Vodné hospodárstvo a vodárenstvo

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Hydrobiológ odoberá vzorky z vody, z nárastov na kameňoch a z dna a tieto vzorky laboratórne vyhodnocuje.

Hydrológ zabezpečuje zber a vyhodnocuje údaje o hydrologickej a poveternostnej situácii.

Organický chemik vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume, poskytuje poradenstvo alebo vzdelávanie v odbore organickej chémie. Špecializuje sa na vývoj metód na určovanie...

Riadiaci pracovník (manažér) vo vodárenstve komplexne riadi, plánuje, koordinuje a zabezpečuje výrobu vody, úpravu vody a distribúciu vody v rámci územnej pôsobnosti príslušného útvaru na...

Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnom hospodárstve riadi a organizuje prácu zverenej prevádzky vrátane technickej agendy a rozborov činností.

Špecialista biológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôd vykonáva špecializované laboratórne skúšky zamerané na mikrobiologické a biologické ukazovatele kvality vody vo verejných...

Špecialista kontroly kvality vôd riadi a organizačne zabezpečuje činnosti súvisiace so sledovaním, vyhodnocovaním a zverejňovaním štandardov kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej...

Špecialista na ochranu vodných tokov koordinuje ochranu vodných tokov a zabezpečuje racionálne využívanie vodných zdrojov.

Špecialista projektant vo vodnom hospodárstve komplexne zabezpečuje, riadi a organizuje zložité a náročné úlohy v oblasti predprojektovej a projektovej prípravy stavieb, stavebných celkov a technologických zariadení.

Špecialista vo výskume a vývoji vo vodnom hospodárstve rieši aplikácie vedeckých poznatkov a teórií pri výskume a vývoji nových postupov a metód vo vodnom hospodárstve.

Technický špecialista vodárenských koncepcií zabezpečuje a vykonáva komplex úloh na úseku vodohospodárskych bilancií, analýz, koncepcie obnovy, modernizácie a rozvoja vodohospodárskej...

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Špecialista pre čistenie odpadových vôd zabezpečuje a koordinuje zložitejšie odborné práce v organizácii pri ochrane, odbere vzoriek a analýze výsledkov v oblasti kontroly odpadových, splaškových,...

Špecialista technológ pre úpravu pitnej vody komplexne stanovuje technológie úpravy vody a čistenia odpadových vôd.

Technik pre obnovu a rozvoj infraštruktúry vo vodárenstve vykonáva činnosti v oblasti projektovej prípravy stavieb, realizačnej dokumentácie, územného a stavebného povolenia a zmluvných vzťahov pre realizáciu stavby.

Technik vodohospodárskeho rozvoja a vyjadrovacích činností zabezpečuje a plní komplex úloh na úseku vodohospodárskych štúdií, bilancií a analýz, koncepcie obnovy, modernizácie a rozvoja...

Vodárenský referent odbytu vody koordinuje a riadi technickú a obchodnú činnosť v odbyte vody.

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dispečer krízového riadenia vo vodárňach a kanalizáciách komplexne manažuje činnosti pri odstraňovaní porúch a havárií na vodovodnej a kanalizačnej sieti a ostatných vodárenských objektoch. Vedie...

Hrádzny, hatiar zabezpečuje prevádzku, údržbu a opravu vodných diel a vodohospodárskych zariadení.

Majster (supervízor) vo vodárenstve riadi a organizuje práce na vymedzenom úseku podľa operatívneho plánu výroby, plánu opráv, prevádzky a údržby na pridelenej vodárenskej prevádzke. Kontroluje...

Poriečny vykonáva práce súvisiace so správou a údržbou vodných tokov a vodných stavieb. Zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a vodné stavby a výkon protipovodňovej ochrany v zmysle platnej legislatívy. Podieľa sa...

Technik (laborant) kontroly pitných a odpadových vôd vykonáva odber a transport vzoriek do laboratória podľa platných štandardných pracovných postupov a následne kontroluje a vyhodnocuje ich kvalitu.

Technik dispečingu vo vodárňach a kanalizáciách plní komplex úloh pri riadení prevádzky verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Podľa prevádzkového poriadku a smerníc pre činnosť dispečingu...

Technik merania a regulácie vo vodárenstve zabezpečuje a vykonáva činnosti v prevádzke, údržbe a drobných opravách technických prostriedkov dispečingu, monitoruje, bilancuje a analyzuje ich prevádzkové údaje.

Technik merania a regulácie vo vodnom hospodárstve zabezpečuje fungovanie prevádzky vodohospodárskych zariadení, výpustných zariadení, hrádzí, čerpacích staníc, vodných elektrární,...

Technik ochrany vodných zdrojov zabezpečuje a vykonáva kontrolu stavu ochranných pásiem vodárenských zdrojov, vyhodnocuje účinnosť vodoprávne stanovených opatrení na ochranu výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti...

Technik pre správu vodného toku vykonáva odborné práce pri správe, prevádzke a údržbe vodných tokov a zabezpečuje starostlivosť o kvalitu vôd a životné prostredie v určenom povodí.

Technik prevádzky kanalizácií a čistiarne odpadových vôd vykonáva technicko-prevádzkové práce, poskytuje konzultácie a technickú pomoc pri riešení technických a technologických problémov pri odkanalizovaní a čistení odpadových vôd, zabezpečuje úlohy technickej agendy....

Technik prevádzky vodovodov vykonáva technicko-prevádzkové práce, poskytuje konzultácie a technickú pomoc pri riešení technických a technologických problémov pri výrobe a distribúcii pitnej vody,...

Vodohospodársky dispečer sleduje a koordinuje prevádzku na tokoch, vodohospodárskych dielach a zariadeniach v pridelenom povodí.

Stredné odborné vzdelanie

Prevádzkový pracovník obsluhy a údržby vodovodnej siete zabezpečuje pravidelnú dennú prevádzku vodovodnej siete, vykonáva kontrolu potrubných rozvodov a zariadení na potrubiach v zmysle plánu kontrol. Realizuje...

Strojník čerpacích a prečerpávacích staníc zabezpečuje chod strojového zariadenia čerpacích a prečerpávacích staníc, vrátane údržby a bežných opráv.

Strojník vodohospodárskych zariadení zodpovedá za prevádzku zvereného technologického zariadenia. Podľa prevádzkového poriadku vykonáva monitoring, obsluhu a údržbu strojnotechnologického zariadenia, sleduje a...

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Pomocný pracovník vo vodárenstve vykonáva pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce pri stavebných prácach a vo vodohospodárstve.

Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií) vykonáva práce súvisiace so správou a údržbou vodných tokov a vodných stavieb, počas mimoriadnych situácií, pri...

Nižšie stredné vzdelanie

Čistič kanalizačných zariadení čistí a kontroluje kanalizačné siete, prípojky, kanalizačné čerpacie stanice a čistiarenské zariadenia vrátane údržby a opráv pri likvidácii odpadových vôd od...

Voda, ako životne dôležitá tekutina a jeden z kľúčových obnoviteľných prírodných zdrojov, bola vládou SR uznaná za strategickú surovinu a národné bohatstvo štátu. Nemá nijaké alternatívne zdroje, preto je potrebné dbať na jej ochranu a účelné využívanie, čo je úlohou vodného hospodárstva.

Vodné hospodárstvo je odvetvím, ktoré zabezpečuje vodu pre všetky sektory a pre celú spoločnosť podľa jej potrieb (sprostredkovanie potrebného množstva vody v požadovanej kvalite a čase pre všetkých jej užívateľov). Je zodpovedné za všestrannú ochranu vôd (vrátane vodných a od vôd závislých ekosystémov), zachovávanie a zlepšovanie stavu vôd, ich hospodárne a trvalo udržateľné využívanie. Zároveň má na zreteli znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha a zabezpečovanie plnenia funkcií vodných tokov a vodných stavieb.

Vodné hospodárstvo podmieňuje sociálny a ekonomický rozvoj Slovenska, nakoľko voda vstupuje do takmer všetkých výrobných i nevýrobných procesov v hospodárstve SR. Využitie povrchových a podzemných vôd je predovšetkým v oblasti verejných vodovodov, priemyslu a poľnohospodárstva, pričom ich odbery majú od deväťdesiatych rokov klesajúcu tendenciu. Zároveň je každoročne zaznamenaný nárast podielu obyvateľov zásobovaných verejnými vodovodmi a pokles počtu udalostí mimoriadneho zhoršenia vôd.

V rámci využívania a nakladania s vodou je uplatňovaná zásada minimalizácie negatívnych vplyvov na životné prostredie s cieľom jej zachovania pre budúce generácie. Na Slovensku sa nachádza dostatok prírodných zdrojov pitnej vody a jej kvalita je dlhodobo na vysokej úrovni. Napriek tomu je z dôvodu postupného úbytku tohto strategického zdroja potrebné na globálnej, regionálnej, ale i lokálnej úrovni aplikovať prístupy efektívneho riadenia vodného hospodárstva.

Za riadenie vodného hospodárstva sú v rámci SR zodpovedné nasledujúce orgány a inštitúcie:

  • Ministerstvo životného prostredia SR,

  • Slovenská inšpekcia životného prostredia,

  • krajské a obvodné úrady životného prostredia.

Okrem uvedených orgánov a inštitúcií majú v oblasti vodného hospodárstva osobitné postavenie aj Výskumný ústav vodného hospodárstva, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. či Slovenský hydrometeorologický ústav.

Efektívne riadenie a rozvoj vodného hospodárstva úzko súvisia s vhodne nastavenou vodohospodárskou politikou. Štátna vodohospodárska politika predstavuje súbor princípov a zásad praktického používania nástrojov a opatrení na ochranu a hospodárenie s vodou. Strategickými cieľmi vodohospodárskej politiky SR sú predovšetkým:

  • skvalitnenie starostlivosti o vodné zdroje a vodohospodársku infraštruktúru vrátane naplnenia právnych predpisov EÚ (rozvoj zdrojov vody a trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov a ich ochrana, ochrana mokradí a revitalizácia vodných biotopov, využívanie hydroenergetického potenciálu, využívanie geotermálnej energie a pod.),

  • vytváranie predpokladov na zabezpečenie bezproblémového zásobovania obyvateľov kvalitnou pitnou vodou a efektívnu likvidáciu odpadových vôd bez negatívnych dopadov na životné prostredie (zvyšovanie podielu obyvateľov zásobovaných verejnými vodovodmi dokončením rozostavaných vodovodov, výstavbou nových vodovodov a realizáciou opatrení na odstránenie nedostatkov v problémových vodovodoch, rozvoj kanalizácií), 

  • prevencia pred negatívnymi dopadmi extrémnych hydrologických situácií (ochrana pred povodňami, prevencia pred dôsledkami sucha, adaptácia na zmenu klímy),

  • skvalitnenie činnosti odborných vodohospodárskych organizácií (výkon štátnej vodnej správy a zdokonaľovanie právnych nástrojov, správa povodia – integrovaný manažment povodia, vodné plánovanie, veda, výskum a normatívna činnosť vo vodnom hospodárstve). 

Vodné hospodárstvo má na Slovensku dlhodobú tradíciu, sprevádzanú poskytovaním kvalitného vzdelávania. Napriek tomu v súčasnosti čelí nízkemu záujmu mladých ľudí o štúdium a prácu v tejto oblasti. Sektor vodného hospodárstva v SR je tak charakterizovaný nedostatkom pracovnej sily a vysokým priemerným vekom zamestnancov v tomto sektore.

Dôležitá legislatíva v oblasti vody:

Zákon č. 201/2009 Z.z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe v znení zákona č. 39/2013 Z.z.

Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov

Užitočné odkazy:

http://www.vuvh.sk/

http://www.svp.sk/

http://www.shmu.sk/

http://www.zzvh.sk/

http://www.avssr.sk/

Použité zdroje:

Vodné hospodárstvo v Slovenskej republike v roku 2013

Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015

Voda ako zložka životného prostredia v Slovenskej republike k roku 2010

Zaujímavosti zo súčasnosti

Kľúčovou komoditou sektora je voda. Pitná voda vyrobená z podzemných zdrojov bola za rok 2014 v SR vyprodukovaná v objeme 241,16 mil. m3, čo predstavovalo medziročný pokles o 2,7 %. Pitná voda vyrobená z povrchových zdrojov bola za rok 2014 v SR vyprodukovaná v objeme 42,2 mil. m3, a to s medziročným poklesom o 6,5 %. Odpadové vody vypúšťané verejnou kanalizáciou za rok 2014 mali objem 436,57 mil. m3, pri medziročnom poklese o 3,1 %.

Vyššie uvedené informácie sektorového charakteru boli spracované zo zdroja Štatistického úradu SR - databáza SLOVSTAT, Štatistická ročenka SR 2014, EUROSTAT DATABASE a z vlastných zdrojov spracovaných Realizačným tímom NSP.

Zaujímavosti z histórie

22. marec bol vyhlásený organizáciou OSN v roku 1992 za Svetový deň vody.

Podľa svetových organizácií WHO a UNICEF žije v oblastiach, ktoré trpia nedostatkom vody až 894 miliónov ľudí.

Každý šiesty obyvateľ tejto planéty nemá prístup k nezávadnej pitnej vode.

Na južnom Slovensku sa nachádza najväčší riečny ostrov v Európe s názvom Žitný ostrov s rozlohou 132 612 ha.

Najdlhšia slovenská rieka je Váh (406 km).

Po II. svetovej vojne sa na Slovensku vybudoval väčší počet priehradných vodných nádrží, najviac je ich na rieke Váh (19). Najznámejšie priehrady sú Oravská, Liptovská Mara, Zemplínska šírava a vodné dielo Gabčíkovo, ktoré bolo uvedené do prevádzky v roku 1992.

Ekologická výroba čistej elektrickej energie z obnoviteľného zdroja na vodnom diele Gabčíkovo (Vodná elektráreň Gabčíkovo, Vodná elektráreň Čunovo a malé vodné elektrárne na Mošonskom ramene Dunaja a na kanáli S7) zabezpečuje 10 % spotreby elektrickej energie Slovenskej republiky.

Dňa 29. júna si obyvatelia podunajských krajín pripomínajú Medzinárodný deň Dunaja, ktorý vyhlásila Medzinárodná komisia na ochranu Dunaja pri príležitosti 10. výročia podpísania Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja zástupcami podunajských krajín v Sofii v roku 1994.

Zdroje:

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie