Veda a výskum

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Anorganický chemik vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume, alebo poskytuje poradenstvo či vzdelávanie v odbore anorganickej chémie. Špecializuje sa na vývoj nových...

Archeológ skúma spôsob života a kultúru najstarších spoločností na základe hmotných nálezov a pozostatkov. V súlade s právnymi normami organizuje a realizuje terénne výskumy, eviduje a dokumentuje...

Geológ (okrem banského geológa) skúma a vyhodnocuje procesy a produkty späté s litosférou Zeme (najmä časťou zemskej kôry), ojedinele aj vesmírnych objektov terestriálneho typu zahŕňajúce pevné, tekuté...

Hydrobiológ odoberá vzorky z vody, z nárastov na kameňoch a z dna a tieto vzorky laboratórne vyhodnocuje.

Hydrológ zabezpečuje zber a vyhodnocuje údaje o hydrologickej a poveternostnej situácii.

Chemický špecialista vo výskume a vývoji spája vedecké objavovanie a využitie najnovších poznatkov vedy a techniky v aplikačnej praxi na ďalšie komerčné využitie. Vyvíja nové postupy a produkty, pričom...

Jazykovedec (filológ, lingvista) je odborníkom na jazyk a venuje sa výskumu jazyka.

Kontrolný fyzik v jadrovej elektrárni optimalizuje strednú časť palivového cyklu a kontroluje využívanie paliva v aktívnej zóne.

Lekár klinickej biochémie vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa biochemickými analýzami telesných tekutín, buniek, tkanív a interpretáciou získaných výsledkov v...

Lekár klinickej farmakológie vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa aplikáciou poznatkov experimentálnej farmakológie v klinických odboroch s cieľom študovať a objektívnymi metódami...

Lekár klinickej mikrobiológie vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa etiopatogenézou a laboratórnou diagnostikou chorôb mikrobiálnej etiológie, ako aj monitorovaním priebehu a terapie...

Organický chemik vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume, poskytuje poradenstvo alebo vzdelávanie v odbore organickej chémie. Špecializuje sa na vývoj metód na určovanie...

Riadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja a technického rozvoja vo výrobe riadi a koordinuje výskumný a vývojový útvar spoločnosti.

Sociológ aplikuje metódy sociologického zisťovania, realizuje sociologické prieskumy, interpretuje závery z týchto prieskumov a analyzuje sociálne prostredie.

Strojársky špecialista vo výskume a vývoji riadi a rieši výskumné a vývojové úlohy v strojárstve s väzbami na ostatné vedné odbory.

Vedecký pracovník v oblasti psychológie skúma zákonitosti psychiky ľudí, ich prežívanie a správanie v rôznych konkrétnych oblastiach činnosti a navrhuje využitie zistených a overených zákonitostí v...

Veda sa definuje ako organizovaný, neprestajne sa dotvárajúci systém vedeckých poznatkov, ktorými sa vyjadrujú zákonitosti existencie, pohybu, vývinu a fungovania javov objektívnej skutočnosti. Veda plní poznávaciu funkciu. Nielen preto, že vedecké poznatky, adekvátne spracované a vyjadrené, sú podstatnými zložkami názoru ľudí na svet a že v menšej alebo väčšej miere spĺňajú funkciu ideológií, ale aj preto, že mnohé vedecké poznatky možno prakticky využívať vo výrobe hmotných statkov, na ich základe meniť, formovať svet, zvyšovať kvalitu rozhodovania(napr. pri riešení zložitých spoločenských problémov). Veda, vedecké poznatky sa pokladá za formu spoločenského vedomia, ktorá čoraz viac ovplyvňuje vývin, napredovania spoločnosti.

Vedecký výskum možno definovať ako značne zložitú, zámernú, analyticko-syntetickú, z praxe vychádzajúcu a k nej sa vracajúcu intelektuálnu poznávaciu činnosť, ktorej výrazným znakom je organizované systematické štúdium objektov reálnej skutočnosti presne vymedzenými metodologickými postupmi a prostriedkami.

Ako je to s vedou a výskumom na Slovensku?

Na biednu situáciu slovenskej vedy odborníci upozorňujú už roky. Európska komisia pripomína, že si Slovensko v rámci Stratégie Európa 2020 ako cieľ určilo dať na vedu a výskum jedno percento HDP, čo by negatívny vývoj zvrátilo. Len na porovnanie – jedno percento HDP v súčasnosti Slovensko dáva na obranu, pričom NATO od nás žiada aspoň dve percentá. Armáda teda už dnes dostáva viac ako veda. Podľa ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré zatiaľ musí šetriť, je uvedený cieľ v roku 2020 reálny, iba ak do výskumu a vývoja investuje podnikateľská sféra. Z výdavkov na výskum pochádza od podnikateľov len 0,20 percenta HDP, čo je hlboko pod priemerom EÚ. Odborníci už dávnejšie upozorňujú, že sa Slovensko stáva iba „montážnou dielňou“, no tunajšie firmy takmer vôbec neinvestujú do výskumu a inovácií, čo by prospelo celej ekonomike. Aj keď sú u nás veľké spoločnosti a investori, nemajú tu výskumné pracoviská. Tie pôsobia v cudzine. Medzi inštitúcie, ktorým sa najviac darí v oblasti výskumu, patrí podľa Európskej komisie Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave, Ústav informatiky a Virologický ústav SAV.

Úlohy ústredných orgánov štátnej správy v oblasti výskumu a vývoja, podmienky a formy poskytovania štátnej podpory na výskum a vývoj sú predmetom zákona č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Za vytváranie podmienok na uskutočňovanie výskumu a vývoja na Slovensku zodpovedá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zákon 172/2005 Z. z. o podpore výskumu a vývoja definuje pojmy:

 • základný výskum: systematická tvorivá činnosť, ktorej hlavným cieľom je získavanie nových poznatkov bez ohľadu na možnosti ich priameho praktického využitia,

 • aplikovaný výskum: systematická tvorivá činnosť zameraná na získavanie nových poznatkov s cieľom priameho využitia získaných výsledkov v hospodárskej praxi a v spoločenskej praxi,

 • vývoj: systematická tvorivá činnosť v oblasti vedy a techniky využívajúca zákonitosti a poznatky získané prostredníctvom výskumu alebo vychádzajúce z praktických skúseností pri tvorbe nových materiálov, výrobkov, zariadení, systémov, metód a procesov alebo ich zlepšení.

Rozvoj výskumu a vývoja je jednou z najlepších investícií. Výskum a vývoj sú v súčasnosti v značnej miere financované súkromnými zdrojmi, nevyhnutná je však i podpora štátu. Sústava odborov vedy a techniky na štatistické a administratívne účely sa člení na nasledovné skupiny odborov:

 • prírodné vedy,

 • technické vedy,

 • lekárske vedy,

 • pôdohospodárske vedy,

 • spoločenské vedy,

 • humanitné vedy.

Aké sú kľúčové úlohy orgánov s pôsobnosťou v oblasti organizácie štátnej podpory výskumu a vývoja?

Vláda Slovenskej republiky:

 • schvaľuje národný program rozvoja vedy a techniky a vyhodnocuje jeho plnenie,

 • schvaľuje štátne programy výskumu a vývoja, štátne programy rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja a programy Agentúry na podporu výskumu a vývoja,

 • vymenúva a odvoláva na návrh ministra školstva členov Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu a techniku, členov predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja,

 • prerokúva výročnú správu o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike,

 • schvaľuje v rámci svojich kompetencií dvojstranné a mnohostranné zmluvy o medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci, členstvo Slovenskej republiky v medzinárodných centrách výskumu a vývoja, účasť Slovenskej republiky v medzinárodných programoch výskumu a vývoja a zabezpečenie spolufinancovania účasti Slovenskej republiky v komunitárnych programoch a iniciatívach Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvára najmä podmienky na rozvoj vedy a techniky, zodpovedá za efektívne využívanie prostriedkov štátneho rozpočtu vynakladaných na vedu a techniku a koordinuje činnosť ústredných orgánov, Slovenskej akadémie vied a vysokých škôl pri príprave a uskutočňovaní štátnej vednej a technickej politiky a pri príprave návrhu rozpočtu verejnej správy a návrhu zákona o štátnom rozpočte za oblasť vedy a techniky na príslušný rok okrem výskumu a vývoja zameraného na zabezpečenie obrany štátu a bezpečnosti štátu. Zodpovedá tiež za vytváranie podmienok na uskutočňovanie výskumu a vývoja tvorbou koordinačných, legislatívnych a finančných nástrojov v oblasti vedy a techniky a medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce.

Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo hospodárstva SR v rámci svojej pôsobnosti koordinujú podľa zákona 172/2005 Z.z. činnosti ústredných orgánov a ostatných právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov v oblasti výskumu a vývoja zameraného na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja je rozpočtová organizácia so sídlom v Bratislave, zapojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly ministerstva školstva. Agentúra je zriadená na účel podpory výskumu a vývoja poskytovaním finančných prostriedkov na riešenie projektov.

Zdroje:

Slovenská technická univerzita vybuduje prvé univerzitné vedecké parky na Slovensku – v Bratislave a v Trnave. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo oba projekty, podpísalo zmluvy o poskytnutí príspevku a škola začne s ich realizáciou. Vedecké parky majú byť "slovenským Silicon Valley", teda miestom technologických inovácií, špičkového výskumu, vzdelávania a podpory podnikania. Projekty počítajú so zriadením a obnovou vedeckých laboratórií, ich špičkovým vybavením a obnovou budov. Dôraz kladú aj na aplikovaný výskum a podporu prenosu nových poznatkov do praxe. Zriadením univerzitného vedeckého parku sa vytvoria lepšie podmienky pre špičkový výskum, univerzitné vzdelávanie a efektívnu spoluprácu s podnikateľským prostredím.

VEGA- Vedecká grantová agentúra, je inštitucionálnou formou pomoci vedecko-výskumnej činnosti na vysokých školách a v ústavoch SAV v súťažnom prostredí. Na základe hodnotenia odborných komisií a posudkov od externých oponentov tak bolo v roku 2012 finančne podporených 560 nových projektov z celkovo 1 351 podaných, ako aj pokračujúcich 581 projektov z predchádzajúcich rokov. Grantová agentúra VEGA podporuje projekty základného výskumu s konkrétnymi výstupmi vo forme získania nových poznatkov, ktoré sú publikované v odborných periodikách.

KEGA– Kultúrna a edukačná grantová agentúra v roku 2012 poskytovala financie na projekty aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia. Finančnú podporu získalo 152 nových projektov z verejných vysokých škôl z 568 predložených a tiež 142 už prebiehajúcich projektov. Agentúra KEGA poskytuje dotáciu z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejným vysokým školám na projekty aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého umenia iniciované samotnými riešiteľmi z pracovísk vysokých škôl alebo rezortu školstva v stanovených tematických oblastiach.

Talentovaní vedci do 40 rokov majú šancu získať štipendium na realizáciu výskumných projektov v rámci Slovenskej akadémie vied (SAV). Tento program realizuje akadémia po prvý raz. Program sa zameriava predovšetkým na výskumníkov, ktorí ukončili post-doktorandské pozície na popredných pracoviskách v zahraničí. Kritériá na štipendium sú presne dané – žiadateľ musí mať vek do 40 rokov, ukončené doktorandské štúdium a titul PhD., a tiež absolvovaný študijný alebo vedecký pobyt v zahraničí v trvaní aspoň dvoch rokov. Navyše, podmienkou je, aby tento pobyt žiadateľ ukončil maximálne pred pol rokom alebo stále trvá. Záujemca o projekt musí kontaktovať riaditeľa vybraného pracoviska a s ním dohodnúť celý postup.

Americký prezident Barack Obama dňa 1. februára 2013 na slávnosti v Bielom dome odovzdal slovenskému rodákovi profesorovi Jánovi Vilčekovi najvyššie americké ocenenie za vedu a technológiu - Národnú medailu za technológiu a inováciu (National Medal of Technology and Innovation). Ján Vilček sa narodil v roku 1933 v Bratislave. Cenu získal za objaviteľskú prácu na interferónoch. Sú to látky, na základe ktorých sa podarilo objaviť nové lieky. Predpokladá sa, že v Spojených štátoch tieto lieky zachránili životy minimálne dvom miliónom ľudí. Vilček sa v roku 2005 vzdal licenčných poplatkov v prospech svojej univerzity. Tento dar v skutočnosti presiahol sumu 100 miliónov dolárov.

Návrh Komisie má priniesť hustejšiu sieť nabíjacích miest a čerpacích staníc s alternatívnymi palivami, v roku 2020 by malo byť na Slovensku až 4 000 nabíjacích staníc. Rozšírenie automobilov poháňaných elektrickou energiou, vodíkom alebo zemným plynom zníži našu závislosť od dovozu ropy a prispeje k zníženiu skleníkových plynov. Širokému využitiu alternatívnych palív bránia vysoké ceny vozidiel, nízka akceptácia zo strany spotrebiteľov, ako aj nedostatok nabíjacích a čerpacích miest.

Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy. Ceny sa odovzdávajú v štyroch kategóriách: Osobnosť vedy a techniky; Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov; Vedecko-technický tím roka; Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky.

Medzinárodný kongres ITAPA (Informačné technológie a verejná správa) je od roku 2002 najvýznamnejším, najznámejším a najväčším podujatím na Slovensku, ktoré sa zaoberá informatizáciou verejnej správy (eGovernmentom). Slovensko sa zaradilo medzi výpočtovú špičku. Superpočítač je absolútnou jednotkou vo výpočtovej technike na Slovensku ako aj vo všetkých okolitých krajinách a patrí dokonca medzi najvýkonnejšie vo svetovom meradle. Superpočítač prinesie prelom v možnostiach bádania pre slovenských vedcov a tiež prinesie nové možnosti pre priemysel. Dnes už vieme aj jeho meno - široká verejnosť svojim hlasovaním rozhodla, že sa bude volať Aurel. Prvý slovenský superpočítač je suverénne najrozsiahlejší projekt vo všetkých okolitých krajinách.

Vedci Slovenskej akadémie vied (SAV) opäť zaznamenali úspech svojej výskumnej práce v zahraničí. Pracovníci troch ústavov SAV si z Taiwanu odniesli dve zlaté a jednu bronzovú medailu. V dňoch 20. - 23. septembra 2012 sa v priestoroch Taipeiského svetového obchodného centra – Taipei World Trade Centre (TWTC) konal ôsmy ročník prestížneho medzinárodného veľtrhu vynálezov a technológií s názvom "Taipei International Invention Show and Technomart 2012", na ktorom bolo medzi ocenenými vynálezmi aj päť technológií vyvinutých pracoviskami Slovenskej akadémie vied a Univerzity Komenského v Bratislave.

Festival vedy a techniky je celoštátnou súťažnou prehliadkou určenou pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie hodnotiacej komisii, zloženej z odborníkov z rôznych vedeckých a technických oblastí. Koná sa každoročne.

Program Erasmus od roku 1987 podporil viac ako 2 milióny mladých Európanov a umožnil im absolvovať časť štúdia na zahraničných vysokých školách. Program tak mladým ľuďom nielen sprístupnil vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie, ale aj umožnil spoznať iné krajiny a spoločenstvá. Otvoril tak dvere do multikultúrnej a multietnickej Európy, umožnil študovať jazyky a nadväzovať priateľstvá, partnerstvá a profesionálne kontakty. Kým v Európe oslavuje 25. výročie, pre Slovenskú republiku je to 15 rokov existencie programu na slovenských vysokých školách. 15 rokov bolo obdobím, a ešte stále je, snaženia zlepšiť postavenie medzinárodnej mobility a jej kvality na slovenských vysokých školách.

Observatórium na Lomnickom štíte vo Vysokých Tatrách sa vďaka unikátnemu prístroju zaradilo medzi svetovú špičku v oblasti výskumu slnečnej koróny. Koronálny multikanálový polarimeter (CoMP), ktorý je jediný v Európe, má za sebou prvý rok testovacej prevádzky. Na výskume chcú so slovenskými astronómami spolupracovať aj Američania.

Vedecká cukráreň je to isté, ako je vedecká kaviareň (Café Scientifique), ktorá je určená dospelým záujemcom o neformálne debaty o vede a technike. Rozdiel je len v tom, že do vedeckej cukrárne sú pozvaní predovšetkým mladí ľudia - žiaci základných a stredných škôl. Vedecká cukráreň vytvára jedinečnú príležitosť pre žiakov stretnúť popredných slovenských alebo zahraničných vedcov v neformálnom, uvoľnenom a priateľskom prostredí "vedeckej cukrárne" a spoločne diskutovať a vysvetľovať si aktuálne témy a podnetné otázky vo vede a technike. Vedecké cukrárne podobne ako vedecké kaviarne (sú to večerné stretnutia vedcov a verejnosti v kaviarňach, v divadlách, v puboch - teda v priestoroch mimo akademickej pôdy) sa realizujú v prístupnejšej podobe, ako sú vedecké prednášky. Vedecká cukráreň zábavnou a priateľskou formou zapája žiakov do vedeckej diskusie.

Názov nového programu Únie pre financovanie výskumu a inovácií, Horizont 2020, odráža odhodlanie Únie zvýšiť v mene budúcnosti inovatívnosť, rast a zamestnanosť. Program Horizont 2020 je hlavným nástrojom pri realizácii hlavnej iniciatívy Inovácia v Únii a pri plnení z nej vyplývajúcich záväzkov, ako aj pri plnení záverov zasadnutia Európskej rady zo 4. februára 2011 a uznesenia Európskeho parlamentu z 12. mája 2011 o Inovácii v Úni. Zdroje programu Horizont 2020 sa sústreďujú na tri rôzne, ale navzájom sa posilňujúce priority s jasnou pridanou hodnotou Únie. Tieto priority sú v súlade s prioritami stratégie Európa 2020 a jej iniciatívy Inovácia v Únii. Ide o: Excelentná veda; Vedúce postavenie priemyslu; Spoločenské výzvy.

Zdroje:

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie