Sklárstvo, keramická výroba, výroba stavebných a žiaruvzdorných materiálov

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Riadiaci pracovník (manažér) v keramickej výrobe riadi prevádzku a zabezpečuje úlohy stanovené operatívnym plánom výroby.

Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobe riadi výrobu od prípravy sklárskeho kmeňa až po výrobu finálnych produktov.

Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov riadi, usmerňuje a zabezpečuje činnosť výrobných celkov a realizáciu prípravy výroby v technologickej a technickej oblasti. Zabezpečuje...

Špecialista riadenia keramickej výroby riadi a koordinuje výrobu a zabezpečuje úlohy stanovené operatívnym plánom výroby.

Špecialista riadenia kvality v keramickej výrobe vyvíja a udržiava systémy riadenia kvality a koordinuje činnosti pri zavádzaní týchto systémov v keramickej výrobe.

Špecialista riadenia kvality v sklárskej výrobe organizuje systém riadenia kvality a vypracováva plány kontroly kvality.

Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálov vedie podnikové laboratórium, vypracováva plány kontroly kvality (vždy pre suroviny, polotovary a produkty), navrhuje typy skúšok, ich početnosť a zavádza...

Špecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov zabezpečuje kontrolné a vyhodnocovacie činnosti vstupnej, výstupnej a medzioperačnej technickej kontroly pre suroviny, polotovary a finálne produkty (výrobky). Riadi...

Špecialista riadenia sklárskej výroby je zodpovedný za prípravu sklárskeho kmeňa, tavenie skla, formovanie a spracovanie skla a sklených vlákien.

Špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov riadi, koordinuje a organizuje veľmi zložité procesy a systémy, vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia vo výrobe žiaruvzdorných...

Špecialista technológ v keramickej výrobe stanovuje komplexné technologické postupy a zabezpečuje rozsiahlu technologickú prípravu keramickej výroby. Vykonáva dohľad nad dodržiavaním stanovených...

Špecialista technológ v sklárskej výrobe stanovuje technologické postupy a zabezpečuje technologickú prípravu sklárskej výroby. Vykonáva dohľad nad dodržiavaním stanovených technologických postupov....

Špecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálov stanovuje technologické postupy a zabezpečuje technologickú prípravu výroby žiaruvzdorných materiálov a výrobkov. Vykonáva dohľad nad...

Špecialista vo výskume a vývoji v keramickej výrobe rieši výskumné a vývojové úlohy v oblasti keramiky so zložitými väzbami na ostatné vedné odbory.

Špecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe využíva nové vedecké poznatky a teórie pri vývoji nových výrobkov a technológií v oblasti sklárstva.

Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálov tvorivým spôsobom aplikuje vedecké poznatky a teórie pri vývoji nových výrobkov a technológií, testuje nové druhy...

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dispečer v keramickej výrobe zabezpečuje formou dispečerských príkazov plnenie operatívnych plánov výroby.

Dispečer v sklárskej výrobe zabezpečuje formou dispečerských príkazov plnenie operatívnych plánov výroby.

Kvalitár, kontrolór v keramickej výrobe kontroluje a skúša kvalitu surovín, materiálu, výrobkov a polotovarov v keramickej výrobe.

Kvalitár, kontrolór v sklárskej výrobe vykonáva čiastkovú kontrolu kvality produkcie v procese výroby a na výstupoch výrobných uzlov.

Kvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálov zabezpečuje kontrolu kvality primárne na výstupe z výroby, ale pre zabezpečenie sofistikovanej výroby vykonáva aj vstupnú kontrolu kvality surovín a...

Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálov vykonáva komplexnú vstupnú kontrolu vstupných surovín, výstupnú kontrolu výrobkov, vrátane spracovania podkladov k reklamácii a...

Majster (supervízor) v keramickej výrobe zodpovedá za výrobný proces počas pracovnej zmeny, riadi a kontroluje práce na určenom technologickom úseku keramickej výroby podľa stanoveného operatívneho plánu....

Majster (supervízor) v sklárskej výrobe zodpovedá za výrobný proces počas pracovnej zmeny, riadi a kontroluje práce na určenom technologickom úseku sklárskej výroby podľa stanoveného operatívneho...

Majster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálov riadi a kontroluje vymedzené organizačné útvary alebo technologické úseky organizácie pri zabezpečovaní úloh stanovených operatívnym...

Majster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálov riadi a kontroluje vymedzené organizačné útvary alebo technologické úseky organizácie pri zabezpečovaní úloh stanovených operatívnym...

Technik výroby keramiky, porcelánu a stavebných materiálov stanovuje jednotlivé technologické postupy a zabezpečuje časti technologickej prípravy pri výrobe keramiky, porcelánu a stavebných...

Umelecký rytec a leptár skla ryje do skla, zhotovuje lepty na skle a leptané sklenené plastiky v kombinácii s ďalšími materiálmi podľa návrhov výtvarníkov alebo podľa vlastných návrhov.

Umelecký sklár je schopný samostatne vytvárať podľa zadaného výtvarného návrhu umelecké sklárske výrobky ako úžitkové a dekoratívne predmety.

Umelecký sklenár a vitrážista zhotovuje umelecké sklenené výplne a spája ich do olovených profilov.

Výrobca bižutérie a ozdobných predmetov navrhuje, vzorkuje a vyrába sklenú bižutériu v kombinácii s kožou, kovom, drevom a umelými hmotami.

Stredné odborné vzdelanie

Dekoratér skla zušľachťuje sklárske výrobky rôznymi technikami.

Keramik zhotovuje výrobky z keramiky a porcelánu.

Keramik modelár navrhuje a zhotovuje modely a pracovné formy na výrobu keramických a porcelánových výrobkov.

Operátor sklárskej výroby obsluhuje výrobné stroje a zariadenia zamerané na výrobu sklárskych výrobkov.

Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov zabezpečuje zavážanie jednotlivých surovinových komponentov na výrobu lisovacej hmoty do miešača na základe predpísaných...

Operátor strojov na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúr zabezpečuje navažovanie jednotlivých surovinových komponentov a ich transport do miešača v zmysle predpísaných receptúr....

Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov vykonáva pracovné postupy na pridelenom stroji, používa pracovné prostriedky, nástroje a metódy vo výrobnom procese pri...

Operátor strojov na výrobu stavebných a keramických hmôt a porcelánu obsluhuje strojné zariadenia používané pri úprave surovín, výrobe stavebných, keramických hmôt a porcelánu.

Rytec skla ryje a vybrusuje rôzne motívy do skla.

Sklár ručne tvaruje výrobky zo skloviny naberaním (vo formách aj bez foriem), rozfukovaním a fúkaním, roztáčaním, nalepovaním a vytváraním od ruky.

Spracovateľ skleného vlákna zabezpečuje spracovanie vlákna do finálnych produktov, obsluhu sušiacich pecí a sekacích liniek. Zabezpečuje sušenie a texturovanie vyrobeného vlákna a jeho spracovanie do družených rovingov...

Strojník a zoraďovač sklárskych zariadení systematicky kontroluje a zabezpečuje funkčnosť a plynulý chod výrobných sklárskych zariadení.

Ťahač skleného vlákna navádza pramenec sklených vlákien vytekajúcich z bušingu (piecka, ktorá má na dne presne definovaný počet otvorov) cez lubrikačné zariadenie do ťažného stroja, kontroluje správny...

Tavič skloviny zabezpečuje plynulý chod tavenia a farbenia všetkých druhov skloviny vo vaňových agregátoch a panvových peciach. Obsluhuje taviace stroje a zariadenia, zabezpečuje ich údržbu, kontroluje správnosť taviaceho...

Úpravár žiaruvzdorných materiálov zabezpečuje obsluhu drviča na rozdružovanie vsádzanej suroviny, kontrolu procesu úpravy suroviny v ťažkých suspenziách a magnetické rozdružovanie suroviny.

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Brusič skla brúsi, jemní, leští a opravuje sklárske výrobky na voľnom alebo viazanom brusive. Zabezpečuje dekoratívne brúsenie a vybrusovanie skla.

Dekoratér keramiky a porcelánu ozdobuje keramické a porcelánové výrobky rôznymi maliarskymi technikami a ozdobnými materiálmi.

Pomocný pracovník v sklárskej výrobe vykonáva pomocno-obslužné práce v sklárskej výrobe - nakladá, skladá, čistí, voskuje, pieskuje, označuje, prezerá a triedi výrobky a prepravuje suroviny.

Pomocný pracovník vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov realizuje pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce pri výrobe žiaruvzdorných materiálov.

Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov vykonáva pomocné práce podľa príkazov vedúceho zmeny, prípadne vyšších nadriadených.

Nižšie stredné vzdelanie

Pomocný pracovník vo výrobe keramiky a porcelánu vykonáva pomocné, obslužné a manipulačné práce pri výrobe keramiky a porcelánu.

O sklárskej výrobe

Začiatkom 1. storočia neznámy rímsky majster použil dlhú železnú rúru, na ktorú naberal sklo a začal do nej fúkať. Nový vynález mal pre sklárstvo obrovský význam a rúru nazvali sklárska píšťala. Sklárskou píšťalou sa dodnes vyrábajú prekrásne sklenené výrobky. Od tých čias sa dosiahli veľké zmeny v konštrukcii sklárskych pecí aj v technológii tavenia a spracovania skla. Moderné kontinuálne taviace agregáty sú vykurované zemným plynom alebo elektrinou a dokážu vyrábať stovky ton skla denne. Sklárske automaty tvarujú poháre, kalichy, fľaše, ploché sklo, vlákna, rúry, žiarovky a ďalšie sklenené výrobky, ktoré nás obklopujú v každodennom živote.

Sklo je látka v amorfnom beztvarom stave, čo znamená bez pravidelnej kryštalickej štruktúry. O skle sa hovorí ako o podchladenej kvapaline. Vyrába sa tavením surovín pri teplotách 1 400 °C až 1 600 °C a následným prudkým ochladením. Ak zmiešame v určitom pomere suroviny obsahujúce základné súčasti, získame tzv. sklársky kmeň. Kvalita sklárskeho kmeňa ovplyvňuje priebeh tavenia, homogenitu a kvalitu výsledného produktu. K základným sklárskym surovinám patria sklársky piesok, sóda, potaš, vápenec, dolomit, živec, mínium, kyselina boritá, zinková beloba a ďalšie. Dôležitou surovinou sú aj sklenené črepy. Ich pridávanie do kmeňa urýchľuje tavenie, šetrí energiu a primárne suroviny, a tým vytvára obrovský ekologický potenciál. Z kmenárne, t.j. prípravne kmeňa, postupuje kmeň do taviaceho agregátu (pece), v ktorom sa taví pri vysokých teplotách na sklo.

Pozor sklo! Každý z nás vie, že takto označené predmety sú krehké a ľahko rozbitné. Sklo je teda akýsi symbol krehkosti. Nie je však sklo ako sklo. Nové druhy skla a výrobné technológie mu dávajú neobyčajné vlastnosti. Sú výrobky zo skla, ktoré nemožno rozbiť. Pomocou skla sa možno dohovárať, prenášať obraz na veľké vzdialenosti, jeho vlastnosti využívajú lekári i konštruktéri kozmických lodí. Sklo má svoju tradíciu, súčasnosť a má nezastupiteľné miesto v budúcnosti.

Výroba skla má na Slovensku takmer 700-ročnú tradíciu. Prvá oficiálne známa skláreň vznikla v roku 1350 v Sklených Tepliciach. Ďalšie sa zakladali najmä v 17. – 18. storočí. Boli závislé od lokálnych zdrojov surovín a po ich vyčerpaní zväčša zanikli. Najviac hút bolo v okolí Detvy a Lučenca. Zaniknuté huty ako Glaserova Lehota, Hriňová, Málinec, Zlatno, Utekáč, Karolintál, Uhrovec a ďalšie roztrúsené po celom Slovensku vyrábali úžitkové sklo, poháre, kalíškovinu, tienidlá, fľaše, karafy a mnohé ďalšie výrobky určené pre uhorský trh. Položili základy a tradíciu sklárskej výroby na Slovensku. Po II. svetovej vojne zostalo zo slovenského skla len torzo.

Modernizácia sklárskeho priemyslu nastala v 60-tych rokoch 20. storočia. Vybudovali sa nové sklárne na výrobu technického skla v Bratislave, sklených vlákien v Trnave, úžitkového skla v Poltári. Nastala modernizácia obalového skla v Nemšovej, úžitkového skla v Lednických Rovniach, zmena výrobného programu a postupná modernizácia v Novej Bani. Po roku 1989 boli postupne všetky sklárne sprivatizované. V súčasnosti predstavujú moderné výrobné komplexy či už v rámci nadnárodných spoločností, ako sú Johns Manville v Trnave (sklenené vlákna a výrobky z nich), Vetropack Nemšová (obalové sklo), Knauf Insulation Nová Baňa (minerálne vlákna a výrobky z nich) alebo slovenských spoločností, ako napr. RONA Lednické Rovne.

Na zabezpečovanie výskumu, vzdelávania a výchovy špecialistov v oblasti skla slúži integrované medzirezortné pracovisko Centrum kompetencie skla VITRUM Laugaricio VILA Trenčín. Je to spoločné pracovisko Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied a sklární RONA, a.s. v Lednických Rovniach.

Autor:

  • Ing. Štefan Škultéty, PhD. – generálny sekretár Zväzu sklárskeho priemyslu SR. 

Zdroje:

  • Škultéty Š., Košecký M.: Pozor sklo. Bratislava: Elektrón, 1988. 

  • Zväz sklárskeho priemyslu SR: Sklársky priemysel SR, 2008.

Zaujímavosti zo súčasnosti

Najvyššia hodnota výrobných vstupov do sektora skla, keramiky, minerálnych výrobkov, nekovových materiálov prúdi zo sektora energetiky, plynu, elektriny, nakoľko kľúčové výrobné prevádzky sektora sa nezaobídu bez vysokej teploty v taviacich a vypaľovacích procesoch. Zdrojmi požadovaných tepelných tokov sú najmä zemný plyn a elektrina.

Surovinové zdroje, ako sú rozmanité hliny a íly, kremík, síra, uhličitan sodný, vápence a dolomity, majú svoj pôvod v sektore ťažby a úpravy surovín, geológie. Významné chemické prvky, najmä dusík, vodík, oxidy kovov, či už v plynnom, pevnom alebo kvapalnom skupenstve, zabezpečuje sektor chémie a farmácie. Prímesi čistých kovov, napr. olova, medi, niklu alebo titánu, ktoré ovplyvňujú úžitkové vlastnosti a farebnosť jednotlivých výrobkov, zabezpečuje sektor hutníctva, zlievarenstva a kováčstva.

Dôležité je taktiež efektívne prepojenie so sektorom vody, odpadu a životného prostredia, a to špeciálne z aspektu, že veľký podiel sklenenej hmoty vzniká recykláciou použitých materiálov. Tým sú dosahované výrazné úspory energií aj surovín. Z ekonomického aj environmentálneho hľadiska je potešiteľný taktiež vysoký podiel zhodnocovania komunálneho odpadu zo skla.

V prípade dutého skla sa jedná o silne exportnú záležitosť sektora. Duté sklo zahrňuje sklenené fľaše, konzervové sklo, drobné obalové sklo a ostatné nádoby okrem ampuliek, zátky, viečka a ostatné uzávery zo skla, nápojové sklo iné ako sklokeramické, sklenené vložky do termosiek a ostatných izolačných nádob, stolové a kuchynské sklo, sklenené toaletné, kancelárske výrobky a výrobky na interiérovú výzdobu a podobne. Hodnota vývozu dutého skla za rok 2014 medziročne vzrástla o 2,2 % na 136,15 mil. EUR. Dovoz súčasne vzrástol o 10,6 % na 47,52 mil. EUR.

Tvarované a opracované ploché sklo, t. j. sklo v tabuliach, ohýbané, s brúsenými hranami, ryté, vŕtané, smaltované alebo inak opracované, nie zarámované ani zasadené, bezpečnostné sklo, sklenené zrkadlá, izolačné jednotky z niekoľkých sklenených tabúľ, zaznamenalo za rok 2014 nárast vývozu o 16,0 % na 169,86 mil. EUR a súčasne mierny pokles dovozu o 1,3 % na 254,42 mil. EUR.

Ploché sklo, t. j. liate, valcované, ťahané alebo fúkané sklo v tabuliach, ale inak neopracované, plavené sklo a sklo na povrchu brúsené alebo leštené, v tabuliach, ale inak neopracované, zaznamenalo medziročný nárast vývozu aj dovozu. Vývoz vzrástol o 16,6 % na 2,22 mil. EUR a dovoz o 30,5 % na 18,55 mil. EUR. U tohto druhu skla tak výrazne prevládal dovoz nad vývozom.

Ostatné opracované sklo, vrátane technického skla, kam patria napr. laboratórny, hygienický alebo farmaceutický sklenený tovar, sklenené ampulky, sklenené plášte na elektrické svietidlá, katódové trubice a podobne, bolo vyvezené v hodnote 13,71 mil. EUR (nárast o 19,3 %), pričom dovoz predstavoval 32,56 mil. EUR (nárast o 4,7 %).

Najvýznamnejším odberateľom produkcie skla, keramiky, minerálnych výrobkov, nekovových materiálov spomedzi jednotlivých sektorov národného hospodárstva je stavebníctvo, geodézia a kartografia.

Portlandský cement bol v SR za rok 2014 vyrobený v celkovom množstve 3,32 mil. ton, čo predstavovalo v porovnaní s rokom 2013 nárast o 6,4 %. Pokles o 2,3 % bol zaznamenaný v prípade betónu pripraveného na liatie, ktorého výroba dosiahla za rok 2014 úroveň 3,14 mil. ton. Výroba nehaseného vápna medziročne oproti roku 2013 vzrástla o 2,8 % na 652,72 tis. ton a hasené vápno zaznamenalo pokles o 2,2 % na 174,20 tis. ton.

Nielen v stavebníctve, ale najmä v hutníctve, zlievarenstve a kováčstve sú dôležité žiaruvzdorné výrobky, ktorých vývoz dosiahol za rok 2014 hodnotu 34,96 mil. EUR (nárast o 7,1 %) a dovoz 38,88 mil. EUR (nárast o 12,4 %). Ako výborné izolačné materiály pri výstavbe budov, inštalačných a stavebno-montážnych prácach majú široké upotrebenie taktiež sklenené vlákna, ktorých vývoz predstavoval 125,59 mil. EUR (pri náraste o 8,6 %) a dovoz 37,22 mil. EUR (nárast o 6,1 %). Izolátory a izolačné zariadenia z keramiky, ktoré sú nenahraditeľné v sektore energetiky, plynu, elektriny, ako aj v elektrotechnickom sektore, boli úspešne exportované v hodnote 10,95 mil. EUR, a to pri ich dovoze v hodnote 4,81 mil. EUR.

Vyššie uvedené informácie sektorového charakteru boli spracované zo zdroja Štatistického úradu SR - databáza SLOVSTAT, databáza DATAcube, Štatistická ročenka SR 2014 a z vlastných zdrojov spracovaných Realizačným tímom NSP.

Zaujímavosti z histórie

Prvé zmienky o skle nachádzame v Dejinách prírody od rímskeho historika Plinia. Podľa povesti to boli Feničania, ktorých búrka prinútila zakotviť v neveľkom zálive. Unavení moreplavci vystúpili na piesočnatý breh a našli vhodné miesto na založenie ohňa. Vyniesli z lode kusy sódy a postavili na ne kotlík. Rozložili veľký oheň, najedli sa a zaspali. Ráno, keď sa zobudili, zbadali v dotlievajúcej pahrebe čudesné lesklé zrniečka. Bolo to sklo vytavené zo sódy a piesku. Jednoduchý pokus však vyvrátil povesť. Uvedeným spôsobom sa sklo nepodarilo pripraviť.

Sklo asi pred 5 000 rokmi pravdepodobne objavili egyptskí hrnčiari. Posýpali hlinené nádoby zmesou piesku a sódy. Zmes sa v ohni roztavila a pokryla povrch nádob ligotavou glazúrou – sklom.

Sklo a sklárske remeslo sa postupne vyvíjalo a prenikalo za hranice Egypta. Rímski sklári vyrábali čaše, krčahy a iné nádoby pre rímskych boháčov. Hoci výroba skla prenikla aj do rímskych kolónií – Hispánie, Gálie a Porýnia, po zániku Rímskej ríše prešli stáročia, kým sklárske remeslo opäť nadobudlo vtedajšiu slávu. Pred 700 rokmi sa strediskom sklárstva stalo Muráno pri Benátkach. Umenie muránskych sklárov bolo prísne stráženým tajomstvom Benátskej republiky. 

Prvé zmienky o sklárskej výrobe na území Slovenska sú z roku 1350, keď majiteľ panstva v Sklených Tepliciach ponúkol majetok na kúpu kráľovi, pričom vyzdvihol, že s majetkom ponúka i skláreň, ktorá už 200 rokov vyrába sklo. Sklo na naše územie priniesli pravdepodobne českí, moravskí a nemeckí sklári. V 18. – 19. storočí bolo takmer 70 sklárskych hút.

Najmasovejším sklárskym výrobkom je ploché sklo. Modernou technológiou (plavením) roztavená sklovina vyteká z pece na cínový kúpeľ a odtiaľ sa posúva do zóny chladenia. Vyrobené sklo je zrkadlovo lesklé, používa sa nielen na zasklievanie okien, ale aj ako architektonický prvok, v automobilovom priemysle, na výrobu zrkadiel, ochranných a bezpečnostných skiel, v solárnej technike a v mnohých ďalších odvetviach. 

Sklo je jeden z tradičných obalových materiálov. Originálne vlastnosti skla, ako chemická odolnosť, viditeľnosť obsahu, možnosti sterilizácie, možnosti znovupoužitia, estetické pôsobenie, sú argumenty v konkurencii s plastmi a kovmi. Okrem snáh o zlepšenie samotných vlastností skla sa presadzujú aj jeho kombinácie s plastmi. 

Búrlivý rast telekomunikačnej techniky umožnil predovšetkým technický pokrok v oblasti vlákien z kremenného skla na prenos optických signálov.

Špeciálne sklá majú uplatnenie takmer vo všetkých oblastiach života. Optické sklo umožňuje ľuďom s poškodeným zrakom čítať. Sklo a sklokryštalické látky prenikajú do zdravotníctva. Biosklá sa začínajú používať pri náhrade kostí, na povlaky kovových protéz, v zubnom lekárstve. Vysokoborité sklá sa používajú napríklad na uskladnenie rádioaktívnych odpadov. 

Sklo je vyrábané tavením piesku, sódy a ďalších prímesí. Táto definícia výroby skla sa traduje tisícročia. V posledných rokoch rastie počet skiel vyrobených metódou sol-gel. Mnohé z takto pripravených skiel majú identické vlastnosti ako sklá pripravené klasicky, ale sklá vytvorené sol-gel metódou majú veľké využitie v sklárskej vede, výskume, výrobe, biotechnológiách, lekárstve, farmácii a pod. 

Prvý hrnčiarsky cech na Slovensku vznikol v roku 1475 v Bardejove. 

Hrnčiarstvo, ako výroba jednoduchého hlineného riadu, bolo vždy úzko spojené s výrobou, skladovaním a konzumáciou vína. Už v roku 1883 bola v Modre založená Keramická učebná dielňa a v roku 1912 vznikla Dielňa pre výrobu hlineného riadu. Do tohto obdobia spadajú počiatky figurálnej a umeleckej keramickej tvorby. 

Keramická výroba je v Modre spojená s viacerými generáciami vynikajúcich majstrov a umelcov, medzi ktorými patrí významné miesto Ignácovi Bizmayerovi. Keramika vyrobená v Modre nie je známa len na Slovensku, ale na celom svete. 

Autor:

  • Ing. Štefan Škultéty, PhD. – generálny sekretár Zväzu sklárskeho priemyslu SR. 

Zdroj:

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie