Textilná a odevná výroba

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Riadiaci pracovník (manažér) v textilnej a odevnej výrobe plánuje, organizuje, riadi, vedie, kontroluje a koordinuje činnosť hierarchicky nižšie postavených manažérov, priamo ním riadených pracovníkov a tímov...

Špecialista riadenia kvality v textilnej a odevnej výrobe manažuje, koordinuje a kontroluje činnosť spojenú s výkonom kontroly vstupov a výstupov výroby a dodržiavaním technických noriem a technologických zásad pri...

Špecialista riadenia textilnej a odevnej výroby manažuje, koordinuje a kontroluje predvýrobnú, realizačnú a finálnu činnosť v textilnej a odevnej výrobe.

Špecialista technológ v textilnej a odevnej výrobe zabezpečuje a stanovuje technologické postupy, technologickú prípravu textilnej a odevnej výroby a vedie s tým súvisiacu príslušnú technickú...

Špecialista vo výskume a vývoji v textilnej a odevnej výrobe vyhľadáva možnosti výroby nových textilných vlákien, skúma vlastnosti textilných vlákien, spracováva ich na textilnú metráž s...

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Návrhár tkanín navrhuje nové výrobky v textilnej výrobe.

Vyššie odborné vzdelanie

Špecialista konštruktér v odevnej výrobe pripravuje a polohuje výrobnú strihovú dokumentáciu, aj pre prototypy nových fazón, podieľa sa na tvorbe strihových polôh pre cenovú kalkuláciu a výrobu....

Úplné stredné odborné vzdelanie

Konštruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobe navrhuje modely a výrobky v odevnej výrobe a zhotovuje strihovú dokumentáciu.

Kvalitár, kontrolór textilu a odevov kontroluje a skúša kvalitu vstupných surovín, materiálov a hotových výrobkov v textilnej a odevnej výrobe. Hodnotí celkový vzhľad výrobku, overuje funkčnosť...

Majster (supervízor) v textilnej a odevnej výrobe manažuje, koordinuje a kontroluje činnosť výrobnej dielne, strihárne a fixácie. Vykonáva prípravu a zábeh nových výrobkov a spolupracuje s predvýrobnými...

Modelár odevov samostatne zhotovuje z nákresu návrhára odevov modely a vzory produktov a doplnkov odevnej alebo kožušníckej či klobučníckej výroby. Vytvára základný strih dámskych, pánskych alebo...

Návrhár odevov prostredníctvom kresby prináša nové modely odevov, navrhuje ich, a to na základe poznania a analýzy nových módnych trendov v oblasti strihových riešení a aktuálnych materiálov....

Technik polotovarov a výšiviek v odevnej výrobe manažuje, koordinuje a kontroluje predvýrobnú, realizačnú a finálnu činnosť spojenú s výrobou polotovarov a výšiviek, určených na kompletizáciu...

Umelecký čalúnnik, dekoratér zhotovuje umelecké čalúnnické výrobky alebo reštauruje a rekonštruuje historicky cenný čalúnený nábytok a interiéry.

Vlásenkár (výrobca parochní) sa zaoberá spracovaním prírodných a umelých vlasov a ich následnou aplikáciou do rôznych parochniarskych a vlásenkárskych foriem. Vykonáva všetky činnosti s...

Stredné odborné vzdelanie

Čalúnnik (okrem umeleckého) zhotovuje čalúnenie na sedací a iný nábytok, steny, dvere, bytové doplnky, interiéry automobilov a rôzne predmety textíliou, usňou, kožušinou, alebo plošným syntetickým...

Čipkár vyrába čipky technikou pletenia, paličkovania, tkania, háčkovania, sieťovania, viazania alebo krosienkovania.

Klobučník zhotovuje ručne alebo strojovo klobúky, barety, čiapky a iné pokrývky hlavy z rôzneho materiálu. Predáva klobučnícke výrobky, opravuje a dekoruje ich.

Krajčír (okrem umeleckého) vykonáva ručné a strojové šitie odevov a technickej konfekcie. Ručne alebo prostredníctvom automatizácie vyrezáva základný materiál, vykonáva práce pri medzioperačnom a...

Operátor predpriadacieho, dopriadacieho a štočkového stroja obsluhuje stroje a zariadenia na výrobu priadze. Zabezpečuje príjem, triedenie a prípravu surovín na spracovanie. Vykonáva kontrolu kvality spracovávaného...

Operátor sieťovacích a povrazníckych strojov obsluhuje stroje a zariadenia na výrobu bežných druhov sieťovaného a povrazníckeho tovaru.

Operátor stroja na farbenie a bielenie tkanín a odevov samostatne obsluhuje stroje, linky a zariadenia na zušľachťovanie textílií rôznymi spôsobmi používanými v oblasti farbenia a bielenia tkanín a odevov.

Operátor stroja na pletenie (pletiar) obsluhuje stroje na výrobu všetkých druhov úpletov s využitím rôznych textilných materiálov a väzieb. Monitoruje pletiarske stroje podľa jednotlivých väzieb, prípadne...

Operátor stroja na plstenie vlákien zabezpečuje všetky bežné práce pri výrobe plstí a plstených výrobkov.

Operátor stroja na pranie a chemické čistenie textilu preberá a značí textil určený na pranie a chemické čistenie, triedi ho podľa sortimentu, druhu materiálu, stupňa znečistenia a stálosti vyfarbenia. Obsluhuje stroje, linky a...

Operátor stroja na výrobu technického textilu obsluhuje stroje, linky a zariadenia na výrobu technického textilu a realizuje ďalšie činnosti súvisiace s jeho výrobou.

Operátor strojov na úpravu vlákien a prameňov obsluhuje stroje a zariadenia na rovnomerné urovnávanie vlákien, česancov a prameňov na mykacích, posukovacích, česacích a melanžovacích strojoch. Zabezpečuje zásobovanie...

Operátor súkacieho stroja obsluhuje súkacie stroje, prevíja priadzu na krížové cievky s prípadným odstraňovaním slabých miest (pretrhov), nopiek a prímesí na priadzi k dosiahnutiu rovnomernosti priadze....

Operátor šijacieho stroja v odevnej výrobe obsluhuje, monitoruje a riadi šijacie stroje pri vykonávaní úkonov spojených so šitím odevov a ich žehlením. Obsluhuje vyšívacie automaty, ktoré...

Operátor tkacieho stroja (tkáč) obsluhuje tkáčske stroje, zásobuje ich materiálom, odstraňuje útkové a osnovné prietrhy, zodpovedá za technológiu tkania a správne používanie útkových priadzí...

Ručný tkáč vyrába textilné tkaniny, koberce, tapisérie a guby.

Strihač textilu zabezpečuje činnosti na výstupe strihovej dokumentácie, vykresľuje polohy a vyrezáva materiál podľa šablóny. Komplexne zabezpečuje manuálnu ako aj automatickú prácu v strihárni.

Šička v kožiarskej a obuvníckej výrobe ručne alebo na šijacích strojoch zošíva diely do celkov pri zákazkovej a malosériovej výrobe zvrškov obuvi, kožušín alebo koženej galantérie, usňových odevov a rukavíc, prípadne usňových úžitkových predmetov. Pripravuje jednotlivé...

Špecialista údržby v textilnej a odevnej výrobe opravuje (nastavuje) široký sortiment strojov, zariadení a liniek (textilných a odevných) a realizuje ich údržbu.

Umelecký krajčír vykonáva ručné a strojové šitie, vyšívanie častí a kompletizovanie hotových odevných výrobkov.

Vyšívačka zhotovuje všetky druhy výšiviek na všetky vhodné materiály podľa obdržaných návrhov na ručne riadenom alebo automatickom vyšívacom stroji. Do istej miery využíva vlastnú tvorivosť a...

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Montážny pracovník vo výrobe usní, kožušín a galantérie vykonáva jednoduché operácie rozmiestňovania, umiestňovania a pripevňovania jednotlivých komponentov do celku s použitím ručného náradia...

Operátor textilnej pariacej linky samostatne vychystáva a pripravuje priadzu do pariacej linky podľa technologického postupu. Zabezpečuje zásobovanie linky materiálom, vkladá rovnomerne priadzu do linky za účelom zafixovania rovnomerného...

Šička odevnej a technickej konfekcie vykonáva ručné a strojové šitie odevov a technickej konfekcie, ručný a automatizovaný výrez základného materiálu.Vykonáva práce pri medzioperačnom a konečnom...

Nižšie stredné vzdelanie

Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe vykonáva jednoduché prípravné, dokončovacie, údržbárske, manipulačné alebo rutinné obslužné práce pri zabezpečení výroby, prípadne pri...

Textilný a odevný priemysel patrí k najstarším odvetviam spracovateľského priemyslu.

Textil vyrábali ľudia pre vlastnú potrebu s využitím domácich textilných surovín už v dávnoveku. Časom domácu ľudovú výrobu nahradila manufaktúrna, ktorá už využívala nové materiály, efektívnejšie výrobné postupy a rôzne nástroje.

Prvá zmienka o textilnej manufaktúre na území Slovenska je z konca 17. storočia (Hubice na Žitnom ostrove). V nasledujúcom storočí sa rozvíjali remeslá a v ich štruktúre hral jednu z najvýznamnejších úloh práve textil. V roku 1725 vznikla manufaktúra na výrobu súkna v Banskej Bystrici a v roku 1736 výrobňa kartúnu v Šaštíne, ktorá bola na tú dobu jedna z najväčších v Európe (zamestnávala až 20 000 ľudí). Do histórie sa zapísali aj manufaktúry v Bernolákove, Haliči a Tepličke nad Váhom. Sprievodným znakom rozvoja manufaktúr bola domáca výroba priadzí, ktorou bola známa najmä Banská Štiavnica.

Prvé textilné podniky priemyselného typu vznikli na území Slovenska pred viac ako 100 rokmi a prvé odevné podniky priemyselného charakteru v medzivojnovom období. Dynamický rozvoj odvetvia nastal v období industrializácie Slovenska. Vtedy plnila dôležitú sociálnu funkciu predovšetkým odevná výroba ako technologicky menej zložité odvetvie, avšak náročné na pracovné sily. Poskytovala pracovné príležitosti v regiónoch s menej rozvinutým priemyslom, ale taktiež ženám v oblastiach s rozvinutým strojárskym a ťažkým priemyslom, kde boli zamestnaní prevažne muži. V roku 1985 pracovalo v odvetví viac ako 74 000 zamestnancov, čo predstavovalo takmer 10 % z celkového počtu zamestnaných v slovenskom priemysle.

Slovenský textilný a odevný priemysel prechádza v súčasnosti významnými strategickými zmenami. Svoju výrobu mení v súlade s trendmi v najvyspelejších krajinách s vyššími kvalitatívnymi parametrami a nárokmi na kvalifikáciu pracovných síl, výskum a vývoj. Je to prirodzená reakcia na silný tlak predovšetkým nízkonákladovej konkurencie výrobcov z ázijských krajín. Celý tento zložitý proces reštrukturalizácie je pritom, podobne ako v ostatných vyspelých krajinách, spojený s poklesom textilnej a odevnej výroby. V súčasnosti pracuje v slovenskom textilnom a odevnom priemysle v 210 organizáciách (s viac ako 20 zamestnancami) celkovo 28 000 osôb. Ďalších 10 000 – 12 000 osôb pracuje v mikropodnikoch textilnej a odevnej výroby, ktorých počet sa odhaduje na 2 – 3 tisíc.

Do sveta módy, textilu a odevov majú otvorené dvere ľudia, ktorí sú kreatívni, flexibilní, schopní sa rýchlo prispôsobiť novým trendom a získavať nové informácie o svete módy a dizajnérstva.

Nie nadarmo sa hovorí, že šaty robia človeka, pretože odevy a móda sú prostriedkom prezentovania sa, komunikácie so svetom, ale taktiež symbolizujú naše názory a postoje.

Autor:

  • Ing. Dušan Gajdúšek – Asociácia textilného a odevného priemyslu Slovenskej republiky.

Zaujímavosti zo súčasnosti 

Tkané textílie tvorili za rok 2014 vývoz v hodnote 83,49 mil. EUR a dovoz v hodnote 137,45 mil. EUR, koberce a rohože vývoz 13,08 mil. EUR a dovoz 53,10 mil. EUR.

Odevy, t. j. odevy z kože, pracovné odevy, ostatné vrchné ošatenie, spodná bielizeň, ostatné odevy a odevné doplnky, pletené a háčkované pančuchové výrobky, ostatné pletené a háčkované odevy, predstavovali hodnotu vývozu mimo územia SR 1,02 mld. EUR a dovozu do SR v hodnote 1,12 mld. EUR.

Vyššie uvedené informácie sektorového charakteru boli spracované zo zdroja Štatistického úradu SR - databáza SLOVSTAT, databáza DATAcube, Štatistická ročenka SR 2014 a z vlastných zdrojov spracovaných Realizačným tímom NSP.

Zaujímavosti z histórie

Hodvábna cesta bol názov starovekej a stredovekej obchodnej cesty cez strednú Áziu, ktorá spájala Čínu s Rímskou a Byzantskou ríšou. Prostredníctvom nej sa od 2. storočia pred n. l. dostalo do Európy mnoho čínskych vynálezov, medzi nimi aj hodváb.

Čínski archeológovia objavili výrobky z hodvábu, ktoré sú staré viac ako 4 750 rokov.

V roku 1770 bol v Paríži založený prvý významnejší obchod s odevmi, ktorý bol predchodcom konfekčných podnikov. Odevný priemysel tu vznikal na prelome 18. – 19. storočia.

Koncom 18. storočia sa začala výroba prvého umelého vlákna pre textilný priemysel – viskózy, ktorá sa pôvodne nazývala umelý hodváb.

V roku 1894 vyrástol v Ružomberku veľký priemyselný kolos – Rybárpoľská textilka, ktorá sa postupne stala najväčšou v Uhorsku.

Do 19. storočia boli odevy šité na mieru v podstate autorskými výtvormi vynikajúcich krajčírov. V tomto období sa začínala venovať pozornosť meraniu obyvateľstva, z ktorého čerpal odevný priemysel pri plánovaní výroby.

Do roku 1918 sa v priemyselnej výrobe na Slovensku okrem tradičnej výroby železa venovala zvýšená pozornosť tzv. ľahkému priemyslu, za aký sa považuje aj textilný priemysel.

Bavlna bola po prvýkrát domestikovaná pred 5 000 rokmi. Koncom 19. storočia predstavovala približne 80 % objemu všetkých textilných materiálov. V súčasnosti je to približne 50 %.

Francúzska módna návrhárka Coco Chanel (1883 – 1971) priniesla do dámskej módy revolučné módne zmeny, ako napr. nohavice, sukne po kolená, legendárne „malé čierne“ šaty, biele lakované lodičky s čiernou špičkou, krátke vlasy a parfum Chanel No.5. V roku 1957 získala “Oscara“ za módu ako najvplyvnejší módny návrhár 20. storočia.

Slovenský textilný a odevný priemysel obchoduje na zahraničných trhoch až s 85 % svojej produkcie, z toho pripadá na trhy Európskej únie až 95 %.

Špecifikami slovenského textilného a odevného priemyslu je vysoká miera zamestnanosti žien, vysoký podiel zamestnaných osôb so zdravotným postihnutím, umiestnenie výrobných kapacít predovšetkým v menej rozvinutých regiónoch Slovenska (najmä Prešovský kraj, Orava, Kysuce, južné Slovensko).

Podiel žien na počte zamestnaných je stabilne na úrovni cca 85 %, z toho v odevnom priemysle viac ako 90 % (na porovnanie v priemysle je podiel žien na zamestnanosti necelých 40 %).

Podiel zdravotne postihnutých zamestnancov na celkovom počte zamestnaných osôb v odvetví je 3,2 %. V textilnom a odevnom priemysle pracuje až 11,8 % zo všetkých zdravotne postihnutých zamestnancov slovenského priemyslu.

Najčastejšie používané prírodné vlákna pri výrobe textílií sú bavlna (vlákno z bavlníka), ľan (vlákno z ľanu), vlna (ovčia vlna), mohér (srsť kozy angorskej), kašmír (srsť kozy kašmírskej), angora (srsť králika angorského), hodváb (vlákno vylučované húsenicou priadky morušovej).

Základným živočíšnym vláknom na výrobu textílií je ovčia vlna, ktorá je zložená z proteínu nazývaného keratín.

Chemické vlákna najčastejšie používané v textilnej výrobe sú viskóza, modal, akrylát, polyamid, polyester, polyethylén, elastan, nylon, lykra a pod.

Tajomstvo výroby hodvábu čínski výrobcovia prísne strážili a ukrývali pred svetom viac ako 2 000 rokov. Hodvábna látka patrí po tisícročia k najušľachtilejším textíliám, ktorej neobyčajné vlastnosti sa vyvažovali zlatom.

Výroba odevného materiálu a zhotovovanie odevov bolo oddávna záležitosťou žien. S postupnou diferenciáciou práce vzniklo krajčírske remeslo, ktoré najmä v strihačskej oblasti zamestnávalo aj mužov.

Zdroje:

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie