Súdnictvo, prokuratúra, právo a podobné oblasti

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Advokát je zapísaný do zoznamu advokátov, poskytuje právne a ďalšie služby v súlade s právnymi predpismi.

Advokátsky koncipient vykonáva pod vedením a dohľadom advokáta právnu prax v oblasti zastupovania mandantov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi. Pripravuje a vykonáva obhajobu klienta v...

Exekútorský koncipient je zamestnanec exekútora zapísaný do zoznamu exekútorských koncipientov, ktorého exekútor môže písomne splnomocniť na vykonanie jednotlivých úkonov okrem vydania upovedomenia o...

Generálny prokurátor riadi a kontroluje činnosť všetkých prokuratúr. Na plnenie úloh vydáva služobné predpisy, príkazy a pokyny, ktoré sú záväzné pre všetkých...

Notár je štátom určená a splnomocnená osoba na vykonávanie notárskej a ďalšej činnosti podľa osobitného zákona.

Notársky koncipient je zamestnanec notára zapísaný do zoznamu notárskych koncipientov, ktorý vedie Notárska komora SR. Notár môže notárskeho koncipienta poveriť vykonaním jednotlivých úkonov, ktoré...

Právnik (v podniku, inštitúcii, organizácii) poskytuje právne poradenstvo, vypracúva právne rozbory a stanoviská, pripravuje právne dokumenty a zastupuje klientov v právnych veciach.

Právny čakateľ prokuratúry vykonáva v služobnom pomere prípravnú prax, ktorej účelom je odborne pripraviť právneho čakateľa prokuratúry na výkon funkcie prokurátora.

Probačný a mediačný úradník je súdny úradník vykonávajúci v zákonom vymedzenom rozsahu úkony probácie (napr. dohľad nad správaním obvineného v priebehu skúšobnej doby pri...

Prokurátor chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Je povinný vo verejnom záujme vykonať opatrenia na predchádzanie porušeniu...

Riadiaci pracovník (manažér) právneho útvaru riadi a koordinuje právne poradenstvo v organizácii v rámci interných a externých vzťahov v súlade s politikou organizácie.

Sudca prejednáva a rozhoduje spory a iné právne veci v občianskom súdnom konaní a v trestnom konaní. Taktiež koná a rozhoduje o žalobách alebo o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam, zásahom, iným opatreniam alebo...

Súdny exekútor je štátom určená a splnomocnená osoba na vykonávanie núteného výkonu súdnych a ďalších rozhodnutí.

Súdny lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa zisťovaním a posudzovaním účinkov násilia na ľudský organizmus u živých i zomretých osôb, zisťovaním príčin...

Vyšší súdny úradník je štátny zamestnanec, ktorý je oprávnený samostatne rozhodovať a vykonávať úkony súdu v občianskom súdnom konaní, v trestom konaní, v konkurznom...

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Právny asistent vykonáva administratívne úlohy a jednoduché právne úkony na právnych oddeleniach alebo v advokátskych kanceláriách. 

Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Koncipient (detektív) poskytuje detektívne služby zamerané na vykonávanie základných preverovacích úkonov u menej náročných prípadov, podieľanie sa na hľadaní osôb alebo majetku, monitorovanie činnosti...

Úplné stredné odborné vzdelanie

Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii vykonáva odborné administratívne činnosti advokátskej kancelárie. Zabezpečuje podporné a organizačné práce potrebné na plnenie úloh advokáta.

Súdny tajomník je súdny úradník, ktorý je oprávnený vykonávať úkony súdu v občianskom súdnom konaní, v trestom konaní, v konkurznom konaní a inú činnosť súdu v rozsahu...

Právo vo všeobecnosti sa zvykne charakterizovať ako súbor právnych noriem alebo ako normatívny systém, ktorý štát uznáva za právo.

Už od dôb starých Rimanov sa v právnom systéme kontinentálnej Európy právne odvetvia zaraďujú buď do oblasti verejného práva alebo do oblasti súkromného práva. Verejné právo slúži na ochranu verejných záujmov, záujmov celku, kým súkromné právo ochraňuje záujmy jednotlivcov, teda súkromné záujmy.

K najdôležitejším odvetviam verejného práva patrí ústavné právo, správne právo, finančné právo, právo sociálneho zabezpečenia a trestné právo.

  1. Štátne (ústavné) právo – jeho predmetom sú najvýznamnejšie spoločenské vzťahy, upravené najmä v systéme noriem najvyššej právnej sily, v ústave a v ústavných zákonoch.

  2. Správne (administratívne) právo – slúži na ochranu verejných záujmov, upravuje vzťahy medzi nerovnými, hierarchicky podriadenými subjektmi. Zaoberá sa správou vecí verejných.

  3. Finančné právo – upravuje podmienky hospodárenia štátu a s tým súvisiace verejné finančné vzťahy.

  4. Právo sociálneho zabezpečenia – upravuje veľké množstvo právnych vzťahov, ktorými sa zabezpečujú sociálne práva občanov.

  5. Trestné právo hmotné – chráni rôzne vzťahy (ústavno-právne, hospodárske, obchodné, majetkové, rodinnoprávne, správne a pod.), ktoré upravujú normy príslušných právnych odvetví. Chráni pred útokmi fyzických osôb, ktoré vykazujú vysokú mieru spoločenskej nebezpečnosti.

  6. Trestné právo procesné – upravuje postup (proces) smerujúci k tomu, aby trestné činy boli náležite zistené a ich páchatelia spravodlivo, na základe práva, potrestaní.

Z odvetví súkromného práva sú najdôležitejšie občianske právo, obchodné právo, pracovné právo a medzinárodné právo súkromné.

  1. Občianske (civilné) právo – reguluje širokú oblasť spoločenských vzťahov a je natoľko kvalitne prepracované, že poskytuje všeobecné zásady, princípy aj pre ostatné odvetvia súkromného práva. Jeho základným prameňom je Občiansky zákonník.

  2. Občianske právo procesné – predstavuje formu ochrany hmotného práva, je prostriedkom jeho presadenia.

  3. Rodinné právo – normy rodinného práva upravujú vzťahy založené manželstvom alebo na základe príbuzenstva.

  4. Obchodné právo – upravuje postavenie podnikateľov, vzťahy medzi nimi, ako aj vzťahy s podnikaním súvisiace.

  5. Pracovné právo – spoločenské vzťahy, predmetom ktorých je výkon práce, sú u nás v súčasnosti upravené normami niekoľkých právnych odvetví. Vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami upravuje Zákonník práce.

  6. Medzinárodné právo súkromné – reguluje súkromnoprávne vzťahy s cudzím prvkom, teda také spoločenské vzťahy, ktoré v určitých prvkoch presahujú hranice štátu a vykazujú vzťah k zahraničiu.

Súdnictvo, prokuratúru a iné právne činnosti vykonávajú právnici a pôsobia tak v podnikateľskej ako aj nepodnikateľskej sfére. Možno povedať, že právnici sú prierezovým povolaním. Podľa zamerania rozlišujeme nasledujúce právne povolania:

  • advokát

  • advokátsky koncipient

  • súdny exekútor

  • exekútorský koncipient

  • prokurátor

  • Generálny prokurátor

  • právny čakateľ prokuratúry

  • sudca

  • vyšší súdny úradník

  • súdny tajomník

  • probačný a mediačný úradník

  • notár

  • notársky koncipient

Kvalifikačné požiadavky a výkon uvedených povolaní je upravený viacerými zákonmi, najmä:

  • Zákon č. 586/2003 o advokácii Zákon č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti

  • Zákon č. 154/2001 o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry Zákon č. 385/2000 o sudcoch a prísediacich

  • Zákon č. 549/2003 o súdnych úradníkoch

  • Zákon č. 550/2003 o probačných a mediačných úradníkoch

  • Zákon č. 323/1992 o notároch a notárskej činnosti

Zdroje:

  • Ottová, E., Vaculíková, N.: Úvod do štúdia práva. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1998.

  • sk.wikipedia.org

  • www.istp.sk

Symbolom práva je rímska bohyňa Justícia, ktorá v pravej ruke zviera meč, v ľavej váhy a má zaviazané oči.

Pôvod slova ius (právo) nie je celkom jasný – môže byť zo slova ju = zaväzovať alebo od slova ius= justícia.

Východiskom moderných právnych systémov je právny systém starovekého Ríma – Rímske právo. Je to jedna z najdôležitejších zložiek rímskej kultúry. Rímske právo bolo postavené na štyroch princípoch:

  • rovnosť pred zákonom,

  • prezumpcia neviny (pokiaľ nie je obvinený právoplatne odsúdený, treba na neho pozerať ako na nevinného),

  • pri pochybnostiach treba rozhodnúť v prospech obžalovaného (ak nie sú jednoznačné dôkazy o vine obžalovaného, treba sa prikloniť k oslobodzujúcemu rozsudku),

  • neznalosť zákona neospravedlňuje (ak niekto z neznalosti porušil zákon, nemôže svoju neznalosť zákona použiť ako poľahčujúcu okolnosť).

Prvý zákonník na svete bol uzákonený okolo roku 1700 pred n. l. v Babylone a volal sa podľa Babylonského kráľa – Chamurapiho zákonník. Chamurapi urobil veľkú zmenu v súdnictve v tom, že odobral súdnu moc kňazom a vložil ju do rúk štátnym sudcom, teda štátnej moci. Chamurapiho zákonník obsahoval 280 paragrafov a bol postavený na princípe „Oko za oko, zub za zub“. Ako jediný zákonník uzákoňoval dedičnosť trestu, to znamenalo napríklad, že ak dom postavil architekt, ktorý medzičasom zomrel, a tento dom spadol a usmrtil nejakého človeka, bol potrestaný architektov potomok.

V roku 1804 francúzsky cisár Napoleon Bonaparte vydal Občiansky zákonník Code Civil, čím sa položili základy európskeho kontinentálneho práva, ktoré nadviazalo na rímske právo. Code Civil zaručuje predovšetkým rovnosť občanov, občianske slobody a nedotknuteľnosť súkromného vlastníctva. Skladá sa z 3 kníh a tie z viac ako 2 500 článkov.

Ešte aj v súčasnosti v niektorých krajinách (napr. Irán, Spojené arabské emiráty, Saudská Arábia, Sudán, Jemen, Somálsko, Mauretánia a Nigéria) platí islamské právo šaríja, ktoré postihuje trestom smrti za cudzoložstvo alebo napr. aj homosexuálov.

V Slovenskej republike je v hierarchii právnych predpisov na najvyššom mieste Ústava Slovenskej republiky, ktorá bola prijatá poslancami vtedajšej Slovenskej národnej rady 1. septembra 1992 počtom 114 hlasov. Podpísaná bola 3. septembra 1992 v Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade. Ústava sa skladá z preambuly a deviatich hláv. Deň Ústavy je štátnym sviatkom.

Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti. Sudcovia (je ich celkovo 13) sú pri rozhodovaní nezávislí a viazaní Ústavou SR. Rozhodujú o súlade nariadení vlády, všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, všeobecne záväzných nariadení a právnych predpisov miestnych orgánov a všeobecne záväzných nariadení územnej samosprávy s Ústavou, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami.

Verejný ochranca práv (nazývaný aj ombudsman) je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom. V zákonom ustanovených prípadoch sa verejný ochranca práv môže podieľať na uplatnení zodpovednosti osôb pôsobiacich v orgánoch verejnej moci, ak tieto osoby porušili základné právo alebo slobodu fyzických a právnických osôb. Historicky prvým verejným ochrancom práv sa stal v roku 2002 Pavel Kandráč, ktorého Národná rada Slovenskej republiky zvolila do funkcie aj pre druhé funkčné obdobie (2007 – 2012). V súčasnosti je verejnou ochrankyňou práv JUDr. Jana Dubovcová.

K špecifickým štátnym orgánom možno zaradiť aj Prokuratúru SR. Ako štátne zastupiteľstvo zastupuje prokuratúra záujmy štátu, chráni teda práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Je povinná vo verejnom záujme vykonávať opatrenia na predchádzanie porušovania zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie. Prokuratúra je samostatná hierarchicky usporiadaná jednotná sústava štátnych orgánov na čele s generálnym prokurátorom. V rámci tejto hierarchicky usporiadanej sústavy štátnych orgánov pôsobia prokurátori vo vzťahoch podriadenosti a nadriadenosti. V súčasnosti je vo funkcii generálneho prokurátora vymenovaný JUDr. Jaromír Čižnár.

Zdroje:

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie