Zdravotníctvo

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Algeziológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa na interdisciplinárnom princípe zaoberá komplexnou prevenciou, diagnostikou, liečbou tých bolestivých syndrómov,...

Anestéziológ a intenzivista vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním anestetickej, resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti kriticky chorým, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva...

Cievny chirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou a chirurgickou liečbou vrodených aj získaných chorôb a poranení cievneho a lymfatického systému bez rozdielu veku a...

Čeľustný ortopéd vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, profylaxiou a terapiou anomálneho postavenia zubov, čeľustí a medzičeľustných vzťahov.

Dermatovenerológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, určovaním prognózy, konziliárnou,...

Detský chirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou a chirurgickou liečbou vrodených chýb všetkých telových systémov, chirurgickou liečbou získaných...

Detský psychiater vykonáva špecializované pracovné činnosti v oblasti prevencie, diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky, liečby, dispenzarizácie, konziliárnej a posudkovej činnosti vrátane výskumu duševných...

Dopravný psychológ posudzuje psychickú spôsobilosť na výkon práce, poskytuje psychologickú starostlivosť a personálne poradenstvo pri výbere zamestnancov na výkon práce. Uplatňuje poznatky a postupy psychológie v...

Endokrinológ vykonáva špecializované pracovné činnosti v oblasti prevencie, diagnostiky, liečby, dispenzarizácie, určovania prognózy, konziliárnej, posudkovej činnosti, vrátane výskumu pri ochoreniach endokrinného...

Epidemiológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa štúdiom výskytu, frekvencie a rozloženie chorôb a so zdravím súvisiacich stavov, ako aj ich determinantov v definovaných...

Farmaceut bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti v oblasti hromadnej prípravy liekov, výroby a kontroly liekov v laboratóriách na ich kontrolu, správneho uchovávania...

Farmaceut špecialista v lekárenstve vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním lekárenskej starostlivosti, ktorá zahŕňa zabezpečovanie a výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a...

Farmaceut špecialista vo farmaceutickej kontrole vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa problematikou komplexného prístupu k tvorbe, sledovaniu a kontrole kvality liekov, liečiv, pomocných látok,...

Farmaceut špecialista vo farmaceutickej technológii vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa formuláciou, výrobou a zabezpečením kvality liekov. Študuje podmienky, za ktorých sa liečivá a...

Fyziater a balneológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti využíva prostriedky svojich odborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov s...

Fyzioterapeut špecialista fyzioterapie porúch psychomotorického vývoja vykonáva špecializované fyzioterapeutické činnosti a zaoberá sa včasnou fyzioterapeutickou diagnostikou a terapiou porúch psychomotorického...

Fyzioterapeut špecialista v športe a telovýchove vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou porúch pohybového systému a aplikáciou metód fyzioterapie na organizmus...

Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa fyzioterapeutickou prevenciou, diagnostikou a kinezioterapiou...

Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii porúch centrálneho nervového systému vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa fyzioterapeutickou prevenciou, diagnostikou a terapiou porúch centrálneho...

Gastroenterológ vykonáva špecializované pracovné činnosti v prevencii, diagnostike, liečbe, dispenzarizácii chorôb tráviaceho traktu, pečene, žlčového systému a pankreasu. Súčasťou zdravotnej starostlivosti je aj...

Gastroenterologický chirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa komplexnou diagnostikou a chirurgickými liečebnými postupmi pri chorobách tráviaceho traktu (chirurgia pažeráka, žalúdka,...

Genetik vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti aplikuje poznatky z humánnej genetiky a biológie do klinickej praxe a v jej rámci sa zaoberá prevenciou a liečebnou starostlivosťou o pacientov a...

Geriater vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá dispenzarizáciou, prevenciou, diagnostikou, liečbou a rehabilitáciou seniorov, osôb vo veku nad 65 rokov, s cieľom zachovania...

Gynekológ a pôrodník vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou a dispenzarizáciou chorôb ženských pohlavných orgánov a...

Hematológ a transfúziológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, ktoré pozostávajú z dvoch navzájom súvisiacich vedných disciplín: z hematológie a transfúziológie....

Hrudníkový chirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa chirurgickou liečbou ochorení hrudnej steny, pleury (pohrudnice), pľúc, trachey a bronchov (priedušnice a priedušiek), mediastína...

Hygienik lekár vykonáva špecializované lekárske činnosti a zameriava sa na telesné, duševné a environmentálne aspekty zdravia populácie, na ochranu a zlepšovanie zdravia ľudí prostredníctvom výskumu...

Chirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti v prevencii, diagnostike, v diferenciálnej diagnostike a chirurgickej liečbe v ambulantnej, jednodňovej chirurgii a na lôžkových chirurgických pracoviskách.

Imunoalergológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a využíva poznatky všeobecnej imunológie a alergológie v liečebnej a preventívnej starostlivosti. Zaoberá sa objasňovaním etiopatogenézy...

Infektológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, prognózou, konziliárnou a posudkovou činnosťou pri infekčných chorobách.

Internista vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, vyhľadávaním, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou, dispenzarizáciou, posudkovou činnosťou a...

Kardiochirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zabezpečuje preventívnu, diagnostickú a vysoko špecializovanú chirurgickú liečbu vrodených a získaných chorôb srdca a veľkých ciev.

Kardiológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, posudzovaním a výskumom chorôb srdcovo-cievneho systému.

Klinický logopéd vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci komplexnej zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, terapiou a posudkovou činnosťou narušenej komunikačnej schopnosti a porúch...

Klinický onkológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou a diferenciálnou diagnostikou zhubných nádorov (solídnych nádorov, leukémií a lymfómov), ich...

Klinický psychológ vykonáva špecializované pracovné činnosti vrátane konzultačnej, výskumnej, vzdelávacej alebo výchovnej činnosti v zdravotníctve. Zameriava sa na psychologickú prevenciu, diagnostiku, terapiu,...

Laboratórny diagnostik bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti a zaoberá sa zavádzaním, realizáciou, kontrolou a validáciou procesov poskytovania zdravotnej starostlivosti v klinickom laboratóriu...

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v hematológii a transfúziológii vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa epidemiológiou, laboratórnou diagnostikou a...

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej biochémii vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa biochemickými analýzami telesných tekutín, buniek,...

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej genetike vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa laboratórnymi analýzami na bunkovej, biochemickej a DNA úrovni za...

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej imunológii a alergológii vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa analýzou biologického materiálu človeka...

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej mikrobiológii vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa laboratórnou diagnostikou ochorení mikrobiálnej...

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v patológii a súdnom lekárstve vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa aplikáciou, interpretáciou a...

Lekár bez špecializácie samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti a realizuje liečebno-preventívnu starostlivosť na odborných pracoviskách, ktorá zodpovedá rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

Lekár klinickej biochémie vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa biochemickými analýzami telesných tekutín, buniek, tkanív a interpretáciou získaných výsledkov v...

Lekár klinickej farmakológie vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa aplikáciou poznatkov experimentálnej farmakológie v klinických odboroch s cieľom študovať a objektívnymi metódami...

Lekár klinickej mikrobiológie vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa etiopatogenézou a laboratórnou diagnostikou chorôb mikrobiálnej etiológie, ako aj monitorovaním priebehu a terapie...

Lekár pracovného lekárstva vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa vplyvmi práce a pracovných podmienok na zdravotný stav pracovníkov. Zameriava sa na prevenciu, diagnostiku, liečbu a posudzovanie...

Lekár tropickej medicíny vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, posudkovou činnosťou,...

Lekár urgentnej medicíny vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním neodkladnej - urgentnej zdravotnej starostlivosti osobám pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje...

Liečebný pedagóg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním liečebnopedagogickej prevencie, diagnostiky, liečebnej výchovy, poradenstva pre deti, dospelých a seniorov.

Logopéd bez špecializácie vykonáva odborné činnosti súvisiace s diagnostikovaním, analýzou a terapiou narušenej komunikačnej schopnosti u detí a dospelých. V rámci komplexnej starostlivosti poskytuje...

Maxilofaciálny chirurg zubný lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá chorobami a úrazovou chirurgiou ústnej, čeľustnej a tvárovej oblasti s...

Nefrológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, prognózou, konziliárnou a posudkovou činnosťou a výskumom pri chorobách...

Neurochirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa komplexnou diagnostikou a chirurgickým liečením ochorení nervovej sústavy vrátane podporných štruktúr (lebka, chrbtica), ako aj...

Neurológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou a výskumom ochorení nervového systému (s výnimkou tých, ktoré v dôsledku prevažujúcich...

Oftalmológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou, posudzovaním a výskumom chorôb oka a jeho prídavných orgánov ako aj celkovými...

Ortopéd vykonáva špecializované pracovné činnosti v prevencii, diagnostike, liečbe, posudzovaní a výskume ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva vo všetkých vekových kategóriách.

Otorinolaryngológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou a posudkovou činnosťou chorôb ucha, dýchacích orgánov, hltana, zmyslových orgánov...

Patológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa etiopatogenetickou a morfologicko-funkčnou diagnostikou chorôb počas života človeka a smrti, a to zhodnotením výsledkov laboratórneho vyšetrenia...

Pediater intenzívnej medicíny vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti o kriticky choré detí, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva...

Pediater urgentnej medicíny vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa, poskytovaním neodkladnej - urgentnej zdravotnej starostlivosti deťom a dorastu, t. j. od narodenia do dovŕšenia 18 rokov a 364 dní života, pri...

Pediatrický anestéziológ vykonáva špecializované lekárske činnosti a v rámci liečebno-preventívnej starostlivosti poskytuje anestéziologickú starostlivosť deťom od narodenia do veku 18 rokov a zabezpečuje...

Pediatrický endokrinológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, liečbou, prevenciou, posudkovou činnosťou a výskumom ochorení žliaz s vnútornou...

Pediatrický gastroenterológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, liečbou, posudkovou činnosťou a výskumom fyziologických a patologických stavov...

Pediatrický gynekológ vykonáva špecializované pracovné činnosti v oblasti prevencie, diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky, liečby, dispenzarizácie, konziliárnej a posudkovej činnosti vrátane výskumu...

Pediatrický hematológ a onkológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, liečbou, prevenciou, posudkovou činnosťou a výskumom chorôb krvotvorby a...

Pediatrický kardiológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou a posudzovaním chorôb srdcovo-cievneho systému rastúceho...

Pediatrický nefrológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, liečbou, prevenciou, posudkovou činnosťou a výskumom ochorení obličiek a močových ciest u...

Pediatrický neurológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa vývojom centrálneho a periférneho nervového systému a svalov a prevenciou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, posudkovou...

Pediatrický oftalmológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, posudkovou činnosťou a výskumom ochorení kompletného zrakového aparátu u...

Pediatrický ortopéd sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, vzdelávaním, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva v detskom a adolescentnom veku.

Plastický chirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa rekonštrukciou defektov kože a podkožia po úrazoch, chirurgických výkonoch, popáleninách. Zaoberá sa aj korekciou vrodených...

Pneumoftizeológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa komplexnou problematikou tuberkulózy, netuberkulóznych chorôb dýchacieho ústrojenstva a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka.

Poradenský psychológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, vrátane konzultačnej, výskumnej, vzdelávacej alebo výchovnej činnosti v zdravotníctve. Vykonáva odborné činnosti týkajúce sa...

Posudkový lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti a na základe komplexného poznania zdravotného stavu a poznatkov o pracovných schopnostiach a možnostiach, skúma a hodnotí schopnosť zdravej a chorej osoby...

Posudkový lekár obce posudzuje zdravotný stav na účel odkázanosti občanov na sociálnu službu v kompetencii obce.

Posudkový lekár samosprávneho kraja posudzuje zdravotný stav na účel odkázanosti občanov na sociálnu službu.

Pracovný psychológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, vrátane konzultačnej, výskumnej, vzdelávacej alebo výchovnej činnosti v zdravotníctve. Zameriava sa na psychologickú prevenciu, diagnostiku, terapiu,...

Psychiater vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, prognózou, konziliárnou a posudkovou činnosťou a výskumom duševných...

Psychológ bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii a poradenstve súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a vystavuje odborné posudky.

Psychológ hasičského a záchranného zboru vykonáva špecializované odborné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii, poradenstve a vystavuje odborné posudky v psychologickej činnosti a starostlivosti v hasičskej a...

Psychológ Policajného zboru vykonáva špecializované odborné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii, poradenstve a vystavuje odborné posudky (ako súčasť komplexnej psychologickej starostlivosti v rezorte Ministerstva...

Psychológ zboru justičnej a väzenskej stráže vykonáva špecializované odborné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii, poradenstve a vystavuje odborné posudky v penitenciárnej starostlivosti a v komplexnej...

Psychoterapeut vykonáva špecifické psychoterapeutické postupy a špecializované pracovné činnosti v psychoterapii aplikovaním rôznych foriem individuálnej, skupinovej a komunitnej terapie, psychologickej intervencie a...

Rádiológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v liečebno-preventívnej starostlivosti sa zaoberá vyšetrovaním chorobných stavov pomocou zobrazenia röntgenovými lúčmi alebo iným...

Reumatológ vykonáva špecializované pracovné činnosti v oblasti prevencie, diagnostiky, liečby, dispenzarizácie, posudzovania, poradenstva a výskumu reumatických chorôb. Zaoberá sa chorobami spojiva, kostí, kĺbov,...

Revízny lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti a zabezpečuje revíznu činnosť v oblasti všeobecnej ambulantnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti, spoločných...

Revízny stomatológ sa zaoberá kontrolou a revíziou výkazov o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s jej poskytovaním (interné revízie), alebo kontrolou a revíziou zdravotnej...

Riadiaci zdravotnícky pracovník - laboratórny diagnostik vykonáva špecializované manažérske činnosti - riadi, koordinuje a kontroluje prácu laboratórnych diagnostikov a zabezpečuje spoluprácu laboratória s...

Riadiaci zdravotnícky pracovník - lekár organizuje a riadi činnosť ostatných podriadených lekárov špecialistov a sekundárnych lekárov (t.j. lekárov bez špecializácie) a samostatne vykonáva...

Riadiaci zdravotnícky pracovník - psychológ vykonáva špecializované manažérske činnosti v zdravotníckom zariadení a zameriava sa na formulovanie a koordinovanie priorít štátnej zdravotnej politiky a uplatňovanie...

Riadiaci zdravotnícky pracovník - sestra vykonáva špecializované manažérske činnosti, organizuje, plánuje, koordinuje a kontroluje ošetrovateľskú starostlivosť v rámci oddelenia alebo zdravotníckeho...

Riadiaci zdravotnícky pracovník – verejný zdravotník (hygienik) vykonáva špecializované manažérske činnosti vo verejnom zdravotníctve a zameriava sa na formulovanie a koordinovanie priorít štátnej zdravotnej...

Riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky laborant vykonáva špecializované manažérske činnosti, riadi, koordinuje a kontroluje prácu zdravotníckych laborantov a zabezpečuje spoluprácu laboratória s...

Sestra špecialistka v revíznom ošetrovateľstve vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa dohľadom nad poskytovanou zdravotnou starostlivosťou - ústavnou, ambulantnou, domácou ošetrovateľskou...

Súdny lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa zisťovaním a posudzovaním účinkov násilia na ľudský organizmus u živých i zomretých osôb, zisťovaním príčin...

Školský psychológ vykonáva odborné činnosti zamerané na psychologickú prevenciu, diagnostiku, liečebno-výchovnú, psychoterapeutickú, individuálne orientovanú starostlivosť o deti a mládež. Vystavuje...

Traumatológ vykonáva špecializované pracovné činnosti v prevencii, diagnostike, liečbe, posudzovaní a výskume úrazov a poúrazových stavov, ktoré zahŕňajú hlavne komplexné diagnostické a...

Urológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou a výskumom chirurgických ochorení, vrodených malformácií a úrazov obličiek a...

Verejný zdravotník špecialista v epidemiológii vykonáva špecializované pracovné činnosti na úseku infekčných a hromadne sa vyskytujúcich ochorení, pri riešení a plnení programov...

Verejný zdravotník špecialista v hygiene detí a mládeže vykonáva špecializované pracovné činnosti, ktoré sú zamerané na rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie prostredníctvom...

Verejný zdravotník špecialista v hygiene životného prostredia a zdravia sa zaoberá vplyvom komplexu vlastností životného prostredia a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca. Získané informácie...

Verejný zdravotník špecialista v oblasti zdravia pri práci vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa podporou a uchovaním čo najvyššieho stupňa fyzickej, mentálnej a sociálnej pohody...

Verejný zdravotník špecialista v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa sledovaním a usmerňovaním radiačnej záťaže obyvateľov prírodnou...

Verejný zdravotník špecialista vo výchove k zdraviu vykonáva špecializované pacovné činnosti a zaoberá sa výchovou k zdraviu formou rozširovania a formovania vedomostí, postojov a návykov obyvateľov...

Vojenský psychológ vykonáva špecializované odborné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii, poradenstve a vystavuje odborné posudky pre rezort ministerstva obrany v zmysle platných noriem a smerníc.

Všeobecný lekár pre deti a dorast (pediater) vykonáva špecializované pracovné činnosti v prevencii, diagnostike, liečbe, dispenzarizácii, určovaní prognózy, konziliárnej, posudkovej činnosti a výskume v problematike starostlivosti o zdravé a choré dieťa od narodenia do 18. roku a...

Všeobecný lekár pre dospelých vykonáva špecializované pracovné činnosti a poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť dospelým jedincom.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Ambulantná sestra vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania, ako aj pri riadení a poskytovaní...

Dentálny hygienik vykonáva odborné pracovné činnosti v preventívnej, liečebnej a edukačnej starostlivosti o osoby všetkých populačných skupín v oblasti orálneho zdravia. Na základe stomato-dentálno-hygienickej...

Fyzioterapeut bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti vo fyzioterapii zamerané najmä na funkčnú diagnostikou lokomočného systému, stavbu fyzioterapeutických programov a aplikáciu...

Fyzioterapeut špecialista psychosomatických a civilizačných ochorení vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa fyzioterapeutickou prevenciou, diagnostikou a terapiou pri kardiovaskulárnych, onkologických...

Fyzioterapeut špecialista respiračných ochorení vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa fyzioterapeutickou prevenciou, diagnostikou a terapiou ochorení dýchacieho systému a funkčne súvisiacich...

Fyzioterapeut špecialista v ergonomike a rehabilitačnom inžinierstve vykonáva špecializované fyzioterapeutické činnosti a zaoberá sa využitím fyzioterapie v ergonomike - v optimalizovaní vzťahov medzi človekom a ďalšími...

Fyzioterapeut špecialista v ergoterapii vykonáva špecializované ergoterapeutické činnosti zamerané na prevenciu, základnú ergodiagnostiku a liečbu zamestnávaním pri sekundárnych zmenách súvisiacich so...

Pôrodná ambulantná asistentka samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v pôrodnej asistencii v ambulancii odborného lekára vrátane ošetrovateľskej starostlivosti o ženu, ktoré zodpovedajú rozsahu a...

Pôrodná asistentka špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s organizáciou práce na operačnej...

Pôrodná asistentka špecialistka v intenzívnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s poskytovaním špecializovanej ošetrovateľskej...

Pôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej asistencii a starostlivosti o ženu v rodine a komunite samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti spojené s poskytovaním starostlivosti žene v rodine a komunite pri...

Riadiaci zdravotnícky pracovník – asistent výživy vykonáva špecializované manažérske činnosti v oblasti fyziologickej a liečebnej výživy, riadi, koordinuje a kontroluje tvorbu optimálnych technologických postupov pri...

Riadiaci zdravotnícky pracovník - fyzioterapeut riadi výkon odborných pracovných činností vo fyzioterapii, v preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej, výchovnej, vzdelávacej a výskumnej oblasti a aplikuje...

Riadiaci zdravotnícky pracovník – zdravotnícky záchranár vykonáva špecializované manažérske činnosti, riadi, koordinuje a kontroluje poskytovanie neodkladnej pomoci pri stavoch ohrozujúcich život a neodkladnej...

Sestra na lôžkovom oddelení, špecialistka vo vnútornom lekárstve, špecialistka v odboroch chirurgie poskytuje samostatnú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť pacientom na lôžkovom oddelení a zaoberá sa...

Sestra špecialistka v anestéziológii a intenzívnej medicíne poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na intenzívne sledovanie a monitorovanie fyziologických funkcií a prejavov kriticky...

Sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále vykonáva špecializované pracovné činnosti na operačných sálach a inštrumentuje pri chirurgických riešeniach ochorení v jednotlivých...

Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých vykonáva špecializované pracovné činnosti v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých pacientov pri náhlych stavoch a...

Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii vykonáva špecializované pracovné činnosti v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o kriticky choré deti.

Sestra špecialistka v intenzívnom neonatologickom ošetrovateľstve vykonáva špecializované pracovné činnosti v rámci komplexnej ošetrovateľskú starostlivosti o novorodenca na neonatologických jednotkách...

Sestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti poskytuje špecifickú ošetrovateľskú starostlivosť ľuďom v...

Sestra špecialistka v onkologickom ošetrovateľstve vykonáva špecializované pracovné činnosti v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s onkologickým ochorením v jednotlivých vekových...

Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť...

Sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o deti a dorast sa zameriava na oblasť prevencie, diagnostiky, terapie a edukácie.

Sestra špecialistka v psychiatrickom ošetrovateľstve poskytuje samostatnú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť osobám so zameraním na ich duševné zdravie a pacientom trpiacim duševnými poruchami.

Technik pre zdravotnícke pomôcky samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti pri distribúcii, kontrole a výdaji doplnkového sortimentu a zdravotníckych pomôcok v zdravotníckych zariadeniach, ktoré...

Verejný zdravotník bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru, vzdelávacej a výskumnej oblasti,...

Zdravotnícky záchranár bez špecializácie poskytuje neodkladnú zdravotnú pomoc pri stavoch ohrozujúcich život a samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti neodkladnej zdravotnej starostlivosti, v ambulanciách...

Zdravotnícky záchranár operačného strediska záchrannej zdravotnej služby riadi práce v zdravotníckom operačnom stredisku, riadi a koordinuje mobilné prostriedky pozemnej a vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,...

Vyššie odborné vzdelanie

Optometrista vykonáva špecializované činnosti v oblasti očnej optiky a optometrie v očnej optike, ako napr. posudzovanie a návrh okuliarov pri myopii, hypermetropii, astigmatizme, presbiopii a afakii po predchádzajúcom objektívnom zistení...

Rádiologický technik samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

Riadiaci zdravotnícky pracovník – rádiologický technik vykonáva špecializované manažérske činnosti, organizuje, plánuje, koordinuje a kontroluje činnosti rádiologických technikov v rádiológii,...

Úplné stredné odborné vzdelanie

Asistent výživy bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti v oblasti fyziologickej a liečebnej výživy, aplikuje optimálne technologické postupy pri spracovaní potravín a navrhuje vhodný spôsob...

Asistent výživy špecialista v liečebnej výžive samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti v oblasti liečebnej výživy a zaoberá sa požiadavkami fyziologickej výživy u zdravého človeka v priebehu...

Farmaceutický laborant bez špecializácie vykonáva zložitejšie analytické laboratórne práce vo výrobách farmaceutických substancií a farmaceutických výrobách jednotlivých liekových...

Farmaceutický laborant pre zdravotnícke pomôcky vykonáva špecializované lekárenské práce a zaoberá sa zabezpečovaním, uchovávaním, distribúciou a výdajom zdravotníckych pomôcok.

Farmaceutický laborant v lekárenstve vykonáva špecializované lekárenské a laboratórne práce. Jeho hlavnou úlohou je poskytovanie lekárenskej starostlivosti: pripravuje rôzne liekové formy podľa pokynov...

Farmaceutický laborant v metódach farmaceutického skúšania vykonáva špecializované lekárenské a laboratórne práce a zaoberá sa vykonávaním analýz pri farmaceutickom...

Farmaceutický laborant v technológii prípravy liekov zabezpečuje a plní úlohy v rámci schválených projektov - nových výrobkov, liekov od formulačných expertov, špecialistov a vedúceho laboratória vo...

Farmaceutický laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii vykonáva špecializované lekárenské a laboratórne práce, ktoré zahŕňajú vybrané laboratórne...

Masér v zdravotníctve vykonáva klasickú masáž, reflexnú masáž, manuálnu lymfodrenáž za liečebným účelom a procedúry foto-, hydro-, termo- a balneoterapie na základe ordinácie lekára....

Očný optik zhotovuje a upravuje všetky druhy okuliarov, okluzorov a iných korekčných a liečebných pomôcok podľa lekárskeho predpisu s využitím špeciálnych prístrojov, meracích prístrojov a pomôcok...

Ortopedický technik zhotovuje a opravuje protetické a ortopedické prístroje a pomôcky podľa individuálnych chýb a deformít ľudského tela. Na základe predpisu lekára a overených výrobných postupov...

Praktická sestra získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti pri ošetrovateľskej starostlivosti a administratíve v zdravotnej dokumentácii, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

Praktická sestra so špecializáciou získala odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu príslušného špecializačného odboru. Vykonáva...

Zdravotnícky laborant bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti v laboratórnych vyšetrovacích metódach, spracováva bioptický (organický) a nekroptický (pitvou získaný)...

Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v histopatológii vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci diagnostického postupu rôznymi technikami spracováva a vyšetruje tkanivá za...

Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene sa prostredníctvom laboratórnych vyšetrovacích metód zaoberá fyzikálnymi a chemickými analýzami v...

Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v klinickej cytológii vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci diagnostického postupu vykonáva včasnú identifikáciu abnormálnych...

Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v mikrobiológii a biológii životného prostredia sa zaoberá laboratórnymi vyšetrovacími metódami a skúma mikroorganizmy a toxicitu v jednotlivých...

Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením vykonáva špecializované pracovné činnosti a cielené merania ionizujúceho žiarenia na pracoviskách so zdrojmi...

Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii sa zaoberá laboratórnymi vyšetrovacími metódami, ktoré zahŕňajú vybrané laboratórne vyšetrovacie...

Zubný technik samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v zubnej technike a konzultačnú, výskumnú, vzdelávaciu alebo výchovnú činnosť v zdravotníctve, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

Stredné odborné vzdelanie

Sanitár vykonáva odborné pracovné činnosti sanitárske, ako napr.: starostlivosť o zdravotnícke pomôcky a materiál, starostlivosť o prostredie pacienta, zvlášť udržiavanie hygieny a čistoty. Obsluhuje prístroje a...

Vodný záchranár, plavčík dohliada na bezpečnosť prevádzky plavární a kúpalísk.

Nižšie stredné vzdelanie

Vodič sanitného motorového vozidla vedie vozidlo záchrannej zdravotnej služby s právom prednostnej jazdy. Zabezpečuje prenášanie a prevoz ťažko pohyblivých a nepohyblivých pacientov sanitnými motorovými...

Zdravotníctvo patrí v rámci terciárneho sektora k tzv. odvetviam rozvoja človeka. Okrem zdravotníctva patrí do tejto skupiny odvetví aj vzdelávanie, umenie, zábava a rekreácia, sociálna starostlivosť. 

Zdravie je kľúčová hodnota v živote človeka. Medzi hlavné determinanty zdravia patrí úroveň a dostupnosť zdravotnej starostlivosti, kvalita životného prostredia, životný štýl a genetické predispozície. Zodpovedná zdravotná politika dokáže zásadným spôsobom ovplyvniť tri z týchto kľúčových determinantov, a to zdravotnú starostlivosť, kvalitu životného prostredia a nepriamo aj životný štýl občanov.

Zmena zdravotného stavu človeka (v zmysle choroby, disability, zdravotného postihnutia) prináša so sebou zmenu aj v jeho socioekonomickom statuse. Choroba často so sebou prináša nesamostatnosť, odkázanosť, závislosť človeka. Choroba, disabilita, zdravotné postihnutie sa netýka len samotného jedinca, ale aj jeho rodiny a štátu. Z tohto dôvodu je potrebné v nadväznosti nazerať na problematiku zdravotníctva a sociálnych služieb a prepájať systém sociálnych služieb a zdravotnú starostlivosť do systému dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti.

V zdravotníctve ide o súbor opatrení, postupov a zariadení, ktoré vytvárajú pre obyvateľstvo systém organizácie dostupnej zdravotnej starostlivosti. Opatrenia majú politický, ekonomický, sociálny, právny, vedecký, medicínsky, sanitárno-hygienický, protiepidemiologický a kultúrny charakter, a ich cieľom je podpora, udržanie, resp. zlepšenie fyzického a duševného zdravia človeka, udržanie dlhodobého aktívneho života a v prípadoch zhoršenia zdravotného stavu poskytovanie adekvátnej zdravotnej starostlivosti.

Pod zdravotnou starostlivosťou rozumieme realizáciu činností a opatrení smerujúcich k predĺženiu a udržaniu života človeka, ku zvýšeniu kvality jeho života a jeho ochrane, k podpore, upevneniu, zlepšeniu, obnoveniu zdravia, zmierneniu utrpenia alebo posúdenia zdravotného stavu osoby súvisiaceho s chorobou, stavom alebo zdravotným postihnutím a ku zdraviu budúcich generácií.

Náklady na zdravotnú starostlivosť predstavujú na Slovensku 7,9 percenta HDP.

Zdravotná starostlivosť je hradená zo zdravotného poistenia občanov. V systéme zdravotníctva SR sú občania povinne poistení a majú možnosť výberu zdravotnej poisťovne. Pri liečebných výkonoch je uplatňovaná spoluúčasť pacienta a rovnako je možná zdravotná starostlivosť aj priamou úhradou mimo systému zdravotného poistenia.

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná ambulantne alebo v ústavných zdravotníckych zariadeniach formou primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti a to v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach ako sú napr. ambulancie (všeobecné, špecializované), nemocnice, zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, zdravotná záchranná služba, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, liečebne, prírodné liečebné kúpele, lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok, zariadenie biomedicínskeho výskumu a pod.

Základný právny rámec poskytovania zdravotnej starostlivosti a fungovania zdravotníctva na Slovensku sa odvíja od šestice nižšie uvedených reformných zákonov:

Zákon NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon NR SR č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Zákon NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon NR SR č. 579/2004  Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon NR SR č.581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V súčasnosti sa implementujú kľúčové reformy, ktoré majú zvýšiť efektívnosť slovenského zdravotníctva.

V celom spektre poskytovanej zdravotnej starostlivosti majú zdravotnícki profesionáli kľúčové postavenie pri poskytovaní zdravotníckych služieb. Dobre motivované, vysoko vzdelané a adekvátne zdroje pracovných síl sú kľúčové pre dosiahnutie úspechu európskeho sociálneho modelu, založeného na dostupnosti, cenovej prístupnosti a všeobecnom prístupe občanov k zdravotníckym službám. Faktormi, ktoré v súčasnosti najviac vplývajú na znižovanie príťažlivosti zamestnania v zdravotníckych službách v SR sú predovšetkým pracovné podmienky, neúmerné pracovné zaťaženie, stres, nízke mzdy, zlý imidž profesie, nedostatočné podmienky pre profesijný postup (najmä žien) a práca na zmeny.

Podľa výskumných štúdií majú rozhodujúci vplyv na zdravie sociálno-ekonomická situácia jednotlivcov (najmä vzdelanie, zamestnanie, sociálne začlenenie alebo izolácia) a vzorce zdravotného správania. Zlé výsledky Slovenska najmä v preventabilných diagnózach podčiarkujú nedostatky vo vzdelávaní a prevencii. Rizikovým správaním svoje zdravie ohrozuje stále priveľa občanov SR. Fajčiarov síce mierne ubudlo, no spotreba cigariet zostáva vysoká. Celková spotreba alkoholu na Slovensku síce pozvoľne klesá, podľa odhadov WHO sa však stále blíži k 13 litrom čistého alkoholu (vrátane neregistrovaného) na obyvateľa vo veku 15 a viac rokov. Pravdepodobne ešte väčšia časť populácie si ohrozuje zdravie stravou s nevhodnou skladbou tukov, nadpríjmom soli, cukrov i bielkovín a nedostatkom vlákniny (spotrebujeme napr. 30 kg bravčového mäsa a iba 5 kg rýb či 1,5 kg strukovín na obyvateľa ročne. V rámci EÚ dosahujeme jeden z najnižších príjmov ovocia a zeleniny. Prevažujúce stravovacie návyky obyvateľstva sú obzvlášť rizikové v kombinácii s nedostatkom pravidelného aktívneho pohybu. Fyzická nečinnosť pritom výrazne zvyšuje riziko získania ochorení srdca a ciev či rakoviny, ako aj predčasného úmrtia.

Priemerný vek, ktorého sa  Slováci dožívajú je 76 rokov. Najviac úmrtí zo všetkých príčin smrti v celej populácii je dlhodobo zaznamenaných pre choroby obehovej sústavy, na druhom mieste sú nádory, potom poranenia, otravy a niektoré iné vonkajšie následky smrti ako sú napr. úrazy. Najmä choroby obehovej sústavy sú pre závažný klinický priebeh a hromadný výskyt v populácii, podmienený najmä vysokou prevalenciou príslušných rizikových faktorov, závažným nielen zdravotným, ale aj socio-ekonomickým problémom. Najmä ischemické choroby srdca a cievne mozgové príhody si vyžadujú vysoké nároky na liečebné náklady. Podľa prognóz si tieto ochorenia udržia v miere podielu finančného zaťaženia prvé miesto do roku 2020. Popri nákladoch na zdravotnú starostlivosť je potrebné počítať aj s nepriamymi nákladmi, ktoré súvisia s prekážkami v práci a so stratou produktivity práce.

V budúcnosti sa predpokladá nárast neinfekčných chronických ochorení, najmä diabetu a nádorových ochorení podmienených starnutím populácie. Preto vzniká potreba zvýšeného, zlepšeného monitoringu, dohľadu a hodnotenia neprenosných ochorení. Intervencie smerujúce k celej populácii v oblasti prevencie môžu priviesť najväčšie prínosy pre obyvateľstvo v oblasti zdravia, pretože investície do preventívnych programov vedú k zníženiu mortality a majú tak jednoznačne ekonomický prínos. Preto si vyžadujú zvýšenú pozornosť a celospoločenskú podporu.

Z pohľadu zamestnanosti bolo v roku 2014 evidovaných v sektore zdravotníctvo, sociálne služby celkovo 122 366 zamestnancov, pričom viac ako 40% tvoria špecialisti v rámci určenia hlavnej triedy klasifikácie zamestnaní. Z hľadiska dosiahnutého vzdelania je najviac odborníkov na úrovni úplného stredného odborného vzdelania (viac ako 27%) a vysokoškolského vzdelania (viac ako 35%). Zaujímavý je nezvyčajný pomer mužov a žien pracujúcich v tomto odvetví. Zdravotníctvo patrí k tzv. silno feminizovaným odvetviam (značná prevaha žien v štruktúre zamestnancov. Kým v hospodárstve ako celku je približne vyrovnaný podiel mužov a žien na celkovom počte pracujúcich (s miernou prevahou mužov), v sektore zdravotníctva tvoria ženy viac ako 80 % z celkového počtu pracujúcich. Podobný jav je prítomný napr. v odvetví vzdelávanie.

Odvetvie zdravotníctva v SR:

  • tvorí 1,7 % hrubej produkcie (obratu) ekonomiky,
  • tvorí 2,7 % pridanej hodnoty ekonomiky.

V roku 2015 štátny rozpočet počíta s výdavkami MZ SR vo výške 1 406,2 mil. Eur, čo predstavuje 259 Eur na obyvateľa, 592 Eur na zamestnanca. Jedná sa o medziročný nárast rozpočtu o 7,9%.

Použité zdroje:

Zaujímavosti zo súčasnosti

Celkové výdavky na zdravotnú starostlivosť za rok 2013 dosiahli v SR hodnotu 5,77 mld. EUR, čo bolo o 0,3 % menej ako za rok 2012. V prepočte na jedného obyvateľa SR predstavovali celkové výdavky na zdravotnú starostlivosť 1 067 EUR, pričom v porovnaní s rokom 2012 poklesli o 0,4 %. Zdravotnícke tovary vydané ambulantným pacientom za rok 2013 mali hodnotu 2,0 mld. EUR, s medziročným nárastom o 0,8 %. Liečivá a ostatné zdravotnícke tovary krátkodobej spotreby tvorili 74,2 % hodnoty zdravotníckych tovarov vydávaných ambulantným pacientom, konkrétne 1,48 mld. EUR. Na zdravotnícke prostriedky a ďalšie zdravotnícke tovary dlhodobej spotreby pripadalo 25,8 % hodnoty zdravotníckych tovarov vydávaných ambulantným pacientom, a to 0,52 mld. EUR. Služby akútnej a rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti boli za rok 2013 poskytnuté v hodnote 2,75 mld. EUR, s medziročným nárastom o 3,5 %.

V roku 2013 pôsobilo v SR 13 022 zdravotníckych zariadení, pričom ich počet oproti roku 2012 poklesol o 2,8 %. Hrubá tvorba kapitálu u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za rok 2013 dosiahla 190,41 mil. EUR a v porovnaní s rokom 2012 poklesla o 20,9 %.

Stredná dĺžka života pri narodení, t. j. priemerný počet rokov, ktoré pravdepodobne prežije práve narodená osoba za predpokladu, že sa úmrtnostné pomery nezmenia, vzrástla v období rokov 1980 až 2014 v SR u mužov zo 66,75 roka na 73,19 roka a u žien zo 74,24 na 80,0 rokov. Najčastejšie príčiny úmrtnosti sú v SR dlhodobo choroby obehovej sústavy, ktoré v roku 2013 spôsobili 483,8 úmrtí na 100 tis. obyvateľov, a to s medziročným poklesom o 5,4 %. Najbežnejšími príčinami smrti u chorôb obehovej sústavy sú ischemické choroby srdca a cerebrovaskulárne choroby. Do tejto kategórie patria taktiež choroby spojené s vysokým krvným tlakom, cholesterolom, cukrovkou a fajčením. Nádory boli v roku 2013 príčinou 246,7 úmrtí na 100 tis. obyvateľov, s nárastom o 9,4 % v porovnaní s rokom 2012. Choroby dýchacej sústavy spôsobili 64,0 úmrtí na 100 tis. obyvateľov, a to pri náraste o 3,1 %. Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti, vrátane dopravných nehôd, spôsobili 52,2 úmrtí na 100 tis. obyvateľov.

Vyššie uvedené informácie sektorového charakteru boli spracované zo zdroja Štatistického úradu SR - databáza SLOVSTAT, Národné centrum zdravotníckych informácií – www.nczisk.sk, Zdravotníctvo Slovenskej republiky v číslach 2013 a z vlastných zdrojov spracovaných Realizačným tímom NSP.

Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako „stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nielen ako stav neprítomnosti choroby a slabosti”. Podľa tejto definície je 70 – 95 % populácie nezdravej. Zdravie je optimálny funkčný stav živého systému v totalite jeho aktívnych a reaktívnych životných prejavov. Zdravie teda nie je trvalý a nepremenný stav. Ide o dynamický proces, ktorý vychádza zo sústavného vzájomného pôsobenia organizmu na prostredie a naopak, vedie k maximálnemu rozvoju daných možností organizmu a prostredia, je to schopnosť vyvážiť zmeny vonkajšieho prostredia. Zmierňuje stupnicu nárokov na prostredie. Pod nárokmi prostredia sa rozumejú extrémne, teplotné, tlakové a iné výkyvy vonkajšieho prostredia a zdravie je schopnosť organizmu adaptovať sa na toto vonkajšie prostredie.

Zaujímavosti z histórie

Medicína (slovensky lekárstvo) je neoddeliteľnou súčasťou zdravotníctva. Humánna medicína sa zaoberá chorobami – ich rozpoznávaním (diagnostika), príčinami (etiológia), prevenciou (profylaxia), liečením (terapia) a ich prejavmi (patológia), ale aj zdravým funkčným stavom človeka. Dejiny medicíny začínajú na empirickom základe už v praveku. Prvé liečivé prostriedky boli voda, teplo, svetlo a liečivé rastliny. 

Hippokrates alebo Hippokratés (z Kósu alebo z Kóu) (460 pred Kr. - 380 pred Kr.), antický Grék, bol považovaný za jedného z najvýznamnejších lekárov všetkých čias, ktorý položil základy niekoľkých odborov medicíny. Bol najvýznamnejším predstaviteľom tzv. Kósskej školy. Je mu prisudzovaná zbierka lekárskych textov Corpus hippocraticum, v ktorých odmietol povery a primitívnu liečiteľskú mágiu a položil základy medicíny ako vedeckého oboru. Corpus hippocraticum priniesol okrem iného ideu lekárskeho tajomstva, ako je známa dnes. Bola súčasťou tzv. Hippokratovej prísahy. Iné Hippokratove texty obsahujú autorovo vtedajšie klasické poňatie choroby ako nerovnováhy štyroch základných telesných štiav: čiernej žlče, žltej žlče, krvi a lymfy (túto teóriu neskôr prevzal a rozvinul Galenos). 

Bylinkárstvo je jednou z liečebných techník ľudového liečiteľstva (alternatívnej medicíny) založenej na liečebnom účinku rastlín. Znalec, zberateľ liečivých bylín sa nazýval bylinkár alebo zelinkár. Dejiny bylinkárstva siahajú až do praveku. Vtedajší ľudia živili aj rastlinami, ktoré neskôr začali využívať aj na liečenie. V neskorších dobách sa tento druh medicíny značne rozvinul. Slovania využívali na liečenie z rastlín najmä cesnak a cibuľu. Liečenie sa často spájalo s náboženskými obradmi. Najväčšie znalosti v oblasti bylinkárstva mali najmä pastieri.

Zdroje:

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie