Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

Učiteľka 1. - 4.

Odpovedať
 • avatar
  Janka
  Školstvo 12. 02. 2013 17:30:16

  Dobrý deň.
  Veľmi ma zaujala Vaša odpoveď na predchádzajúcu otázku Marky.
  V bode 15. uvádzate, že kvalifikačným predpokladom pre učiteľku prvého stupňa bežnej ZŠ (nie špeciálnej) je aj Vysokoškolské vzdelanie II.stupňa v štúdijnom odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy).
  Keďže tento rok ukončím Mgr. štúdium na ped. fakulte v odbore Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých - učiteľský smer, viem že budem kvalifikovaná ako učiteľka na špeciálnej škole.
  Moja otázka je: znamená to teda, že podľa bodu 15 budem spĺňať kvalifikačné predpoklady aj ako učiteľka prvého stupňa na BEŽNEJ Základnej škole?
  Ďakujem za odpoveď.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   12. 02. 2013 22:59:57

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   Áno, podľa časti III., bod 15. prílohy č. 1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, je na vyučovanie na prvom stupni základnej školy splnením kvalifikačných predpokladov aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy). Ukončením vysokoškolského štúdia druhého stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých - učiteľský smer pravdepodobne splníte kvalifikačné predpoklady aj na vyučovanie na prvom stupni základnej školy. Konkrétne posúdenie Vašej spôsobilosti na vyučovanie na prvom stupni základnej školy bude možné až po predložení diplomu a vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


1. stupeň ZŠ

Odpovedať
 • avatar
  Marky
  Školstvo 11. 02. 2013 16:26:10

  Dobrý deň,
  chcela by som sa opýtať aké sú kvalifikačné predpoklady pre vyučovanie 1.stupňa ZS. Je potrebná štátna záverečná skúška z matematiky aj zo slovenčiny, alebo stačí mať len jednu z nich. Štátnu skúšku mám zloženú z pedagogiky, psychológie a výtvarnej výchovy(Mgr. 5-12) a dodatočne si teraz robím Mgr. študium pre 1. stupen a špec.pg v Prahe.
  Dakujem za vašu skorú odpoveď.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   11. 02. 2013 22:18:48

   Príjemný dobrý deň,

   Podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov je na splnenie kvalifikačného predpokladu pre Učiteľa prvého stupňa základnej školy vrátane učiteľa prvého stupňa základnej školy, ktorý vyučuje v nultom ročníku, potrebné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (príloha č. 1, časť III. uvedenej vyhlášky):

   1. v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy
   2. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy I. cyklu so zameraním na 1. - 5. ročník základnej deväťročnej školy
   3. v študijnom programe zameranom na učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy v odbore predškolská a elementárna pedagogika
   4. štátna záverečná skúška na pedagogickom inštitúte so zameraním na 1. - 5. ročník základnej deväťročnej školy
   5. záverečná skúška na pedagogickom inštitúte z jednopredmetového štúdia učiteľstva popri zamestnaní pre 6. - 9. ročník základnej deväťročnej školy vrátane spôsobilosti na vyučovanie v 1. - 5. ročníku základnej deväťročnej školy s doložkou o zložení skúšky na pedagogickom inštitúte z praktických cvičení v dielňach alebo z praktických cvičení na školských pozemkoch
   6. štátna záverečná skúška na vyššej pedagogickej škole so zameraním na 1. - 5. ročník základnej deväťročnej školy
   7. záverečná skúška pre učiteľstvo na národných školách alebo na školách II. stupňa na bývalej pedagogickej fakulte
   8. záverečná skúška z odboru učiteľstvo pre 1. - 5. ročník základnej deväťročnej školy na pedagogickej fakulte
   9. len na vyučovanie aprobačných predmetov formy vysokoškolského vzdelania druhého stupňa učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. - 9. ročník základnej školy alebo učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov pre stredné školy alebo učiteľov pre stredné školy v odbore učiteľstvo akademických predmetov uvedené v častiach V, VII, VIII
   10. len na vyučovanie cudzích jazykov aj
   a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z príslušného jazyka na pedagogických fakultách a filozofických fakultách, na katedrách jazykov univerzít, alebo
   b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo
   c) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred akreditačnou komisiou v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave a v metodicko-pedagogickom centre, alebo
   d) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v učiteľských študijných programoch a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia, alebo
   e) do 31. decembra 2013 aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bez doplňujúceho pedagogického štúdia a vykonanie maturitnej skúšky z príslušného cudzieho jazyka
   11. len na vyučovanie cudzích jazykov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre základné školy, alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov, alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích jazykov v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010
   12. len na vyučovanie cudzích jazykov kvalifikačné vzdelanie cudzích jazykov podľa § 8 ods. 1 písm. c) a ods. 4 písm. a) a c) zákona a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore
   a) učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy,
   b) učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre základné školy,
   c) učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom,
   d) učiteľstvo odborných predmetov alebo
   e) neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium
   13. len na vyučovanie predmetu náboženská výchova (náboženstvo) absolvovanie štúdia na teologickej fakulte alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium na teologickej fakulte alebo absolvovanie vysokoškolského štúdia v študijnom odbore náboženská výchova v kombinácii s iným predmetom, pričom sa okrem uvedeného požadovaného vzdelania na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova vyžaduje aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti; pre kňazov a diakonov sa vyžaduje menovací dekrét od príslušnej vrchnosti registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
   14. len na vyučovanie predmetu etická výchova - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. - 9. ročník základnej školy, učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, učiteľstvo odborných predmetov alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo v študijnom odbore pedagogika špecializácia etická výchova a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
   15. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
   16. absolvovanie bývalej pedagogickej školy pre učiteľov národných škôl do roku 1961
   17. len na vyučovanie predmetov hudobná výchova a výtvarná výchova aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - v študijnom odbore učiteľstvo odborných umeleckých predmetov so zameraním na príslušný predmet
   18. len na vyučovanie predmetu informatická výchova aj vzdelanie uvedené v časti V písm. A v tridsiatom treťom bode, alebo do 31. decembra 2013 aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bez doplňujúceho pedagogického štúdia, ak týždenný rozsah priamej vyučovacej činnosti v týchto predmetoch je najviac sedem hodín, a vykonanie maturitnej skúšky z predmetov informatika alebo z príbuzného predmetu

   S pozdravom
   Pavol Hudec


zaradenie do platovej triedy

Odpovedať
 • avatar
  Daniela
  Školstvo 10. 02. 2013 17:37:05

  Dobrý deň,
  som učiteľka materskej školy.mám odpracovaných 11 rokov a momentálne študujem Predškolskú a elementárnu pedagogiku-štúdium 1.stupňa.Chcem sa informovať, do ktorej platovej triedy by som mala byť po skončení bakalárskeho štúdia zaradená.
  Ďakujem za odpoveď.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   11. 02. 2013 09:41:52

   Príjemný dobrý deň,

   keďže absolvovaním vysokoškolského vzdelania I. stupňa v učiteľskom študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika splníte kvalifikačný predpoklad pre učiteľku materskej školy, budete zaradená do 9. platovej triedy.

   Zaraďovanie učiteľov materskej školy do platových tried je nasledovné – stupeň vzdelania, kariérový stupeň a platová trieda

   ÚSO – nekvalifikovaný – 7
   ÚSO – začínajúci – 7
   ÚSO – samostatný – 8
   ÚSO – s I. atestáciou – 9
   VŠ I. stupňa – nekvalifikovaný – 8
   VŠ I. stupňa – začínajúci – 8
   VŠ I. stupňa – samostatný – 9
   VŠ I. stupňa – s I. atestáciou – 10
   VŠ II. stupňa – nekvalifikovaný – 9
   VŠ II. stupňa – začínajúci – 9
   VŠ II. stupňa – samostatný – 10
   VŠ II. stupňa – s I. atestáciou – 11
   VŠ II. stupňa – s II. atestáciou – 12

   Viac informácií nájdete tu a tu.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Platova trieda

Odpovedať
 • avatar
  Olga
  Školstvo 07. 02. 2013 13:30:40

  Dobrý deň,
  Chcela by som Vás poprosiť o radu. Mám ukončené vysokoškolské štúdium II. Stupňa v odbore sociálna práca a druhý rok navstevujem specializacne kvalifikačné štúdium v metodicko pedagogickom centre. Pracujem ako vychovavatelka v detskom domove v špecializovanej skupine pre deti s poruchami správania. Chcela by som sa opýtať v akej platovej triede by som mala byt zaradena a či spĺňať kvalifikačné predpoklady pre výkon tejto činnosti. Ďakujem za odpoved a prajem pekný deň.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   11. 02. 2013 09:40:41

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   Na výchovnú činnosť vychovávateľa v detskom domove v špecializovanej skupine pre deti s poruchami správania je splnením kvalifikačného predpokladu podľa časti XIII. prílohy č. 1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca a špecializačné kvalifikačné štúdium v metodicko-pedagogickom centre a štúdium špeciálnej pedagogiky. Z uvedeného vyplýva, že po ukončení špecializačného kvalifikačného štúdia ste povinná absolvovať aj štúdium špeciálnej pedagogiky na získanie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti na vysokej škole.

   Lehota na získanie pedagogickej spôsobilosti Vám plynie podľa § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. § 61 ods. 3 uvedeného zákona. Lehota na získanie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti Vám plynie podľa § 60 ods. 3 uvedeného zákona, resp. podľa § 61 ods. 4 zákona.

   Vzhľadom k tomu, že neuvádzate dobu, od kedy pôsobíte v detskom domove, nie je možné konkrétne odpovedať, v akej platovej triede máte byť zaradená. Ak Vám plynú lehoty na získanie pedagogickej spôsobilosti a špeciálno-pedagogickej spôsobilosti podľa § 60 ods. 2 a 3, posudzujete sa ako kvalifikovaná so zaradením do 10. platovej triedy, pracovná trieda dva. Ak Vám už uvedené lehoty uplynuli a tieto lehoty plynú podľa § 61 ods. 3 a 4 zákona, považujete sa za „nekvalifikovanú“ so zaradením do 9. platovej triedy, pracovná trieda dva a zaradenie do 10. platovej triedy, pracovná trieda dva Vám bude prináležať až po ukončení štúdia špeciálnej pedagogiky.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


zaradenie

Odpovedať
 • avatar
  Ľudmila
  Školstvo 06. 02. 2013 20:08:37

  Prajem pekný deň.
  Obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc - radu. Uvádzam základné informácie o mojej osobe.
  Pracujem ako MOV. Som zaradená ako pedagogický samostatný zamestnanec, platová trieda 9. Mám odpracovaných 35 rokov. Pre štúdium špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých som sa rozhodla preto, lebo na našej škole máme pomerne veľa žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a práca s takými žiakmi je veľmi náročná. Máme žiakov, ktorí boli integrovaní na ZŠ, ale oficiálne nemáme takýchto žiakov. Počula som o tom, že ak riaditeľ prijme takýchto žiakov, má zamestnať aj špeciálneho pedagóga. Preto Vás chcem poprosiť o informácie :
  * Je pravda, že ak riaditeľ prijme žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, má zamestnať aj špeciálneho pedagóga?
  * Do akej stupnice platových taríf mám byť zaradená: pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov?
  * Do akej platovej tarify a pracovnej triedy mám byť zaradená?
  * Keď si urobím I. atestáciu, prípadne II. atestáciu, ako mám byť zaradená?
  * I. atestáciu, prípadne II. atestáciu si môžem urobiť ako učiteľ alebo MOV, alebo to nie je rozhodujúce?
  * Ako by to bolo s atestáciami, ak by som pracovala na ŠZŠ?
  * Čo mi poradíte?
  Dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské druhého stupňa
  Štátna skúška :
  • Pedagogická fakulta, odbor: špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých (Mgr.),
  • Fakulta prírodných vied, odbor: Majster odbornej výchovy (Bc.),
  Záverečná skúška: PF – DPŠ pre majstrov odborného výcviku,
  Maturitné vysvedčenie: študijný smer prevádzka obchodu,
  Výučný list: 29 – 64 – 2 cukrárka, 64 – 60 – 2 predavačka rozličného tovaru, 63 – 44 – 2 predavačka priemyselného tovaru,
  Veľmi pekne ďakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   11. 02. 2013 09:38:57

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

   Vo svojej žiadosti uvádzate, že vykonávate činnosť MOV, ale neuvádzate, na akej škole vykonávate činnosť MOV, či na strednej odbornej škole, na odbornom učilišti alebo na praktickej škole. Uvedené informácie sú potrebné na konkrétne posúdenie Vášho zaradenia do platovej triedy, resp. k odpovedi na Vaše otázky. Aj napriek neúplným informáciám sa pokúsime odpovedať na Vaše jednotlivé otázky.

   Vo všeobecnosti:
   Vami získaným vyučením v odbore cukrárka a predavačka rozličného tovaru a predavačka priemyselného tovaru (úplné stredné odborné vzdelanie), absolvovaním vysokoškolského štúdia prvého stupňa v študijnom odbore majster odbornej výchovy a získaným vysokoškolským druhého stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých spĺňate kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti MOV na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v odbore Vášho vyučenia, t.j. na činnosť MOV pre cukrárov a predavačov, a tiež na výkon činnosti MOV na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa na činnosť MOV pre cukrárov a predavačov v odbornom učilišti a v praktickej škole. Z uvedeného dôvodu Vám v prípade, ak budete vykonávať činnosť MOV v odbore Vášho vyučenia v strednej odbornej škole, prináleží zaradenie do 9. platovej triedy, pracovná trieda jeden a ako MOV v odbornom učilišti a v praktickej škole tiež zaradenie do 9. platovej triedy, ale z pracovnej triedy dva. Takéto zaradenie Vám prináleží aj ako MOV s iným ako požadovaným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, a to v obidvoch uvedených prípadoch.

   K otázke, či je pravda, ak riaditeľ prijme žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, má zamestnať aj špeciálneho pedagóga, uvádzame: uvedené je v kompetencii a na rozhodnutí riaditeľa školy a žiadny právny predpis túto povinnosť zamestnávateľovi neustanovuje.

   K atestáciám uvádzame: vzhľadom k tomu, že vykonaná atestácia platí pre tú kategóriu a podkategóriu pedagogického a odborného zamestnanca a pre ten odbor a stupeň vzdelania, v ktorom bola vykonaná, aj Vami vykonaná atestácia, a to tak prvá aj druhá atestácia, Vám bude platiť pre tú kategóriu a podkategóriu pedagogického a odborného zamestnanca a pre ten odbor a stupeň vzdelania, v ktorom ju vykonáte. Ako MOV s požadovaným vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa môžete vykonávať len prvú atestáciu na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa. Po jej vykonaní Vám bude prináležať, ako MOV, zaradenie do 10. platovej triedy. Poznamenávame, že druhú atestáciu môžu vykonávať len pedagogickí a odborní zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa. Z uvedeného vyplýva, že pri uznaní atestácie je rozhodujúce, v akej kategórii a podkategórii pedagogického a odborného zamestnanca, a v ktorom odbore a stupni vzdelania atestáciu vykonáte.

   Ak ste absolvovali vysokoškolské štúdium druhého stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých - učiteľstvo (doklady o vzdelaní neboli predložené) spĺňate kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti učiteľa špeciálnej základnej školy so zaradením do 10. platovej triedy, pracovná trieda dva. V tomto prípade, ak vykonáte prvú atestáciu k podkategórii učiteľ základnej školy, bude Vám prináležať, ako učiteľke špeciálnej základnej školy, zaradenie do 11. platovej triedy, pracovná trieda dva, a po vykonaní druhej atestácie Vám bude Vám prináležať, ako učiteľke špeciálnej základnej školy, zaradenie do 12. platovej triedy, pracovná trieda dva.

   K použitiu stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov uvádzame: stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov je rovnaká. Rozlišuje sa len výškou platovej tarify v závislosti od zaradenia zamestnanca do pracovnej triedy, teda v závislosti od toho, či je zamestnanec zaradený do triedy jeden alebo pracovnej triedy dva. Podmienky zaradenia zamestnanca do pracovnej triedy upravuje § 5a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancoch pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


kredity

Odpovedať
 • avatar
  Lenka
  Školstvo 04. 02. 2013 17:23:02

  Dobry den,
  pracujem v skolstve. Mam bakalarske vzdelavanie a 9 PT. Nerozumiem presne tomu, ako je to myslene s tymi kreditmi. Po nazbierani 60 kreditov je mozne premenit ich za 1. atestaciu a dalej zbierat kredity? Druhu atestaciu s bakalarskym vzdelanim nie je mozne vykonat.
  Takze mozem dokopy ziskat 1. atestaciu a k tomu este tych dalsich 60 kreditov pre kreditovy priplatok?

  -Take iste pokracovanie je aj v pripade stropu 12 PT (po druhej atestacii pre VS II.stupna) a este mozno k 12 PT nazbierat 60 kreditov pre 12 % kreditovy priplatok?

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   04. 02. 2013 22:41:28

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   Kredity môžu získavať všetci pedagogickí a odborní zamestnanci za podmienok stanovených zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to bez ohľadu na to, v ktorej platovej triede sú zaradení.

   Podľa § 14 ods. 2 až 5 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancoch pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi za sústavné prehlbovanie odbornej spôsobilosti profesijným rozvojom v kariérovom systéme podľa zákona č. 317/2009 Z.z. patrí kreditový príplatok v sume 6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, a to za každých 30 kreditov získaných podľa podmienok a v lehote určenej zákonom č. 317/2009 Z.z., najviac však za 60 kreditov získaných podľa podmienok a v lehote určenej zákonom č. 317/2009 Z.z. Kreditový príplatok zamestnávateľ prizná na dobu platnosti priznaného kreditu, ktorá je sedem rokov.

   Kreditový príplatok podľa hore uvedeného zamestnávateľ prizná od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec získal potrebný počet kreditov na dobu platnosti získaných kreditov. Zamestnávateľ kreditový príplatok pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi odoberie alebo zníži, ak
   - uplynie doba platnosti kreditu alebo
   - pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec uplatní požadovaný počet získaných kreditov na vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie.

   Z hore uvedeného vyplýva, že pedagogickému a odbornému zamestnancovi patrí za 30 kreditov získaných v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. kreditový príplatok vo výške 6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený a za 60 získaných kreditov mu prináleží kreditový príplatok vo výške 12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený. Ak zamestnanec použije získané kredity na vykonanie atestácie, takto uplatnené kredity strácajú platnosť.

   Kredity môže zamestnanec získavať aj po vykonaní atestácie, a to aj ten, ktorý má vykonanú druhú atestáciu a je zaradený do 12. platovej triedy.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Pracovná doba

Odpovedať
 • avatar
  Kristína
  Odborní zamestnanci 04. 02. 2013 13:03:45

  Prajem krásny deň,

  prosím o radu. Moja pracovná zmluva pozostáva z dvoch úväzkov. 50% špeciálny pedagóg a 50% asistent učiteľa. V pracovnej zmluve mám stanovený pracovný čas 37,5 hodín, ale mne sa to nepozdáva. Ak má odborný zamestnanec úväzok 40 hodín týždenne a asistent učiteľa 23 hodín týždenne a ja mám z oboch polovicu, ako prišli na to, že mám odpracovať 37,5 hodín týždenne? Nemám mať po správnosti týždenný úväzok len 31,5 hodín? Ďakujem Vám za akúkoľvek radu.

  K.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   04. 02. 2013 22:40:52

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   Vo Vami uvedenom prípade by mal zamestnávateľ uzatvoriť s Vami dve pracovné zmluvy a to jednu pracovnú zmluvu na činnosť asistenta učiteľa s 50% pracovným úväzkom a druhú pracovnú zmluvu na činnosť odborného zamestnanca, pravdepodobne školského špeciálneho pedagóga, tiež na 50% pracovný úväzok. Práva a povinnosti z týchto pracovných zmlúv sa posudzujú osobitne. Čiže zamestnávateľ Vám musí v uvedenom prípade vyhotoviť aj dve oznámenia o výške a zložení funkčného platu osobitne na výkon uvedených pracovných činností v závislosti od spĺňania kvalifikačných predpokladov vzdelania stanovených právnym predpisom na ich vykonávanie.

   Ak máte uzatvorenú jednu pracovnú zmluvu na výkon obidvoch pracovných činností, je to prinajmenšom netypické a pre zamestnávateľa zložité, a to aj vzhľadom na rozdielny nárok na dovolenku u týchto skupín zamestnancov a tiež na rozdielne požadované kvalifikačné predpoklady na výkon uvedených činností a s tým súvisiace zaradenie do platovej triedy. Zároveň si je potrebné uvedomiť, že aj pedagogickí zamestnanci majú týždenný pracovný čas pre tento rok stanovený na 37,5 hodín bez prestávok na odpočinok a jedenie, tak isto ako odborní zamestnanci, ale týždenný pracovný čas pedagogických zamestnancov pozostáva z dvoch zložiek, a to z plnenia základného úväzku a z plnenia ostatných činností súvisiacich s pedagogickou prácou.

   Vo Vašom prípade, ak máte uzatvorenú jednu pracovnú zmluvu na výkon dvoch pracovných činností v rozsahu 50% pracovného úväzku na každú pracovnú činnosť, aj v tomto prípade každú pracovnú činnosť vykonávate v rozsahu 18,75 hodín týždenne bez 30 minútovej prestávky na odpočinok a jedenie, čo je spolu 37,5 hodiny týždenne. Čiže ako odborný zamestnanec vykonávate v tomto prípade prácu 18,75 hodiny týždenne a v rámci plnenia pracovného času pedagogického zamestnanca – asistenta učiteľa máte stanovený základný úväzok na 11,5 hodiny týždenne priamej výchovnovzdelávacej činnosti a 7 hodín a 15 minút máte vykonávať ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Školský špeciálny pedagóg

Odpovedať
 • avatar
  Bianka
  Odborní zamestnanci 04. 02. 2013 12:53:07

  Prosím Vás, mám takú krátku otázku. Robím školského špeciálneho pedagóga na ZŠ. Mám vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých. Môže ma vo funkcii špeciálneho pedagóga na škole nahradiť kolegyňa, ktorá má vyštudovanú psychológiu a teraz chodí na kvalifikačné dvojročné vzdelávanie v odbore špeciálna pedagogika a špeciálno-pedagogické poradenstvo?

  Ďakujem za odpoveď.

  Bianka

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   04. 02. 2013 22:36:36

   Príjemný dobrý deň,

   Podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov je na splnenie kvalifikačného predpokladu pre Školského špeciálneho pedagóga potrebné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

   1. v študijnom odbore špeciálna pedagogika - pedagogický smer a päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
   2. špeciálna pedagogika - nepedagogický smer a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
   3. špeciálna pedagogika - poradenstvo a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva
   4. v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium
   5. v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
   6. v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
   7. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. - 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
   8. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
   9. v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Platove zaradenie

Odpovedať
 • avatar
  Maria
  Školstvo 03. 02. 2013 13:26:05

  Dobry den,
  pracujem ako ucitelka MŠ. Stredoskolsky som plne kvalifikovana, ale mam problem ako mnoho dalsich, nakolko mam vytudovanu inu vysoku skolu, teda som v 9 PT s inym ako pozadovanym vysokoskolkym vzdelanim. Na urovni strednej skoly mozem zbierat kredity a vykonat atestaciu. Nasledne budem ako samostatny pedagogicky zamestnanec s I. atestaciu kde mi prinalezi opat ta ista platova trieda, teda 9 PT. (ta vykonana atestacia sa bude vztahovat k stredoskolskemu vzdelaniu-ku ktoremu patri 8 PT). V zakone 317/2009 sa pise, ze:
  (1) Pedagogický zamestnanec, ktorý získal vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, doplní si kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti
  a) pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku (ďalej len pedagogická spôsobilosť)
  Moj problem spociva v tom, ze u mna nie je mozne doplnit si ho tak, aby som bola plne vysokoskolsky kvalifikovana pre MŠ. Jedina moznost je ist znovu studovat bakalarsky stupen predskolskej pedagogiky.
  Pre tych, ktori si mozu doplnit vzdelanie je tu termin do 31.12.2013.
  Ako to bude s platovym zaradenim po tomto termine v mojom pripade-klesnem znovu do 8 PT ako so stredoskolskym vzdelanim? (Nestihnem do 31.12.2013 urobit 1. atestaciu viazucu sa k stredoskolskemu vzdelaniu na to, aby som mala opat 9 PT).
  Dakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   03. 02. 2013 15:31:08

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   Zo znenia otázky vyplýva, že pani učiteľka si nesprávne vykladá ustanovenie § 61 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa tohto ustanovenia zákona pedagogický zamestnanec, ktorý nesplnil kvalifikačný predpoklad podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona (doplňujúce pedagogické štúdium) podľa predpisov platných do 31.10.2009, doplní si ho najneskôr do 31.12.2013. Uvedené ustanovenie zákona sa teda vzťahuje na získanie pedagogickej spôsobilosti u tých pedagogických zamestnancov, ktorí štúdiom nezískali pedagogické vzdelanie a ktorí si pedagogickú spôsobilosť nedoplnili v lehote stanovenej právnym predpisom platným do 31.10.2009. Zákon týmto zamestnancom ustanovením § 61 ods. 3 predĺžil lehotu na získanie pedagogickej spôsobilosti do 31.12.2013.

   Vzhľadom na uvedené zostanete zaradená v 9. platovej triede, ako učiteľka materskej školy s iným ako požadovaným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, aj po 1.1.2014. Takéto zaradenie Vám bude prináležať aj ako učiteľke MŠ s požadovaným úplným stredným odborným vzdelaním po vykonaní prvej atestácie k úplnému strednému odbornému vzdelaniu a teda Vám bude prináležať zaradenie do kariérového stupňa učiteľ materskej školy s prvou atestáciou na úrovni úplného stredného odborného vzdelania.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


práca v lekárni

Odpovedať
 • avatar
  Lucia
  Zdravotníctvo 01. 02. 2013 21:50:59

  Prosím vás o odpoved na otázku: Môžem pracovať v lekárni napr.vydávať volnopredajné lieky, alebo asistovať pri vydávani liekov lekárnikovy? Mám SOU Farmaceutické s maturitou odbor Chemik-operátor .Vškole sme mali aj Farmakologiu. Dakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   03. 02. 2013 15:30:46

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR na Vašu otázku:

   Podľa § 25 ods. 1 až 3 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov humánne lieky možno vydávať len v nemocničných lekárňach, vo verejných lekárňach a v pobočkách verejných lekární.

   Vydávať humánne lieky je oprávnená fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore farmácia. Fyzická osoba, ktorá získala stredoškolské vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore farmaceutický laborant a má špecializáciu v špecializačnom odbore lekárenstvo, je oprávnená vydávať humánne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.

   Zdravotnícke pomôcky možno vydávať
   a) v nemocničných lekárňach, vo verejných lekárňach a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok; vydávať ich je oprávnená fyzická osoba uvedená v odseku 2 prvej vete a fyzická osoba, ktorá získala stredoškolské vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore farmaceutický laborant,
   b) vo výdajniach ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok; vydávať ich je oprávnená okrem fyzickej osoby uvedenej v písmene a) aj fyzická osoba, ktorá získala stredoškolské vzdelanie na strednej zdravotníckej škole s maturitou v študijnom odbore ortopedický technik,
   c) vo výdajniach audio-protetických zdravotníckych pomôcok; vydávať ich je oprávnená okrem fyzickej osoby uvedenej v písmene a) aj fyzická osoba, ktorá získala stredoškolské vzdelanie na strednej odbornej škole s maturitou v študijnom odbore slaboprúdová elektrotechnika alebo v odbore mechanik elektrotechnik,
   d) v očnej optike; vydávať ich je oprávnená fyzická osoba, ktorá získala stredoškolské vzdelanie na strednej zdravotníckej škole s maturitou v študijnom odbore očný optik alebo optometrista.

   S pozdravom
   Pavol Hudec

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie