Technické a manuálne prierezové zamestnania

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Priemyselný dizajnér produktov navrhuje a vytvára nové tvary najzložitejších priemyselných výrobkov podľa vlastných výtvarných koncepcií alebo vývojových trendov.

Revízny technik v energetike vykonáva odborné prehliadky, revízie a skúšky na elektrických zariadeniach/stavbách, kontroluje kvalitu realizovaných prác a vykonáva kontroly, skúšky a merania...

Vyššie odborné vzdelanie

Priemyselný dizajnér výrobkov navrhuje a vytvára nové tvary zložitých priemyselných výrobkov podľa predlôh alebo podľa vlastných výtvarných koncepcií.

Úplné stredné odborné vzdelanie

Deratizér (likvidátor škodcov) vykonáva činnosti, ktoré vedú k regulácii živočíšnych škodcov. Identifikuje zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých živočíšnych škodcov a...

Dezinfektor (likvidátor chorôb) vykonáva aplikáciu dezinfekčných prostriedkov.

Likvidátor buriny je špecialistom na likvidáciu nežiaducich organizmov v kultúrnych porastoch poľných plodín, sadoch, viniciach, chmeľniciach, ako aj samonáletov burín a kríkov v nepoľnohospodárskych priestoroch,...

Operátor parného stroja a kotla (kurič) obsluhuje rôzne druhy kotlov, výmenníkov tepla a redukčných staníc pary. Priebežne sleduje prevádzkyschopnosť a technologické parametre obsluhovaného zariadenia a stará sa o...

Pracovník v sklade (skladník) zabezpečuje príjem tovaru (resp. materiálu) do skladu, jeho skladovanie a výdaj zo skladu. Vystavuje príjmové a výdajové doklady, vykonáva inventúry a vedie evidenciu tovaru v sklade....

Pracovný potápač vedie, organizuje a zodpovedá za pracovníkov vykonávajúcich rôzne potápačské práce, práce v zvýšenom tlaku vzduchu a práce v zvýšenom tlaku okolitého prostredia -...

Technik metrológ zabezpečuje certifikáciu zariadení a meradiel v laboratóriu v súlade s platnými legislatívnymi normami. Overuje a kontroluje meradlá a schvaľuje protokol o výsledkoch skúšok.

Technik prípravy a realizácie investícií spolupracuje na investičnej príprave a realizácii stavieb a zariadení.

Stredné odborné vzdelanie

Operátor vysokozdvižného vozíka vedie vozidlá, vrátane manipulácie s prepravovaným nákladom alebo mechanizmami nainštalovanými na vozidle.

Údržbár sa stará o chod a riadnu prevádzku objektov a zariadení.

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Operátor zariadenia na balenie, fľaškovanie a etiketovanie nastavuje a obsluhuje stroje, ktoré balia, označujú výrobky alebo plnia rôzne druhy nádob.

Nižšie stredné vzdelanie

Lepič, odstraňovač plagátov a propagačných materiálov lepí a odstraňuje plagáty a iné propagačné materiály z reklamných plôch.

Manipulačný pracovník, nosič vykonáva pomocné, prípravné a manipulačné práce (nakladá, vykladá, prenáša, preváža, triedi a čistí rôzne výrobky, tovar, materiál a pod.,...

Pomocný pracovník v bezpečnosti plní jednoduché úlohy podľa pokynov a inštrukcií na zabezpečenie ochrany majetku a osôb.

Pracovník na čistenie verejných priestranstiev zabezpečuje čistenie a údržbu verejných priestranstiev, údržbu a drobné opravy verejných stavieb a zariadení a ostatné nepredvídané a neplánované...

Ručný balič, plnič vykonáva práce v sklade tovaru, pri kontrole tovaru a skladových zásob, manipulácii s tovarom a expedícii pri využití ručného skenera a PC (vkladanie dát).

Upratovačka čistí a ošetruje rôzne typy plôch a podláh, upratuje domácnosti klientov a iné typy priestorov. Zabezpečuje hygienický štandard vo zverených priestoroch ( napr. kancelárskych, skladových,...

Viazač bremien pripravuje, viaže, pripútava a presúva bremená pri výrobe, montáži, spracovaní alebo transportemateriálov a produktov spravidla v súčinnosti s viacerými zdvíhacími zariadeniami.

Vodič dodávky vedie vozidlá kategórie N1 projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg. Vykonáva bežnú údržbu vozidla podľa...

Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu vedie vozidlá s ťažkým nákladom a dopravuje náklad pri krátkych a diaľkových cestách do cieľovej stanice (do miesta určenia).

Pre túto pracovnú oblasť nie je charakteristika k dispozícii.

Pre túto pracovnú oblasť nie sú zaujímavosti k dispozícii.

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie