Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie
 • avatar
  livia
  Školstvo 12. 03. 2013 18:40:04

  Dobrý deň, pán Hudec, ďakujem za odpoveď, ešte poprosím
  ako sa platovo zaradí riadtelka mater.skoly s ukončeným vš 2.stupňa učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť s 20 ročnou praxou a ukončeným funkčným vzdelávaním v materskej škole s integrovanými deťmi. Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   13. 03. 2013 08:10:48

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

   Vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť spĺňa riaditeľka materskej školy (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov) pre učiteľov materskej školy iné ako požadované vzdelanie na výkon činnosti učiteľky v „bežnej“ materskej škole so zaradením do 9. platovej triedy, pracovná trieda jeden, a to aj v prípade, ak sú v triede materskej školy, v ktorej vykonáva vyučovaciu činnosť, aj integrované deti. Školy a triedy, kde sú integrované deti, sa nepovažujú za špeciálne školy alebo špeciálne triedy.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Posúdenie kvalifikačných predpokladov

Odpovedať
 • avatar
  Zdena
  Školstvo 12. 03. 2013 04:59:13

  Dobrý deň ,

  chcem sa spýtať, či podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, spĺňam kvalifikačné predpoklady pre vyučovanie na 1.stupni ZŠ. Moje vzdelanie je nasledovné:

  - učiteľstvo všeobecno - vzdelávacích predmetov
  - rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre učiteľov v odbore Učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii Pedagogika mentálne postihnutých
  - Logopédia v špecializácii školská logopédia
  - Rigorózna skúška.

  Chcela by som vedieť, či sa na mňa vzťahuje nasledovný kvalifikačný predpoklad:
  15. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
  Ďakujem za pozornosť i odpoveď, ktorú ste venovali mojej otázke.

  S pozdravom Zdena P.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   12. 03. 2013 10:09:22

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

   vzhľadom k tomu, že vo svojej otázke neuvádzate, na aké aprobačné predmety v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov ste získali kvalifikačné predpoklady vzdelania, nie je možné konkrétne posúdiť, či spĺňate kvalifikačné predpoklady vzdelania na vyučovanie na prvom stupni základnej školy. Pravdepodobne Vami získaným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa nebudete spĺňať kvalifikačné predpoklady na vyučovanie na prvom stupni základnej školy. Študijný odbor učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť nie je totožný so študijným odborom učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a na to nadväzujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky. V tomto prípade sú dôležité aprobačné predmety. Takisto neuvádzate, akým druhom štúdia ste ukončili štúdium školskej logopédie, ktoré je však splnením požiadavky na vyučovanie predmetu komunikačné zručnosti v špeciálnej základnej škole (na vyučovanie na prvom stupni základnej školy).

   S pozdravom
   Pavol Hudec


veduci zamestnanec

Odpovedať
 • avatar
  livia
  Školstvo 11. 03. 2013 16:42:28

  Dobry den,
  mozem sa ako absolventka gymnazia a vs 2.stupna odboru ucitelstvo pre mladez vyzadujucu osobitnu starostlivost uchadzat o funkciu riaditelky v materskej skole kde su integrovane deti so specialnymi potrebami. Dakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   12. 03. 2013 08:25:43

   Príjemný dobrý deň,

   podľa § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca môže vykonávať ten, kto
   a) spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti alebo na výkon odbornej činnosti podľa tohto zákona v príslušnej kategórii alebo podkategórii,
   b) vykonal prvú atestáciu,
   c) spĺňa podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti, ak tak ustanovuje osobitný predpis (§ 3 zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov),
   d) najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca ukončí funkčné vzdelávanie.

   (3) Funkčné vzdelávanie podľa odseku 2 písm. d) platí najdlhšie sedem rokov od jeho ukončenia. Jeho platnosť sa predlžuje po každom absolvovaní funkčného inovačného vzdelávania, ktoré bude ukončené pred uplynutím doby platnosti funkčného vzdelávania. Platnosť funkčného inovačného vzdelávania je sedem rokov od jeho ukončenia.

   (4) Ak vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec nesplní podmienky podľa odseku 2 písm. d) a odseku 3, zriaďovateľ postupuje podľa osobitného predpisu (§ 3 ods. 8 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov).

   (5) Činnosti a povinnosti vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca upravuje osobitný predpis (napríklad § 82 Zákonníka práce, § 8 a 9 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov).

   Podľa prílohy č. 1 časti II. vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, absolvovanie vysokoškolského vzdelania II. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy) je splnením kvalifikačného predpokladu pre učiteľa materskej školy v triedach a školách pre deti so zdravotným znevýhodnením.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


uplatnenie

Odpovedať
 • avatar
  maja
  Školstvo 10. 03. 2013 19:43:46

  Dobry den,
  prosim Vas, ktore konkretne zariadenia su v pôsobnosti MPSVR SR, kde je splnenim kvalifikačn0ho predpokladu vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa aj v študijnom odbore sociálna práca bez doplňujúceho pedagogického štúdia a špecializačné kvalifikačné štúdium v metodicko-pedagogickom centre.
  patrí sem aj DSS pre deti a mladež, detsky domov?

  V ktorých konkrétnych školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením je splnenim kvalifikačného predpokladu vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca a doplnenie pedagogickej spôsobilosti v lehote podľa § 61 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálnopedagogickej spôsobilosti v lehote podľa § 61 ods. 4 zákona.
  Patria sem školské kluby pri špecialnych zakladnych školách?
  Internáty praktickej školy, spojenej skoly?
  Ďakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   10. 03. 2013 22:11:28

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

   Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca a absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia je splnením kvalifikačných predpokladov vzdelania na výkon činnosti učiteľa strednej školy na vyučovanie predmetu sociálna práca a na činnosť vychovávateľa školského internátu. Uvedené vzdelanie nie je splnením kvalifikačného predpokladu vzdelania na výkon činnosti vychovávateľa školského klubu detí. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca bez absolvovania doplňujúceho pedagogického štúdia a absolvovanie špecializačného kvalifikačného štúdia v metodicko-pedagogickom centre je splnením kvalifikačného predpokladu vzdelania na výkon činnosti v tých zariadeniach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, t.j. v zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a zariadení pre pracovnú rehabilitáciu, v ktorých sa vykonáva výchova, výchovné poradenstvo alebo vzdelávanie plnoletých fyzických osôb, kde sa nevyžaduje absolvovanie štúdia špeciálnej pedagogiky, teda tam, kde nepracujú s klientmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

   Na výkon činnosti vychovávateľa v školskom internáte pri praktickej škole, odbornom učilišti a školskom internáte spojenej školy a v zariadeniach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, napr. detský domov, kde sú umiestnení žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. sa vyžaduje okrem uvedeného vysokoškolského vzdelania aj absolvovanie štúdia špeciálnej pedagogiky na vysokej škole.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


invalidny dochodok

Odpovedať
 • avatar
  adela
  Školstvo 10. 03. 2013 19:08:10

  Dobry den,
  prosim o radu. Som po operacii chrbtice. Je mozne robit v skolstve aj nadalej, ak mi uznali invalidny dochodok? Mam pokles schopnosti vykonavat zarobkovu cinnost od 41-70 % (teda ciastocny invalidny dochodok).
  Nie je mozne preradit ma ako pedagogickeho zamestnanca na menej narocnu pracu, Ostatne pracovne pozicie u nas su iba kucharka, pomocna sila v kuchyni, upratovacka. Mozem prave z tohto dovodu dostat vypoved, nakolko teda som na ciastocnom invalidnom dochodku a ne je mozne preradenie?
  Mozem to chapat tak, ze alebo invalidny, alebo pracovat?
  V opacnom pripade je mozne zostat pracovat na skrateny uvazok (na urceny pocet hodin-kolko? Alebo mozno robit popri invalidnom na cely uvazok?)
  Od svojej obvodnej lekarky mam potvrdenie pre dusevnu a telesnu sposobilost ako pedagogicky pracovnik - nie je tato praca telesne narocna.
  Ako je to v pripade, ak si zamestnavatel dava prekontrolovat zdravotny stav - stratu pracovnej sposobilosti pedagogickeho zamestnanca? Je taketo potvdenie od lekarky postacujuce? Pocula som, ze okrem toho zdravotny stav sa dava posudzovat aj nejakej pracovnej komisii...? Pracujem v MS.
  Velmi pekne Vam dakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   10. 03. 2013 21:52:19

   Príjemný dobrý deň,

   zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje tieto náležitosti nasledovne:

   § 6

   (1) Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti sú okrem iného:

   c) zdravotná spôsobilosť.

   § 10
   Zdravotná spôsobilosť

   (1) Zdravotnou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca potrebná na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti.

   (2) Zdravotnú spôsobilosť preukazuje pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec svojmu zamestnávateľovi pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu jeho činnosti.

   (3) Ak má zamestnávateľ dôvodné podozrenie, že došlo k zmene zdravotnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, vyzve ho, aby v lehote do 90 dní preukázal svoju zdravotnú spôsobilosť. Pri nepreukázaní zdravotnej spôsobilosti zamestnávateľ postupuje rovnako ako pri strate zdravotnej spôsobilosti.

   (4) Náklady priamo spojené s preukazovaním zdravotnej spôsobilosti podľa odseku 3 uhrádza zamestnávateľ.

   V Zákonníku práce je uvedené:

   § 55
   Preradenie na inú prácu

   (2) Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak

   a) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

   (3) Ak nemožno dosiahnuť účel preradenia podľa odseku 2 preradením zamestnanca v rámci pracovnej zmluvy, môže zamestnávateľ preradiť zamestnanca v týchto prípadoch po dohode aj na prácu iného druhu, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve.

   (5) Práca, na ktorú zamestnávateľ preraďuje zamestnanca podľa odseku 3, musí zodpovedať zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu. Zamestnávateľ je povinný prihliadnuť aj na to, aby táto práca bola pre zamestnanca vhodná vzhľadom na jeho schopnosti a kvalifikáciu.

   (6) Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zamestnancom dôvod preradenia na inú prácu a dobu, počas ktorej má preradenie trvať. Ak preradením zamestnanca dochádza k zmene pracovnej zmluvy, zamestnávateľ je povinný vydať mu písomné oznámenie o dôvode preradenia na inú prácu a o jeho trvaní okrem prípadov uvedených v odseku 4.

   § 63
   Výpoveď daná zamestnávateľom

   (1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

   c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


zaradenie zamestnanca

Odpovedať
 • avatar
  eva
  Školstvo 10. 03. 2013 17:25:18

  Dobrý deň, prosím Vás o pomoc pri zaradení zamestnanca, ktorý chce začať pracovať v materskej škole, má ukončené Bc. vzdelanie majster odbornej výchovy a teraz študuje 2.ročník predškolskej a elementárnej pedagogiky. Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   10. 03. 2013 22:06:13

   Príjemný dobrý deň,

   zaraďovanie učiteľov materskej školy do platových tried je nasledovné – stupeň vzdelania, kariérový stupeň a platová trieda

   ÚSO – nekvalifikovaný – 7
   ÚSO – začínajúci – 7
   ÚSO – samostatný – 8
   ÚSO – s I. atestáciou – 9
   VŠ I. stupňa – nekvalifikovaný – 8
   VŠ I. stupňa – začínajúci – 8
   VŠ I. stupňa – samostatný – 9
   VŠ I. stupňa – s I. atestáciou – 10
   VŠ II. stupňa – nekvalifikovaný – 9
   VŠ II. stupňa – začínajúci – 9
   VŠ II. stupňa – samostatný – 10
   VŠ II. stupňa – s I. atestáciou – 11
   VŠ II. stupňa – s II. atestáciou – 12

   Po absolvovaní vysokoškolského vzdelania II. stupňa v učiteľskom študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika možno zamestnanca zaradiť do 10. platovej triedy po ukončení adaptačného vzdelávania.

   Podľa § 60 (Spoločné ustanovenia) ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je pedagogický zamestnanec povinný začať vzdelávanie na získanie pedagogickej spôsobilosti podľa § 8 ods. 1 písm. a) najneskôr do dvoch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru pedagogického zamestnanca v príslušnom druhu a type školy alebo školského zariadenia a najneskôr do štyroch rokov pracovného pomeru je povinný ho ukončiť v súlade s § 8 ods. 2.

   Kvalifikačné predpoklady pre učiteľa materskej školy sú uvedené v prílohe č. 1 časti I. vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Platová trieda

Odpovedať
 • avatar
  Emília
  Školstvo 08. 03. 2013 10:55:24

  Dobrý deň pán Hudec,ešte raz Vám ďakujem za odpoveď, rada by som sa ešte opýtala, akú mám lehotu na získanie špeciálnej pedagogiky, aby som bola zaradená do 9. platovej triedy,, keď vysokoškolské štúdium 1. stupňa som ukončila 15.4.2010. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. S pozdravom Emília

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   10. 03. 2013 21:27:26

   Príjemný dobrý deň,

   podľa § 60 (Spoločné ustanovenia) ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pedagogický zamestnanec je povinný začať vzdelávanie na získanie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti podľa § 8 ods. 1 písm. b) najneskôr do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru pedagogického zamestnanca alebo od začiatku výkonu pedagogickej činnosti, ktorá si vyžaduje špeciálnu pedagogiku, v príslušnom druhu a type školy alebo školského zariadenia a najneskôr do siedmich rokov pracovného pomeru je povinný ho ukončiť v súlade s § 8 ods. 3.

   Podľa ods. 4 do doby ukončenia vzdelávania na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) je začínajúci pedagogický zamestnanec po ukončení adaptačného vzdelávania zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec.

   V § 61 (Prechodné ustanovenia) ods. 4 sa ďalej píše: pedagogický zamestnanec, ktorý nesplnil kvalifikačný predpoklad podľa § 8 ods. 1 písm. b) podľa doterajších predpisov, doplní si ho do 31. decembra 2015.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Pedagogickí zamestnanci

Odpovedať
 • avatar
  Emília
  Školstvo 07. 03. 2013 11:04:22

  Dobrý deň pán Hudec.
  Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď,potešila ma. Prajem príjemný deň.
  S pozdravom Emíla


sociálny terapeut

Odpovedať
 • avatar
  lenka
  Soc. služby 05. 03. 2013 21:14:48

  ďakujem za rýchlu odpoveď, rada by som sa ešte opýtala na sociálneho terapeuta ktorý je v katalogu pracovných činností v triede 15-10-07, je tam potrebné vysokoškolské vzdelanie II.stupňa. Zaujímalo by ma, či je potrebný aj nejaký terapeutický kurz.
  ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   05. 03. 2013 22:44:07

   Príjemný dobrý deň,

   zákon o sociálnych službách, ani Analytické listy takúto povinnosť nestanovujú.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


pracovná náplň

Odpovedať
 • avatar
  martin
  Soc. služby 05. 03. 2013 14:53:04

  dobrý deň, aj ja by som sa rád opýtal na pracovné činnosti
  V katalógu pracovných činností je v platovej triede 15-10-01 sociálne diagnostikovanie. Chcem sa opýtať aké kvalifikačné predpoklady musí spĺňať zamestnanec na túto pracovnú činnosť.
  A ešte sa chcem opýtať na špecializované poradenstvo v zariadení sociálnych služieb. Aké sú kvalifikačné predpoklady na vykonávanie špecializovaného poradenstva a zaradenia napr. do platovej triedy 15-11-03
  ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   05. 03. 2013 22:57:20

   Príjemný dobrý deň,

   podľa Analytického listu je potrebné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

   Podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov špecializované sociálne poradenstvo vykonáva fyzická osoba, ktorá má trojročnú prax s cieľovou skupinou a má
   a) vysokoškolské vzdelanie získané štúdiom v bakalárskom študijnom programe alebo magisterskom študijnom programe zameranom na sociálnu prácu akreditovanom podľa osobitného predpisu, alebo
   b) vysokoškolské vzdelanie získané v bakalárskom študijnom programe alebo magisterskom študijnom programe akreditovanom podľa osobitného predpisu, zameranom na činnosť, ktorá sa poskytuje v rámci špecializovaného sociálneho poradenstva.

   Špecializované sociálne poradenstvo pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím vykonáva aj fyzická osoba so stredoškolským vzdelaním príslušného zamerania, ak má byť súčasťou špecializovaného sociálneho poradenstva poskytovanie poradenstva prostredníctvom činností, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje vzdelanie podľa odseku 5, a ak táto fyzická osoba má jednoročnú prax zodpovedajúcu obsahu činnosti v rámci poskytovaného špecializovaného sociálneho poradenstva.

   S pozdravom
   Pavol Hudec

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie