Správca ISTP: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Partneri
:
Asociácia výchovných poradcov
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Centrum vedecko-technických informácií SR
Konfederácia odborových zväzov SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Republiková únia zamestnávateľov
Slovenská zdravotnícka univerzita
Štatistický úrad SR
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Úrad verejného zdravotníctva SR
úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Združenie miest a obcí Slovenska
 
Spolupracujúce inštitúcie:
Asociácia dôchodkových správcovských spoločností
Asociácia personálnych agentúr Slovenska
Asociácia poskytovateľov služieb zamestnanosti
Asociácia vodárenských spoločností
CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum (dobrovolnictvo.sk)
ČESMAD Slovakia
Education, s.r.o.
Energeticko-chemický odborový zväz
Euroguidance centrum Slovenskej Republiky
Európska polygrafická asociácia
Flexipraca.sk
Integrovaný odborový zväz
IT Asociácia Slovenska
Navigácia v povolaní, s.r.o.
Odborové združenie železničiarov
Odborový zväz drevo, lesy, voda
Odborový zväz KOVO
Odborový zväz potravinárov SR
Odborový zväz pôšt a logistiky
Odborový zväz pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR
Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu
Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva ČSOB/SLSP
Odborový zväz pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku
Odborový zväz Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Banská Bystrica
Ponuka práce pre zváračov (argón, elektróda, kombinácia), potrubárov, zámočníkov v Mochovciach
Potravinárska komora Slovenska
Presbium – ponuky práce
Slovenská asociácia poisťovní
Slovenská banková asociácia
Slovenská banská komora
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Slovenský odborový zväz pracovníkov polygrafie
Slovenský odborový zväz sklárskeho priemyslu
Slovenský zväz spracovateľov mäsa
Slovenský zväz výrobcov tepla
Slovenský živnostenský zväz
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Združenie automobilového priemyslu Slovenskej republiky
Združenie podnikateľov Slovenska
Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku
Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR
Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR
Zväz obchodu a cestovného ruchu SR
Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR
Zväz sklárskeho priemyslu SR
Zväz spracovateľov dreva SR
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Zväz strojárskeho priemyslu SR
Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska
Zoznam s.r.o. (Kariera.sk)