – 12

   Podľa § 27 (kariérový stupeň) odseku 3 zákona č. 317/2009 Z.z. sa pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec zaradí do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec pri nástupe do

   a) prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť, alebo

   b) pracovného pomeru s iným zamestnávateľom po neúspešnom ukončení adaptačného vzdelávania pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca u predchádzajúceho zamestnávateľa.

   Podľa odseku 4 sa pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, ak

   a) úspešne ukončil adaptačné vzdelávanie,

   b) vykonal prvú atestáciu pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca ako tú, v ktorej je zaradený,

   c) vykonal prvú atestáciu pre iný stupeň požadovaného vzdelania pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, v ktorej je zaradený, alebo

   d) vykonával pedagogickú prax v rozsahu najmenej dva roky v škole obdobného druhu a typu v zahraničí alebo na vysokej škole.

   V § 28 odseku 2 zákona č. 317/2009 Z.z. sa píše: začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný zamestnanec je povinný absolvovať adaptačné vzdelávanie a úspešne ho ukončiť najneskôr do dvoch rokov od vzniku pracovného pomeru, v ktorom vykonáva pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť; v osobitných prípadoch, najmä z dôvodu materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky alebo dočasnej pracovnej neschopnosti trvajúcej dlhšie ako 90 kalendárnych dní, riaditeľ lehotu predĺži.

   V § 36 (adaptačné vzdelávanie) odseku 8 sa píše: ak začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec neukončí adaptačné vzdelávanie úspešne v lehote podľa § 28 ods. 2, zamestnávateľ s ním skončí pracovný pomer (§ 63 ods. 1 písm. d) prvý bod Zákonníka práce).

   Zaraďovanie vychovávateľov do platových tried (platová trieda 7 až 12) si môžete pozrieť aj na tejto stránke: http://www.ksutn.sk/dokumenty/2009-2010/zaradovanie_ped_zamestnancov.pdf

   Dúfam, že Vám uvedené informácie pomôžu.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


Doplnenie otázky

Odpovedať
 • avatar
  Anna Poradová
  Školstvo 26. 03. 2011 21:00:32

  Dobrý večer. Chcela by som Vás ešte poprosiť o vyjadrenie. Chcela som si prostredníctvom Vás overiť či sa na mňa nevzťahuje výnimka- náhrada kvalifikačnej skúšky resp. l. atestácia. Pretože v Praktickej príručke učiteľa ( MPC 2010 )som sa dočítala odpoveď pre jednu učiteľku, ktorá taktiež pracuje v ŠZŠ: .......ak splníte podmienky na uznanie náhrady podľa § 61 ods. 11 zákona č. 317/2009 Z.z., t.j. rozširujúce štúdium ste začali študovať pred 1. 11. 2009 a ku dňu jeho ukončenia splníte požiadavku 5 rokov pedagogickej praxe, bude vám toto štúdium uznané ako l. atestácia. (s. 123) Kedže ja som začala rozširujúce štúdium študovať v r. 2008 a k 31. 12. 2010 mám započítaných 5 r. a 356 dní. Ako som popisovala v prvej reakcií. Myslím, že tiež spĺňam podmienky pre uznanie atestácie...Prajem ešte pekný víkend.

  anapora

  počet odpovedí: 2
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   28. 03. 2011 17:57:45

   Príjemný dobrý deň pani Poradová,

   Nakoľko mi nie je úplne zrejmý výklad právnych predpisov, ktoré upravujú tieto náležitosti, požiadal som o vyjadrenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak by mi prišlo ich stanovisko, hneď ho tu uvediem.

   Posielam aspoň pár záchytných bodov z právnych predpisov, ktoré upravujú postavenie pedagogických zamestnancov.

   V zákone č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v § 61 (prechodné ustanovenia) v ods. 7 píše: pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej päť rokov pedagogickej praxe a vykonal I. kvalifikačnú skúšku alebo získal jej náhradu podľa doterajších predpisov, sa od 1. novembra 2009 považuje za pedagogického zamestnanca s prvou atestáciou v súlade s § 49 ods. 7. V ods. 11 sa píše: ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktoré sa podľa doterajších predpisov uznávalo ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky alebo II. kvalifikačnej skúšky a ktoré sa ukončí po 1. novembri 2009, sa uznáva ako vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie.

   Pôvodná, dnes už neplatná vyhláška MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov v § 9 ods. 1 po piatich rokoch pedagogickej praxe považuje za náhradu prvej kvalifikačnej skúšky:

   a) získanie titulu po vykonaní štátnej rigoróznej skúšky alebo bez vykonania štátnej rigoróznej skúšky absolventom, ktorí počas celého štúdia na vysokej škole dosahovali výborné študijné výsledky, vykonali štátnu záverečnú skúšku s výborným prospechom a absolvovali štúdium s vyznamenaním, alebo získanie titulu na vysokých školách a fakultách podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných pred 1. júlom 1990,

   b) absolvovanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa neučiteľského študijného odboru a absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia nadväzujúceho na získaný študijný odbor,

   c) absolvovanie postgraduálneho štúdia zakončeného záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných pred 1. júlom 1990,

   d) absolvovanie rozširujúceho štúdia pre získanie spôsobilosti na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu alebo študijného odboru, alebo absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na pedagogickej fakulte alebo filozofickej fakulte,

   e) absolvovanie dvojročného špecializačného inovačného štúdia alebo dvojročného špecializačného kvalifikačného štúdia schváleného ministerstvom,

   f) umiestnenie sa na prvom až treťom mieste celoštátneho kola tvorby svojpomocne zhotovených, akreditovaných a patentovaných učebných pomôcok, ktoré boli odovzdané do výroby,

   g) autorstvo učebníc a učebných osnov, ktoré boli schválené ministerstvom a vydané,

   h) absolvovanie rigoróznej skúšky,

   i) umiestnenie na prvom až treťom mieste v celoštátnom kole pedagogického čítania.

   Z uvedeného možno konštatovať, že nie všetky náhrady sú ďalším vzdelávaním pedagogických zamestnancov. Náhrady, ktoré sú ďalším vzdelávaním, možno nájsť v pôvodnej vyhláške MŠ SR č. 42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov, ktorá v § 3 hovorí, že formy ďalšieho vzdelávania sú:

   a) uvádzanie začínajúcich pedagogických pracovníkov do praxe,

   b) príprava vedúcich pedagogických pracovníkov, ktorým patrí príplatok za riadenie,

   c) priebežné vzdelávanie, špecializačné inovačné štúdium,

   d) špecializačné kvalifikačné štúdium,

   e) rozširujúce štúdium.

   Na účely uplatnenia § 61 ods. 11 zákona č. 317/2009 Z.z. možno za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktoré sa podľa doterajších predpisov považovalo za náhradu prvej kvalifikačnej skúšky, považovať len špecializačné inovačné štúdium, špecializačné kvalifikačné štúdium a rozširujúce štúdium.

   Ak bola pedagogickému zamestnancovi pred účinnosťou zákona č. 317/2009 Z.z. priznaná náhrada prvej kvalifikačnej skúšky podľa § 9 ods. 1 citovanej vyhlášky, považuje sa takýto zamestnanec od 1. novembra 2009 za pedagogického zamestnanca s prvou atestáciou.

   Zároveň Vám ešte odporúčam prečítať si tento dokument, kde možno nájsť zaujímavé informácie o uznávaní náhrad kvalifikačných skúšok k 1. novembru 2009.

   S pozdravom

   Pavol Hudec

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   13. 06. 2011 13:46:13

   Dobrý deň,

   posielam ešte stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

   Učiteľka uvádza, že momentálne ešte absolvuje adaptačné vzdelávanie; tzn., že je začínajúcim pedagogickým zamestnancom. Podmienky zaradenia pedagogického zamestnanca do kariérového stupňa začínajúci upravuje § 27 ods. 2 a § 67 ods. 10 zákona č. 317/2009 Z.z. V prípade, ak je začínajúcim pedagogickým zamestnancom, nemohla mať k 31.10.2010 päť rokov pedagogickej praxe. Pri uznávaní náhrad kvalifikačných skúšok podľa predpisov platných do 31.10.2010 je rozhodujúca dĺžka pedagogickej praxe, nie dĺžka započítanej praxe. Pri posúdení zaradenia uvedenej učiteľky do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou v súlade s § 61 ods. 11 zákona č. 317/2009 Z.z., so zaradením do 11. platovej triedy, je rozhodujúca dĺžka jej pedagogickej praxe ku dňu ukončenia rozširujúceho štúdia a kategória pedagogického zamestnanca, v ktorej rozširujúce štúdium absolvovala.


vychovavatelka ako ucitelka v mš

Odpovedať

stanovenie platovej tarify

Odpovedať
 • avatar
  Anna Poradová
  Školstvo 14. 03. 2011 22:02:35

  Dobrý večer.

  Prosím Vás o vyjadrenie.Som učiteľka v ŠZŠ. Pracujem v školstve 3 rok. K 31. 12. 2010 mám započítaných 5 rokov a 356 dní pedagogickej praxe. Momentálne ešte absolvujem adaptačné vzdelávanie. Mám ukončené vzdelanie Bc. Predškolská a elementárna pg., Mgr. Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Ukončila som aj rozširujúce štúdium Špeciálnej pedagogiky ( 1.9. 2008- 27. 01 2011 )Prosím Vás o vyjadrenie do akej platovej tarify by som mala byť zaradená v súčasnosti a následne po ukončení adaptačného vzdelávania?Ďakujem za váš čas.

  anapora

  počet odpovedí: 4
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   17. 03. 2011 13:07:27

   Príjemný dobrý deň pani Poradová,

   Dovoľte mi si ešte overiť, či učíte na prvom alebo druhom stupni špeciálnej základnej školy a či máte absolvovaný študijný odbor učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy. Ďakujem.

   S pozdravom

   Pavol Hudec

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   17. 03. 2011 13:49:15

   Pekný deň.

   Učím na druhom stupni ŠZŠ.

   Môj vyštudovaný štúdijný odbor je Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v štúdijnom programe Predškolská a elementárna pg.( bez konkretizácie 1.-4. ročník)

   S pozdravom

   anapora

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   28. 03. 2011 12:38:43

   Príjemný dobrý deň pani Poradová,

   Študijný program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie pripravuje v prvom rade učiteľov prvého stupňa základnej školy. Pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov učiteľa druhého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením je potrebné vychádzať z vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, konkrétne z časti VI. Ak vychádzame z odseku 4, tak kvalifikačný predpoklad možno splniť vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa uvedeným v častiach V a VII tejto vyhlášky a doplnením špeciálnopedagogickej spôsobilosti v tých študijných programoch, v ktorých nie je súčasťou študijného programu a tú spĺňate.

   Nakoľko mi nie je úplne zrejmé, či absolvovaním študijného programu učiteľstvo pre primárne vzdelávanie možno splniť kvalifikačný predpoklad pre učiteľa druhého stupňa špeciálnej základnej školy, požiadal som o stanovisko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, tak Vás poprosím o trošku strpenia.

   Zaraďovanie učiteľov ZŠ, SŠ, JŠ a špeciálnej školy do kariérových stupňov a platových tried vychádza z tejto tabuľky – stupeň vzdelania, kariérový stupeň a platová trieda

   VŠ II. stupňa – nekvalifikovaný – 9

   VŠ II. stupňa – začínajúci – 9

   VŠ II. stupňa – samostatný – 10 (po ukončení adaptačného vzdelávania)

   VŠ II. stupňa – s I. atestáciou – 11

   VŠ II. stupňa – s II. atestáciou – 12

   S pozdravom

   Pavol Hudec

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   21. 04. 2011 13:21:03

   Príjemný dobrý deň pani Poradová,

   Posielam ešte sľúbené stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

   Uvedená učiteľka získaným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky spĺňa v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. kvalifikačné predpoklady vzdelania na vyučovanie na prvom stupni základnej školy a základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, na vyučovanie výchovných predmetov (telesná, výtvarná, hudobná výchova) na druhom stupni základnej školy a základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a na vyučovanie v špeciálnych základných školách a v triedach základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím a prináleží jej, ako učiteľke špeciálnej základnej školy, po ukončení adaptačného vzdelávania zaradenie do 10. platovej triedy, pracovná trieda dva. Do ukončenia adaptačného vzdelávania jej prináleží zaradenie do 9. platovej triedy, pracovná trieda dva.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


doplnenie kvalifikačných predpokladov

Odpovedať
 • avatar
  lenka janikova
  Školstvo 06. 03. 2011 18:52:45

  Prajem pekný deň

  Touto cestou by som Vás chcela veľmi požiadať o radu ohľadom termínu doplnenia kvalifikačných predpokladov pre výkon pedagogického zamestnanca.

  Príklad:

  Pracovník (PZ)bol do pracovného pomeru prijatý dňa 01.05.2009 na pozíciu vychovávateľ. Má toho času ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca, v tomto roku končí štúdium v II. stupni VŠ v odbore sociálna práca. Pedagogický zamestnanec, ktorý získal vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom, ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, doplní si kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu ped. zamestnanca získaním vzdelania v oblasti a) pedagogiky...., b) špeciálnej pedagogiky.... podľa § 8 zákona č. 317/2009.

  Prosím Vás, v tomto prípade sa u tohto zamestnanca na získanie pedagogickej spôsobilosti podľa § 8 ods. 1 písm. a) vzťahuje § 60 odst. 2, alebo § 61 ods. 3 zákona č. 317/2009? Podľa môjho názoru sa na doplnenie kvalifikačného predpokladu u spomínaného pedagogického zamestnanca vzťahuje § 61 ods. 3. Chcem sa však uistiť, či je môj názor správny. Vo Vyhláške MŠ SR 170/2010 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, s účinnosťou od 01.05.2010 sa v Čl. 1, v bode 27 uvádza: V prílohe č. 1 k vyhláške č. 437/2009 Z.z. v časti XIV písm A v treťom bode sa za slová pedagogickej spôsobilosti vkladajú slová v lehote podľa § 61 ods. 3 zákona a na konci sa pripájajú tieto slová: v lehote podľa § 61 ods. 4 zákona. Takéto znenie je aj v bode 28.

  Ešte sa chcem touto cestou spýtať na jeho zaradenie. Toho času je zaradený podľa stupňa vzdelania VŠ I. stupňa, v platovej triede 8, kariérový stupeň - začínajúci. Ako má byť zaradený po ukončení II. stupňa VŠ, keď nemá splnený kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti pedagogiky - § 8 písm. a) zákona č. 317/2009?

  Dosť som sa rozpísala, preto Vám však vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

  Janíková L.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   08. 03. 2011 22:37:33

   Príjemný dobrý deň pani Janíková,

   Podľa môjho názoru treba vychádzať z § 61 (prechodné ustanovenia) a odseku 3 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa píše: pedagogický zamestnanec, ktorý nesplnil kvalifikačný predpoklad podľa § 8 ods. 1 písm. a) podľa doterajších predpisov, doplní si ho do 31. decembra 2013.

   Vzhľadom na to, že spomínate vo svojom príspevku vyhlášku č. 170/2010 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a konkrétne Čl. 1 odseky 27 a 28, ktoré upravujú kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľa v školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, dovoľte mi si ešte overiť, či potrebujete pomôcť so zaradením do platovej triedy pre túto kategóriu (časť XIV. vyhlášky č. 437/2009 Z.z.) alebo vychovávateľa (časť XIII.).

   S pozdravom

   Pavol Hudec


Uznanie náhrady I. kvalifikačnej skúšky

Odpovedať
 • avatar
  ADRIANA MITTEROVÁ
  Školstvo 04. 03. 2011 12:40:15

  Vážený pán Hudec, Koncom januára 2011 som dostala od vás odpoveď na platové zaradenie vychovávateľa v detskom domove 10 platová trieda.Dozvedela som sa,že keď mám ukončené VŠ vzdelanie druhého stupňa pedagogika voňého času a absolvovala som špecializačné kvalifikačné štúdium- špec. ped. ment. post.so zam. na vychovávateľstvo, ktoré som ukončilav roku 2005 a v tom čase som mala už 6 rokov praxe mám údajne nárok na uznanie I. kvalifikačnej skúšky (teraz už prvú atestáciu), teda na 11 platovú triedu podľa zákona 317/2009? Je to pravda? Dakujem za odpoveď.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   07. 03. 2011 16:23:51

   Príjemný dobrý deň pani Mitterová,

   Nie som si úplne istý odpoveďou na Vašu otázku, preto by som Vám odporučil obrátiť sa na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (Osobný úrad, Stromová 1, 813 30 Bratislava) a najlepšie im napísať list s vysvetlením. Oni by Vám mali do 30 dní poslať odpoveď a ich stanovisko by malo byť záväzné aj pre Vášho zamestnávateľa. Podrobnejšie kontaktné informácie na ministerstvo nájdete aj na tejto stránke: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=143

   Každopádne posielam aspoň pár záchytných bodov. V zákone č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v § 61 (prechodné ustanovenia) v odseku 7 píše: pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej päť rokov pedagogickej praxe a vykonal I. kvalifikačnú skúšku alebo získal jej náhradu podľa doterajších predpisov, sa od 1. novembra 2009 považuje za pedagogického zamestnanca s prvou atestáciou v súlade s § 49 ods. 7.

   Podľa pôvodnej vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov sa ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky uznávalo doplnenie pedagogickej spôsobilosti alebo špeciálnopedagogickej spôsobilosti.

   Zaujímavé informácie o uznávaní náhrad kvalifikačných skúšok sa možno dočítať aj na stránke MŠVVaŠ SR: http://www.minedu.sk/data/USERDATA/OsobnyUrad/RPaIM/Nahrady_I_KS_po_1-11-2009.pdf

   Ak by Vám špecializačné kvalifikačné štúdium z roku 2005 uznali ako náhradu I. kvalifikačnej skúšky, boli by ste považovaná za pedagogického zamestnanca s prvou atestáciou, čomu zodpovedá 11. platová trieda.

   Dúfam, že Vám uvedené informácie aspoň trošku pomohli.

   S pozdravom

   Pavol Hudec

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie