Strojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe riadi prevádzku a organizuje prácu v strojárskej výrobe.

Strojársky špecialista konštruktér, projektant riadi konštrukčné práce, navrhuje a realizuje nové konštrukčné riešenia výrobkov a ich častí a nové modely, vzory a typy výrobkov v...

Strojársky špecialista riadenia výroby riadi, koordinuje a organizuje procesy a systémy riadenia v strojárskej výrobe.

Strojársky špecialista technológ vykonáva technologické skúšky, realizuje zmenové konania, stanovuje výrobné časy pri tvorbe kalkulácii, vypracúva odchýlky od výrobného procesu a navrhuje...

Strojársky špecialista v oblasti kvality zabezpečuje riadenie procesu kvality určitej skupiny výrobkov počas vývojového a výrobného cyklu, uskutočňuje systémové, procesné a výrobkové audity. Vypracováva...

Strojársky špecialista v oblasti údržby vytvára, zavádza a kontroluje koncepcie v oblasti údržby strojov a zariadení za podmienok dodržania technických a bezpečnostných predpisov. Pozná a uplatňuje moderné...

Strojársky špecialista vo výskume a vývoji riadi a rieši výskumné a vývojové úlohy v strojárstve s väzbami na ostatné vedné odbory.

Vyššie odborné vzdelanie

Programátor CNC strojov vypracúva nové programy pre výrobky a výrobu vzoriek, vykonáva opravy programov, prípadne výkresovej dokumentácie. Spolupracuje pri plynulom chode výroby, vypracúva odchýlky od platnej...

Strojársky technik kontroly kvality zabezpečuje požadovanú kvalitatívnu úroveň vstupov, procesov a výstupov v priebehu výroby. Vyhodnocuje kvalitu výrobkov, výkonov, služieb a iných výstupov. Zisťuje príčiny...

Úplné stredné odborné vzdelanie

Automechanik špeciálnych motorových vozidiel zabezpečuje opravy a údržbu špeciálnych motorových vozidiel, ich podvozkov a nadstavieb. Vykonáva diagnostiku a opravy mechanických častí, energetických agregátov,...

Letecký palubný technik vykonáva montáž, opravy, nastavovanie a skúšanie leteckých palubných prístrojov, zariadení, diaľkových prenosov a kurzových systémov.

Majster (supervízor) v strojárskej výrobe riadi vymedzené organizačné útvary alebo technologické úseky organizácie pri zaisťovaní úloh stanovených operatívnym plánom vzhľadom na množstvo, kvalitu a...

Majster mechanickej dielne koordinuje prácu mechanickej dielne. Rozdeľuje pracovné úlohy spolupracovníkom, kontroluje priebeh výkonu zadelených úloh a kontroluje kvalitu výstupu z dielne. Zodpovedá za dodržiavanie bezpečnosti...

Majster v karosárskej dielni organizuje výkon činnosti a chod karosárskej dielne. Zabezpečuje rozdelenie prác a koordinuje činnosť jednotlivých pracovníkov karosárskej dielne. Zabezpečuje BOZP v dielni. Kontroluje výkon činnosti a plnenie plánov v dielni, ako aj kvalitu výroby....

Majster v lakovníckej dielni organizuje výkon činností a chod lakovníckej dielne. Zabezpečuje rozdelenie práce, koordinuje činnosť jednotlivých pracovníkov. Zabezpečuje BOZP v dielni. Kontroluje výkon činností a plnenie plánov v dielni, ako aj kvalitu výroby.

Mechanik a opravár leteckých motorov a zariadení vykonáva opravy a údržbu leteckých motorov rôznych typov lietadiel a vrtuľníkov, servisné, záručné a pozáručné práce, pravidelné a...

Mechanik klimatizačných a chladiarenských zariadení vykonáva montážne, servisné práce a celkové riadenie prác pri výrobe, opravách a rekonštrukciách klimatizačných, chladiarenských a...

Montér lán a zdvíhacích zariadení vykonáva samostatné odborné práce pri montáži, nastavovaní, údržbe, opravách a demontáži strojových i elektrických častí osobných...

Nastavovač CNC strojov vykonáva osadenie stroja upínačmi náradia, náradím a upína materiál. Nastavuje stroj, skúša a odlaďuje program a nastavenie stroja. Vykonáva výmenu opotrebených alebo...

Nastavovač priemyselných robotov zabezpečuje nastavenie parametrov (programovanie), prevádzkovú obsluhu, identifikáciu porúch a čistenie priemyselného robota a zabezpečuje jeho plynulý chod s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu...

Predajca motorových vozidiel je poradcom pre zákazníkov pri nákupe a predaji nových alebo jazdených osobných, úžitkových alebo nákladných vozidiel, motocyklov a príslušenstva. Na základe...

Predajca náhradných dielov zabezpečuje a koordinuje tok náhradných dielov. Je zodpovedný za zásobovanie prevádzky náhradnými dielmi, predáva náhradné diely zákazníkom. Objednáva...

Servisný technik pre karosárske a lakovnícke práce plánuje, prijíma, eviduje, spracúva a vyhodnocuje karosárske a lakovnícke opravy motorového vozidla.

Servisný technik pre mechanické a elektrikárske práce prijíma, eviduje, spracúva, riadi a vyhodnocuje opravu motorového vozidla.

Strojársky laborant vykonáva chemické, fyzikálne a mikrobiologické skúšky odobratých vzoriek vstupných surovín, materiálov, polotovarov a hotových produktov. Vyhodnocuje ich vlastnosti na...

Strojársky technik v oblasti údržby zabezpečuje technickú a technologickú spôsobilosť strojov a zariadení v strojárskej výrobe.

Strojársky technológ stanovuje technologické postupy a zabezpečuje technologickú prípravu v strojárskej výrobe.

Výrobca, opravár strelných zbraní vyrába, montuje a opravuje športové, historické, poľovnícke zbrane pomocou trieskového opracovávania kovov, ručne alebo strojovo. Opracováva povrchy a funkčné časti...

Stredné odborné vzdelanie

Autoelektrikár vykonáva kontrolu, údržbu, opravy, výmenu, diagnostiku a nastavovanie elektrických a elektronických systémov automobilov. Realizuje technické kontroly na elektrických zariadeniach motorového vozidla. Do...

Autolakovník opravuje povrchovú úpravu karosérií motorových vozidiel brúsením, tmelením, aplikáciou podkladových, antikoróznych, krycích a ochranných materiálov a dokončovacími procesmi...

Automechanik autobusov zabezpečuje opravy a údržbu autobusov a vozidiel pre hromadnú prepravu osôb. Vykonáva diagnostiku a opravy mechanických častí, energetických agregátov, prevodového ústrojenstva. Zabezpečuje...

Automechanik nákladných motorových vozidiel zabezpečuje a vykonáva opravy a údržbu nákladných, úžitkových, prípojných a návesných vozidiel. Vykonáva diagnostiku a opravy mechanických...

Brúsič nástrojov vykonáva ručné alebo strojové brúsenie obrábacích nástrojov s jednou reznou hranou, alebo strojové brúsenie obrábacích nástrojov s viac reznými hranami za účelom ich...

Karosár vykonáva odborné práce pri výrobe a opravách karosérií motorových alebo koľajových vozidiel. Opravuje poškodené karosérie po havárii, korózii a iných poškodeniach, a to...

Klampiar (okrem stavebného klampiara a karosára) realizuje klampiarske práce pri zhotovení plechových výrobkov.

Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe vykonáva vstupnú a medzioperačnú kontrolu materiálov, súčiastok, dielcov a výstupnú kontrolu výrobkov vizuálnou kontrolou alebo meraním. Zisťuje a...

Lakovač, natierač kovových konštrukcií, zariadení, dopravných prostriedkov aplikuje farby a náterové hmoty na povrchovú úpravu kovových konštrukcií a výrobkov, ovláda správne použitie...

Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení zabezpečuje základné odborné, technické a technologické činnosti v oblasti strojárstva a montáže rôznych druhov výrobkov a konštrukcií....

Miešač farieb (výroba motorových vozidiel) zabezpečuje prípravu materiálov určených na lakovanie karosérií (výber, miešanie a tónovanie rôznych druhov farieb na dosiahnutie požadovaných odtieňov)....

Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe vykonáva podľa pracovného postupu alebo výkresovej dokumentácie, v určitom časovom limite, čiastkové montážne operácie prevažne ručného charakteru,...

Montážny pracovník výroby autosedačiek vykonáva čiastkové manuálne operácie na montážnej linke podľa pracovných návodov a v určitom časovom limite s cieľom zostaviť vyšší celok (daný...

Nástrojár zhotovuje, lícuje a zostavuje lisovacie a tvarovacie nástroje, upínacie prípravky, zápustky, meradlá, šablóny a rôzne druhy foriem. Zostavuje skupiny a podskupiny nástrojov a prípravkov do celku...

Obrábač kovov vykonáva práce pri výrobe súčiastok z kovu alebo z iných technických materiálov obrábaním, čiže odoberaním materiálu z polotovaru niektorým z nasledovných spôsobov: rezanie,...

Ostrič kovov a nástrojov zabezpečuje ručné a strojové ostrenie kovov a nástrojov, upravuje ostrie - reznú hranu a kontroluje geometriu rezných hrán nástrojov.

Prevádzkový zámočník (údržbár) opravuje rôzne stroje, strojné a technologické zariadenia. Stará sa tiež o prevádzkyschopnosť strojných a technologických zariadení v zmysle technických...

Prípravár a montér kovových konštrukcií montuje a opravuje oceľové konštrukcie budov a mostov.

Smaltovač ovláda rôzne techniky nanášania smaltových povlakov (ochranná alebo dekoračná sklovitá vrstva) na kovy.

Stavebný zámočník zhotovuje stavebné zámočnícke prvky a zabezpečuje ich montáž a opravy.

Strojný zámočník vykonáva činnosti súvisiace s demontážou, montážou a opravami častí strojov a zariadení alebo ručne opracúva strojné súčiastky.

Výrobca, opravár chirurgických nástrojov zhotovuje, udržiava a opravuje chirurgické nástroje a pomôcky.

Zvárač kovov zvára kovové materiály v zmysle platnej technickej dokumentácie použitím rôznych zváracích techník.

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Operátor povrchových úprav (výroba motorových vozidiel) jemne brúsi karosériu a opravuje defekty pred nanášaním základnej alebo vrchnej farby a laku. Odstraňuje povrchové nerovnosti - vypuklé alebo...

Operátor tmelenia karosérie (výroba motorových vozidiel) tmelí podvozkové, motorové a interiérové časti karosérie a jej pohyblivé časti pomocou špeciálne upravenej aplikačnej pištole a iného...

Umývač a prípravár motorových vozidiel zabezpečuje a vykonáva na základe požiadaviek predajného a servisného oddelenia všetky prípravné práce spočívajúce najmä v odvoskovaní a umývaní vozidiel, demontáži a odstraňovaní prepravných obalov a označení z interiéru aj...

Nižšie stredné vzdelanie

Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe vykonáva manipulačné práce, dopravuje a pripravuje materiál do výroby, spolupracuje pri údržbe strojov a zariadení a prevádzkových priestorov....

Strojárstvo je najrozšírenejšie a najnáročnejšie odvetvie priemyslu. Delí sa na ťažké a ľahké strojárstvo. Ťažké strojárstvo vyrába zariadenia tovární, banské stroje, dopravné prostriedky a iné. Tieto odbory sa nachádzajú v blízkosti hutníckych závodov, lebo spotrebujú pri výrobe veľké množstvo kovov. Do ľahkého strojárstva sa zaraďuje najmä elektrotechnický a kovospracujúci priemysel.

Slovenské strojárstvo malo v minulosti v niektorých odvetviach veľmi dobrú úroveň. Bola to najmä oblasť vojenskej výroby (ZŤS Dubnica nad Váhom, Martin a ďalšie pridružené podniky), ložiskový priemysel (ZVL Kysucké Nové Mesto, Skalica, Dolný Kubín), priemysel dopravných prostriedkov (Tatravagónka Poprad, Tatra Bánovce nad Bebravou – nákladné automobily, Východoslovenské strojárne Košice, strojárske podniky VSŽ Košice, výroba traktorov, lokomotív v Martine a v Dubnici),výroba obrábacích strojov a desiatky ďalších podnikov po celom Slovensku. Mohutný rozvoj automobilového priemyslu a vstup strategických investorov pozitívne ovplyvnili rozvoj strojárstva. V posledných piatich rokoch si odvetvie strojárstva udržalo svoje stabilné postavenie v rámci priemyslu Slovenskej republiky. Pozitívnym javom je stály nárast výroby, zvyšovanie exportu, produktivity práce a technickej úrovne strojárskych výrobkov.

V poslednom období je pre slovenské strojárstvo charakteristická reštrukturalizácia s dominanciou výroby automobilov a automobilového príslušenstva. Investície významných svetových výrobcov automobilov na Slovensku sú základom vstupu ďalších zahraničných investorov do automobilového priemyslu, ale aj do ďalších odvetví strojárskeho priemyslu. Strojárska výroba je, bola a môže byť nosným odvetvím priemyslu Slovenska. Okrem už spomenutej automobilovej výroby je to výroba ložískstavebných a cestných strojovtraktorovpoľnohospodárskych strojovenergetických zariadeníbielej techniky a pod. Budujú sa priemyselné a vedecko-technologické parky.

Veľmi dôležitá je aj príprava kvalifikovaných odborníkov s dobrými jazykovými znalosťami, najmä anglického, francúzskeho a nemeckého jazyka. Je to náročná úloha pre strojnícke fakulty technických univerzít a stredné priemyselné školy strojnícke. Pri vzdelávaní mladých odborníkov bude potrebné rozvíjať ich tvorivé schopnosti, flexibilitu a komunikatívnosť. Len takto bude možné zabezpečiť a rozširovať výrobu špičkových strojárskych výrobkov, ktoré majú na Slovensku dlhú tradíciu.

Zdroj:

Prvý počítací stroj vytvoril v roku 1642 francúzsky matematik a filozof Blaise Pascal (1623 – 1662). Bol to mechanický počítací stroj, ktorý vedel sčítať a odčítať  šesťciferné čísla.

Prvý skutočný motor skonštruoval v roku 1712 Angličan Thomas Newcomen. Bol to obrovský parný stroj, ktorý sa používal na čerpanie vody z baní.

Na Newcomena nadviazal škótsky vynálezca a inžinier James Watt, keď okolo roku 1780 zostrojil výkonný piestový parný stroj s regulátorom rýchlosti. Keď prišiel na myšlienku zhotoviť stroj s kondenzátorom a urobil premenu z priamočiareho pohybu na rotačný, mohol sa parný stroj stať motorom, ktorý potreboval priemysel.

Prvé parou poháňané automobily sa objavili už koncom 18. storočia. Jeden z prvých skonštruoval francúzsky vojak Nicolas Joseph Cugnot v roku 1769.

Okolo roku 1816 zostrojil nemecký vynálezca Karl Drais stroj takmer navlas podobný bicyklu. Mal dve kolesá a poháňal sa odrážaním nôh od zeme.

Prvý stroj na záznam a reprodukciu zvuku sa volal fonograf a vynašiel ho americký vynálezca Thomas Alva Edison v roku 1878. Zvuk sa nahrával na valec pokrytý kovovou fóliou.

Prvý osobný automobil (s názvom Motorwagen) skonštruoval v roku 1885 nemecký inžinier a technik Karl Friedrich Benz. Pri konštrukcii použil ležatý jednovalcový štvortaktný benzínový motor s elektrickým zapaľovaním a výkonom asi 1 HP (konská sila). Od roku 1891 vyrábal Benz štvorkolesové vozidlá. V roku 1926 sa jeho firma spojila s Daimlerom do akciovej spoločnosti Daimler-Benz AG.

Prvý osobný automobil, ktorý prekonal rýchlosť 100 km/h, mal elektrický pohon. Najvýznamnejšími dopravnými prostriedkami sa v 20. storočí stali automobily poháňané benzínom alebo naftou.

V roku 2005 vo Francúzsku oficiálne predstavili najväčšie dopravné lietadlo na svete – Airbus A380. Nové Super-Jumbo dokáže bežne prepraviť 555 cestujúcich na vzdialenosť 15 000 km. V prípade potreby môže počet pasažierov stúpnuť až na 853. Na porovnanie, doterajší gigant Boeing 747 prepravuje bežne 416 a maximálne 524 cestujúcich.

Najväčšou loďou, ktorá bola dokončená v roku 2006, je dánska kontajnerová loď Emma Maersk. Jej celková dĺžka je 397 m, šírka trupu 56,4 m a výška lode 30 m. Kotva lode váži 29 t.

Najväčší stroj na svete je uhoľný kombajn v nemeckom Hambachu. Je dlhý 220 m a vysoký 85 m, čo predstavuje výšku 30 poschodovej budovy.

V odvetvovej štruktúre Slovenskej republiky prevláda strojársky priemysel zameraný na výrobu strojov, prístrojov, vojenskej techniky, elektrotechniky a dopravných prostriedkov.

Zdroj:

 

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie