Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

doplnenie kvalifikačných predpokladov

Odpovedať
 • avatar
  lenka janikova
  Školstvo 06. 03. 2011 18:52:45

  Prajem pekný deň

  Touto cestou by som Vás chcela veľmi požiadať o radu ohľadom termínu doplnenia kvalifikačných predpokladov pre výkon pedagogického zamestnanca.

  Príklad:

  Pracovník (PZ)bol do pracovného pomeru prijatý dňa 01.05.2009 na pozíciu vychovávateľ. Má toho času ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca, v tomto roku končí štúdium v II. stupni VŠ v odbore sociálna práca. Pedagogický zamestnanec, ktorý získal vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom, ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, doplní si kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu ped. zamestnanca získaním vzdelania v oblasti a) pedagogiky...., b) špeciálnej pedagogiky.... podľa § 8 zákona č. 317/2009.

  Prosím Vás, v tomto prípade sa u tohto zamestnanca na získanie pedagogickej spôsobilosti podľa § 8 ods. 1 písm. a) vzťahuje § 60 odst. 2, alebo § 61 ods. 3 zákona č. 317/2009? Podľa môjho názoru sa na doplnenie kvalifikačného predpokladu u spomínaného pedagogického zamestnanca vzťahuje § 61 ods. 3. Chcem sa však uistiť, či je môj názor správny. Vo Vyhláške MŠ SR 170/2010 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, s účinnosťou od 01.05.2010 sa v Čl. 1, v bode 27 uvádza: V prílohe č. 1 k vyhláške č. 437/2009 Z.z. v časti XIV písm A v treťom bode sa za slová pedagogickej spôsobilosti vkladajú slová v lehote podľa § 61 ods. 3 zákona a na konci sa pripájajú tieto slová: v lehote podľa § 61 ods. 4 zákona. Takéto znenie je aj v bode 28.

  Ešte sa chcem touto cestou spýtať na jeho zaradenie. Toho času je zaradený podľa stupňa vzdelania VŠ I. stupňa, v platovej triede 8, kariérový stupeň - začínajúci. Ako má byť zaradený po ukončení II. stupňa VŠ, keď nemá splnený kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti pedagogiky - § 8 písm. a) zákona č. 317/2009?

  Dosť som sa rozpísala, preto Vám však vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

  Janíková L.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   08. 03. 2011 22:37:33

   Príjemný dobrý deň pani Janíková,

   Podľa môjho názoru treba vychádzať z § 61 (prechodné ustanovenia) a odseku 3 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa píše: pedagogický zamestnanec, ktorý nesplnil kvalifikačný predpoklad podľa § 8 ods. 1 písm. a) podľa doterajších predpisov, doplní si ho do 31. decembra 2013.

   Vzhľadom na to, že spomínate vo svojom príspevku vyhlášku č. 170/2010 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a konkrétne Čl. 1 odseky 27 a 28, ktoré upravujú kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľa v školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, dovoľte mi si ešte overiť, či potrebujete pomôcť so zaradením do platovej triedy pre túto kategóriu (časť XIV. vyhlášky č. 437/2009 Z.z.) alebo vychovávateľa (časť XIII.).

   S pozdravom

   Pavol Hudec


Uznanie náhrady I. kvalifikačnej skúšky

Odpovedať
 • avatar
  ADRIANA MITTEROVÁ
  Školstvo 04. 03. 2011 12:40:15

  Vážený pán Hudec, Koncom januára 2011 som dostala od vás odpoveď na platové zaradenie vychovávateľa v detskom domove 10 platová trieda.Dozvedela som sa,že keď mám ukončené VŠ vzdelanie druhého stupňa pedagogika voňého času a absolvovala som špecializačné kvalifikačné štúdium- špec. ped. ment. post.so zam. na vychovávateľstvo, ktoré som ukončilav roku 2005 a v tom čase som mala už 6 rokov praxe mám údajne nárok na uznanie I. kvalifikačnej skúšky (teraz už prvú atestáciu), teda na 11 platovú triedu podľa zákona 317/2009? Je to pravda? Dakujem za odpoveď.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   07. 03. 2011 16:23:51

   Príjemný dobrý deň pani Mitterová,

   Nie som si úplne istý odpoveďou na Vašu otázku, preto by som Vám odporučil obrátiť sa na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (Osobný úrad, Stromová 1, 813 30 Bratislava) a najlepšie im napísať list s vysvetlením. Oni by Vám mali do 30 dní poslať odpoveď a ich stanovisko by malo byť záväzné aj pre Vášho zamestnávateľa. Podrobnejšie kontaktné informácie na ministerstvo nájdete aj na tejto stránke: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=143

   Každopádne posielam aspoň pár záchytných bodov. V zákone č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v § 61 (prechodné ustanovenia) v odseku 7 píše: pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej päť rokov pedagogickej praxe a vykonal I. kvalifikačnú skúšku alebo získal jej náhradu podľa doterajších predpisov, sa od 1. novembra 2009 považuje za pedagogického zamestnanca s prvou atestáciou v súlade s § 49 ods. 7.

   Podľa pôvodnej vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov sa ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky uznávalo doplnenie pedagogickej spôsobilosti alebo špeciálnopedagogickej spôsobilosti.

   Zaujímavé informácie o uznávaní náhrad kvalifikačných skúšok sa možno dočítať aj na stránke MŠVVaŠ SR: http://www.minedu.sk/data/USERDATA/OsobnyUrad/RPaIM/Nahrady_I_KS_po_1-11-2009.pdf

   Ak by Vám špecializačné kvalifikačné štúdium z roku 2005 uznali ako náhradu I. kvalifikačnej skúšky, boli by ste považovaná za pedagogického zamestnanca s prvou atestáciou, čomu zodpovedá 11. platová trieda.

   Dúfam, že Vám uvedené informácie aspoň trošku pomohli.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


špeciálny pedagóg

Odpovedať
 • avatar
  Vladimír Burík
  Ostatné 13. 02. 2011 18:31:28

  Pekný večer.

  Chcem Vás poprosiť o odpovede na nasled. otázky:

  1. Pracujem na ZŠ ako kordinátor prevencie, podľa zákona o ped. prac. som teda učiteľ-špecialista. Patrí mi nejaký príplatok akoiným uč. špecialistom napr. tr. učiteľovi, vedúcemu PK a i?

  2. V máji končím dvojr. ext. štúdium - špec. pedagogiky,som v platovej triede 12(2. atest. skúška) a pýtam sa, do ktorej pracovnej triedy budem patriť, keďže budem odborný zamestnanec, do 1. alebo do 2. Učím v špec.triede na ZŠ. Je potrebné učiť týždenne nejaký určený počet hodín v týchto špec. triedach, alebo automaticky ako odborný zamestnanec som preradený z 1. do 2. prac. triedy- pozor- nie platovej.

  3.Patrí mi pracovné voľno na prednášky a na prípravu na záverečnú prácu?(2.6 Zvyšovanie kvalifikácie

  2.6.1 Účasť na ďalšom vzdelávaní v ktorom má zamestnanec získať predpoklady ustanovené

  právnymi predpismi alebo splniť požiadavky nevyhnutné na riadny výkon práce dohodnuté

  v pracovnej zmluve, je prekážkou v práci na strane zamestnanca.

  2.6.2 Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi pracovné voľno a náhradu mzdy v sume

  jeho priemerného zárobku, najmä ak je predpokladané zvýšenie kvalifikácie v súlade

  s potrebou zamestnávateľa a s plánom kontinuálneho vzdelávania. Zvýšenie kvalifikácie je

  aj jej získanie alebo rozšírenie.

  2.6.3 Pracovné voľno podľa odseku 2.5.2 poskytne zamestnávateľ najmenej:

  a) v rozsahu potrebnom na účasť na vzdelávaní,

  b) dva dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,

  c) päť dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky a maturitnej skúšky,

  d) 40 dní na prípravu a vykonanie štátnej skúšky alebo dizertačnej skúšky,

  12

  e) 10 dní na vypracovanie obhajobu záverečnej práce, diplomovej práce alebo dizertačnej

  práce.

  2.6.4 Za pracovné voľno poskytnuté zamestnancovi na vykonanie opravnej skúšky nepatrí

  náhrada

  Vopred ďakujem pekne za odpoveď. Burík

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   14. 02. 2011 10:15:23

   Príjemný dobrý deň pán Burík,

   V zákone č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v § 13a (príplatok za výkon špecializovanej činnosti) píše:

   (1) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi, ktorý okrem pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti vykonáva špecializované činnosti, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti.

   (2) Špecializovanou činnosťou podľa odseku 1 je činnosť

   a) triedneho učiteľa a

   b) uvádzajúceho pedagogického zamestnanca a uvádzajúceho odborného zamestnanca.

   Koordinátor prevencie v súvislosti s príplatkami nie je spomínaný.

   Podľa dokumentu Zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov do platových tried, ktorý je dostupný na stránke MŠVVaŠ SR (http://www.minedu.sk/data/USERDATA/ATEMY/2009/Zakon_o_PZ-tabulka-zaradovanie_do_PT.pdf), odborným zamestnancom škôl, školských zariadení, centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického poradenstva sa určuje platová tarifa z pracovnej triedy dva.

   Zároveň sa v zákone č. 553/2003 Z.z. v § 5a (pracovné triedy a zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do pracovných tried) píše:

   (1) Zamestnávateľ zaradí pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca do pracovnej triedy jeden alebo pracovnej triedy dva. Pracovná trieda vyjadruje stupeň náročnosti vykonávanej pracovnej činnosti pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v príslušnom druhu školy alebo školského zariadenia, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu a splnenia kvalifikačných predpokladov potrebných na jej vykonávanie ustanovených osobitným predpisom (§ 7 zákona č. 317/2009 Z.z.).

   (2) Zamestnávateľ zaradí do pracovnej triedy dva pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť v špeciálnej škole, špeciálnej triede, špeciálnom výchovnom zariadení alebo v školskom výchovno-vzdelávacom zariadení pre deti so zdravotným znevýhodnením a pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu.

   (3) Zamestnávateľ zaradí do pracovnej triedy dva odborného zamestnanca, ktorý vykonáva odbornú činnosť podľa osobitného predpisu (zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov).

   Čo sa týka zvyšovania kvalifikácie, správne ste uviedli ustanovenia Zákonníka práce (§ 140).

   S pozdravom

   Pavol Hudec


špeciálny pedagóg

Odpovedať
 • avatar
  Alena Becherová
  Odborní zamestnanci 08. 02. 2011 14:17:09

  Dobrý deň pán Hudec,

  Obraciam sa na Vás s prosbou o radu ohľadom praxe špeciálneho pedagóga pracujúceho v našom zariadení Detského domova.Má absolvované vzdelanie: - magisterské štúdium učiteľstvo všeobecnovzd. predmetov etická výchova - náboženská výchova,

  - rozširujúce štúdium učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii - pedagogika psychosociálne narušených (Prešovská univerzita).

  Momentálne je zamestnankyňa zaradená v 9 platovej triede v karierovom stupni začinajúca A. Po ukončení adaptačného vzdelania ju chceme preradiť do kar. stupňa samostatný B. Tu sa chcem spýtať môžeme ju preradiť do 10 platovej triedy, keď nemá 5 rokov praxe? Pýtam sa aj keď ste už podobný prípad špec. pedagóga riešili,ale to bol šp. pedagóg v škole, kde sa robí aj poradenstvo. V našom zariadení sa nerobí poradenstvo, individuálne sa pracuje s deťmi so špeciálno výchovnými a vzdelávacími potrebami. Pripravuje pre nich plány výchovnej práce.

  Vopred Vám za odpoveď veľmi pekne ďakujem.

  S pozdravom Becherová

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   09. 02. 2011 13:59:51

   Príjemný dobrý deň pani Becherová,

   Ak si pozrieme vyhlášku MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a jej prílohu č. 2, časť II, písmeno A a odsek 7 alebo 8, je potrebné splniť aj osobitný kvalifikačný predpoklad – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Podľa môjho názoru možno zaradiť Vašu zamestnankyňu do platovej triedy 10 až po slnení osobitnej kvalifikačnej požiadavky (najmenej 5 rokov praxe).

   Ešte je potrebné upozorniť na zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa v § 60 (spoločné ustanovenia), ods. 4 píše: do doby ukončenia vzdelávania na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) je začínajúci pedagogický zamestnanec po ukončení adaptačného vzdelávania zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec. Tento odsek sa ale podľa môjho názoru nevzťahuje na osobitný kvalifikačný predpoklad týkajúci sa praxe.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


spätné vyplatenie

Odpovedať
 • avatar
  Marcela Antaleczová
  Školstvo 06. 02. 2011 23:20:36

  Prajem pekný deň p. Hudec,

  Rada by som sa Vás opýtala na informáciu ohľadne spätného vyplatenia mzdy, ktoré vzniklo nesprávnym zaradením do PT. Som učiteľka v MŠ, mám ukončenú strednú pedagogickú a kultúrnu akadémiu v odbore učiteľstvo a vychovávateľstvo a vysokú školu II. stupňa odbor sociálna práca. Podľa mojich informácií by som mala byť zaradená do 9 platovej triedy ako nekvalifikovaná. Chystám sa požiadať svojho zamestnávateľa o preradenie do vyššej platovej triedy. Chcem sa opýtať, či je pravda, že mi má môj zamestnávateľ spätne vyplatiť finančný rozdiel medzi 8 a 9 triedou za dobu, čo som bola zle zaradená. Ak ano, tak podľa akého zákona resp. §. Ďakujem za informáciu, prajem pekný deň

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   09. 02. 2011 09:40:35

   Príjemný dobrý deň pani Antaleczová,

   Priamo v zákone č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákone č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v zákone č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mi nepodarilo nájsť žiadny paragraf, ktorý by upravoval tieto náležitosti.

   Poradil som sa v tejto veci so zástupcom MPSVR SR. Najprv je dôležité spomenúť, čo hovorí Zákonník práce (ZP) o možnosti domáhať sa svojich práv:

   § 13

   (5) Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania alebo nedodržaním podmienok podľa odseku 3, môže sa obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany ustanovenej osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

   § 14

   Riešenie sporov

   Spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom o nároky z pracovnoprávnych vzťahov prejednávajú a rozhodujú súdy.

   § 1

   (4) Ak tento zákon v prvej časti neustanovuje inak, vzťahujú sa na tieto právne vzťahy všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

   ZP nerieši otázky lehôt, pretože odkazuje na ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré platia aj na premlčacie lehoty. Lehoty upravuje ôsma hlava Občianskeho zákonníka:

   ÔSMA HLAVA

   PREMLČANIE

   § 100

   (1) Právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až 110). Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať.

   (2) Premlčujú sa všetky majetkové práva s výnimkou vlastníckeho práva. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 105. Záložné práva sa nepremlčujú skôr, než zabezpečená pohľadávka.

   (3) Nepremlčujú sa takisto práva z vkladov na vkladných knižkách alebo na iných formách vkladov a bežných účtoch, pokiaľ vkladový vzťah trvá.

   Premlčacia doba

   § 101

   Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

   § 102

   Pri právach, ktoré sa musia najprv uplatniť u fyzickej alebo právnickej osoby, začína plynúť premlčacia doba odo dňa, keď sa právo takto uplatnilo.

   Sú tam aj ďalšie ustanovenia, ale podľa nás je podstatný práve § 101 a § 102. Z právneho hľadiska je nám ťažké vyložiť spojenie „keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz“. Právničky MPSVR SR to vykladajú tak, že ak zamestnávateľ poškodil zamestnanca na výške mzdy, ten môže žiadať o nápravu napr. formou vyplatenia dlžnej sumy spätne najviac za 3 roky. Z tých ďalších možno prichádza do úvahy § 107, keď si pozriete znenie:

   (1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.

   (2) Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo.

   (3) Ak sú účastníci neplatnej alebo zrušenej zmluvy povinní navzájom si vrátiť všetko, čo podľa nej dostali, prihliadne súd na námietku premlčania len vtedy, ak by aj druhý účastník mohol premlčanie namietať.

   Na druhej strane je otázne, ako sa posúdi skutočnosť, že zamestnávateľ poškodil zamestnanca, či to nenapĺňa charakter bezdôvodného obohatenia. Bezdôvodné obohatenie definuje § 222 ZP:

   Bezdôvodné obohatenie

   (1) Ak sa zamestnanec bezdôvodne obohatí na úkor zamestnávateľa alebo ak sa zamestnávateľ bezdôvodne obohatí na úkor zamestnanca, musí obohatenie vydať.

   (2) Bezdôvodné obohatenie na účely tohto zákona je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu, plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.

   (3) Predmet bezdôvodného obohatenia sa musí vydať tomu, na čí úkor bol získaný. Musí sa vydať všetko, čo sa nadobudlo bezdôvodným obohatením. Ak to nie je možné najmä preto, že obohatenie spočívalo vo výkonoch, musí sa poskytnúť peňažná náhrada.

   (4) S predmetom bezdôvodného obohatenia sa musia vydať aj úžitky z neho, ak ten, kto obohatenie získal, nekonal dobromyseľne.

   (5) Ten, kto predmet bezdôvodného obohatenia vydáva, má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré na vec vynaložil.

   (6) Vrátenie neprávom vyplatených súm môže zamestnávateľ od zamestnanca požadovať, ak zamestnanec vedel alebo musel z okolností predpokladať, že ide o sumy nesprávne určené alebo omylom vyplatené, a to v lehote do troch rokov od ich výplaty.

   Dúfam, že Vám uvedené informácie aspoň trošku pomohli.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


Perfuziologia

Odpovedať
 • avatar
  Katarina Kolevova
  Zdravotníctvo 04. 02. 2011 09:18:55

  Príjemný deň p. Hudec,

  asi pred rokom Slovenská spoločnosť pre mimotelový obeh a podporné systémy krvného obehu a dýchania Vam poslala návrh pre novú pracovnú pozíciu Perfuziológiu, kategória zdravotníctvo.

  Problém je v tom, že perfuziológia nie je v katalógu pracovných činností, no nachádza sa vo Výnose MZ SR č.24326/2007-Ol zo dňa 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú špecializačné štúdijné programy a vzorové certifikačné štúdijné programy pod č. A 083 pre kategóriu lekár.

  V nariadení vlády č.296/2010 Z.z. o odbornrj spôsobilosti....perfuziológia nie je v sústave špecializačných a certifikovaných pracovných činností v žiadnej kategórii, no MZ SR výnosom č. 12422/2010-OL ustanovuje minimálne štandardy pre Perfuziológiu(str.222 príloha č.1 uvedeného výnosu) Tieto štandardy sú určené pre lekárske profesie, no prácu v skutočnosi v troch kardiochirurgických centrách na Slovensku vykonávajú sestry prevažne s vysokoškolským vzdelaním 2 stupňa a špecializáciou z perfuziológie získanej v Českej republike, ktorú na MZ SR odmietajú uznať,nakoľko sa nenachádza v špecializačnom odbore pre kategóriu sestra. Čo s tým ked prácu so štandardom pre lekárov vykonávajú sestry (ja osobne uz cez 20 rokov). Moja pracovná náplň začína popisom Samostatná odborná vysokošpecializovaná práca perfuziológa na operačnej sále Kardiochirurgického oddelenia... Čo s tým ?

  S pozdravom Katarína Kolevová

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   04. 02. 2011 10:31:08

   Príjemný dobrý deň pani Kolevová,

   Váš návrh na vytvorenie novej pracovnej pozície klinický perfuziológ v KTP evidujeme a chceli by sme ju doplniť do našej databázy v tomto roku. Žiaľ, zmluvné zabezpečenie ISTP sa skončilo v decembri 2010, v súčasnosti sme v rokovaní so zástupcami Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o možnostiach pokračovania projektu ISTP v ďalšom období. V prípade, že sa bude v projekte pokračovať, určite pozíciu opíšeme a nadefinujeme požiadavky na jej vykonávateľov. Veľmi radi by sme pri tvorbe opisu tejto pozície spolupracovali aj s Vami, pani Kolevová.

   Čo sa týka vecnej časti Vašej otázky, neviem Vám na ňu kvalifikovane odpovedať, odporučil by som Vám kontaktovať v tejto veci zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


ucitel ZS - platova tarifa

Odpovedať
 • avatar
  andrea garajova
  Školstvo 02. 02. 2011 12:58:28

  Dobry den, tento rok ukoncim vysokoskolske vzdelanie s titulom BC. zameranie ucitelstvo - aprobacia: ANGLICKY JAZYK a LITERATURA - NAUKA K OBCIANSTVU. chcem sa spytat, ci budem moct byt opravnena ucit na ZS ak ano, tak do ktorej platovej tarify budem zaradena? ZA odpoved vopred dakujem ANdrea

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   03. 02. 2011 08:28:53

   Príjemný dobrý deň pani Garajová,

   Podľa § 7, ods. 2 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov požadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa prvého a druhého stupňa základnej školy je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

   Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z.z. následne ustanovuje kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

   Zaraďovanie učiteľov ZŠ, SŠ, JŠ a špeciálnej školy do kariérových stupňov a platových tried potom vychádza z tejto tabuľky – stupeň vzdelania, kariérový stupeň a platová trieda

   VŠ II. stupňa – nekvalifikovaný – 9

   VŠ II. stupňa – začínajúci – 9

   VŠ II. stupňa – samostatný – 10

   VŠ II. stupňa – s I. atestáciou – 11

   VŠ II. stupňa – s II. atestáciou – 12

   Vyhlášku č. 437/2009 Z.z. a zákon č. 317/2009 Z.z. si možno stiahnuť na tejto stránke:

   http://www.istp.sk/clanky/aktualne-pravne-predpisy-na-stiahnutie-29.php

   S pozdravom

   Pavol Hudec


Zaradenie do platovej triedy

Odpovedať
 • avatar
  Adriana Mitterová
  Školstvo 28. 01. 2011 20:33:59

  Vážená poradňa.Chcem vedieť ako mám byť správne zaradená do platovej triedy. Pracujem v detskom domove ako vychovávateľka 12 rokov. Mám ukončené VŠ II.st. pedagogika voľného času a absolvovala som dojročné špecializačno - kvalifikačné štúdium zamerané na pedagogiku mentálne postihnutých so zameraním na vychovávateľstvo na MPCv BB (r.2005).Toto všetko som absolvovala ešte pred novou vyhláškou.Za radu vopred ďakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   29. 01. 2011 16:43:51

   Príjemný dobrý deň pani Mitterová,

   Podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, spĺňate kvalifikačný predpoklad pre vychovávateľov (príloha č. 1, časť XIII, bod A, ods. 8). Absolvovaním špecializačného štúdia ste zároveň spôsobilá na prácu vychovávateľa v školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

   Zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov (v tomto prípade vychovávateľov) do platových tried v závislosti od získaného stupňa požadovaného vzdelania vychádza z tejto tabuľky – stupeň vzdelania, kariérový stupeň a platová trieda

   ÚSO – nekvalifikovaný – 7

   ÚSO – začínajúci – 7

   ÚSO – samostatný – 8

   ÚSO – s I. atestáciou – 9

   VŠ I. stupňa – nekvalifikovaný – 8

   VŠ I. stupňa – začínajúci – 8

   VŠ I. stupňa – samostatný – 9

   VŠ I. stupňa – s I. atestáciou – 10

   VŠ II. stupňa – nekvalifikovaný – 9

   VŠ II. stupňa – začínajúci – 9

   VŠ II. stupňa – samostatný – 10

   VŠ II. stupňa – s I. atestáciou – 11

   VŠ II. stupňa – s II. atestáciou – 12

   Podľa informácií, ktoré ste nám zaslali, by ste mali byť podľa môjho názoru zaradená v platovej triede 10.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


učiteľka MŠ

Odpovedať
 • avatar
  Alena Kolárová
  Školstvo 27. 01. 2011 21:01:40

  Dobrý deň, prosím Vás, môžem sa uchádzať o pozíciu učiteľky MŠ ak nemám pedagogické vzdelanie. Samozrejme, chcem si ho doplniť. Vzťahuje sa na mňa § 61 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pedagogický zamestnanec, ktorý nesplnil kvalifikačný predpoklad podľa § 8 ods. 1 písm. a) tohto zákona podľa doterajších predpisov, doplní si ho do 31. decembra 2013.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   29. 01. 2011 16:42:44

   Príjemný dobrý deň pani Kolárová,

   Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov a všetky súvisiace náležitosti upravuje zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   V § 6, ods. 1 tohto zákona sa píše: predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti sú:

   a) kvalifikačné predpoklady, ak tento zákon neustanovuje inak,

   b) bezúhonnosť,

   c) zdravotná spôsobilosť,

   d) ovládanie štátneho jazyka, ak tento zákon neustanovuje inak,

   e) poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo predmetu náboženská výchova.

   Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov upravuje vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Kvalifikačné predpoklady pre príslušný stupeň vzdelania pre učiteľa materskej školy sú uvedené v prílohe č. 1 v časti I.

   V § 8, ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. sa píše: pedagogický zamestnanec, ktorý získal vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, doplní si kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti

   a) pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku (ďalej len pedagogická spôsobilosť) alebo

   b) pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku a špeciálnej pedagogiky (ďalej len špeciálnopedagogická spôsobilosť), ak má vykonávať pedagogickú činnosť v triede, v škole alebo v školskom zariadení s výchovno-vzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo

   c) ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu.

   V § 60 (spoločné ustanovenia), ods. 2 tohto zákona sa píše: pedagogický zamestnanec je povinný začať vzdelávanie na získanie pedagogickej spôsobilosti podľa § 8 ods. 1 písm. a) najneskôr do dvoch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru pedagogického zamestnanca v príslušnom druhu a type školy alebo školského zariadenia a najneskôr do štyroch rokov pracovného pomeru je povinný ho ukončiť v súlade s § 8 ods. 2.

   V § 61 (prechodné ustanovenia), ods. 3 tohto zákona, ako ste spomenuli, sa píše: pedagogický zamestnanec, ktorý nesplnil kvalifikačný predpoklad podľa § 8 ods. 1 písm. a) podľa doterajších predpisov, doplní si ho do 31. decembra 2013. Podľa môjho názoru sa daný odsek vzťahuje aj na Vás.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


Platová trieda

Odpovedať
 • avatar
  Elena Novotná
  Školstvo 17. 01. 2011 14:26:42

  Dobrý deň, práve som si dorobila záverečnou skúškou a obhajobou záverečnej práce DPŠ s osvedčením pre učiteľov odborných predmetov, praktického vyučovania a odborného výcviku. Začala som ho navštevovať v septembri 2009. Mám ukončenú Ekonomickú univerzitu, fakultu Podnikového manažmentu s titulom Ing.. Už 8 rokov učím na strednej odbornej škole odborné ekonomické predmety. Doteraz som bola zaradená v platovej triede 10. Chcela by som sa Vás touto cestou spýtať, či by som mala teraz po ukončení štúdia patriť do vyššej, resp. ostať v tej istej platovej triede. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď, s pozdravom

  Ing. Elena Novotná

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   18. 01. 2011 08:29:46

   Príjemný dobrý deň pani Novotná,

   Kvalifikačné predpoklady pre učiteľa profesijných (odborných) predmetov na strednej škole sú uvedené v časti VIII. vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Podľa bodu A, odseku 4 spĺňate kvalifikačné predpoklady pre túto kategóriu pedagogických zamestnancov.

   Zaraďovanie učiteľov ZŠ, SŠ, JŠ a špeciálnej školy do kariérových stupňov a platových tried vychádza z tejto tabuľky – stupeň vzdelania, kariérový stupeň a platová trieda

   VŠ II. stupňa – nekvalifikovaný – 9

   VŠ II. stupňa – začínajúci – 9

   VŠ II. stupňa – samostatný – 10

   VŠ II. stupňa – s I. atestáciou – 11

   VŠ II. stupňa – s II. atestáciou – 12

   Podľa môjho názoru ste správne zaradená do platovej triedy 10.

   Pedagogický zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, ak vykonal

   a) prvú atestáciu pre príslušný stupeň požadovaného vzdelania a príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca, do ktorej je zaradený, alebo

   b) druhú atestáciu pre inú kategóriu ako tú, v ktorej je zaradený.

   S pozdravom

   Pavol Hudec

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie