Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

ucitel ZS - platova tarifa

Odpovedať
 • avatar
  andrea garajova
  Školstvo 02. 02. 2011 12:58:28

  Dobry den, tento rok ukoncim vysokoskolske vzdelanie s titulom BC. zameranie ucitelstvo - aprobacia: ANGLICKY JAZYK a LITERATURA - NAUKA K OBCIANSTVU. chcem sa spytat, ci budem moct byt opravnena ucit na ZS ak ano, tak do ktorej platovej tarify budem zaradena? ZA odpoved vopred dakujem ANdrea

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   03. 02. 2011 08:28:53

   Príjemný dobrý deň pani Garajová,

   Podľa § 7, ods. 2 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov požadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa prvého a druhého stupňa základnej školy je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

   Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z.z. následne ustanovuje kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

   Zaraďovanie učiteľov ZŠ, SŠ, JŠ a špeciálnej školy do kariérových stupňov a platových tried potom vychádza z tejto tabuľky – stupeň vzdelania, kariérový stupeň a platová trieda

   VŠ II. stupňa – nekvalifikovaný – 9

   VŠ II. stupňa – začínajúci – 9

   VŠ II. stupňa – samostatný – 10

   VŠ II. stupňa – s I. atestáciou – 11

   VŠ II. stupňa – s II. atestáciou – 12

   Vyhlášku č. 437/2009 Z.z. a zákon č. 317/2009 Z.z. si možno stiahnuť na tejto stránke:

   http://www.istp.sk/clanky/aktualne-pravne-predpisy-na-stiahnutie-29.php

   S pozdravom

   Pavol Hudec


Zaradenie do platovej triedy

Odpovedať
 • avatar
  Adriana Mitterová
  Školstvo 28. 01. 2011 20:33:59

  Vážená poradňa.Chcem vedieť ako mám byť správne zaradená do platovej triedy. Pracujem v detskom domove ako vychovávateľka 12 rokov. Mám ukončené VŠ II.st. pedagogika voľného času a absolvovala som dojročné špecializačno - kvalifikačné štúdium zamerané na pedagogiku mentálne postihnutých so zameraním na vychovávateľstvo na MPCv BB (r.2005).Toto všetko som absolvovala ešte pred novou vyhláškou.Za radu vopred ďakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   29. 01. 2011 16:43:51

   Príjemný dobrý deň pani Mitterová,

   Podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, spĺňate kvalifikačný predpoklad pre vychovávateľov (príloha č. 1, časť XIII, bod A, ods. 8). Absolvovaním špecializačného štúdia ste zároveň spôsobilá na prácu vychovávateľa v školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

   Zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov (v tomto prípade vychovávateľov) do platových tried v závislosti od získaného stupňa požadovaného vzdelania vychádza z tejto tabuľky – stupeň vzdelania, kariérový stupeň a platová trieda

   ÚSO – nekvalifikovaný – 7

   ÚSO – začínajúci – 7

   ÚSO – samostatný – 8

   ÚSO – s I. atestáciou – 9

   VŠ I. stupňa – nekvalifikovaný – 8

   VŠ I. stupňa – začínajúci – 8

   VŠ I. stupňa – samostatný – 9

   VŠ I. stupňa – s I. atestáciou – 10

   VŠ II. stupňa – nekvalifikovaný – 9

   VŠ II. stupňa – začínajúci – 9

   VŠ II. stupňa – samostatný – 10

   VŠ II. stupňa – s I. atestáciou – 11

   VŠ II. stupňa – s II. atestáciou – 12

   Podľa informácií, ktoré ste nám zaslali, by ste mali byť podľa môjho názoru zaradená v platovej triede 10.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


učiteľka MŠ

Odpovedať
 • avatar
  Alena Kolárová
  Školstvo 27. 01. 2011 21:01:40

  Dobrý deň, prosím Vás, môžem sa uchádzať o pozíciu učiteľky MŠ ak nemám pedagogické vzdelanie. Samozrejme, chcem si ho doplniť. Vzťahuje sa na mňa § 61 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pedagogický zamestnanec, ktorý nesplnil kvalifikačný predpoklad podľa § 8 ods. 1 písm. a) tohto zákona podľa doterajších predpisov, doplní si ho do 31. decembra 2013.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   29. 01. 2011 16:42:44

   Príjemný dobrý deň pani Kolárová,

   Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov a všetky súvisiace náležitosti upravuje zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   V § 6, ods. 1 tohto zákona sa píše: predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti sú:

   a) kvalifikačné predpoklady, ak tento zákon neustanovuje inak,

   b) bezúhonnosť,

   c) zdravotná spôsobilosť,

   d) ovládanie štátneho jazyka, ak tento zákon neustanovuje inak,

   e) poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo predmetu náboženská výchova.

   Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov upravuje vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Kvalifikačné predpoklady pre príslušný stupeň vzdelania pre učiteľa materskej školy sú uvedené v prílohe č. 1 v časti I.

   V § 8, ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. sa píše: pedagogický zamestnanec, ktorý získal vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, doplní si kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti

   a) pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku (ďalej len pedagogická spôsobilosť) alebo

   b) pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku a špeciálnej pedagogiky (ďalej len špeciálnopedagogická spôsobilosť), ak má vykonávať pedagogickú činnosť v triede, v škole alebo v školskom zariadení s výchovno-vzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo

   c) ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu.

   V § 60 (spoločné ustanovenia), ods. 2 tohto zákona sa píše: pedagogický zamestnanec je povinný začať vzdelávanie na získanie pedagogickej spôsobilosti podľa § 8 ods. 1 písm. a) najneskôr do dvoch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru pedagogického zamestnanca v príslušnom druhu a type školy alebo školského zariadenia a najneskôr do štyroch rokov pracovného pomeru je povinný ho ukončiť v súlade s § 8 ods. 2.

   V § 61 (prechodné ustanovenia), ods. 3 tohto zákona, ako ste spomenuli, sa píše: pedagogický zamestnanec, ktorý nesplnil kvalifikačný predpoklad podľa § 8 ods. 1 písm. a) podľa doterajších predpisov, doplní si ho do 31. decembra 2013. Podľa môjho názoru sa daný odsek vzťahuje aj na Vás.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


Platová trieda

Odpovedať
 • avatar
  Elena Novotná
  Školstvo 17. 01. 2011 14:26:42

  Dobrý deň, práve som si dorobila záverečnou skúškou a obhajobou záverečnej práce DPŠ s osvedčením pre učiteľov odborných predmetov, praktického vyučovania a odborného výcviku. Začala som ho navštevovať v septembri 2009. Mám ukončenú Ekonomickú univerzitu, fakultu Podnikového manažmentu s titulom Ing.. Už 8 rokov učím na strednej odbornej škole odborné ekonomické predmety. Doteraz som bola zaradená v platovej triede 10. Chcela by som sa Vás touto cestou spýtať, či by som mala teraz po ukončení štúdia patriť do vyššej, resp. ostať v tej istej platovej triede. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď, s pozdravom

  Ing. Elena Novotná

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   18. 01. 2011 08:29:46

   Príjemný dobrý deň pani Novotná,

   Kvalifikačné predpoklady pre učiteľa profesijných (odborných) predmetov na strednej škole sú uvedené v časti VIII. vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Podľa bodu A, odseku 4 spĺňate kvalifikačné predpoklady pre túto kategóriu pedagogických zamestnancov.

   Zaraďovanie učiteľov ZŠ, SŠ, JŠ a špeciálnej školy do kariérových stupňov a platových tried vychádza z tejto tabuľky – stupeň vzdelania, kariérový stupeň a platová trieda

   VŠ II. stupňa – nekvalifikovaný – 9

   VŠ II. stupňa – začínajúci – 9

   VŠ II. stupňa – samostatný – 10

   VŠ II. stupňa – s I. atestáciou – 11

   VŠ II. stupňa – s II. atestáciou – 12

   Podľa môjho názoru ste správne zaradená do platovej triedy 10.

   Pedagogický zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, ak vykonal

   a) prvú atestáciu pre príslušný stupeň požadovaného vzdelania a príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca, do ktorej je zaradený, alebo

   b) druhú atestáciu pre inú kategóriu ako tú, v ktorej je zaradený.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


Zaradenie do platovej triedy

Odpovedať
 • avatar
  miroslava adamyova
  Školstvo 13. 01. 2011 11:56:29

  Dobrý deň, chcela by som sa Vás spýtať do akej platovej triedy mám byť zaradená? Mám ukončenú VŠ II. stupňa, 6ročnú pedagog. prax, od septembra 2009 do januára 2011 som absolvovala DPŠ a ukončila obhajobou záverečnej práce a záverečnou skúškou. Ďakujem za odpoveď.Miroslava

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   13. 01. 2011 14:26:48

   Príjemný dobrý deň pani Adámyová,

   Na odpoveď by sme potrebovali vedieť podrobnejšie informácie. Aký študijný odbor, resp. študijný program ste absolvovali, pre akú kategóriu pedagogického zamestnanca podľa druhu a typu školy alebo školského zariadenia potrebujete určiť platovú triedu a aké doplňujúce pedagogické štúdium ste absolvovali.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


 • avatar
  lenka janikova
  Školstvo 06. 01. 2011 14:52:21

  Prajem pekný deň

  Chcela by som Vás požiadať o vysvetlenie ohľadom ďalšej práce práce vychovávateľky v detskom domove. Do DeD, do pracovného pomeru na pozíciu vychovávateľky nastúpila 1.7.2009. Mala ukončený I.st. vysok. vzdelania v odbore sociálna práca. V tomto roku, v máji 2011 ukončí II. st. vysok. vzdelania v odbore sociálna práca.

  Podľa § 60 zákona č. 317/2009 je pedagogický zamestnanec povinný začať vzdelávanie na získanie ped. spôsobilosti podľa § 8 písm. a) najneskôr do dvoch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru ped. zamestnanca. Dňa 30.6.2011 jej končí pracovná zmluva uzatvorená na dobu určitú( v roku 2010 jej bola predĺžená do roku 2011). Ako má zamestnávateľ ďalej postupovať? Môže tejto vychovávateľke predĺžiť pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, alebo má s ňou rozviazať pracovný pomer? V § 60, ods. 6 zákona č. 317/2009 sa hovorí, že nezískanie kvalifikačného predpokladu alebo stupňa vzdelania v lehotách podľa odsekov 2 a 3 sa považuje za nesplnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti. Ak by sa mohla zmluva predĺžiť, bola by takáto vychovávateľka zaradená do kariérového stupňa VŠ II. stupňa nekvalifikovaná?

  Za odpoveď vopred ďakujem.

  S pozdravom L. Janíková

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   08. 04. 2011 08:12:57

   Príjemný dobrý deň pani Janíková,

   Podľa § 61 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pedagogický zamestnanec, ktorý nesplnil kvalifikačný predpoklad podľa § 8 ods. 1 písm. a) tohto zákona podľa doterajších predpisov, doplní si ho do 31. decembra 2013.

   V zákone č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v § 2 ods. 6 píše: ak zamestnanec pri prijatí do pracovného pomeru nespĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom (v tomto prípade zákonom č. 317/2009 Z.z., resp. vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z.), je povinný splniť ho v čase ustanovenom v tomto osobitnom predpise, ak nie je ďalej ustanovené inak; ak v osobitnom predpise nie je ustanovený čas na splnenie osobitných kvalifikačných predpokladov, určí ich zamestnávateľ. Po tomto čase nemožno ich nesplnenie odpustiť.

   Ako ste spomenuli, podľa § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z.z. je pedagogický zamestnanec povinný začať vzdelávanie na získanie pedagogickej spôsobilosti podľa § 8 ods. 1 písm. a) tohto zákona najneskôr do dvoch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru pedagogického zamestnanca v príslušnom druhu a type školy alebo školského zariadenia a najneskôr do štyroch rokov pracovného pomeru je povinný ho ukončiť v súlade s § 8 ods. 2 tohto zákona.

   Podľa môjho názoru je možné pracovnú zmluvu predĺžiť za predpokladu, že budú splnené hore uvedené náležitosti do požadovaných termínov. Do doby ukončenia vzdelávania na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 317/2009 Z.z. je začínajúci pedagogický zamestnanec po ukončení adaptačného vzdelávania zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec.

   Treba ešte uviesť, že pri výkone práce vo verejnom záujme sa uplatňuje aj Zákonník práce a zamestnávateľ pri realizácii pracovnoprávnych vzťahov postupuje podľa neho s výnimkou tých ustanovení, ktorých vecný obsah je upravený v osobitných právnych predpisoch.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


Platové zaradenie - názor k stanovisku.

Odpovedať
 • avatar
  Milada Sedíleková
  Školstvo 30. 12. 2010 12:42:14

  Dobrý deň, pán Hudec.

  Ďakujem za odpoveď na môj dotaz, prajem Vám v novom roku veľa pevného zdravia a pohody.

  Odpoveď - stanovisko MPSVaR, ktorú ste mi poslali objasňuje podmienky zaradenia pracovníkov pri výkone práce v zmysle platných predpisov.

  Mne však ide o konkrétnu vec,ku ktorej v stanovisku z ministerstva nie ja ani jedna veta.

  Konkrétne mi ide o vysvetlenie, či je to možné,či sa nejedná o diskrimináciu?

  V detskom domove po transformácii na rod.bunky v jednej skupine pracuje a stará sa o deti napr. 8 zamestnancov v nepretžitej prevádzke. V pracovnej smene/napr. poobede, alebo v noci/ pracujú dve pracovníčky, vykonávajú tú istú prácu, jedna je zaradená v 6.platovej triede a druhá v 8.alebo 9. platovej triede len preto, že je učiteľa fyziky

  a ná titul Mgr. Poznamenávam, že sa jedná o starostlivosť o deti v DeD od narodenia do max.5 rokov.

  Potom hrubý príjem jednej pracovníčky je mesačne cca 600 eur a tej druhuj cca 900 eur, navyše ešte ako učiteľka má 8 týždňov dovolenky!

  Myslíte si, že je to správne,asi nie, nejedná sa tu o diskrimináciu pracovníkov v zmysle ZP?

  Pán Hudec, chcem Vás ešte raz veľmi pekne požiadať o stanovisko, prípadne tento podnet priamo poslat MPSVaR nech sa konkrétne oni vyjadria, veď DeD patria pod ich rezort/ÚPSVaR/!

  Prajem pekný deň. Ďakujem.

  S pozdravom M.Sedíleková.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   04. 01. 2011 11:51:59

   Príjemný dobrý deň pani Sedíleková,

   Súhlasím sa Vami pani Sedíleková a nepovažujem za správne, keď dvaja ľudia, vykonávajúci rovnakú prácu, majú rozdielnu mzdu. Ja by som Vám odporučil kontaktovať listom Odbor pre komunikáciu a styk s verejnosťou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý zabezpečuje vybavovanie podaní občanov v rámci styku s verejnosťou. Oni by Vám mali do 30 dní poslať odpoveď a ich stanovisko by malo byť záväzné aj pre Vášho zamestnávateľa.

   Kontaktné údaje:

   Mgr. Bibiana Šarišská , riaditeľka odboru

   tel. (sekretariát): 02/2046 1815

   e-mail: okv@employment.gov.sk (podania nie podľa zákona č. 211/2000 Z.z., stanoviská a pod.)

   Špitálska 4, 6, 8

   816 43 Bratislava

   S pozdravom

   Pavol Hudec


vychovavatelka

Odpovedať
 • avatar
  Jana Adamekova
  Školstvo 18. 12. 2010 07:00:25

  Dobry den,

  Mam ukončene magisterske vzdelanie odboru vychovavatelka pre deti a mladez. Pracujem vsak v materskej skole ako ucitelka.Chcela by som sa opytat ake ďalšie vzdelanie je potrebne si dopniť aby som bola kvalifikovanym pracovnikom. Dakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   19. 12. 2010 13:27:22

   Príjemný dobrý deň pani Adameková,

   Kvalifikačné predpoklady učiteľa materskej školy upravuje vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Kvalifikačné predpoklady pre učiteľa materskej školy sú uvedené v časti I. tejto vyhlášky. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov podľa druhu a typu školy alebo školského zariadenia sú ustanovené na základe zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Oba spomínané právne predpisy si môžete prezrieť prostredníctvom domovskej stránky ISTP (sekcia Poradenstvo – časť Aktuálne právne predpisy na stiahnutie - http://www.istp.sk/clanky/aktualne-pravne-predpisy-na-stiahnutie-29.php).

   Časť I. Učiteľ materskej školy

   A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

   1. v učiteľskom študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika

   2. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy

   3. v študijnom odbore pedagogika, špecializácia školská alebo predškolská pedagogika bez doplňujúceho pedagogického štúdia

   4. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom pedagogika - psychológia a jednoročné špecializačné inovačné štúdium v odbore predškolská pedagogika

   5. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy II. cyklu, aprobačné predmety pedagogika - psychológia alebo pedagogika a špecializačné štúdium v odbore predškolská pedagogika

   6. v študijnom odbore učiteľstvo pre špeciálne materské školy

   7. v študijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených

   8. v študijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika sluchovo postihnutých

   9. v študijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika zrakovo postihnutých

   10. v študijnom odbore predškolská pedagogika a učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy

   11. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy alebo v študijnom odbore pedagogická škola na strednej pedagogickej škole alebo na pedagogickej a sociálnej akadémii, alebo na pedagogickej a kultúrnej akadémii v kombinácii s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy

   B. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

   1. v učiteľskom študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika

   2. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a bakalársky študijný program v odbore tvorivá dramatika

   D. Úplné stredné odborné vzdelanie

   1. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy

   2. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy v kombinácii s iným odborom vzdelávania

   3. v študijnom odbore pedagogická škola

   4. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

   5. záverečná skúška na pedagogickej škole pre vzdelanie učiteliek materských škôl s doložkou o odbornej spôsobilosti po ročnej riadenej praxi

   6. maturitná skúška z 1-ročného nadstavbového štúdia pre materské školy

   7. záverečná skúška na pedagogickom gymnáziu pre učiteľky materských škôl

   8. v študijnom odbore vychovávateľstvo a doplnková maturitná skúška v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy alebo úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore vychovávateľstvo a najmenej desať rokov pedagogickej činnosti v materskej škole alebo v špeciálnej materskej škole

   9. 2-ročný ústav pre učiteľky materských škôl alebo externé štúdium na tejto škole ukončené skúškou spôsobilosti

   10. skúška spôsobilosti pre materské školy

   11. maturitná skúška na strednej škole doplnená pomaturitným kvalifikačným štúdiom študijného odboru učiteľstvo pre materské školy alebo pedagogická škola, alebo učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

   12. úplné stredné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium predškolskej pedagogiky

   13. na jazykovú prípravu v cudzom jazyku v materských školách vzdelanie uvedené v písmenách A, B a D a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo do 31. decembra 2013 aj vykonanie maturitnej skúšky z príslušného cudzieho jazyka

   14. len na vyučovanie náboženskej výchovy a náboženstva vzdelanie uvedené v písmenách A, B a D a v tých študijných programoch, v ktorých nie je súčasťou študijného programu náboženská výchova a náboženstvo, absolvovanie kvalifikačného vzdelávania pedagogika náboženskej výchovy a náboženstva alebo absolvovanie špecializačného kvalifikačného štúdia pedagogika náboženskej výchovy a náboženstva v metodicko-pedagogickom centre ukončeného do 31. augusta 2010 alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľských študijných programoch s aprobačným predmetom náboženstvo alebo náboženská výchova; okrem uvedeného požadovaného vzdelania sa na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova vyžaduje aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti.

   V prípade ďalších otázok nás neváhajte opäť kontaktovať.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


kam dalej?

Odpovedať
 • avatar
  Sandra Bodnárová
  Školstvo 11. 12. 2010 17:12:43

  Dobry den!

  Som studentkou 4. rocnika strednej zdravotnickej skoly.Chcela by som sa opytat,ze kam dalej ked chcem byt ucitelkou odbornych predmetou na zdravotnej skole?Chcela by som ist na VŠ Bc. osetrovatelstvo aby som mohla pracovat aj ako zdravotna sestra. Za odpoved Vam dakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   13. 12. 2010 08:18:07

   Príjemný dobrý deň slečna Bodnárová,

   Kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov stanovuje vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Kvalifikačné predpoklady pre učiteľa profesijných (odborných) predmetov strednej školy sú uvedené v časti VIII. tejto vyhlášky. Je potrebné mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Na vyučovanie odborných zdravotníckych predmetov je potrebné absolvovať niektorý z nasledovných odborov a splniť nasledovné požiadavky:

   15. len na vyučovanie odborných zdravotníckych predmetov - študijný odbor všeobecné lekárstvo, doplňujúce pedagogické štúdium a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej dvojročná odborná prax

   16. len na vyučovanie odborných zdravotníckych predmetov - študijný odbor ošetrovateľstvo (starostlivosť o chorých) v kombinácii s pedagogikou alebo so psychológiou alebo učiteľstvo odborných predmetov pre stredné zdravotnícke školy a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej dvojročná odborná prax

   17. len na vyučovanie odborných zdravotníckych predmetov - študijný odbor ošetrovateľstvo, doplňujúce pedagogické štúdium a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej dvojročná odborná prax

   18. len na vyučovanie odborných zdravotníckych predmetov - študijný odbor fyzioterapia alebo ošetrovateľstvo a rehabilitácia s predchádzajúcim vzdelaním získaným na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore rehabilitačný pracovník alebo rehabilitačný asistent, doplňujúce pedagogické štúdium a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej dvojročná odborná prax

   19. len na vyučovanie odborných zdravotníckych predmetov - študijný odbor laboratórne vyšetrovacie metódy, alebo prírodovedného smeru (analytická chémia, chémia, chémia v kombinácii) na prírodovedeckej fakulte, doplňujúce pedagogické štúdium a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej dvojročná odborná prax

   20. len na vyučovanie odborných zdravotníckych predmetov - študijný odbor pedagogika s predchádzajúcim skončením príslušného študijného odboru na strednej zdravotníckej škole a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej dvojročná odborná prax

   55. pedagogický zamestnanec na strednej zdravotníckej škole, ktorý neabsolvoval doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti pre vyučovanie odborných predmetov pre stredné zdravotnícke školy na Pedagogickej fakulte v Bratislave, si doplní skúšku z didaktiky odborných zdravotníckych predmetov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave najneskôr v lehote podľa § 61 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   Dúfam, že Vám uvedené informácie aspoň trošku pomohli.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


Dotaz.

Odpovedať
 • avatar
  Milada Sedíleková
  Školstvo 06. 12. 2010 16:21:31

  Dobrý deň, pán Hudec.

  Prepáčte, že Vám píšem, chcem sa len informovať,či máte niečo nové v prípade môjho dotazu zo dňa 7.11.201O.

  Prajem pekný deň.

  S pozdravom Milada Sedíleková

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   21. 12. 2010 11:05:20

   Príjemný dobrý deň pani Sedíleková,

   Posielam stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k Vášmu dotazu. Ospravedlňujem sa za mierne oneskorenie a prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný štart do nového roka.

   Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o odmeňovaní) zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve (pracovnej náplne), a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.

   Pri zaradení zamestnanca do platovej triedy sa neprihliada na dosiahnutý vyšší stupeň vzdelania alebo iný druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ako je stupeň vzdelania alebo druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ktoré sú v katalógu alebo v osobitnom predpise ustanovené pre ním vykonávanú najnáročnejšiu pracovnú činnosť (§ 5 ods. 11 zákona o odmeňovaní). S účinnosťou od 1. novembra 2009 však toto neplatí pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorí sú v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaradení do platovej triedy podľa dosiahnutého vzdelania a kariérového stupňa. Do tejto kategórie zamestnancov patria aj vychovávatelia.

   Na určenie najnáročnejšej pracovnej činnosti zamestnanca, ktorý je odmeňovaný podľa zákona o odmeňovaní, sa uplatňuje nariadenie vlády č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády“). V katalógoch, ktoré sú v prílohe č. 1 a 2 k nariadeniu vlády, sú zaradené pracovné činnosti v hierarchii podľa náročnosti pracovných činností v členení podľa rezortov, odvetví alebo skupiny odvetví. Pracovné činnosti, ktoré sa vykonávajú v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení sú uvedené v časti 15. „Práca a sociálne veci“.

   Nakoľko znenie pracovnej činnosti uvedenej v katalógu je kompaktné, pri zaraďovaní zamestnanca do platovej triedy nie je možné zo znenia pracovnej činnosti vyberať len niektorú časť. Slovo „zabezpečovanie“ sa v katalógu uplatňuje vo význame „postarať sa o uskutočnenie niečoho, vopred niečo obstarať, zaistiť, prípadne urobiť opatrenia na dosiahnutie alebo dodržanie niečoho“. Naproti tomu pod slovom „vykonávanie“ alebo „výkon“, sa rozumie uskutočnenie nejakej pracovnej činnosti.

   V katalógu sú uvedené pracovné činnosti, nie povolanie, funkcia alebo pracovná pozícia. Zamestnávateľ môže zamestnancom v pracovnej náplni určiť vykonávanie viacerých pracovných činností rovnakej alebo rozdielnej náročnosti. Na zaradenie do platovej triedy je rozhodujúca najnáročnejšia pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať.

   V prípade, ak majú zamestnankyne rovnakú pracovnú náplň, vykonávajú práce rovnakej náročnosti, majú byť podľa nášho názoru zaradené v rovnakej platovej triede bez ohľadu na dosiahnuté vzdelanie. K pracovným činnostiam, ktoré uvádza pisateľka (cit.: varíme, perieme, žehlíme, nakupujeme, upratujeme, chodíme na lekárske vyšetrenia atď.) poznamenávame, že tieto pracovné činnosti náročnosťou zodpovedajú prevažne druhej až štvrtej platovej triede. Vo vymenovaných pracovných činnostiach má osobitné postavenie činnosť „poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti“.

   V súlade s osobitnými predpismi (zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov) sa rozlišujú zariadenia, ktoré „poskytujú zdravotnú starostlivosť“ a ktoré „zabezpečujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti“. Niektoré zariadenia preto neposkytujú, ale iba zabezpečujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

   Pracovné činnosti z oblasti „zdravotnej starostlivosti“ v hierarchii podľa náročnosti a ustanovených kvalifikačných predpokladov sú uvedené v prílohe č. 1 k nariadeniu vlády v 5. až 9. platovej triede. Kvalifikačným predpokladom pre vykonávanie pracovných činností je vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ktorým je pre zdravotníckych pracovníkov špecializácia, ustanovená nariadením vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania (do 31. augusta 2010 nariadením vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov).

   V katalógu je v 5. platovej triede pracovná činnosť, vykonávaná zdravotníckym asistentom s úplným stredným vzdelaním, a v 6. platovej triede pracovná činnosť, vykonávaná sestrou s úplným stredným vzdelaním. Osobitne sú v katalógu ustanovené pracovné činnosti sestier, ktoré „zabezpečujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti“ (7. a 8. platová trieda) a ktoré „poskytujú zdravotnú starostlivosť“ (8. a 9. platová trieda). Tieto pracovné činnosti môže vykonávať zdravotná sestra s vyšším odborným vzdelaním a s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa a s osobitným kvalifikačným predpokladom (špecializácia alebo certifikácia).

   Podotýkame, že výnimky zo stupňa vzdelania, ktoré boli poskytnuté zdravotníckym pracovníkom podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 158/2002 Z.z., ktorým sa dopĺňalo nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánov v znení neskorších predpisov zostávajú zachované (výnimka z plnenia vyššieho odborného vzdelania). Konkrétne kvalifikačné predpoklady, ktoré podľa náročnosti vykonávaných pracovných činností musí spĺňať zdravotnícky pracovník, sú uvedené v prílohe č. 1 nariadenia vlády.

   Pre úplnosť dopĺňame, že zdravotníckym pracovníkom (vrátane zdravotných sestier) sa poskytuje tarifný plat podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov, ktorá je v prílohe č. 5 k zákonu o odmeňovaní.

   S pozdravom

   Pavol Hudec

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie