Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

Pracovný úväzok

Odpovedať
 • avatar
  Janka
  Školstvo 27. 03. 2013 18:52:35

  Dobrý deň,
  chcela by som Vás poprosiť o odpoveď. Pracujem v Praktickej škole ako asistentka učiteľa, mám ukonč.Bc.vzdelanie.Chcem sa opýtať aký mám mať pracovný uväzok.Ďakujem za odpoveď.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   29. 03. 2013 22:09:41

   Príjemný dobrý deň,

   podľa § 3 ods. 4 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozsah, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu vyučovaciu činnosť a priamu výchovnú činnosť (ďalej len základný úväzok), a podrobnosti s ním súvisiace ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením vlády Slovenskej republiky. Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia určí týždenný rozsah hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogickému zamestnancovi (ďalej len úväzok) najviac na obdobie školského roka; v zariadeniach s celoročnou prevádzkou alebo nepretržitou prevádzkou riaditeľ určí úväzok pedagogickému zamestnancovi najviac na obdobie kalendárneho roka.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


platove zaradenie

Odpovedať
 • avatar
  maya
  Školstvo 27. 03. 2013 10:14:18

  Dobry den. Co sa tyka kategorie, jedna sa o ucitela cudzich jazykov na strednych skolach (gymnazium, stredna odborna skola.)

  (Chcela by som sa opytat, do akej platovej triedy budem zaradena po ukonceni DPŠ. Mam vystudovane tlmocnitvo-prekladatelstvo - vysokoskolske studium 2.stupna. Mam 4 roky praxe na strednej odbornej skole. (samostatny pedagog. zamestnanec). Momentalne som v platovej triede 10. Nie je mi jasne, ci budem automaticky zaradena po 5tich rokoch praxe a po ukonceni DPŠ do 11. triedy alebo ci uz plati nejaky novy zakon, popripade dodatok k staremu zakonu.)

  Dodatok: momentalne som v kategorii: samostatny pedagog. zamestnanec.

  Dakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   22. 04. 2013 22:19:11

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy. výskumu a športu SR:

   Vzhľadom k tomu, že ste získali nepedagogické vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, boli ste povinná do dvoch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru pedagogického zamestnanca absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium a do štyroch rokov ho úspešne ukončiť. Počas plynutia uvedenej doby, po ukončení adaptačného vzdelávania, sa takýto pedagogický zamestnanec zaraďuje do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec so zaradením do 10. platovej triedy. To znamená, že aj po ukončení doplňujúceho pedagogického štúdia budete zaradená, predpokladáme, ako učiteľka cudzieho jazyka do 10. platovej triedy za podmienky, že budete cudzí jazyk, z ktorého ste vykonali štátnu záverečnú skúšku, vyučovať v rozsahu minimálne 10 hodín týždenne (nevyjadrujeme sa k zaradeniu do platovej triedy menovanej počas jej štvorročného pôsobenia v pozícii učiteľky bez absolvovania doplňujúceho pedagogického štúdia).

   S pozdravom
   Pavol Hudec


študijné voľno

Odpovedať
 • avatar
  Martin
  Práca 25. 03. 2013 10:16:40

  Dobrý deň prajem

  Rád by som sa opýtal. Pracujem ako vychovávateľ v detskom domove. Zo zákona, ale aj na pokyn p. riaditeľky si musíme urobiť Špeciálnu pedagogiku na MPC. Táto ŠP trvá 2-3 roky. Niekedy vyučovanie vychádza na deň, kedy mám voľno, ale stáva sa často, že si musím brať aj dovolenku, nakoľko vyučovanie prebieha počas mojej pracovnej smeny.
  Moja otázka je: či nemám zo zákona nárok na xy dní na študijné voľno, bez toho, aby som si musel brať dovolenku (nakoľko neštudujem z vlastnej iniciatívy, ale preto, že to zákon vyžaduje). To zn., že počas doby, kedy by som mal školu by mi zamestnávateľ nemusel/nemohol dať dovolenku a zároveň by som neprichádzal o časť zo mzdy (ak si zoberiem dovolenku, ide dole osobné, a pod.).
  Kvôli tomu, že študujem som prišiel už o nejaký ten deň dovolenky, kt. potom nemôžem použiť na oddych a zrelaxovanie. Pri 2-3 rokoch štúdia to nie je malá množstvo dní.

  Jednoducho povedané, že ak ma pošle študovať zamestnávateľ, či nemám nárok na študijné voľno, ktoré ide mimo mojej dovolenky.

  Ďakujem za odpoveď

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   26. 03. 2013 09:32:58

   Príjemný dobrý deň,

   Zákonník práce tieto náležitosti upravuje nasledovne:

   § 153
   Vzdelávanie zamestnancov

   Zamestnávateľ sa stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Zamestnávateľ prerokuje so zástupcami zamestnancov opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej prehlbovanie a zvyšovanie.

   § 154

   (1) Zamestnancovi, ktorý vstupuje do pracovného pomeru bez kvalifikácie, zabezpečuje zamestnávateľ získanie kvalifikácie zaškolením alebo zaučením. Po skončení zaškolenia alebo zaučenia vydá o tom zamestnávateľ zamestnancovi potvrdenie.

   (2) Zamestnávateľ je povinný rekvalifikovať zamestnanca, ktorý prechádza na nové pracovisko alebo na nový druh práce, alebo na spôsob práce, ak je to nevyhnutné najmä pri zmenách v organizácii práce alebo pri iných racionalizačných opatreniach.

   (3) Zamestnanec je povinný sústavne si prehlbovať kvalifikáciu na výkon práce dohodnutej v pracovnej zmluve. Prehlbovanie kvalifikácie je aj jej udržiavanie a obnovovanie. Zamestnávateľ je oprávnený uložiť zamestnancovi zúčastniť sa na ďalšom vzdelávaní s cieľom prehĺbiť si kvalifikáciu. Účasť na vzdelávaní je výkonom práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda.

   § 155

   (1) Zamestnávateľ môže so zamestnancom uzatvoriť dohodu, ktorou sa zamestnávateľ zaväzuje umožniť zamestnancovi zvýšenie kvalifikácie poskytovaním pracovného voľna, náhrady mzdy a úhrady ďalších nákladov spojených so štúdiom, a zamestnanec sa zaväzuje zotrvať po skončení štúdia u zamestnávateľa určitý čas v pracovnom pomere alebo mu uhradiť náklady spojené so štúdiom, a to aj vtedy, keď zamestnanec skončí pracovný pomer pred skončením štúdia. Dohoda sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná.

   (2) Dohoda podľa odseku 1 musí obsahovať

   a) druh kvalifikácie a spôsob jej zvýšenia,
   b) študijný odbor a označenie školy,
   c) dobu, po ktorú sa zamestnanec zaväzuje zotrvať u zamestnávateľa v pracovnom pomere,
   d) druhy nákladov a ich celkovú sumu, ktorú bude zamestnanec povinný uhradiť zamestnávateľovi, ak nesplní svoj záväzok zotrvať u neho v pracovnom pomere počas dohodnutej doby.

   (3) Celková dohodnutá doba zotrvania v pracovnom pomere nesmie prekročiť päť rokov. Ak zamestnanec splní svoj záväzok iba sčasti, povinnosť nahradiť náklady sa pomerne zníži.

   (4) Do doby zotrvania v pracovnom pomere sa nezapočítava čas

   a) výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu,
   b) materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky podľa § 166,
   c) neprítomnosti v práci z dôvodu výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody a väzby, ak došlo k právoplatnému odsúdeniu.

   (5) Zamestnávateľ môže so zamestnancom uzatvoriť dohodu podľa odseku 2 aj pri prehlbovaní kvalifikácie, ak predpokladané náklady dosahujú aspoň 1700 eur. V týchto prípadoch nemožno zamestnancovi uložiť povinnosť prehlbovať si kvalifikáciu.

   (6) Povinnosť zamestnanca na úhradu nákladov nevzniká, najmä ak

   a) zamestnávateľ v priebehu zvyšovania kvalifikácie zastavil poskytovanie pracovného voľna a náhrady mzdy, pretože sa zamestnanec bez svojho zavinenia stal dlhodobo nespôsobilý na výkon práce, pre ktorú si zvyšoval kvalifikáciu,
   b) pracovný pomer sa skončil výpoveďou danou zamestnávateľom z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo dohodou z tých istých dôvodov,
   c) zamestnanec nemôže vykonávať podľa lekárskeho posudku prácu, pre ktorú si zvyšoval kvalifikáciu, prípadne stratil dlhodobo spôsobilosť vykonávať ďalej doterajšiu prácu z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. c),
   d) zamestnávateľ nevyužíval v posledných 12 mesiacoch počas najmenej šiestich mesiacov kvalifikáciu, ktorú si zamestnanec zvýšil,
   e) zamestnávateľ porušil ustanovenia tohto zákona vo vzťahu k zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu, a toto porušenie bolo zistené príslušným inšpektorátom práce a právoplatne o ňom rozhodol súd.

   § 140
   Zvyšovanie kvalifikácie

   (1) Účasť na ďalšom vzdelávaní, v ktorom má zamestnanec získať predpoklady ustanovené právnymi predpismi alebo splniť požiadavky nevyhnutné na riadny výkon práce dohodnuté v pracovnej zmluve, je prekážkou v práci na strane zamestnanca.

   (2) Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi pracovné voľno a náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku, najmä ak je predpokladané zvýšenie kvalifikácie v súlade s potrebou zamestnávateľa. Zvýšenie kvalifikácie je aj jej získanie alebo rozšírenie.

   (3) Pracovné voľno podľa odseku 2 poskytne zamestnávateľ najmenej

   a) v rozsahu potrebnom na účasť na vyučovaní,
   b) dva dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,
   c) päť dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky, maturitnej skúšky a absolutória,
   d) 40 dní súhrnne na prípravu a vykonanie všetkých štátnych skúšok alebo dizertačnej skúšky v jednotlivých stupňoch vysokoškolského vzdelávania,
   e) desať dní na vypracovanie a obhajobu záverečnej práce, diplomovej práce alebo dizertačnej práce.

   V § 54 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je uvedené:

   (1) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí pracovné voľno s náhradou funkčného platu v rozsahu
   a) päť pracovných dní v kalendárnom roku na účasť na kontinuálnom vzdelávaní podľa tohto zákona,
   b) ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie.

   (2) Ak trvá pracovný pomer pedagogického zamestnanca len v období školského vyučovania, vzniká mu za každý kalendárny mesiac trvania pracovného pomeru nárok na pol dňa pracovného voľna podľa odseku 1 písm. a).

   (3) Pracovné voľno podľa odseku 1 čerpá pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec za podmienok určených riaditeľom. Dobu čerpania pracovného voľna určuje riaditeľ spravidla na dobu, keď je obmedzená alebo prerušená prevádzka školy alebo školského zariadenia.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


zdravotní laboranti

Odpovedať
 • avatar
  Anna
  Zdravotníctvo 22. 03. 2013 16:54:00

  Dobrý deň,
  chcela by som vedieť či mám nárok na infekčný príplatok, keď pracujem na hematologicko-biochemickom oddelení. Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   26. 03. 2013 09:17:48

   Príjemný dobrý deň,

   mzdová kompenzácia – vznik nároku sa viaže na splnenie viacerých podmienok, ktoré upravujú osobitné predpisy. Informácie o plnení/neplnení týchto podmienok má príslušný zamestnávateľ, t.j. zákon neupravuje názov pracoviska alebo pracovnej pozície.

   V Zákonníku práce (§ 124) je upravená mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce a v zákone č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je uvedené:

   § 11
   Platová kompenzácia za sťažený výkon práce

   (1) Zamestnancovi patrí platová kompenzácia za sťažený výkon práce pri vykonávaní pracovných činností uvedených v odseku 2, ak tieto pracovné činnosti príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do tretej alebo štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu a ak pri ich výkone intenzita pôsobenia faktorov pracovného prostredia napriek vykonaným technickým, organizačným a špecifickým ochranným a preventívnym opatreniam podľa osobitných predpisov vyžaduje, aby zamestnanec používal na zníženie zdravotného rizika osobné ochranné pracovné prostriedky.

   (2) Pracovné činnosti, pri ktorých zamestnancovi patrí platová kompenzácia podľa odseku 1, sú činnosti vykonávané v prostredí, v ktorom pôsobia
   a) chemické faktory,
   b) karcinogénne a mutagénne faktory,
   c) biologické faktory,
   d) prach,
   e) fyzikálne faktory (napríklad hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie).

   (3) Zamestnancovi podľa odseku 1 patrí platová kompenzácia za sťažený výkon práce pri vykonávaní pracovných činností zaradených do
   a) tretej kategórie, mesačne v rámci rozpätia 20 % až 35, 2 % platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf,
   b) štvrtej kategórie, mesačne v rámci rozpätia 20 % až 42 % platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf.

   (4) Ak zamestnanec vykonáva rôzne pracovné činnosti, ktoré sú zaradené do tretej kategórie alebo do štvrtej kategórie, patrí mu platová kompenzácia za sťažený výkon práce najmenej na spodnej hranici rozpätia určeného pre štvrtú kategóriu.

   (5) Zamestnávateľ môže zamestnancovi poskytovať platovú kompenzáciu aj pri vykonávaní pracovných činností zaradených do druhej kategórie podľa osobitného predpisu, 30) mesačne v rámci rozpätia 10 % až 23 % platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf.

   (6) Platová kompenzácia určená mesačnou sumou podľa odsekov 3 a 5 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

   Zákonník práce súčasne dáva zamestnávateľovi možnosť poskytovať mzdovú kompenzáciu aj pri pôsobení iných vplyvov, ktoré zamestnancovi prácu sťažujú alebo zamestnanca negatívne ovplyvňujú alebo pri nižšej intenzite pôsobenia vyššie uvedených faktorov pracovného prostredia.

   Hodnotenie zdravotných rizík a kategorizáciu prác upravuje zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý práce zaraďuje do štyroch kategórií, a to podľa úrovne a charakteru faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, hodnotenia zdravotných rizík a na základe zmien zdravotného stavu zamestnancov (§ 31).

   Rizikovou prácou je práca zaradená do tretej a štvrtej kategórie. O zaradení práce do tretej a štvrtej kategórie rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe návrhu zamestnávateľa alebo z vlastného podnetu.

   Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom a rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci a na predchádzanie týmto rizikám, vrátane povinností zamestnávateľa, upravujú osobitné predpisy (nariadenie vlády č. 338/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci, nariadenie vlády č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov).

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Z pedagóga špeciálny pedagóg

Odpovedať
 • avatar
  Mária
  Odborní zamestnanci 21. 03. 2013 13:36:15

  Dobrý deň,
  pracujem skoro 20 rokov na strednej škole ako učiteľka matematiky a informatiky. Mám vyštudovanú aplikovanú matematiku - neučiteľský smer, dvojročné doplňujúce pedagogické štúdium a absolvovala som rôzne vzdelávania a overenia kompetencií kde som získala 74 kreditov (väčšinou IT). Chcela by som sa zamestnať ako špeciálny pedagóg v Zariadení sociálnych služieb. Zaujímalo by ma,či je to možné, keďže nemám na to kvalifikáciu, prípadne ako a kde by som ju mohla získať. Do akej platovej triedy by som bola zaradená?
  Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   22. 03. 2013 12:53:11

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

   Kvalifikačné predpoklady odborných zamestnancov škôl a školských zariadení (aj zariadení sociálnych služieb) stanovuje príloha č. 2, diel prvý, vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov. Podľa uvedenej vyhlášky je na činnosť školského špeciálneho pedagóga splnením kvalifikačného predpokladu vzdelania aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírené o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky, t.j. najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva a výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

   Vzhľadom k tomu, že ste nezískali najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva a výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a neabsolvovali ste štúdium špeciálnej pedagogiky, zamestnávateľ Vás nemôže prijať do pracovného pomeru na výkon činnosti školského špeciálneho pedagóga. Ak chcete pôsobiť ako školský špeciálny pedagóg, najprv musíte získať minimálne päť rokov pedagogickej činnosti v školách pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, napr. vyučovaním v špeciálnej základnej škole a počas pôsobenia v týchto školách začať v lehote stanovenej zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov štúdium špeciálnej pedagogiky. Zamestnanec je povinný začať uvedené štúdia do štyroch rokov od prvého pracovného pomeru pedagogického zamestnanca v špeciálnych školách a v špeciálnych výchovných zariadeniach a do siedmich rokov ho úspešne ukončiť. Až po piatich rokov pedagogickej praxe v uvedených školách a ukončení štúdia špeciálnej pedagogiky Vás bude môcť zamestnávateľ prijať do pracovného pomeru na výkon činnosti školského špeciálneho pedagóga.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Kreditný príplatok

Odpovedať
 • avatar
  Peter
  Školstvo 18. 03. 2013 17:31:12

  Dobrý deň!Pracujem ako vychovávateľ na špeciálnej škole s ukončeným vyšším odborným vzdelaním v odbore špeciálna pedagogika.Pred tromi rokmi som sa prihlásil na vzdelávanie s názvom výchovný poradca.Riaditeľ si to poznačil v školskom ročnom pláne vzdelávania a zároveń mi podpísal prihlášku.Nastúpil som na vzdelávanie a riadne som ho ukončil a získal 47 kreditov za dvojročné vzdelávanie.Príplatok mi uznali a rok ho už beriem.Nastúpil ale nový riaditeľ a ten mi ho chce vziať,tvrdí,že výchovného poradcu môže absolvovať,len človek s vysokoškolským vzdelaním.Môže mi ho vziať aj keď zákon o odobratí už uznaných kreditoch nepíše nič,/až po 7 rokoch/podotýkam,že moje postavenie a pracovné zaradenie sa nezmenilo.a ak,kto za to môže brať zodpovednosť,keď ma tam škola vyslala a metodické centrum prijalo aj keď som tam nemal byť zaradený a dva roky som študoval nadarmo.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   19. 03. 2013 22:55:39

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

   Vaša otázka zahŕňa širokú oblasť. Výchovný poradca je kariérová pozícia pedagogického alebo odborného zamestnanca. Je to kariérová pozícia zamestnanca špecialistu. Kariérová pozícia vyjadruje funkčné zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca na výkon špecializovaných činností alebo riadiacich činností, ktoré vyžadujú získanie a uplatňovanie príslušných profesijných kompetencií.

   Podľa § 33 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov činnosť pedagogického zamestnanca špecialistu môže vykonávať ten, kto spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a má ukončené adaptačné vzdelávanie, ak uvedený zákon neustanovuje inak. To znamená, že činnosť pedagogického zamestnanca špecialistu, t.j. aj činnosť výchovného poradcu, môže vykonávať aj kvalifikovaný pedagogický zamestnanec s úplným stredným vzdelaním. Túto činnosť nemôže vykonávať zamestnanec, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti, ktorú vykonáva.

   Kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcov sa môže zúčastniť len zamestnanec, ktorý vykonáva činnosť výchovného poradcu. Podpis zamestnávateľa na prihláške na kontinuálne vzdelávanie neznamená súhlas zamestnávateľa s účasťou zamestnanca na kontinuálnom vzdelávaní. Je to len potvrdenie správnosti údajov uvedených v prihláške.

   O uznaní kreditov získaných vzdelávaním prostredníctvom programov kontinuálneho vzdelávania na účely vyplácania kreditového príplatku rozhoduje v súlade s § 47a ods. 10 uvedeného zákona s účinnosťou od 1.1.2012 riaditeľ školy. Podľa § 47a ods. 10 zákona riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia uzná pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi získané kredity za programy kontinuálneho vzdelávania absolvované pre príslušnú kategóriu a podkategóriu, v ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený, alebo pre vyučovaný predmet učiteľa, v závislosti od potrieb a zamerania školy alebo školského zariadenia a v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania, na účely vyplácania kreditového príplatku podľa osobitného predpisu. To znamená, že rozhodnutie o uznaní získaných kreditov je v kompetencii riaditeľa školy. Uznanie kreditov na účely vyplácania kreditového príplatku môže riaditeľ školy v niektorých prípadoch aj prehodnotiť, napr. v prípade zmeny dohodnutého druhou práce v pracovnej zmluve zamestnanca, ako napr. v prípade zmeny výkonu činnosti jednej kategórie na inú, napr. z činnosti učiteľa na výkon činnosti vychovávateľa, ukončenie výkonu činnosti špecialistu v nadväznosti na absolvovanie programu kontinuálneho vzdelávania na výkon uvedenej činnosti, napr. ukončenie vykonávania činnosti triedneho učiteľa, činnosti uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, činnosti výchovného poradcu a pod.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Pracovník pracovnej terapie

Odpovedať
 • avatar
  Viera
  Soc. služby 18. 03. 2013 08:14:41

  Dobrý deň,
  sme zariadenie sociálnych služieb a máme v úmysle prijať pracovníka pracovnej terapie, alebo pracovníka sociálnej rehabilitácie, teda niekoho s ukončeným stredoškolským vzdelaním a akreditovaným kurzom v oblasti sociálnej práce v rozsahu 150 hodín, do akej platovej triedy ho potom môžme zaradiť?

  Ďakujem za skorú odpoveď.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   18. 03. 2013 08:40:19

   Príjemný dobrý deň,

   zaraďovanie zamestnancov do platových tried upravuje § 5 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve (pracovnej náplne) a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie. Pri zaradení zamestnanca do platovej triedy zamestnávateľ neprihliada na dosiahnutý vyšší stupeň vzdelania alebo iný druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ako je stupeň vzdelania alebo druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ktoré sú v katalógu alebo v osobitnom predpise ustanovené pre ním vykonávanú najnáročnejšiu pracovnú činnosť. Dosiahnutie vyššieho stupňa vzdelania nezakladá nárok na preradenie do vyššej triedy, rozhodujúca je najnáročnejšia pracovná činnosť, ktorú zamestnanec vykonáva.

   Na určenie najnáročnejšej pracovnej činnosti zamestnanca, ktorý je odmeňovaný podľa zákona o odmeňovaní, sa uplatňuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády č. 341/2004 Z.z.“). V nariadení vlády č. 341/2004 Z.z. sú uvedené pracovné činnosti, nie povolania, funkcie alebo pracovné pozície.

   Obsah a náročnosť jednotlivých pracovných činností ustanovených v prílohe č. 1 k nariadeniu vlády č. 341/2004 Z.z. sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: http://www.employment.gov.sk/analyticke_listy.html. Analytické listy nemajú charakter všeobecne záväzného právneho predpisu. V praxi sa uplatňujú ako metodická pomôcka na určenie najnáročnejšej pracovnej činnosti pri zaraďovaní zamestnancov do platových tried.

   Z vyššie uvedeného vyplýva, že zaradenie zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa pracovnej náplne a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie, je plne v právomoci a zodpovednosti zamestnávateľa, ktorý vie posúdiť obsah a náročnosť vykonávaných pracovných činností dohodnutých v pracovnej zmluve (pracovnej náplni).

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Posúdenie kvalifikačných predpokladov

Odpovedať
 • avatar
  NINA
  Školstvo 17. 03. 2013 09:44:35

  Dobrý deň, mám ukončené vzdelanie Bc. sociálna práca a Mgr. Sociálna pedagogika na UMB Banská Bystrica. Momentálne si dokončujem doplňujúce pedagogické štúdium. Chcela by som vedieť kde všade v školstve sa budem môcť s týmto vzdelaním uplatniť?
  Mám záujem učiť. Rada by som si aj rozšírila vzdelanie nejakým rozširujúcim štúdiom, napr. štúdiom primárnej pedagogiky alebo nejakého iného ďalšieho predmetu, Dočítala som sa však, že rozširujúce štúdium je určené len pre pedagogických zamestnancov. Ja v školstve nepracujem. Je takéto štúdium pre nepedagogického zamestnanca vôbec možné. Ďakujem za odpoveď.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   17. 03. 2013 23:03:26

   Príjemný dobrý deň,

   podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, spĺňate kvalifikačné predpoklady pre sociálneho pedagóga, učiteľa profesijných (odborných) predmetov strednej školy na vyučovanie predmetu sociálna práca (po ukončení doplňujúceho pedagogického štúdia), vychovávateľa v školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (po doplnení špeciálnopedagogickej spôsobilosti).

   podľa § 8a ods. 2 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozširujúce štúdium môže vykonať iba pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad podľa § 7 uvedeného zákona alebo si ho doplnil podľa § 8 ods. 1.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


OBCAN ZTP

Odpovedať
 • avatar
  Simona
  Úrady PSVR 16. 03. 2013 13:11:13

  Dobry den prajem,
  som obcan ZTP,mam 25rokov,ukoncene stredoskolske vzdelanie/gymnazium/. Som na ciastocnom invalidnom dochodku, nakolko mam zuzenie zorneho poola praveho oka. Znizena prac.schopnost je 50%.
  Snazim sa najist si pracu,nakolko syncek uz zacal chodit do skolky,ale zial,je velky problem,ci uz su to chranene dielne, atd atd..
  Vedeli by ste mi nejako poradit, na koho sa obratit, alebo teda akym smerom sa uberat?Dakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   17. 03. 2013 22:20:41

   Príjemný dobrý deň,

   pri hľadaní zamestnania sa osoby so zdravotným postihnutím môžu obrátiť na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho bydliska, agentúry podporovaného zamestnávania alebo organizácie občanov so zdravotným postihnutím, ktoré poskytujú takúto pomoc.

   Občan sa uchádza o sprostredkovanie zamestnania na úrade, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt. Občan, ktorý hľadá zamestnanie, môže požiadať o informácie o možnostiach zamestnania ktorýkoľvek úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

   Viac informácií nájdete v brožúrke Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR na tejto stránke.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


 • avatar
  livia
  Školstvo 12. 03. 2013 18:40:04

  Dobrý deň, pán Hudec, ďakujem za odpoveď, ešte poprosím
  ako sa platovo zaradí riadtelka mater.skoly s ukončeným vš 2.stupňa učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť s 20 ročnou praxou a ukončeným funkčným vzdelávaním v materskej škole s integrovanými deťmi. Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   13. 03. 2013 08:10:48

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

   Vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť spĺňa riaditeľka materskej školy (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov) pre učiteľov materskej školy iné ako požadované vzdelanie na výkon činnosti učiteľky v „bežnej“ materskej škole so zaradením do 9. platovej triedy, pracovná trieda jeden, a to aj v prípade, ak sú v triede materskej školy, v ktorej vykonáva vyučovaciu činnosť, aj integrované deti. Školy a triedy, kde sú integrované deti, sa nepovažujú za špeciálne školy alebo špeciálne triedy.

   S pozdravom
   Pavol Hudec

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie