Ubytovanie, cestovný ruch a hazard

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Riadiaci pracovník (manažér) turistického informačného centra zodpovedá za chod jeho prevádzky, za kvalitné poskytovanie informácií pre domácich a zahraničných návštevníkov, predaj produktov,...

Špecialista na tvorbu koncepcií a propagácie cestovného ruchu zodpovedá za rozvoj destinácie cestovného ruchu, projektovú činnosť, prieskum trhu a štatistické zisťovanie. Zodpovedá aj za styk s verejnosťou a...

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Pracovník turistického informačného centra - back office zabezpečuje získavanie, spracovávanie a uchovávanie informácií, tvorbu a aktualizáciu turistických informačných zdrojov, prípravu a aktualizáciu...

Pracovník turistického informačného centra - front office zabezpečuje interaktívnu distribúciu informácií ústnou, písomnou a elektronickou formou v slovenskom a minimálne jednom cudzom jazyku, zabezpečuje služby...

Riadiaci pracovník (manažér) cestovnej kancelárie riadi činnosť cestovnej kancelárie.

Riadiaci pracovník (manažér) rekreačného strediska zabezpečuje komplexné služby na uspokojenie potrieb klientov za účelom rekreácie a relaxu. Okrem hlavných ubytovacích a stravovacích služieb zabezpečuje doplnkové služby...

Vyššie odborné vzdelanie

Riadiaci pracovník (manažér) hotela, botela a motela riadi chod celého zariadenia, koordinuje všetky činnosti a jeho zamestnacov, zodpovedá za plánovanie výkonov, tvorbu obchodnej stratégie a napĺňanie stanovených cieľov, určuje...

Vedúci recepcie zodpovedá za tím pracovníkov recepcie. Riadi ich činnosti, definuje a upravuje procesy, plánuje služby, zodpovedá za školenie, preškoľovanie a doškoľovanie pracovníkov recepcie, vedie štatistiku hotela...

Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Krupiér v kasíne organizuje a koordinuje hru na všetkých druhoch hracích stolov (v kasínach a herniach) a vysvetľuje hráčom pravidlá a princípy jednotlivých hier.

Pracovník stávkovej kancelárie prijíma a uzatvára kurzové stávky. Vydáva, kontroluje a overuje tikety s výhrami a vypláca príslušné výhry. Poskytuje informácie o aktuálnych...

Úplné stredné odborné vzdelanie

Animátor voľného času zabezpečuje spríjemnenie a aktívne prežitie pobytu klientov poskytovaním animačných služieb ako pridanej hodnoty zájazdu.

Bookmaker tvorí, vypisuje a pozastavuje stávkové udalosti. Sleduje a vyberá športové (zápasy, súťaže, preteky, dostihy) alebo nešportové (spoločenské, politické alebo iné udalosti verejného...

Delegát cestovnej kancelárie zastupuje cestovnú kanceláriu v mieste určenia zájazdu (napr. letisko) a poskytuje informačný servis a pomoc klientom.

Hosteska zabezpečuje a poskytuje služby pri kultúrnych, vzdelávacích, obchodných a iných spoločenských akciách.

Hotelový recepčný je zodpovedný za administratívu spojenú s ubytovávaním hotelových hostí, ich zúčtovaním a plnením ich požiadaviek. Zodpovedá za pokladňu, vybavovanie a prepájanie...

Operátor lyžiarskeho vleku, lanovky obsluhuje a zodpovedá za bezpečnosť cestujúcich osobnej lanovej dopravy.

Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry vykonáva administratívne, poradenské a základné obchodné činnosti v oblasti podpory služieb cestovej kancelárie či agentúry. Realizuje priamy predaj produktov cestovnej...

Pracovník herne zabezpečuje bežnú prevádzku herne, obsluhuje a dohliada na hracie zariadenia, pokrové stoly a samoobslužné terminály. Vydáva a prijíma hracie žetóny a vypláca výhry. Vysvetľuje pravidlá...

Regionálny sprievodca podáva odborný výklad a sprevádza návštevníkov po miestnych/regionálnych historických a kultúrnych pamiatkach a atraktivitách obce, mesta, regiónu, oblasti, poskytuje výklad o ich...

Správca domácnosti, gazdiná zabezpečuje plynulý chod domácnosti. Vykonáva činnosti v rozsahu požiadaviek klienta. Spravidla sa stará o chod a funkčnosť domácnosti, jej čistotu, zásobovanie a optimálne hospodárenie.

Sprievodca v cestovnom ruchu sprevádza tuzemské i zahraničné zájazdové skupiny v SR alebo v zahraničí, vrátane odborného výkladu v slovenskom alebo cudzom jazyku.

Supervízor prevádzkových a upratovacích služieb riadi a vedie tím chyžných, ďalšieho upratovacieho personálu a pracovníkov práčovne. Komunikuje s hosťami zariadenia a rieši ich požiadavky. Spolupracuje s recepciou,...

Šéfkuchár zabezpečuje odborne najnáročnejšie činnosti v kuchyni. Zodpovedá za organizovanie práce a kontrolu tímu pracovníkov v kuchyni, kvalitu pripravovaných pokrmov a dodržiavanie gastronomických pravidiel. Aplikuje...

Stredné odborné vzdelanie

Pracovník kúpeľov, wellnes podľa pokynov lekára poskytuje služby na udržiavanie a zvýšenie fyzickej kondície zákazníkov.

Vodný záchranár, plavčík dohliada na bezpečnosť prevádzky plavární a kúpalísk.

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Nosič batožiny (vrátane hotelového poslíčka) víta hostí pri príchode do hotela, pomáha hosťom pri nastupovaní a vystupovaní do/z vozidla a otváraní dverí. Nakladá a vykladá batožinu do/z vozidla a...

Cestovný ruch je špecifickou formou pohybu obyvateľstva, ktorý umožňuje realizáciu niektorých jeho potrieb, napr. poznávanie iných krajín, zmenu prostredia, odpočinok, sebarealizáciu, komunikáciu a pod. Začiatky cestovného ruchu siahajú do starovekého Ríma, avšak jeho hlavný rozvoj nastal po II. svetovej vojne.

Cestovný ruch predstavuje odvetvie, ktoré má prierezový charakter a na realizácii jeho činností sa podieľa celý rad ďalších odvetví (napr. ubytovanie, doprava, kultúra, stavebníctvo, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, pohostinstvo, gastronómia a pod.). Služby vykazujú vysokú dynamiku a radia sa k rýchle rastúcim oblastiam hospodárstva.

Slovensko, vzhľadom na svoju geografickú polohu, ponúka dostatočné možnosti rozvoja cestovného ruchu. Viac ako polovicu územia krajiny tvoria horské oblasti, čo dáva predpoklady na rozvoj turistiky a cestovného ruchu. Vidiecky charakter zasa ponúka výborné podmienky pre agroturistiku. Veľkým prínosom sú termálne a minerálne pramene, ktorých je vyše 1 000, čo podporuje celoročný rozvoj kúpeľnej liečby pre domácu a zahraničnú klientelu. Prírodné bohatstvo dopĺňajú kultúrne a historické pamiatky. V tejto oblasti je potrebné zvýšiť úroveň informovanosti, propagácie, kvalitu a komplexnosť poskytovaných služieb.

Úspešný rozvoj cestovného ruchu v európskom a svetovom meradle prispieva k hospodárskemu rastu a zvyšovaniu zamestnanosti.

S rozvojom cestovného ruchu stúpa dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile. Uplatnenie v týchto odvetviach nájdu hlavne animátori, pracovníci cestovných kancelárií a turistických informačných centier a pod. Aj v cestovnom ruchu je stále významnejší vstup zahraničných investorov a podpora z fondov financovaných EÚ, čo prispieva k sľubnej perspektíve tohto odvetvia.

Zdroje:

V Národnej prírodnej rezervácii Stratená sa nachádza Dobšinská ľadová jaskyňa, ktorá bola v roku 2000 zaradená do zoznamu svetového prírodného dedičstva.

Najvyšší a najluxusnejší hotel na svete sa nachádza v Spojených arabských emirátoch v Dubaji. Hotel Burj Al Arab (Veža arabov) je vysoký 321 m a média ho označili za prvý sedemhviezdičkový hotel na svete.

Najnavštevovanejším zábavným parkom na svete je Walt Disney World's Magic Kingdom v meste Lake Buena Vista na Floride v USA. Ročne tento zábavný park navštívi až 16,6 milióna návštevníkov, čo predstavuje v priemere 45 500 návštevníkov za deň.

Európske združenie národných asociácií cestovných kancelárií (ECTAA) vzniklo v roku 1961 v Nemecku a v súčasnej dobe združuje cca 10 000 národných asociácií cestovných kancelárií a agentúr v rámci EÚ. Odhadovaný ročný obrat všetkých cestovných kancelárií a agentúr je 60 000 mil. eur. Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr (SACKA) vstúpila do združenia v roku 2004.

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie