Samospráva

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Farmaceut samosprávneho kraja koordinuje a odborne usmerňuje činnosť na úseku humánnej farmácie a vydáva povolenia na činnosť verejnej lekárne.

Finančný manažér SO/RO pre ROP zabezpečuje kompletnosť a správnosť dokumentácie k žiadostiam o platbu a realizáciu platieb projektov v štádiu ich implementácie.

Hlavný kontrolór obce kontroluje zákonnosť, účinnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva, kontroluje dodržiavanie...

Kontrolný manažér SO/RO pre ROP overuje proces implementácie prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.

Kontrolór útvaru hlavného kontrolóra kontroluje zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami samosprávneho kraja a kontroluje...

Koordinátor horizontálnych priorít SO/RO pre ROP zodpovedá za koordináciu horizontálnych priorít v samosprávnom kraji.

Lekár samosprávneho kraja zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku zdravotnej starostlivosti v kraji, vydáva povolenia a iné rozhodnutia v oblasti zdravotníctva a schvaľuje a potvrdzuje ordinačné...

Manažér monitorovania, hodnotenia a informovania SO/RO pre ROP monitoruje, hodnotí a informuje žiadateľov, prijímateľov a verejnosť o implementácii Regionálneho operačného programu.

Posudkový lekár obce posudzuje zdravotný stav na účel odkázanosti občanov na sociálnu službu v kompetencii obce.

Posudkový lekár samosprávneho kraja posudzuje zdravotný stav na účel odkázanosti občanov na sociálnu službu.

Projektový manažér SO/RO pre ROP zabezpečuje prijímanie, kontrolu formálnej správnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok od žiadateľov a pripravuje zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného...

Stavebný technik obce - špecialista koordinuje a zabezpečuje odborné činnosti na úseku prípravy a realizácie investičných akcií v pôsobnosti príslušnej obce.

Špecialista obce pre implementáciu projektov zabezpečuje úlohy súvisiace s realizáciou projektov, na ktoré získala obec nenávratný finančný príspevok z rôznych operačných programov a grantov na...

Špecialista obce pre odpadové hospodárstvo vykonáva odborné, koncepčné, metodické a poradenské činnosti na úseku odpadového hospodárstva v pôsobnosti obce po získaní osobitných...

Špecialista obce pre ochranu ovzdušia vykonáva odborné, koncepčné, metodické a poradenské činnosti na úseku ochrany ovzdušia v pôsobnosti obce po získaní osobitných kvalifikačných predpokladov na...

Špecialista obce pre ochranu prírody a krajiny vykonáva odborné, koncepčné, metodické a poradenské činnosti na úseku ochrany prírody a krajiny v pôsobnosti obce po získaní osobitných kvalifikačných...

Špecialista obce pre prípravu, implementáciu a riadenie projektov zabezpečuje úlohy súvisiace s prípravou, riadením, realizáciou a financovaním projektov.

Špecialista obce pre rozpočet pripravuje návrh rozpočtu, kontroluje jeho čerpanie a zostavuje návrh záverečného účtu obce.

Špecialista obce pre sociálne služby koordinuje poskytovanie a kontroluje úroveň sociálnych služieb v pôsobnosti obce/mestskej časti.

Špecialista obce pre sociálne veci je vysokokvalifikovaný zamestnanec, ktorý zabezpečuje metodické vedenie a koordináciu výkonu sociálnych vecí spadajúcich do pôsobnosti obce/mestskej časti.

Špecialista obce pre sociálnoprávnu ochranu detí, kuratelu a rodinu zabezpečuje metodické vedenie a koordináciu výkonu sociálnoprávnej ochrany detí, kurately a rodiny v pôsobnosti obce/mestskej časti.

Špecialista obce pre úsek hospodárskej mobilizácie a obrany štátu zabezpečuje činnosti na úseku hospodárskej mobilizácie a obrany štátu.

Špecialista obce pre územné konanie a stavebný poriadok koordinuje a zabezpečuje odborné činnosti na stavebno-správnom úseku spadajúce do pôsobnosti obce.

Špecialista obce pre územné plánovanie koordinuje a zabezpečuje činnosti na úseku územného plánovania spadajúce do pôsobnosti obce.

Špecialista obce pre vodné hospodárstvo vykonáva odborné, koncepčné, metodické a poradenské činnosti na úseku vodného hospodárstva v pôsobnosti obce po získaní osobitných kvalifikačných...

Špecialista obce pre výchovu a školstvo koordinuje a metodicky usmerňuje výchovno-vzdelávací proces v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Špecialista tvorby operačných programov na využívanie štrukturálnych fondov Európskej únie vykonáva, zabezpečuje a kontroluje agendu spojenú s uplatňovaním projektového riadenia, koordinácie, monitorovania a...

Vedúci zamestnanec obce pre životné prostredie riadi a kontroluje činnosť úseku životného prostredia obce po získaní osobitných kvalifikačných predpokladov na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti...

Zamestnanec samosprávneho kraja pre cestnú dopravu koordinuje a zabezpečuje správne a koncepčné činnosti v oblasti pravidelnej autobusovej dopravy v kraji.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre dráhy zabezpečuje úlohy vyplývajúce z činnosti a pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre stavby mestských dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré...

Zamestnanec samosprávneho kraja pre finančné riadenie projektov zabezpečuje úlohy súvisiace s financovaním realizácie projektov.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre geografický informačný systém tvorí a spravuje databázu geografického informačného systému (GIS) a pripravuje podklady na schvaľovanie územného plánu regiónu.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre hospodársku mobilizáciu zodpovedá za koordináciu a plnenie úloh subjektu hospodárskej mobilizácie.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre implementáciu projektov zabezpečuje úlohy súvisiace s realizáciou projektov, na ktoré získal samosprávny kraj nenávratné finančné príspevky z rôznych operačných...

Zamestnanec samosprávneho kraja pre investičnú činnosť zabezpečuje proces realizácie investičnej výstavby.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre legislatívu a právne služby zabezpečuje úlohy súvisiace s tvorbou a posudzovaním právnych predpisov samosprávneho kraja, právnym zastupovaním samosprávneho kraja a poskytovaním...

Zamestnanec samosprávneho kraja pre medzinárodné vzťahy zabezpečuje všestranný rozvoj regiónu s ohľadom na cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu na úrovni samosprávneho kraja.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre metodiku príslušnej oblasti pripravuje, implementuje a overuje plnenie metodických pokynov pre príslušnú oblasť (napr. školstvo, sociálne služby, zdravotníctvo a pod.) v pôsobnosti...

Zamestnanec samosprávneho kraja pre ochranu kultúrneho dedičstva usmerňuje činnosť múzeí, galérií a knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a starostlivosť o zachovanie hmotného aj nehmotného...

Zamestnanec samosprávneho kraja pre ochranu utajovaných skutočností zodpovedá za oblasť týkajúcu sa utajovania skutočností.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre platobný styk so Štátnou pokladnicou realizuje a kontroluje platobný styk rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti samosprávneho kraja cez platobný...

Zamestnanec samosprávneho kraja pre pozemné komunikácie posudzuje zámery iných investorov vo vzťahu k cestnej sieti vo vlastníctve samosprávneho kraja, vyjadruje sa k usporiadaniu cestnej siete, vrátane mostov a k územným...

Zamestnanec samosprávneho kraja pre prevádzkovo-technické a finančné činnosti koordinuje a metodicky usmerňuje činnosť škôl a školských zariadení v oblasti prevádzkovo-technickej a finančnej (investície a...

Zamestnanec samosprávneho kraja pre prípravu projektov zabezpečuje úlohy súvisiace s prípravou podkladov pre vypracovanie žiadosti o nenávratné finančné príspevky z rôznych operačných programov a grantov na...

Zamestnanec samosprávneho kraja pre protokolárne záležitosti zabezpečuje úlohy súvisiace s činnosťami samosprávneho kraja, ktoré reprezentuje samosprávny kraj na území SR a v zahraničí.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre regionálnu spoluprácu v oblasti cestovného ruchu zabezpečuje spoluprácu a súčinnosť samosprávneho kraja s orgánmi a inštitúciami pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre regionálny rozvoj zabezpečuje prípravu a vypracovanie analytických a koncepčných dokumentov v oblasti komplexného regionálneho rozvoja.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre rozpočet pripravuje návrh rozpočtu, kontroluje jeho čerpanie a zostavuje návrh záverečného účtu samosprávneho kraja.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre rozpočet a financovanie príslušnej oblasti zabezpečuje komplexnú agendu rozpočtovania a financovania príslušnej oblasti (napr. škôl, sociálnych služieb, zdravotníctva a pod.).

Zamestnanec samosprávneho kraja pre rozvoj podnikateľských činností a investičných príležitostí zabezpečuje podporu rozvoja podnikateľských aktivít potrebných na rozvoj regiónu a prílev investícií.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre rozvoj vidieka zabezpečuje podporu trvalo udržateľného rozvoja vidieka, vidieckych oblastí a podporu zvyšovania kvality života na vidieku.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre sieť škôl a školských zariadení pripravuje podklady pre zriaďovanie, zlučovanie a zrušenie škôl a školských zariadení.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu zabezpečuje a koordinuje činnosti v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre sociálnu posudkovú činnosť pripravuje a spracováva komplexnú agendu súvisiacu so sociálnou posudkovou činnosťou.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre styk s médiami a verejnosťou zabezpečuje úlohy súvisiace s komunikáciou samosprávneho kraja vo vzťahu k médiám a verejnosti.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre šport zabezpečuje rozpracovanie koncepcií a programov rozvoja telesnej kultúry a športu na podmienky samosprávneho kraja.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre tvorbu a reguláciu cien komplexne zabezpečuje práce spojené s tvorbou, reguláciou a kontrolou cien miestneho významu.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre tvorbu koncepcií a plánovania cestovného ruchu pripravuje návrh koncepcie a plánov rozvoja cestovného ruchu.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre územné plánovanie zabezpečuje prípravu, podklady na schvaľovanie regionálneho územného plánu a vypracováva stanoviská k strategickým dokumentom a územným...

Zamestnanec samosprávneho kraja pre verejné obstarávanie zabezpečuje proces verejného obstarávania.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre výchovu a vzdelávanie koordinuje a metodicky usmerňuje výchovno-vzdelávací proces v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre výstavbu a územné konanie zabezpečuje spracovávanie územno-plánovacej dokumentácie a jej označenie schvaľovacou doložkou podľa zásad prijatých schvaľujúcim orgánom.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre vzťahy s EÚ zabezpečuje informačné a propagačné podujatia, prípravu podkladov a účasť na rokovaniach v inštitúciách EÚ a zabezpečuje agendu v súlade s politikami EÚ.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre železničnú dopravu pripomienkuje cestovné poriadky pre regionálnu železničnú dopravu a zabezpečuje harmonizáciu a optimalizáciu železničnej dopravy.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre životné prostredie posudzuje vplyvy na životné prostredie a pripravuje odborné stanoviská.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborný pracovník v oblasti štrukturálnych fondov vykonáva a zabezpečuje agendu spojenú s uplatňovaním projektového riadenia, koordinácie, monitorovania a evaluácie projektov a úhradu oprávnených...

Samostatný stavebný technik obce zabezpečuje čiastkové odborné činnosti v oblasti prípravy a realizácie investičných akcií v pôsobnosti príslušnej obce.

Samostatný zamestnanec obce na údržbu miestnej zelene zabezpečuje činnosti spojené so zakladaním a údržbou miestnej zelene v pôsobnosti obce.

Samostatný zamestnanec obce pre dopravu zabezpečuje odbornú agendu na úseku dopravy spadajúcu do pôsobnosti obce.

Samostatný zamestnanec obce pre finančné a prevádzkovo-organizačné činnosti koordinuje a metodicky usmerňuje činnosť škôl a školských zariadení v oblasti prevádzkovo-technickej a finančnej (investície a...

Samostatný zamestnanec obce pre krízové riadenie zabezpečuje činnosti na úseku krízového riadenia.

Samostatný zamestnanec obce pre medzinárodné vzťahy zabezpečuje všestranný rozvoj obce s ohľadom na cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu na úrovni obce.

Samostatný zamestnanec obce pre odpadové hospodárstvo vykonáva odborné činnosti na úseku odpadového hospodárstva v pôsobnosti obce po získaní osobitných kvalifikačných predpokladov na výkon...

Samostatný zamestnanec samosprávy pre ochranu ovzdušia vykonáva odborné činnosti na úseku ochrany ovzdušia v pôsobnosti obce úradu po získaní osobitných kvalifikačných predpokladov na výkon...

Samostatný zamestnanec obce pre ochranu prírody a krajiny vykonáva odborné činnosti na úseku ochrany prírody a krajiny v pôsobnosti obce po získaní osobitných kvalifikačných predpokladov na výkon niektorých...

Samostatný zamestnanec obce pre organizačnú agendu riadi a kontroluje organizačnú agendu samosprávy a kontroluje prípravu zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Samostatný zamestnanec obce pre priestupkové konanie vedie priestupkové konanie a rozhoduje o priestupkoch vo veciach spadajúcich do právomoci obce.

Samostatný zamestnanec obce pre sociálne služby zabezpečuje agendu poskytovania sociálnych služieb a vykonáva konzultačnú a poradenskú činnosť v tejto oblasti, spadajúcu do pôsobnosti obce/mestskej časti.

Samostatný zamestnanec obce pre sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu zabezpečuje sociálnoprávnu ochranu detí, sociálnu kuratelu a sanáciu rodiny.

Samostatný zamestnanec obce pre sociálnu pomoc a pomoc v hmotnej núdzi zabezpečuje odborné činnosti v oblasti sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi spadajúce do pôsobnosti obce.

Samostatný zamestnanec obce pre správu a evidenciu majetku zabezpečuje komplexnú agendu súvisiacu s majetkom obce v súlade s platnými právnymi predpismi.

Samostatný zamestnanec obce pre starostlivosť o kultúrne pamiatky koordinuje a zabezpečuje činnosti na úseku správy kultúrnych pamiatok spadajúce do pôsobnosti obce.

Samostatný zamestnanec obce pre úsek civilnej ochrany komplexne zabezpečuje činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva v obci.

Samostatný zamestnanec obce pre územné konanie a stavebný poriadok koordinuje a zabezpečuje odbornú agendu na úseku územného konania a stavebného poriadku spadajúcu do pôsobnosti obce.

Samostatný zamestnanec obce pre územné plánovanie koordinuje a zabezpečuje činnosti na úseku územného plánovania obce.

Samostatný zamestnanec obce pre vodné hospodárstvo vykonáva odborné činnosti v oblasti vodného hospodárstva v pôsobnosti obce po získaní osobitných kvalifikačných predpokladov na výkon niektorých...

Samostatný zamestnanec obce pre výstavbu koordinuje a zabezpečuje činnosti na úseku výstavby a stavebného dohľadu spadajúce do kompetencie obce.

Sestra samosprávneho kraja zabezpečuje komplexnú agendu na úseku ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie v samosprávnom kraji.

Zamestnanec obce pre cestovný ruch zabezpečuje agendu cestovného ruchu spadajúcu do pôsobnosti obce.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre cestovný ruch je vysokokvalifikovaný zamestnanec, ktorý vypracováva návrhy koncepcie a plánov cestového ruchu a spolupracuje s relevantnými orgánmi a inštitúciami v oblasti...

Zamestnanec samosprávneho kraja pre civilnú ochranu obyvateľstva koordinuje a zabezpečuje organizačno-operačné a plánovacie úlohy, prípravu na civilnú ochranu obyvateľstva a činnosť na úseku ochrany obyvateľstva v pôsobnosti...

Zamestnanec samosprávneho kraja pre evidenciu majetku zabezpečuje komplexnú agendu súvisiacu s evidenciou majetku vo vlastníctve a správe samosprávneho kraja.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre hospodárenie s majetkom vykonáva komplexnú agendu súvisiacu s majetkom samosprávneho kraja v súlade s platnými právnymi predpismi.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre integrovanú dopravu zabezpečuje komplexnú agendu regionálnej integrovanej dopravy a vykonáva činnosti súvisiace so schvaľovaním a koordináciou prepravných poriadkov.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre koordináciu kultúrnych aktivít zabezpečuje a realizuje strategické zámery v oblasti kultúry, sleduje a vyhodnocuje úroveň kultúrnych aktivít.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre koordináciu práce kultúrnych zariadení zabezpečuje komplexnú agendu súvisiacu s metodickým riadením kultúrnych zariadení a realizuje strategické zámery v oblasti...

Zamestnanec samosprávneho kraja pre kultúru národnostných menšín a medzinárodnú kultúrnu spoluprácu koordinuje činnosti zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja v oblasti spolupráce...

Zamestnanec samosprávneho kraja pre marginalizované a ohrozené skupiny obyvateľstva zabezpečuje činnosť súvisiacu s prevenciou a koordináciou aktivít u marginalizovaných a ohrozených skupín obyvateľstva.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre mládež zabezpečuje komplexnú agendu súvisiacu so starostlivosťou a prácou s mládežou v samosprávnom kraji.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre propagáciu cestovného ruchu zabezpečuje prezentáciu produktov cestovného ruchu samosprávneho kraja na národnej a medzinárodnej úrovni.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre sociálne služby v pôsobnosti neverejných poskytovateľov a v pôsobnosti obcí vedie register neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a obcí, ktoré poskytujú sociálne...

Zamestnanec samosprávneho kraja pre sociálne služby v pôsobnosti verejných poskytovateľov vedie register verejných poskytovateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, kontroluje ich činnosť, metodicky ich usmerňuje, rieši podania, sťažnosti a...

Zamestnanec samosprávneho kraja pre správu a údržbu pozemných komunikácií zabezpečuje agendu správy a údržby pozemných komunikácií vo vlastníctve samosprávneho kraja.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre stravovanie a ubytovanie kontroluje dodržiavanie všeobecno-záväzných právnych predpisov v oblasti školského stravovania a ubytovania.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre zabezpečovanie činností orgánov samosprávneho kraja zabezpečuje úlohy súvisiace s činnosťou zastupiteľstva, prípadne aj ďalších orgánov samosprávneho kraja.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Matrikár vybavuje matričnú agendu na obecnom úrade.

Zamestnanec obce pre evidenciu obyvateľstva vybavuje agendu na úseku evidencie obyvateľstva, vrátane vedenia príslušnej dokumentácie.

Zamestnanec obce pre kultúru vedie agendu a zabezpečuje činnosti na úseku kultúry v obci.

Zamestnanec obce pre organizačnú agendu zabezpečuje prípravu a organizáciu zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady.

Zamestnanec obce pre predbežnú právnu ochranu pripravuje podklady pre riešenie občianskeho spolunažívania a zabezpečuje s tým súvisiace administratívne práce.

Zamestnanec obce pre priestupkové konanie pripravuje podklady pre priestupkové konanie a zabezpečuje s tým súvisiace administratívne práce.

Zamestnanec obce pre životné prostredie zabezpečuje určené činnosti na úseku životného prostredia v pôsobnosti obce.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre zdravotnícke zariadenia pripravuje podklady na vydávanie povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení a vedie ich register.

Úplné stredné odborné vzdelanie

Zamestnanec informačného centra obce zabezpečuje základný informačný servis a poradenstvo pre občanov.

Zamestnanec obce pre dopravu zabezpečuje odbornú agendu na úseku dopravy spadajúcu do pôsobnosti obce.

Zamestnanec obce pre osamelých občanov, seniorov a sociálne služby zabezpečuje sociálnu pomoc pre osamelých občanov, seniorov a agendu v oblasti sociálnych služieb v pôsobnosti obce/mestskej časti.

Zamestnanec obce pre sociálnu pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi vykonáva sociálnu pomoc rodinám, sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z. o...

Zamestnanec obce pre školstvo, mládež a šport vedie agendu a zabezpečuje úlohy v oblasti školstva, mládeže a telovýchovy v pôsobnosti obce.

Zamestnanec obce pre územné konanie a stavebný poriadok zabezpečuje odbornú agendu na úseku územného konania a stavebného poriadku spadajúcu do pôsobnosti obce.

Zamestnanec obce pre územné plánovanie zabezpečuje odbornú agendu na úseku územného plánovania spadajúcu do pôsobnosti obce.

Zamestnanec obce pre výstavbu zabezpečuje odbornú agendu na úseku výstavby a stavebného poriadku spadajúcu do pôsobnosti obce.

Zamestnanec samosprávneho kraja pre lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok pripravuje podklady na vydávanie povolení na prevádzkovanie lekární, výdajní zdravotníckych pomôcok a vedie ich register.

Samospráva znamená samostatné vykonávanie správnych vecí samosprávnymi orgánmi (napr. samospráva územná, politická, družstevná a pod.). Územnú samosprávu v Slovenskej republike tvoria obce a vyššie územné celky.

Samospráva v obciach je vykonávaná obyvateľmi obce prostredníctvom orgánov obce, hlasovaním (miestnym referendom) a verejným zhromaždením obyvateľov obce. Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo (zložené z poslancov) a starosta obce. Výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu je obecný úrad, ktorý zabezpečuje ich organizačné a administratívne veci. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Medzi samosprávne (originálne) pôsobnosti obce patrí napr. rozhodovanie vo veciach miestnych daní a poplatkov, zabezpečovanie miestnych komunikácií, nakladanie s odpadom, udržiavanie čistoty v obci, údržba verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, ochrana životného prostredia, plnenie úloh na úseku sociálnej pomoci, zdravotnej starostlivosti a kultúry. Obce vykonávajú aj zákonom prenesený a vládou kontrolovaný výkon štátnej správy, napr. na úseku stavebného poriadku, vodného hospodárstva, ochrany prírody a ovzdušia, ochrany pred povodňami, odpadového hospodárstva, základných škôl, cestnej dopravy, pozemných komunikácií, matričnej činnosti.

Orgánmi vyššieho územného celku – samosprávneho kraja sú zastupiteľstvo zložené z poslancov a predsedu samosprávneho kraja. Administratívne a organizačné veci zastupiteľstva, predsedu a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom zabezpečuje úrad, ktorý tvoria zamestnanci samosprávneho kraja. Medzi samosprávne (originálne) kompetencie samosprávneho kraja patria, napr. tvorba a plnenie programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja, obstarávanie, prerokúvanie a schvaľovanie územnoplánovacích podkladov samosprávneho kraja a územných plánov regiónov, účasť na tvorbe a ochrane životného prostredia, rozvoj zdravotníctva, výchovy a vzdelávania, najmä na stredných školách, rozvoj kultúrnych hodnôt, cestovného ruchu, spolupráca s obcami pri tvorbe programov ich rozvoja. Samosprávny kraj plní úlohy aj v rámci preneseného výkonu štátnej správy, napr. v školstve, zdravotníctve a cestnej doprave.

Miestne samosprávne orgány sú flexibilné vo svojej organizačnej štruktúre a spôsobom zabezpečovania služieb sú blízko k občanom a podliehajú ich kontrole.

Zdroje:

  • Kolektív autorov: Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava: Veda, 2003, ISBN 80-224-0750-X.

  • Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Zaujímavosti z histórie

Najstaršie samosprávne formy na Slovensku začali vznikať od prvej polovice 13. storočia a nadväzovali na podobné jednotky Veľkej Moravy. Z rôznych označení sa ustálil názov „comitatus“, odkiaľ pochádza slovo komitát. Na čele komitátu stál župan sídliaci zvyčajne na hrade, podľa ktorého dostal komitát svoje meno. Postupne boli komitáty nahradené šľachtickými stolicami a tieto neskôr župami.

V roku 1949 vznikli v Československu regionálne celky štátnej správy – kraje, v ktorých štát vykonával štátnu správu prostredníctvom krajských národných výborov. Kraje sa delili na okresy, ktoré spravovali okresné národné výbory.

V roku 1970 ku krajom pribudla Bratislava, už ako hlavné mesto Slovenska v rámci československej federácie.

Po zániku totalitného režimu boli v roku 1990 na Slovensku kraje zrušené a Slovenská republika sa členila priamo na okresy, ďalej členené na obvody.

Zákonom o obecnom zriadení v roku 1990 zanikli národné výbory, avšak ich pôsobnosť prešla len sčasti na obce a mestá ako samostatné samosprávne celky, ktoré (vrátane Bratislavy a Košíc) nadobudli postavenie základných územných jednotiek, čím sa súčasne oddelila územná samospráva obcí a miest od miestnej štátnej správy.

V roku 1996 sa územie Slovenska rozčlenilo na osem krajov a 79 okresov ako celkov miestnej štátnej správy.

K 1. januáru 2002 vznikla druhá úroveň miestnej samosprávy v rámci hraníc administratívnych krajov a v súlade s ústavou sa nazýva vyšší územný celok.

Na Slovensku je v súčasnosti 8 samosprávnych krajov, 138 miest a 2890 samosprávnych obcí. Priemerná obec na Slovensku má 1866 obyvateľov a najmenšia len 7 obyvateľov.

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a Spolkom pre obnovu dediny vyhlasuje od roku 2001 s dvojročnou pravidelnosťou súťaž „Dedina roka“. V súťaži sa okrem iného hodnotí ekonomický rozvoj obce, spolupráca s miestnymi podnikateľmi, sociálna a zdravotná starostlivosť, kultúra, ľudové zvyky či školstvo a celkový vzhľad obce.

Zdroje:

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie