Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

Platové zaradenie - doplnenie.

Odpovedať
 • avatar
  Milada Sedíleková
  Bez kategórie 10. 11. 2010 08:21:14

  Dobrý deň, pán Hudec.

  Ďakujem, že sa mojim podnetom zaoberáte, chcela som to doplniť o poznámku, ktorú som našla na stránke ministerstva a to:

  V zmysle NV SR č. 158/2002 Z. z. majú zdravotné sestry v sociálnych službách udelenú výnimku zo vzdelania od 29. 3. 2002. Na základe tejto výnimky sú zaradené v 7. platovej triede.

  Ďakujem.

  S pozdravom Sedíleková.


Žiadosť o informáciu

Odpovedať
 • avatar
  Ludmila Dvorská
  Ostatné 05. 11. 2010 09:49:19

  Dobrý deň.

  Dovoľujem si Vás týmto požiadať o informáciu. Mám ukončené VŠ odbor Andragogika na UJAK Praha - vzdelávanie ľudských zdrojov, následne som si urobila rigoróznu skúšku tiež v Prahe Andragogiku. Vzhľadom k tomu, že chcem ísť učiť na ZŠ alebo na SŠ potrebujem prosím vedieť, či mi stačí to vzdelanie čo mám dosiahnuté, alebo si musím doplniť pedagogické minimum. Alebo mi prosím uveďte inú alternatívu.

  Za skorú odpoveď Vám vopred úctivo ďakujem.

  S pozdravom

  Ľudmila Dvorská

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   06. 11. 2010 22:03:41

   Príjemný dobrý deň pani Dvorská,

   Učitelia základných a stredných škôl musia spĺňať kvalifikačný predpoklad podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Vyhlášku si môžete pozrieť skopírovaním nasledovného linku do internetového prehliadača (http://www.istp.sk/downloads/zakony/Vyhlaska_437_2009.doc). Podľa môjho názoru absolvovaním odboru andragogika sa nespĺňa kvalifikačný predpoklad pre spomínané podkategórie pedagogických zamestnancov.

   Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (http://www.istp.sk/downloads/zakony/Zakon_o_pedagogickych_zamestnancoch.doc) pedagogický zamestnanec, ktorý získal vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, doplní si kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku (pedagogická spôsobilosť).

   Absolvent odboru andragogika sa uplatní skôr ako: koncepčný pracovník v oblasti vzdelávania dospelých, manažér vzdelávania dospelých, poradca v sociálnej, kultúrnej a profesijnej oblasti, sociálny andragóg, kultúrno–výchovný pracovník, kvalifikovaný odborník pre rozvoj ľudských zdrojov – personálny manažér a pod.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


materská dovolenka

Odpovedať
 • avatar
  maria revilakova
  Ostatné 02. 11. 2010 16:46:29

  Bola by som Vám nesmierne vďačná ak by ste mi poradili ešte v jednej veci.Zamestnankyňa,ktorá pracovala 5 rokov(krátenie pre započítané roky) u iného zamestnávateľa, z toho 3 roky bola na MD.

  Ako započítať odbornú prax?

  Kráti sa jej celých 5 rokov, alebo len 2 roky a 3 roky MD sa berú v plnej výške?

  ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   06. 11. 2010 22:27:57

   Príjemný dobrý deň pani Revilaková

   Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 6 (Platové stupne a zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov) hovorí:

   (1) Zamestnávateľ určí dĺžku započítanej praxe zamestnanca a v závislosti od nej ho zaradí do jedného z 12 platových stupňov. To neplatí pre zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g) a pre pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.

   (2) Započítaná prax podľa tohto zákona je

   a) odborná prax,

   b) prax pri vykonávaní pracovných činností, ktoré majú iný charakter ako pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať u zamestnávateľa; túto prax zamestnávateľ započíta v závislosti od miery jej využitia na úspešné vykonávanie pracovnej činnosti, najviac v rozsahu dvoch tretín.

   (3) Odborná prax na účely tohto zákona je súhrn znalostí a skúseností získaných pri vykonávaní pracovných činností, ktoré majú rovnaký alebo obdobný charakter ako pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať u zamestnávateľa.

   (4) Do započítanej praxe sa ďalej započítava čas

   a) skutočného vykonávania základnej služby alebo náhradnej služby, najviac v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom platným v čase jej vykonávania,

   b) civilnej služby v rozsahu jej skutočného vykonávania, najviac v rozsahu 18 mesiacov,

   c) starostlivosti o dieťa

   1. zodpovedajúci dĺžke materskej dovolenky, ďalšej materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ustanovenej osobitnými predpismi v čase jej vykonávania, pričom na jedno dieťa možno započítať najviac tri roky,

   2. s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť ustanovenú osobitnými predpismi,

   d) hodnotený ako čas zamestnania na účely dôchodkového zabezpečenia podľa osobitných predpisov,

   e) doktorandského štúdia v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia zamerania odboru štúdia na úspešné vykonávanie požadovanej pracovnej činnosti,

   f) vykonávania funkcie podľa osobitného predpisu.

   (5) Ustanovenie odseku 4 písm. c) sa použije, ak sa rodič v tomto čase súčasne v dennom štúdiu nepripravoval na povolanie, najviac však šesť rokov zo súhrnu týchto dôb.

   (7) Pri určení započítanej praxe pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca na účely zvýšenia platovej tarify podľa § 7 ods. 11 sa postupuje podľa odsekov 2 až 5.

   Dúfam, že Vám uvedené informácie pomohli zodpovedať na Vašu otázku.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


zaradenie zamestnanca - pokračovanie

Odpovedať
 • avatar
  maria revilakova
  Školstvo 02. 11. 2010 16:34:45

  zaradenie do platovej triedy by som potrebovala vedieť pre učiteľa II. stupňa ZŠ.

  Kontrola z KŠÚ nám povedala že tento zamestnanec s ukončeným odborom andragogiky nemá čo učiť na ZŠ. Až po kontrole sa zamestnanec zapísal na rozširujúce štúdium. A teraz neviem ako ho zaradiť. Doteraz to bola 9.PT ako nekvalifikovaný

  Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   03. 11. 2010 11:25:49

   Príjemný dobrý deň pani Revilaková,

   Ak si pozrieme časť V. vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, tak naozaj nenájdeme vyštudovaný odbor Vášho zamestnanca v tomto zozname. Spomínaným rozširujúcim štúdiom získa Váš zamestnanec špeciálnopedagogickú spôsobilosť, ale stále nespĺňa kvalifikačný predpoklad. Zaraďovanie učiteľov ZŠ, SŠ, JŠ a špeciálnej školy do kariérových stupňov a platových tried potom vychádza z tejto tabuľky – stupeň vzdelania, kariérový stupeň a platová trieda

   VŠ II. stupňa – nekvalifikovaný – 9

   VŠ II. stupňa – začínajúci – 9

   VŠ II. stupňa – samostatný – 10

   VŠ II. stupňa – s I. atestáciou – 11

   VŠ II. stupňa – s II. atestáciou – 12

   Na Vašu druhú otázku sa potrebujem poradiť s našimi spolupracujúcimi expertmi, tak Vás poprosím o trošku strpenia.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


zaradenie zamestnanca

Odpovedať
 • avatar
  maria revilakova
  Školstvo 31. 10. 2010 20:27:31

  Touto cestou by som sa rada opýtala na Váš názor ohľadom zaradenia zamestnanca do platovej triedy.

  zamestnanec v ZŠ - ukončená VŠ II. stupňa odbor andragogika. Teraz študuje rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   02. 11. 2010 09:03:23

   Príjemný dobrý deň pani Revilaková,

   Na kvalifikovanú odpoveď by sme potrebovali vedieť, pre akú kategóriu, resp. podkategóriu pedagogického zamestnanca, v zmysle štvrtej časti zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, potrebujete určiť platovú triedu (napr. učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy alebo spomínaní učitelia, ale v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením).

   S pozdravom

   Pavol Hudec


Zaradenie do platovej triedy - pokračovanie

Odpovedať
 • avatar
  Anna Bobulova
  Bez kategórie 21. 10. 2010 17:54:56

  Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.Chcem len doplniť, kolegyne učia na ŠZŠ majú ukončené DPŠ- pedagogickú spôsobilosť,Špeciálno- pedagogickú spôsobilosť,ukončené vysokoškolské vzdelanie II.stupňa -poľnohospodársku vysokú školu,drevársku vysokú školu ,hutnícku vysokú školu , sú zaradené v 11PT po ukončení rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky.Bolo by nespravodlivé zaradiť má do 9PT, ako učiteľku so stredoškolským vzdelaním.S pozdravom Bobulová


Zaradenie do platovej triedy - pokračovanie

Odpovedať
 • avatar
  Anna Bobulova
  Školstvo 19. 10. 2010 14:22:28

  Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II.stupňa-odbor technický smer.Na výkon pedagogickej činnosti som si doplnila kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti a) pedagogiky, psychológie, metodiky technických predmetov,,pedagogickú spôsobilosť.

  b)špeciálnej pedagogiky,z pedagogiky mentálne postihnutých,zo špeciálnych metodík predmetov ŠZŠ ,spôsobilosť na vyučovanie a výchovnú činnosť v školách a zariadeniach pre mentálne postihnutých, v špeciálnych triedach ZŠ pre individuálne integrovaných žiakov so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami .

  Som zaradená v 11PT s 1.atestáciou.Personalistka podľa ktorého právneho predpisu postupuje o zaradení do 9PT.Ospravedlňujem sa za rozsiahlosť príspevku a za odpoveď vopred ďakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   21. 10. 2010 08:35:30

   Príjemný dobrý deň pani Bobulová,

   Podľa môjho názoru vychádza Vaša personalistka z vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Ak si pozrieme časti IV. a VI. tejto vyhlášky (učiteľ prvého a druhého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením), nenájdeme v zozname Váš odbor, ktorým ste dosiahli vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Z tohto dôvodu si myslím, že Vaša personalistka argumentuje tým, že nespĺňate kvalifikačný predpoklad podľa právnych predpisov platných od 1. novembra 2009. Splnením kvalifikačného predpokladu sa rozumie byť kvalifikovaný - mať ukončené vzdelanie predpísané pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca. Potom je ešte dôležité rozlišovať pedagogickú, resp. špeciálnopedagogickú spôsobilosť, ktorú spĺňate a ste teda spôsobilá vyučovať na základnej škole v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Ale práve nesplnenie kvalifikačného predpokladu môže byť ten dôvod, na základe ktorého argumentuje Vaša personalistka o zaradení do platovej triedy 9 ako nekvalifikovaný.

   Je však dôležité spomenúť aj prechodné ustanovenia (§ 61) zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa napr. v odseku 7 píše: pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej päť rokov pedagogickej praxe a vykonal I. kvalifikačnú skúšku alebo získal jej náhradu podľa doterajších predpisov, sa od 1. novembra 2009 považuje za pedagogického zamestnanca s prvou atestáciou v súlade s § 49 ods. 7 tohto zákona.

   V odseku 1 sa zase píše: splnenie odbornej spôsobilosti a pedagogickej spôsobilosti pedagogického zamestnanca podľa doterajších predpisov sa považuje za splnenie kvalifikačných predpokladov podľa tohto zákona.

   Požiadal som aj o stanovisko MŠVVaŠ SR na Vašu otázku, zatiaľ mi neprišlo, ale ak mi príde, hneď ho tu uvediem.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


Prepojenie KZAM a Zákonníka práce

Odpovedať
 • avatar
  Slavka Rovenska
  Ostatné 18. 10. 2010 11:54:04

  Dobrý deň, zaujíma nás, či existuje prepojenie medzi Klasifikáciou zamestnaní a stupňami náročnosti práce uvedenými v § 120 Zákonníka práce? Máme totiž zamestnancov zaradených podľa klasifikácie zamestnaní a potrebujeme určiť, do ktorého stupňa náročnosti práce podľa ZP patria. Existuje nejaký kľúč, podľa ktorého by bolo možné priradiť ku číslu z klasifikácie zamestnaní príslušný stupeň náročnosti? Ďakujem a s pozdravom, Rovenská

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   18. 10. 2010 16:28:16

   Príjemný dobrý deň pani Rovenská,

   Neviem o tom, že by existovalo nejaké oficiálne prepojenie medzi KZAM a stupňami náročnosti práce. Uvedené prepojenie je možné vyriešiť skôr osobitným interným prevodníkom v rámci príslušnej organizácie.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


žiadosť o info

Odpovedať
 • avatar
  Anna Zajacová
  Školstvo 14. 10. 2010 14:33:46

  Dobrý deň. Ja by som Vás poprosila o info ohľadom môjho zaradenia do PT. Som učiteľka ŠZŠ s mentál.postihnutím. Stále som v 9.PT i keď mám dosiahnuté toto vzdelanie:

  2006 - vychovávateľstvo Bc.

  2008 - sociálna pedagogika v odbore pedagogika

  2010 - DPŠ

  2010 - rozširujúce študium špec.pedagogiky pre ment.postihnutých.

  Chcem vedieť či by som nemala byť v inej PT a či som kvalifikovaná na túto pozíciu.

  Veľmi pekne Ďakujem

  počet odpovedí: 4
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   17. 10. 2010 19:33:16

   Príjemný dobrý deň pani Zajacová,

   Kvalifikačné predpoklady pre učiteľa prvého, resp. druhého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sú uvedené v časti IV., resp. VI. vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Nájdete tu všetky varianty vzdelania (akceptované odbory štúdia), ktoré sa posudzujú ako splnenie kvalifikačného predpokladu a na základe ktorých Vám môže byť určená vyššia platová trieda ako 9. Sociálna pedagogika, absolvovaním ktorej ste, ako sa domnievam, získali vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, nie je uvedená v tomto zozname. Z tohto dôvodu ste zaradená do platovej triedy 9 ako nekvalifikovaná. Pokúsim sa ešte získať vyjadrenie odborníkov z MŠVVaŠ SR, či je moja odpoveď správna.

   Zatiaľ zostávam s pozdravom

   Pavol Hudec

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   18. 10. 2010 12:21:24

   a neplatí v tomto prípade podľa § 8 317/2009 o DPŠ a tiež podľa V Y H L Á Š K y 437, kde citujem:

   Časť VI. Učiteľ druhého stupňa základnej školy v triedach a školách

   pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

   Kvalifikačné predpoklady

   A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

   3. v neučiteľských študijných programoch uvedených v častiach V a VII a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti.

   Časť IV. Učiteľ prvého stupňa základnej školy v triedach a školách

   pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

   7. len na vyučovanie v triedach a školách pre žiakov s mentálnym postihnutím v študijnom odbore pedagogika mentálne postihnutých.

   Ďakujem a ostávam s pozdravom

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   18. 10. 2010 13:27:20

   Ďakujem za vašu ochotu a promtnosť. Ja som túto vyhlášku - 437/2009- pozerala a podľa časti VI., 3. bodu a časti VII., 32. bodu by som mala byť kvalifikovaná, lebo mám štátnicu z pedagogiky a psychológie. Rada by som ale vedela aj Váš názor. S pozdravom Zajacová

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   19. 10. 2010 07:31:57

   Príjemný dobrý deň,

   Ak vychádzame z vyhlášky č. 437/2009 Z.z., časti VI, bodu A, odseku 3 (v neučiteľských študijných programoch uvedených v častiach V a VII a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti), ani v častiach V a VII nenájdeme v zozname študijný program sociálna pedagogika a spomínaný odsek 32 v časti VII hovorí len o vyučovaní predmetu pedagogika - študijný odbor pedagogika bez doplňujúceho pedagogického štúdia.

   Ale poprosil som o vyjadrenie odborníka z MŠVVaŠ SR, tak keď mi príde stanovisko, hneď ho tu uvediem.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


Kvalifikácia

Odpovedať
 • avatar
  Iveta Kacvinská
  Školstvo 12. 10. 2010 09:21:25

  Dobrý deň, moja otázka bude ohľadom mojej kvalifikácie, dole Vám uvádzam postup jednotlivých štúdii, ospravedlňujem sa za rozsiahlosť príspevku:

  1. študijný odbor vychovávateľstvo Bc. (štátnice: pedagogika, psychológia pre vychovávateľov, metodiky výchovných predmetov)

  2. študijný odbor pedagogika v študijnom programe sociálna pedagogika Mgr. - nadväzuje na odbor vychovávateľstvo (štátnice: sociálna pedagogika) – prečo v novom zákone nie je táto kvalifikácia presne stanovená pre vychovávateľstvo s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, mnoho zo spolužiačok je stále v 9. PT

  3. doplnenie pedagogickej spôsobilosti - na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na absolvovaný študijný program a vykonané štátne záverečné skúšky

  – nie je mi celkom jasné, čo v tomto prípade môžem na SŠ učiť?

  4. kvalifikačné vzdelávanie v študijnom odbore špeciálna pedagogika pre učiteľov v špecializácii pedagogika mentálne postihnutých na UK PF (ukončené v septembri 2010)

  (štátne skúsky boli z predmetov: špeciálna pedagogika, pedagogika mentálne postihnutých, špeciálne metodiky všetkých predmetov ŠZŠ, špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika)

  Po ukončení posledného štúdia podľa nášho personalného oddelenia nie som kvalifikovaná pre učiteľstvo v našej ŠZŠ pre mentálne postihnutých (pracujem tu 4 roky) z odôvodnením, že moje DPŠ je pre stredné školy a nemám žiadnu aprobáciu.

  Ako je to možné, ako sa môžem proti tomuto „rozsudku“ brániť, nechali ma v PT 9, podľa môjho názoru by som mala byť plne kvalifikovaná a v 10 PT a po 5 rokoch by mi mala byť uznaná aj I. atestácia, keďže išlo o kvalifikačnú skúku. Môžete mi pomôcť, ktoré znenie zákonu sa na mňa presne vzťahuje?

  Ešte raz sa ospravedlňujem za rozsiahlosť príspevku a ďakujem veľmi pekne za odpovede.

  počet odpovedí: 3
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   12. 10. 2010 13:37:37

   Príjemný dobrý deň pani Kacvinská,

   Nie je dôvod sa ospravedlňovať za rozsiahlosť príspevku, veľmi radi sa Vám pokúsime odpovedať na Vašu otázku. Len by som ešte potreboval vedieť, či učíte na prvom alebo druhom stupni základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

   S pozdravom

   Pavol Hudec

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   12. 10. 2010 16:53:46

   Učím na I.stupni ŠZŠ, ešte upresním, že som ukončila študijný odbor špeciálnej pedagogiky pre 1. až 9. ročník ŠZŠ, čo je uvedené aj na diplome, ďakujem

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   13. 10. 2010 14:34:05

   Príjemný dobrý deň pani Kacvinská,

   Je potrebné vychádzať z vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (vyhláška bola už dvakrát novelizovaná – 170/2010 Z.z. a 366/2010 Z.z.) a zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   V prípade, že máte absolvovaný odbor špeciálna pedagogika pre 1. až 9. ročník ŠZŠ, ktorým ste získali vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, tak spĺňate kvalifikačný predpoklad pre učiteľa prvého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa časti IV. písm. A ods. 1 vyhlášky č. 437/2009 Z.z.

   Zaraďovanie učiteľov ZŠ, SŠ, JŠ a špeciálnej školy do kariérových stupňov a platových tried vychádza z tejto tabuľky – stupeň vzdelania, kariérový stupeň a platová trieda

   VŠ II. stupňa – nekvalifikovaný – 9

   VŠ II. stupňa – začínajúci – 9

   VŠ II. stupňa – samostatný – 10

   VŠ II. stupňa – s I. atestáciou – 11

   VŠ II. stupňa – s II. atestáciou – 12

   Zákon č. 317/2009 Z.z. v § 61 (prechodné ustanovenia) v odseku 7 uvádza: „Pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej päť rokov pedagogickej praxe a vykonal I. kvalifikačnú skúšku alebo získal jej náhradu podľa doterajších predpisov, sa od 1. novembra 2009 považuje za pedagogického zamestnanca s prvou atestáciou v súlade s § 49 ods. 7. Atestácia je bližšie popísaná v § 49 až 51 uvedeného zákona.

   Odporúčam Vám spýtať sa Vášho personálneho oddelenia, podľa ktorého právneho predpisu postupuje, ak Vás zaraďuje do platovej triedy 9. Podľa hore uvedeného súhlasím s Vami, že nepatríte do platovej triedy 9. V prípade ďalších otázok nás, prosím, neváhajte opäť kontaktovať.

   S pozdravom

   Pavol Hudec

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie