Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

Vychovávateľka v materskej škole

Odpovedať
 • avatar
  Zuzana
  Školstvo 27. 11. 2012 19:22:36

  Dobrý deň chcela by som pracovať v materskej škole a chcem sa spýtať či musím mať vyštudovanú nejakú vysokú školu alebo stačí nejaký kurz?

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   28. 11. 2012 19:57:09

   Príjemný dobrý deň,

   kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov sú uvedené vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov. Vyhlášku si môžete pozrieť tu. Zamerajte sa na prílohu č. 1 a vo Vašom prípade na:

   - Časť I. Učiteľ materskej školy
   - Časť II. Učiteľ materskej školy v triedach a školách pre deti so zdravotným znevýhodnením
   - Časť XIII. Vychovávateľ
   - Časť XIV. Vychovávateľ v školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

   S pozdravom
   Pavol Hudec


vychovávateľka v detskom domove

Odpovedať
 • avatar
  Radka
  Školstvo 22. 11. 2012 09:07:08

  Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, akú školu musím mať vyštudovanú, ak chcem pracovať v detskom domove ako vychovávateľka. Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   22. 11. 2012 20:19:13

   Príjemný dobrý deň,

   kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľa sú uvedené vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov. Vyhlášku si môžete pozrieť tu. Zamerajte sa na prílohu č. 1 a časť XIII. Vychovávateľ.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Vychovávateľ

Odpovedať
 • avatar
  Jana
  Školstvo 19. 11. 2012 14:21:49

  Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ak sa zaujímam o pozíciu vychovávateľa v ŠD, či mi postačuje môj odbor učiteľstvo dejepisu a filozofie (Mgr), keďže mám pedagogické minimum alebo na to potrebujem ešte nejakú kvalifikáciu. Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   21. 11. 2012 22:51:02

   Príjemný dobrý deň,

   podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, je uvedené vzdelanie splnením kvalifikačného predpokladu pre vychovávateľa (príloha č. 1, časť XIII. Vychovávateľ, písm. A, ods. 2.). Ak by išlo o vychovávateľa v školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, je potrebné doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti v tých študijných programoch, v ktorých nie je súčasťou študijného programu.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


 • avatar
  čajka
  Školstvo 16. 11. 2012 17:50:28

  Dobrý deň.
  Chcel by som sa opýtať do akej platovej triedy by som mal byť zaradený ako majster odbornej výchovy. Mám výučný list v odbore, úplné stredné odborné vzdelanie a Bc. zo špeciálnej pedagogiky. V Mgr. štúdiu pokračujem.
  Môj zamestnávateľ mi tvrdí, že ani druhy stupeň vysokoškolského vzdelania nie je dostačujúci a stále budem NEKVALIFIKOVANÝ a to študujem odbor špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých na Pedagogickej fakulte!
  Riaditeľ mi odporúča ešte štúdium na Dpš. Je jeho postoj správny?
  Pracujem na Strednej odbornej škole, nie na Odbornom učilišti a mám tri roky pedagogickej praxe.
  Ďakujem za odpoveď
  Ešte pre upresnenie:
  Štúdium Špeciálnej pedagogiky je štúdiom učiteľského smeru.
  A mám ukončené aj adaptačné vzdelávanie. Mám 3 roky pedagogickej praxe.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   18. 11. 2012 23:16:35

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   Vami budúcim získaným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých na Pedagogickej fakulte splníte iné ako požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na výkon činnosti majstra odbornej výchovy (MOV). Všetky kategórie pedagogických zamestnancov s iným ako požadovaným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa sa zaraďujú do 9. platovej triedy a z dôvodu, že nepôsobíte v odbornom učilišti, platová tarifa sa Vám určuje z pracovnej triedy jeden.

   Na výkon činnosti MOV nespĺňate kvalifikačné predpoklady vzdelania ani na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa. Kvalifikačné predpoklady vzdelania na výkon činnosti MOV na úrovni úplného stredného vzdelania v odbore vyučenia splníte vyučením v príslušnom odbore, získaním úplného stredného vzdelania a absolvovaním doplňujúceho pedagogického štúdia pre MOV a ak pôsobíte v špeciálnom školstve aj získaním špeciálnopedagogickej spôsobilosti. Vo Vašom prípade ste podmienku získania špeciálnopedagogickej spôsobilosti splnili absolvovaním vysokoškolského štúdia prvého stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika. Ak nemáte absolvované doplňujúce pedagogické štúdium pre MOV k získanému vyučeniu v odbore, resp. k úplnému strednému vzdelaniu na výkon činnosti MOV, nespĺňate kvalifikačné predpoklady vzdelania, teda ste považovaný za nekvalifikovaného MOV so zaradením do 9. platovej triedy, pracovná trieda jeden, ktorá prináleží MOV s iným ako požadovaným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa na výkon požadovanej činnosti.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Správne zaradenie v DeD

Odpovedať
 • avatar
  Mia Mesíková
  Práca 15. 11. 2012 12:59:44

  Dobrý deň, rada by som sa Vás opýtala na moje zaradenie. Pracujem v DeD od roku 2009 v samostatnej skupine rodinného typu na pracovnej pozícií- ďalší pracovník detského domova-ako gazdiná. Otázka ohľadom mojej kvalifikácie znie: tento rok som ukončila vysokoškolské vzdelanie 1.stupňa Predškolská a elementárna pedagogika, na základe toho som písomne požiadala o preradenie do výchovy, nakoľko v mojej pracovnej náplni je okrem vedenia skladovej evidencie potravín, evidencie o výdavkoch a zodpovednosti za zverené financie aj výchovná činnosť, spolupráca so sociálnym pracovníkom, oboznamovanie sa s prostredím z ktorého dieťa pochádza a snaha o sanáciu do rodiny,príprava individuálneho výchovného plánu. Rada by som vedela či je moje zaradenie správne, keď som zaradená v 5 triede, stupeň 4. Moja žiadosť o preradenie a následné zaradenie do vyššej platovej triedy bola zamietnutá a odôvodnená tým, že má nemá kam zaradiť a musím čakať na voľné miesto. Je to v poriadku? Za odpoveď veľmi pekne ďakujem, prajem pekný deň.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   16. 11. 2012 08:13:59

   Príjemný dobrý deň,

   posielam stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na Vašu otázku:

   Podľa § 5 ods. 1 zákona o odmeňovaní zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve (pracovnej náplne), a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie. Pri zaradení zamestnanca do platovej triedy zamestnávateľ neprihliada na dosiahnutý vyšší stupeň vzdelania alebo iný druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ako je stupeň vzdelania alebo druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ktoré sú v katalógu alebo v osobitnom predpise ustanovené pre ním vykonávanú najnáročnejšiu pracovnú činnosť. Dosiahnutie vyššieho stupňa vzdelania nezakladá nárok na preradenie do vyššej triedy, rozhodujúca je najnáročnejšia pracovná činnosť, ktorú vykonávate. Na určenie najnáročnejšej pracovnej činnosti zamestnanca, ktorý je odmeňovaný podľa zákona o odmeňovaní, sa uplatňuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády č. 341/2004 Z.z.“). V nariadení vlády č. 341/2004 Z.z. sú uvedené pracovné činnosti, nie povolania, funkcie alebo pracovné pozície.

   Obsah a náročnosť jednotlivých pracovných činností ustanovených v prílohe č. 1 k nariadeniu vlády č. 341/2004 Z.z. v časti 15. Práca a sociálne veci je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: www.employment.gov.sk – Práca a zamestnanosť – Výkon práce vo verejnom záujme – Odmeňovanie – ANALYTICKÉ LISTY.

   Ak zamestnávateľ nemá vytvorené také miesto, kde je potrebné „špeciálne štúdium“, tak od zamestnanca nepožaduje zvýšenie alebo doplnenie kvalifikácie. Ak si zamestnanec aj napriek tomu sám zvýši kvalifikáciu, tak automaticky nemá nárok na vyššiu triedu, pretože náročnosť na danom mieste sa nezvýšila, zvýšila sa len zamestnancova kvalifikácia. Pokiaľ ide o zvýšenie kvalifikácie zamestnanca už na konkrétnom mieste, odporúčame uzatvoriť dohodu so zamestnávateľom predtým, ako začne zamestnanec študovať a dohodnúť si, že sa zvýšenie kvalifikácie zohľadní novým miestom s vyššou náročnosťou pracovnej činnosti (teda aj s vyššou platovou triedou).

   S pozdravom
   Pavol Hudec


mandle

Odpovedať
 • avatar
  David Gergeľ
  Ostatné 12. 11. 2012 21:46:31

  Dobry den,zaujimalo by ma ci mozem byt hasičom ak mam vybrate krčne mandle.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   13. 11. 2012 12:55:56

   Príjemný dobrý deň pán Gergeľ,

   vybraté mandle by nemali predstavovať prekážku pri práci hasiča.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


špecializačné štúdium

Odpovedať
 • avatar
  Lena
  Školstvo 11. 11. 2012 17:33:28

  Dobrý deň,

  chcela by som sa Vás opýtať, kde je možné doplniť si vzdelanie o špecializačné štúdium predškolskej pedagogiky.

  Ďakujem za odpoveď

  počet odpovedí: 1

pedagóg v CVČ

Odpovedať
 • avatar
  Otília
  Odborní zamestnanci 09. 11. 2012 17:53:49

  Dobrý deň,
  zaujíma ma, či ako sociálny pedagóg môžem pracovať v CVČ. Mám štátnu skúšku aj z osvetovej práce. Ďakujem za odpoveď

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   11. 11. 2012 12:04:54

   Príjemný dobrý deň,

   je potrebné splniť kvalifikačné predpoklady pre uvedenú kategóriu odborného zamestnanca, ktoré stanovuje príloha č. 2 k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov. Pre sociálneho pedagóga ide o nasledovné kvalifikačné predpoklady:

   Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

   1. v študijnom odbore sociálna pedagogika
   2. v študijnom odbore sociálna práca
   3. v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe zameranom na sociálnu pedagogiku
   4. v študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej desať rokov odbornej činnosti v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Tistanova

Odpovedať
 • avatar
  Lenka
  Školstvo 09. 11. 2012 16:15:45

  Dobrý deň,
  v súčasnosti študujem na vysokej škole v Mgr. štúdiu uciteľstvo SjL a pedagogika. Chcela by som sa Vás opýtať, či môžem pracovať v budúcnosti ako učiteľka v materskej škole, alebo si budem musieť doplniť kvalifikáciu ďalším štúdiom?
  Ďakujem za odpoveď

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   11. 11. 2012 12:02:29

   Príjemný dobrý deň,

   kvalifikačné predpoklady pre učiteľov materskej školy upravuje príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

   Podľa tejto vyhlášky študijný program učiteľstvo akademických predmetov – učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra a pedagogika nie je splnením kvalifikačného predpokladu pre uvedenú kategóriu pedagogického zamestnanca. Budete však plne kvalifikovaná napr. na prácu učiteľa druhého stupňa základnej školy, učiteľa akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy, vychovávateľa či pedagogického asistenta.

   Časť I. Učiteľ materskej školy

   Kvalifikačné predpoklady
   A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

   1. v učiteľskom študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika
   2. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy
   3. v študijnom odbore pedagogika, špecializácia školská alebo predškolská pedagogika bez doplňujúceho pedagogického štúdia
   4. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom pedagogika - psychológia a jednoročné špecializačné inovačné štúdium v odbore predškolská pedagogika
   5. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy II. cyklu, aprobačné predmety pedagogika - psychológia alebo pedagogika a špecializačné štúdium v odbore predškolská pedagogika
   6. v študijnom odbore učiteľstvo pre špeciálne materské školy
   7. v študijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených
   8. v študijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika sluchovo postihnutých
   9. v študijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika zrakovo postihnutých
   10. v študijnom odbore predškolská pedagogika a učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy
   11. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy alebo v študijnom odbore pedagogická škola na strednej pedagogickej škole alebo na pedagogickej a sociálnej akadémii, alebo na pedagogickej a kultúrnej akadémii v kombinácii s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy

   B. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

   1. v učiteľskom študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika
   2. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a bakalársky študijný program v odbore tvorivá dramatika

   D. Úplné stredné odborné vzdelanie

   1. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy
   2. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy v kombinácii s iným odborom vzdelávania
   3. v študijnom odbore pedagogická škola
   4. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
   5. záverečná skúška na pedagogickej škole pre vzdelanie učiteliek materských škôl s doložkou o odbornej spôsobilosti po ročnej riadenej praxi
   6. maturitná skúška z 1-ročného nadstavbového štúdia pre materské školy
   7. záverečná skúška na pedagogickom gymnáziu pre učiteľky materských škôl
   8. v študijnom odbore vychovávateľstvo a doplnková maturitná skúška v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy alebo úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore vychovávateľstvo a najmenej desať rokov pedagogickej činnosti v materskej škole alebo v špeciálnej materskej škole
   9. 2-ročný ústav pre učiteľky materských škôl alebo externé štúdium na tejto škole ukončené skúškou spôsobilosti
   10. skúška spôsobilosti pre materské školy
   11. maturitná skúška na strednej škole doplnená pomaturitným kvalifikačným štúdiom študijného odboru učiteľstvo pre materské školy alebo pedagogická škola, alebo učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
   12. úplné stredné vzdelanie a doplnujúce pedagogické štúdium predškolskej pedagogiky
   13. na jazykovú prípravu v cudzom jazyku v materských školách vzdelanie uvedené v písmenách A, B a D a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo do 31. decembra 2013 aj vykonanie maturitnej skúšky z príslušného cudzieho jazyka
   14. len na vyučovanie náboženskej výchovy a náboženstva vzdelanie uvedené v písmenách A, B a D a v tých študijných programoch, v ktorých nie je súčasťou študijného programu náboženská výchova a náboženstvo, absolvovanie kvalifikačného vzdelávania pedagogika náboženskej výchovy a náboženstva alebo absolvovanie špecializačného kvalifikačného štúdia pedagogika náboženskej výchovy a náboženstva v metodicko-pedagogickom centre ukončeného do 31. augusta 2010 alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľských študijných programoch s aprobačným predmetom náboženstvo alebo náboženská výchova; okrem uvedeného požadovaného vzdelania sa na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova vyžaduje aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti.

   Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pedagogický zamestnanec, ktorý získal vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, doplní si kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti
   a) pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku (ďalej len pedagogická spôsobilosť) alebo
   b) pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku a špeciálnej pedagogiky (ďalej len špeciálnopedagogická spôsobilosť), ak má vykonávať pedagogickú činnosť v triede, v škole alebo v školskom zariadení s výchovno-vzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením.

   Dúfam, že Vám uvedené informácie pomôžu.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Nostrifikácia

Odpovedať
 • avatar
  Mario
  Zdravotníctvo 09. 11. 2012 15:42:44

  Dobry den.Chcel by som sa Vas spytat.Mam vystudovaneho zdravotnickeho asistenta.Mal by som zaujem si urobit nostrifikaciu v Nemecku ako Krankenpfleger.Je mozne dostat nostrifikaciu, pokila mam zdravotnickeho asistenta a nie zdravotnu sestru vystudovanu ? dakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   11. 11. 2012 12:02:00

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR na Vašu otázku:

   Uznanie vzdelania je v kompetencii príslušného kompetentného členského štátu v povolaní zdravotnícky asistent/Krankenpfleger po individuálnom posúdení obsahu a rozsahu vzdelávania podľa tzv. všeobecného systému vzdelávania podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií.

   Príslušná SZŠ by mala svojmu absolventovi na tieto účely vydať doklad o obsahu a rozsahu získaného vzdelania. MZ SR môže žiadateľovi v prípade potreby vydať aj tzv. vyjadrenie ku vzdelaniu o dosiahnutej úrovni vzdelania podľa čl. 11 uvedenej smernice, avšak aj takýto doklad je len sprievodným dokumentom k individuálnemu posudzovaniu, ktorý nezakladá nárok na automatické uznanie v inom členskom štáte. Takže pojmom nostrifikácia sa rozumie uznanie a táto kompetencia patrí výhradne príslušnému nemeckému orgánu, do ktorej MZ SR nezasahuje.

   S pozdravom
   Pavol Hudec

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie