Výchova, vzdelávanie a šport

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Docent vykonáva vzdelávaciu, vedecko-výskumnú, publikačnú a výchovnú činnosť na vysokej škole.

Hosťujúci profesor vykonáva vzdelávaciu, vedecko-výskumnú, publikačnú a výchovnú činnosť na vysokej škole.

Kvestor vykonáva koncepčnú a analytickú činnosť pri zabezpečovaní hospodárskeho a správneho chodu vysokej školy.

Odborný asistent vykonáva asistentskú, vzdelávaciu, vedecko-výskumnú, publikačnú a výchovnú činnosť na vysokej škole.

Profesor vykonáva vzdelávaciu, vedecko-výskumnú, publikačnú a výchovnú činnosť na vysokej škole.

Prorektor zastupuje rektora v určenom rozsahu a zodpovedá za oblasť vzdelávania, vedy, výskumu, rozvoja, zahraničných vzťahov a styku s verejnosťou v rámci vysokej školy.

Rektor je štatutárnym orgánom vysokej školy ktorý riadi vysokú školu, koná v jej mene a zastupuje ju navonok.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Asistent vykonáva asistentskú, vzdelávaciu, vedecko-výskumnú, publikačnú a výchovnú činnosť na vysokej škole.

Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty.

Hlasový pedagóg rozvíja správne spevácke návyky sólistov, členov speváckeho zboru, príp. členov hudobných skupín a pripravuje ich na technické a umelecké zvládnutie interpretácie piesní...

Lektor v oblasti bezpečnostných služieb vykonáva výučbu a praktický výcvik v akreditovaných odborných kurzoch v odbore súkromnej bezpečnosti (príprava na výkon strážnej služby, príprava na výkon...

Liečebný pedagóg vykonáva odborné činnosti zamerané na liečebno-výchovnú, psychoterapeutickú, individuálne orientovanú starostlivosť o deti a mládež.

Prodekan zastupuje dekana v určenom rozsahu a samostatne rozhoduje vo vymedzenom úseku činnosti.

Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov zodpovedá za tvorbu plánov rozvoja ľudských zdrojov (vrátane finančného plánu vzdelávacích aktivít), tvorbu a implementáciu...

Riaditeľ školy zodpovedá za dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu a zabezpečuje jej celkový organizačný, hospodársky a finančný chod.

Školský psychológ vykonáva odborné činnosti zamerané na psychologickú prevenciu, diagnostiku, liečebno-výchovnú, psychoterapeutickú, individuálne orientovanú starostlivosť o deti a mládež. Vystavuje...

Špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti zahŕňajúce liečebno-výchovnú, psychoterapeutickú, individuálne orientovanú starostlivosť o deti a mládež.

Tajomník fakulty zabezpečuje hospodársky a správny chod fakulty.

Tanečný pedagóg pripravuje sólistov a súbory na technické zvládnutie tanečných a baletných úloh.

Tréner je športový odborník, pod vedením ktorého profesionálny športovec alebo amatérsky športovec vykonáva šport alebo pod vedením ktorého športovec vykonáva šport pre všetkých alebo šport zdravotne postihnutých.

Učiteľ akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy vychováva žiakov a vzdeláva ich vo všeobecnovzdelávacích predmetoch.

Učiteľ druhého stupňa základnej školy vychováva a vzdeláva žiakov druhého stupňa základnej školy.

Učiteľ druhého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vychováva a vzdeláva žiakov s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím.

Učiteľ jazykovej školy vzdeláva účastníkov jazykových kurzov.

Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov vzdeláva pedagogických zamestnancov.

Učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy vychováva žiakov strednej školy a vzdeláva ich v odborných predmetoch.

Učiteľ prvého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vrátane učiteľa prvého stupňa, ktorý vyučuje v prípravnom ročníku základnej školy pre...

Učiteľ prvého stupňa základnej školy vrátane učiteľa prvého stupňa základnej školy, ktorý vyučuje v nultom ročníku vychováva a vzdeláva žiakov na prvom stupni základnej školy.

Učiteľ strednej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, učiteľ praktickej školy a odborného učilišťa vychováva a vzdeláva žiakov s telesným, zmyslovým alebo mentálnym...

Učiteľ umeleckých predmetov na strednej škole a konzervatóriu rozvíja umelecký talent a tvorivosť žiakov na škole s umeleckým zameraním.

Vedúci katedry organizuje a riadi prácu katedry. Zodpovedá dekanovi za pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť a rozvoj študijných predmetov, študijných programov a študijných odborov.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Lektor zabezpečuje plnenie úloh vysokej školy vo vymedzenej oblasti vzdelávania.

Zahraničný lektor sa pri výkone pedagogickej činnosti podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu v oblasti jazykového vzdelávania podľa požiadaviek učiteľa cudzieho jazyka.

Vyššie odborné vzdelanie

Korepetítor spolupracuje pri naštudovaní hudobných diel so sólistami, zbormi, baletnými a tanečnými súbormi, prípadne participuje na výchove a vzdelávaní inštrumentalistov a spevákov. Podieľa sa na...

Učiteľ základnej umeleckej školy vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na posudzovanie, osvojovanie a rozvoj umeleckej tvorivosti žiakov základnej umeleckej školy.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Inštruktor autoškoly vykonáva výučbu a výcvik účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá a vykonáva doškoľovanie držiteľov...

Športový delegát komplexne vypracováva stanoviská a záznamy o priebehu športového stretnutia a hodnotí výkonnosť rozhodcov.

Úplné stredné odborné vzdelanie

Inštruktor fitness vedie kondičný tréningový, regeneračný a dietologický režim klienta (športovca).

Majster odbornej výchovy vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní odborného výcviku a odbornej praxe v rámci školského vzdelávacieho programu. Rozvíja odborné vedomosti a praktické zručnosti...

Masér (okrem maséra v zdravotníctve) pracuje s ľudským telom pomocou svojich rúk, masážnych prostriedkov a pomôcok za účelom udržania dobrého zdravotného stavu, telesnej a psychickej kondície klienta. 

Pedagogický asistent sa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu materskej školy, základnej školy, školy pre deti s nadaním lebo žiakov s nadaním, špeciálnej školy alebo...

Pomocný vychovávateľ spolupracuje pri výchove a vzdelávaní žiakov/mládeže v čase mimo vyučovania a zameriava sa na efektívne využívanie voľného času.

Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia školského stravovania riadi a zodpovedá za bezchybný chod a komplexné zabezpečenie poskytovaných stravovacích služieb vo zverenej prevádzkovej jednotke.

Tréner športovej školy a tréner športovej triedy sa pri výkone pedagogickej činnosti podieľa na uskutočňovaní športovej prípravy ako súčasti školského vzdelávacieho programu športovej...

Učiteľ materskej školy vychováva a vzdeláva deti predškolského veku a pripravuje ich na povinnú školskú dochádzku.

Učiteľ materskej školy v triedach a školách pre deti so zdravotným znevýhodnením vychováva a vzdeláva deti predškolského veku s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím.

Vychovávateľ vychováva a vzdeláva žiakov v čase mimo vyučovania a zameriava sa na efektívne využívanie voľného času.

Vychovávateľ v školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vychováva a vzdeláva žiakov s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím a zameriava sa na...

Nižšie stredné vzdelanie

Športovec sa systematicky a organizovane zaoberá určitou športovou alebo pohybovou aktivitou za účelom dosiahnutia maximálnej športovej výkonnosti a výsledkov. Vykonáva športovú činnosť, trénuje a reprezentuje...

Výchova je jav taký starý ako ľudstvo samo. Názory na ňu boli súčasťou filozofického, náboženského a politického myslenia už starovekej grécko-rímskej kultúry. Nachádzame ich v dielach starovekých gréckych filozofov, akými boli Sokrates, Platón či Aristoteles. Samostatná veda o výchove vznikla až v novoveku. V tom najvšeobecnejšom poňatí je výchova činnosť, ktorá v spoločnosti zabezpečuje odovzdávanie „duchovného majetku“ spoločnosti z generácie na generáciu.

Z pedagogického hľadiska je výchova považovaná za zámerné pôsobenie na osobnosť jedinca s cieľom dosiahnuť zmeny v rôznych zložkách jeho osobnosti. Výchova je teda cieľavedomá pedagogická činnosť zameraná na formovanie osobnosti, je historicky podmienená a prebieha vo výchovno-vzdelávacom procese.

Vzdelávanie sa všeobecne chápe ako proces zámerného a organizovaného osvojovania poznatkov, zručností a postojov realizovaný prostredníctvom školského vyučovania, ale aj celoživotného vzdelávania. Je to dlhodobý proces, ktorý prebieha najmä vo vzdelávacích zariadeniach.

Je niekoľko typov škôl a školských zariadení. Najčastejšie sú to základné, stredné a vysoké školy. Sú to aj zariadenia poskytujúce výchovnú, sociálnu, kultúrnu alebo odbornú poradenskú starostlivosť a vzdelávanie, ako sú napr. materské školy, školské družiny, vzdelávacie agentúry či jazykové školy. Je to svet kníh, učebníc, školských pomôcok, lavíc a ľudí, ktorí nám pomáhajú vzdelávať sa a osobnostne rásť.

Učitelia, ktorí pripravujú žiakov a študentov na cestu životom, podporujú naše nadšenie, pomáhajú rozplynúť pochybnosti a objavovať v nás samých seba, vštepovať nám princípy a morálne hodnoty. Za týmto povolaním sa skrýva dlhý čas venovaný vzdelávaniu. Dobrý učiteľ musí vedieť naučiť druhých to, čo sám vie a pritom týchto ľudí aj vychovávať.

Výchovno-vzdelávacia práca je náročná na medziľudské vzťahy a vyžaduje si odlišnosť prístupu a postupov u jednotlivých osôb. Učiteľ je teda človek, ktorý musí byť tak trochu aj psychológom.

Dôležité právne predpisy

Podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predpokladmi na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti sú:

a) kvalifikačné predpoklady, ak uvedený zákon neustanovuje inak,

b) bezúhonnosť,

c) zdravotná spôsobilosť,

d) ovládanie štátneho jazyka, ak uvedený zákon neustanovuje inak,

e) poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo predmetu náboženská výchova.

Chcete byť učiteľom, vychovávateľom či sociálnym pedagógom? Je potrebné splniť kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktoré ustanovuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z.

Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje okrem iného princípy, ciele, podmienky, rozsah, obsah, formy a organizáciu výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach, stupne vzdelania, prijímanie na výchovu a vzdelávanie, ukončovanie výchovy a vzdelávania, poskytovanie odbornej výchovno-poradenskej a terapeuticko-výchovnej starostlivosti, dĺžku a plnenie povinnej školskej dochádzky, sústavu škôl a školských zariadení, práva a povinnosti škôl a školských zariadení, detí a žiakov, rodičov a pod.

Ak chcete byť vysokoškolským učiteľom, je potrebné splniť kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Šport

Pod pojmom šport je dnes obvykle označovaná pohybová (fyzická) aktivita uskutočňovaná podľa stanovených pravidiel a zvyklostí, ktorej výsledky sú merateľné alebo porovnateľné s inými účastníkmi toho istého športového odvetvia. Vo vyššie uvedenej definícii sú dôležité tri obmedzenia:

 • jedná sa o pohybovú aktivitu – to vylučuje činnosti, v ktorých sa súťaží len pomocou duševných schopností alebo šťastia, napr. stolné, počítačové alebo hazardné hry,

 • aktivita má jasné pravidlá, podľa ktorých sa súťaží – to vylučuje z oblasti športu napr. vojnu,

 • aktivita má súťažný charakter, dochádza k meraniu jej výsledkov – to vylučuje napr. bojové umenie realizované nesúťažným filozoficky zameraným spôsobom alebo jogu.

Pre šport na Slovensku je charakteristické partnerstvo medzi štátnymi a neštátnymi organizáciami na všetkých úrovniach. Zákon č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov upravuje starostlivosť o telesnú kultúru a úlohy orgánov štátnej správy, samosprávnych krajov, obcí, občianskych združení v oblasti telesnej kultúry, iných právnických a fyzických osôb pri jej zabezpečovaní.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy aj pre štátnu starostlivosť o šport a mládež. V rámci ministerstva plní Sekcia štátnej starostlivosti o šport najmä úlohy napr. v oblasti riadenia a kontroly výkonu štátnej správy v športe, vytvárania podmienok na rozvoj športu a jeho financovanie, podpory športu detí a mládeže, vzdelávania a medzinárodnej spolupráce v športe.

Do pôsobnosti Sekcie štátnej starostlivosti o šport patrí Národné športové centrum, ktoré ako integrované, servisno-metodické a koordinačné centrum pre oblasť športu v Slovenskej republike zabezpečuje okrem iného budovanie informačného systému v športe, koordináciu vzdelávania v športe, realizáciu úloh v oblasti športovej diagnostiky a všestrannú starostlivosť o vybraných športových reprezentantov Slovenskej republiky a vybraných športovo talentovaných športovcov.

V súčasnej dobe sa šport realizuje na niekoľkých úrovniach:

 • na vrcholovej úrovni profesionálne alebo poloprofesionálne (podľa významu športu a kvality športovca) – športovec v takom prípade obvykle denne trénuje, často i niekoľko hodín alebo na „plný úväzok“, zúčastňuje sa súťaží na medzinárodnej alebo aspoň národnej úrovni,

 • na výkonnostnej úrovni poloprofesionálne alebo amatérsky – obvyklý je pravidelný tréning v rozsahu niekoľko desiatok hodín týždenne, registrácia v niektorom športovom zväze a pravidelná účasť v súťažiach,

 • na rekreačnej úrovni – príležitostné športovanie v rozsahu maximálne niekoľko hodín týždenne, bez oficiálnej registrácie alebo s registráciou v rekreačných, čisto amatérskych súťažiach.

Pod pojmom šport samozrejme nerozumieme len futbalistov, tenistov, hokejistov a ďalších profesionálnych športovcov, ale aj celý rad profesií, bez ktorých si len ťažko vieme predstaviť pôsobenie v športovom odvetví. Je to športový tréner, ktorý vdýchne „dušu“ družstvu alebo jednotlivcovi, kondičný tréner, ktorý pripraví športovca po fyzickej stránke či športový masér, ktorý mu pomôže v boji s fyzickou únavou. Športový delegát napr. vyhotoví stanovisko a záznam o priebehu športového stretnutia a v neposlednom rade rozhodca, bez ktorého si len ťažko vieme predstaviť spravodlivé fungovanie športových súťaží.

Zdroje:

 • Dudová, I.: Ekonomika vzdelávania. Bratislava: Ekonóm, 2003.

 • Hargaš, M.: Povolanie v oblasti školstva. Bratislava: LOGOS, 2000.

 • Srogoň, T., Cach, J., Mátej, J., Schubert, J.: Dejiny školstva a pedagogiky. Bratislava: SPN, 1986.

 • www.cs.wikipedia.org

 • www.adapt-europe.org

 • www.minedu.sk

Pomôcky, ktoré by sa dali chápať ako šlabikár, sa dajú nájsť už niekoľko tisíc rokov pred n. l. u starovekých Elamov, Sumerov a Babylončanov.

Starogrécky filozof Aristoteles (384 – 322 pred n. l.) v spisoch Politika a Etika Nikomachova zdôrazňoval význam dedičnosti a rodinnej výchovy.

Starogrécky filozof Sokrates (469 – 399 pred n. l.) kládol dôraz na štátnoobčiansku výchovu, nad ktorú však staval ideál slobodnej a mravnej osobnosti.

Grécky filozof Platón (427 – 347 pred n. l.) vo svojich spisoch Ústava a Zákony chápal výchovu nielen ako odovzdávanie poznatkov, ale aj ako významný prostriedok rozvíjania a zdokonaľovania telesných i duševných schopností. Žiadal vyváženú výchovu celej osobnosti.

Princíp „kalokagatie“ spočíva v harmonickej výchove smerujúcej ku kráse tela a duše.

Vznik kresťanstva priniesol významnú zmenu v názoroch na výchovu. Výchova sa stala doménou cirkvi. Kresťanská pedagogika sa spočiatku orientovala len na problémy nábožensko-mravné. Prvé školy zakladala na našom území cirkev.

Stredoveké duchovné vzdelanie dosiahlo vrchol v 12. a 13. stor. v scholastike. Jej najvýznamnejším predstaviteľom bol taliansky filozof Tomáš Akvinský (1221 – 1274), u ktorého sa prelínal kresťanský postoj s pozitívnym vzťahom k svetu. Cieľ výchovy videl vo výchove mravno-náboženskej osobnosti zameranej na dosiahnutie dobra, zbožnosti a múdrosti.

V roku 1467 uhorský kráľ Matej Korvín založil v Bratislave prvú univerzitu na našom území – Academiu Istropolitana.

Najznámejšie školy na území Slovenska boli Academia Istropolitana v Bratislave, Trnavská univerzita, Banská a lesnícka akadémia v Banskej Štiavnici a Evanjelické kolégium v Prešove.

Dejiny slovenského šlabikára siahajú až do 14. stor. Najstaršou pomôckou na čítanie boli v tom čase tabuľky s písmenami v abecednom poradí, základnými číslicami a prvým cvičným textom, ktorým bol Otčenáš s delenými slabikami.

V 14. a 15. stor. dochádzalo k veľkým štrukturálnym zmenám. Utváral sa nový obraz sveta a nový postoj človeka k svetu a k sebe samému. Bolo to obdobie renesancie a humanizmu. Základnou tendenciou tejto doby bola chuť do života a radosť zo sveta. Cieľom výchovy bolo homo universalis, t. j. vzdelaný, slobodný a sebavedomý človek. Základom všetkého vzdelania sa stalo štúdium jazykov.

Samostatná veda o výchove vznikla až v novoveku.

Prvý obrazový šlabikár v slovenčine zostavil evanjelický kazateľ a vychovávateľ Pavol Doležal v roku 1751.

Trnavská univerzita bola v rokoch 1635 – 1777 centrom vzdelanosti a rekatolizácie.

V roku 1777 Mária Terézia zreformovala uhorské školstvo a vytvorila jednotnú školskú sústavu.

K prvým známym slovenským vedcom patrili M. Bel, S. Mikovíni, Ľ. Štúr, J. Murgaš, M. R. Štefánik. V súčasnosti sa vedecký výskum sústreďuje v Slovenskej akadémii vied, na vysokých školách a vo výskumných ústavoch.

V roku 1919 bola založená Univerzita Komenského v Bratislave. V roku 1937 bola založená Slovenská vysoká škola technická v Bratislave.

Medzi TOP 10 svetových univerzít patria napr. Harvard (USA), Cambridge (Veľká Británia), Oxford (Veľká Británia), Massachusetts Institute of Technology (USA), Yale University (USA), Stanford (USA), California Institute of Technology (USA) a ďalšie.

HISTÓRIA ŠPORTU

Podľa historikov sa šport vyvinul z potreby výcviku armád, ktorá vyústila v najrôznejšie hry a súťaže zamerané na bojové zručnosti a fyzickú zdatnosť (zápas, lukostreľba, jazda na koni). Do tejto kategórie patria grécke olympijské súťaže. Ďalším zdrojom boli rituálne aktivity, kedy bola forma súťaže súčasťou obetného rituálu alebo rituálu predpovedania budúcnosti. Do tejto kategórie patria napr. mayské obradné loptové hry.

Známky aktivít, ktoré by sme dnes označili ako šport, boli objavené u starovekých civilizácií. Napr. v Číne bola realizovaná (zrejme skôr z estetických než zo súťažných dôvodov) obdoba dnešnej gymnastiky alebo v Perzii sa konali bojové hry s presnými pravidlami. Najznámejším príkladom je bezpochyby staroveké Grécko, v ktorom sa z aktivity smerujúcej k fyzickému sebazdokonaleniu stala filozoficky odôvodnená súčasť kultúrneho života a fyzická zdatnosť bola považovaná za neoddeliteľnú súčasť dokonalosti. Výsledkom bolo mimo iného pravidelné usporadúvanie gréckych športových hier v dedine Olympia, ktoré sa stali predobrazom moderných olympijských hier. Prvé olympijské hry, o ktorých existujú písomné záznamy, sa konali v roku 776 pred n. l. Súťažilo sa len jeden deň v jedinej disciplíne – beh na dĺžku jedného stadia (192,27 m).

Počiatky športu, tak ako ho poznáme dnes, sa obvykle spájajú s priemyselnou revolúciou (19. stor.), v ktorej bolo vedúcou krajinou Anglicko. Fyzická námaha, ktorá nie je bezprostredne spojená so zaistením prežitia alebo vojnovým konfliktom, sa v tej dobe postupne stala z privilégia „vyšších vrstiev“ bežne rozšírenou formou zábavy. Do druhej polovice 19. stor. (a najmä do Anglicka) spadá vznik väčšiny dnešných najobľúbenejších športov (napr. futbal, tenis).

OLYMPIJSKÉ HRY

Pre ďalší rozvoj športu bolo zásadné založenie novodobých olympijských hier, ktoré sa spájajú s menom francúzskeho pedagóga a historika Pierra de Coubertina. Prvé moderné olympijské hry sa uskutočnili 6. až 15. apríla v roku 1896 v gréckych Aténach. Šport sa tak stal zo špecifického a stále ešte menšinového spôsobu zábavy kultúrnym a neskôr aj politickým fenoménom. Vôbec prvým novodobým olympijským víťazom sa stal Američan James Connolly, ktorý vyhral súťaž v trojskoku.

Prvé zimné olympijské hry sa konali vo francúzskom Chamonix v roku 1924. Ich prvým víťazom sa stal Američan Charles Jewtraw v rýchlokorčuľovaní na 500 metrov. Až do roku 1994 sa zimná a letná olympiáda konali v rovnakom roku.

Azda najväčšie nešťastie postihlo olympijské hry v roku 1972 v Mníchove, keď palestínski teroristi zavraždili 11 členov izraelského tímu. Hry však nakoniec aj na želanie izraelskej výpravy pokračovali do konca. Vynikol hlavne americký plavec Mark Spitz, ktorý získal dovtedy rekordných 7 zlatých medailí na jedinej olympiáde. Prekonal ho až jeho krajan (rovnako plavec) Michael Phelps, ktorý v roku 2008 získal na olympiáde v Pekingu osem zlatých medailí. Jeho 18 zlatých olympijských medailí (z Atén, Pekingu a Londýna) je historický rekord pre jediného športovca v celej histórii olympijských hier.

FUTBAL

Pred 3 400 rokmi hrali Američania na území dnešného Mexika prvý tímový šport s kaučukovou loptou. Túto hru neskôr prevzali Mayovia. Lopta pre nich symbolizovala slnko – jeho silu, plodnosť a ako predzvesť temnej a agresívnej futbalovej histórie bol kapitán porazeného tímu obetovaný bohom. Číňania boli zhovievavejší - Cu Ču, obľúbený šport dynastie Han, oslavoval život, nie smrť. Okolo roku 136 pred n. l. o ňom miestny básnik Li Ju napísal: "Lopta je guľatá, ihrisko štvorcové, rovnako ako nebo a Zem. Lopta nad nami lieta ako slnko, zatiaľ čo dve družstvá stoja proti sebe." Hra sa rozšírila do Japonska, kde dostala meno Kemari. Začala sa tu hrať asi pred 1 400 rokmi. Pôvodne bola Kemari veľmi ritualizovaná a slávnostná, no postupne sa z nej vyvinula neformálna hra. Rímski legionári hrali harpastum, čo bola hra, ktorú prevzali od Grékov. Rimania si ju upravili pre seba. Bola to hra, v ktorej išlo o to zmocniť sa lopty. Tímy sa delili na štyri rady, z ktorých sa potom stali útočníci, záložníci, obrancovia a brankári. Táto takticky povedomá hra sa do Británie dostala v priebehu Rímskych výbojov. Nevie sa, či iniciovala alebo ovplyvnila hry, ktoré sa už na ostrovoch hrali, ale vie sa, že Briti ešte tisíc rokov po odchode Rimanov hrali rôzne loptové hry a predovšetkým hru nazývanú futbal.

Najviac titulov majstrov sveta má na svojom konte Brazília, ktorá triumfovala celkovo 5-krát (v roku 1958 vo Švédsku, 1962 v Čile, 1970 v Mexiku, 1994 v USA a v roku 2002 v Južnej Kórei a Japonsku).

Najlepším strelcom svetových šampionátov je brazílsky útočník Ronaldo, ktorý zaťažil kontá súperových brankárov 15 gólmi, čím prekonal rekord legendárneho nemeckého futbalistu Gerda Müllera, ktorý vsietil na svetových šampionátoch 14 gólov.

Hracia plocha futbalového ihriska musí mať tvar obdĺžnika. Dĺžka hracej plochy musí byť vždy väčšia ako šírka. Dĺžka hracej plochy nesmie byť väčšia ako 120 m a menšia ako 90 m, šírka nesmie byť väčšia ako 90 m a menšia ako 45 m. Medzinárodné stretnutia sa nesmú uskutočniť na hracej ploche, ktorej dĺžka je väčšia ako 110 m a menšia ako 100 m, šírka nesmie byť väčšia ako 75 m a menšia ako 64 m.

NAJ V ŠPORTE

Najväčší počet grandslamových titulov vo dvojhre, celkovo 17, získal švajčiarsky tenista Roger Federer (prekonal tak doterajšieho rekordéra, amerického tenistu Petea Samprasa, ktorý ich má na svojom konte 14). Na porovnanie, Sampras potreboval na 14 triumfov 13 rokov kariéry (1990 – 2002), zatiaľ čo Federer získal 17 titulov za 10 rokov (2003 – 2012). Sampras však nikdy nevyhral na antuke v Paríži, naopak Federer tu triumfoval v roku 2009, čím skompletizoval svoju zbierku grandslamových titulov.

O tom, že kráľom F1 sa v posledných rokoch stal jednoznačne nemecký jazdec Michael Schumacher, sa nedá pochybovať. Michael začínal v F1 v roku 1991. Už vo svojej druhej sezóne sa umiestnil celkovo na treťom mieste, v nasledujúcich sezónach sa mu darilo ešte lepšie. Titulom majstra sveta sa môže pochváliť 7-krát, a to nie sú jeho jediné rekordy. Na stupňoch víťazov stál 155-krát, z toho 91-krát na najvyššom stupni (pričom za ním sa s 51 víťazstvami umiestnil francúzsky pretekár Alain Prost) a v jednej sezóne dokázal získať až 13 víťazstiev.

V hokeji má nezastupiteľné miesto kanadský hokejista Wayne Gretzky. Jeho športové rekordy sa zdajú neprekonateľné, veď počet bodov, ktoré nazbieral, je ohromujúci. Tabuľku vedie s 2 857 bodmi (z toho je 894 gólov, 1963 asistencií), kanadský hokejista Mark Messier na druhej priečke má o 1 000 bodov menej. V sezóne 1985/86 mal Wayne na zápas v priemere 2,69 streleného gólu a v dejinách NHL sa k tomuto priemeru priblížil len kanadský hokejista Mario Lemieux.

Aj v basketbale existuje rekord, ktorý už asi nebude nikdy pokorený. Vytvoril ho americký basketbalista Wilt Chamberlain, ktorý počas jediného zápasu, ktorý sa odohral 2. marca 1962, dokázal získať 100 bodov. Bolo to v čase, keď ani celé tímy nenastrieľali takýto počet bodov v jedinom zápase, Chamberlain to zvládol sám.

Najrýchlejším mužom planéty je jamajský šprintér Usain Bolt, ktorý vo finále behu na 100 m na majstrovstvách sveta v Berlíne v roku 2009 vytvoril časom 9,58 sekúnd nový svetový rekord.

Podľa výskumov francúzskeho biomedikálneho a epidemiologického inštitútu športu (IRMES), ktoré publikoval britský nedeľník The Sunday Times, ľudia už takmer dosiahli hranicu svojich fyzických možností a po roku 2060 už neprekonajú nijaký svetový rekord. Vedci pri svojom výskumnom projekte analyzovali od roku 1896 až 3 260 svetových rekordov. Podľa predpovedí výskumného tímu sa v mnohých významných olympijských športových odvetviach blíži obdobie prekonávania svetových rekordov ku koncu. Štúdia sa začala v roku 1896, keď ľudia svoju fyzickú kapacitu využívali v športe približne na 75 %. Momentálne sa však pohybuje už na hranici 99 % a keď vedci tvrdia, že po roku 2060 už nijaké rekordy nebudú, treba pripomenúť, že približne v polovici skúmaných športov nebudú nové svetové rekordy už po roku 2027. Atletika bude prvým odvetvím, v ktorom sa už výkony nebudú zlepšovať, nasledovať bude vzpieranie. Ďalej to budú športy, na ktoré má väčší vplyv technika a nové technológie, a to napr. plávanie či veslovanie.

Zdroje:

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie