Polygrafia

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Riadiaci pracovník (manažér) v polygrafickej výrobe riadi, zabezpečuje a kontroluje plynulý a efektívny chod polygrafickej výroby po organizačnej, ekonomickej, personálnej, technologickej a materiálovej stránke.

Špecialista riadenia kvality v polygrafickej výrobe organizuje a koordinuje systém riadenia kvality v polygrafickej výrobe. Stanovuje koncepcie riadenia kvality, jej tvorby a postupy kontroly. Spracováva technické a ekonomické rozbory a...

Špecialista technológ v polygrafickej výrobe stanovuje komplexné technologické postupy a zaisťuje technologickú prípravu tlačovej formy, tlače a dokončujúceho spracovania pri výrobe tlačovín.

Špecialista vo výskume a vývoji v polygrafickej výrobe realizuje výskum a vývoj technologických procesov v oblasti tlačových techník a výrobných procesov.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Špecialista riadenia polygrafickej výroby vytvára operatívne plány pre jednotlivé fázy polygrafickej výroby a následne zabezpečuje riadiacou, koordinačnou a kontrolnou činnosťou ich plnenie.

Vyššie odborné vzdelanie

Notograf pripravuje a spracováva podklady na výrobu hudobnín – partitúr, orchestrálnych partov a ďalších notových materiálov.

Úplné stredné odborné vzdelanie

Grafik prípravy tlače spracováva a vyhotovuje podklady na zhotovovanie textovej a obrazovej časti tlačovej formy tlačovín.

Kvalitár, kontrolór v polygrafickej výrobe vykonáva kontrolnú činnosť vo všetkých fázach výrobného procesu s ohľadom na systém riadenia kvality v polygrafickej výrobe.

Majster (supervízor) v polygrafickej výrobe zodpovedá, organizuje a riadi prácu na technologickom úseku polygrafickej výroby.

Pracovník zhotovovania tlačovej formy vykonáva činnosti spojené so zhotovením tlačovej formy pri použití výrobných zariadení a výpočtovej techniky.

Technik dokončovacieho spracovania (knihár) vykonáva všetky činnosti spojené s knihárskou a dokončovacou výrobou v polygrafii s použitím knihárskych strojov, nástrojov a výrobných liniek.

Tlačiar, operátor tlače vykonáva odborné činnosti spojené s potlačou materiálu s použitím tlačových strojov.

Umelecký knihár vykonáva knihárske a dokončovacie činnosti vo finálnej fáze spracovania tlačovín, najmä v oblasti ručných a umeleckých prác.

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Pomocný pracovník v polygrafickej výrobe vykonáva pomocné, prípravné, obslužné, čistiace a manipulačné práce v polygrafickej výrobe.

Slovo „polygrafia“ je gréckeho pôvodu a v preklade znamená „mnoho písať“. Každý deň prichádzame do kontaktu s tlačovinami propagačného, hospodárskeho či spoločenského charakteru – knihami, novinami, časopismi, brožúrami, plagátmi, pohľadnicami, etiketami na výrobkoch a pod. Všetky tieto tlačoviny nám zabezpečuje polygrafický priemysel. Polygrafický priemysel môžeme definovať ako výrobný odbor, ktorý spracúva a tlačou šíri textové a obrazové predlohy na hromadné, zväčša neadresné použitie.

Výrobný proces v polygrafii zahŕňa tri výrobné fázy:

 • PREPRESS - zhotovovanie predlôh pre tlač, reprodukciu a zhotovovanie tlačových foriem,

 • PRESS - tlač a zušľachťovanie tlačovín,

 • POSTPRESS - dokončovacie knihárske spracovanie zahŕňajúce spracovanie hárkov, výrobu knižných blokov, knižných dosiek a konečnú väzbu. 

Rozlišujeme päť základných tlačových techník:

 • tlač z výšky (kníhtlač a flexografia),

 • tlač z plochy (ofset, litografia a svetlotlač),

 • tlač z hĺbky (meditlač, oceľotlač a hĺbkotlač),

 • sieťotlač,

 • digitálna tlač.

Vo svojom vývoji prešla polygrafia viacerými zmenami až po dnešné priemyselné štádium. Nástup elektronických médií, snaha stať sa konkurencieschopnejším, zvyšovať množstvo tlače, ponúkať nové produkty a služby, zvoliť správnu technológiu a dodávať najlepšiu kvalitu, to všetko sú problémy, ktorým čelí dnešný polygrafický priemysel. Napriek týmto problémom dochádza k nárastu rôznorodosti tlačovín, spotreby papiera a začleneniu predtým špecifického polygrafického priemyslu do informačno-mediálneho priemyslu.

Polygrafický priemysel na Slovensku patrí z hľadiska podielu ekonomických ukazovateľov k malým priemyselným odvetviam. Ak sa však na túto oblasť pozrieme z pohľadu prínosu pre spoločnosť a podnikateľské prostredie, má pre nás polygrafia veľký význam. Medzi naše najväčšie tlačiarne podľa tržieb patria Slovenská Grafia, a.s. Bratislava, Neografia, a.s. Martin, TBB, a.s. Banská Bystrica, T., s.r.o. Komárno, Polygraf Print, s.r.o. Prešov či KASICO, a.s. Bratislava. Polygrafický priemysel Slovenska dosahuje špičkovú kvalitatívnu úroveň vyspelých európskych polygrafií.

Polygrafickému priemyslu sa naskytla príležitosť zúročiť investície do technológií, robiť veci lepšie a získať tým náskok pred konkurenciou. Okrem investícií do nových technológií je potrebné zároveň pamätať aj na potrebu vzdelaných odborníkov v oblasti polygrafie, ktorí nájdu uplatnenie v tomto zaujímavom odvetví.

Autor: Ing. Peter Blubla – prezident Zväzu polygrafie na Slovensku

Zdroje:

 • Blubla, P.: Jak si vedla vloni polygrafie v SR? Export je na vzestupu. In: Ekonomika, 15.3.2006.

 • Hajko, V. a kol.: Encyklopédia Slovenska N-Q (IV.zväzok). Bratislava: Veda, 1980.

 • Jesný, M.: Na slovenský polygrafický trh zavítali zahraničné investície do menších špecializovaných prevádzok. In: TREND, 3.10.2007.

 • sk.wikipedia.org

 • etrend.sk

 • oce.sk

V roku 593 sa v Číne začali pri tlači používať drevené štočky (reliéfna doštička zhotovená chemickým alebo elektrochemickým leptaním, mechanickým rytím alebo razbou do dreva).

V rozpätí rokov 1403 – 1405 objavili v Kórei mechanické rozmnožovanie písaného textu.

Okolo roku 1445 Nemec Johannes Gutenberg vynašiel tlačiarenský stroj, v ktorom jednotlivé odliatky vytlačili každé písmeno tlakom ručného lisu. Tento spôsob tlačenia sa používal ďalších 350 rokov až do vynálezu tlačiarenských strojov na motorový pohon. V rozpätí rokov 1452 – 1454  vytlačil Gutenberg 42-riadkovú Bibliu v latinčine v nevídanom náklade 180 ks, z toho 30 ks bolo vytlačených na pergamen. 

Prvé tlačiarne, ktoré charakterizoval manufaktúrny spôsob výroby, vznikli na Slovensku už v stredoveku. Prvá tlačiareň na Slovensku bola v Bratislave v rokoch 1477 – 1480, keď tu boli vydané štyri prvotlače. Po I. svetovej vojne bolo na Slovensku niekoľko stoviek malých tlačiarní na remeselnej úrovni. Výnimku tvorili väčšie tlačiarne v Bratislave, Martine, Košiciach a Trnave. Prvú stálu kníhtlačiareň v Bratislave založil v roku 1608 kardinál František Forgách. Tzv. Arcibiskupská tlačiareň bola umiestnená priamo v arcibiskupskom (dnes Primaciálnom) paláci. Počas jedného storočia tu vyšlo asi 100 druhov tlačovín, najmä náboženského charakteru v latinčine, maďarčine, nemčine a slovenčine.

Prvá slovenská kniha vytlačená na Slovensku vyšla v roku 1581 v Guttgesellovej tlačiarni v Bardejove, bol to preklad Lutherovho katechizmu. Prvý týždenník v Uhorsku vydával v Bratislave slovenský vedec Matej Bel v rokoch 1721 – 1722 pod názvom Nova Posoniensia (Bratislavské noviny). Najstarší slovenský časopis Nowiny o rolním a polním hospodárství vychádzal od roku 1783 v tlačiarni bratislavského typografa Augustína Patzka v Bratislave. Noviny boli zároveň najstarším poľnohospodárskym periodikom v Uhorsku. Dvojtýždenník Slovenskje národňje novini boli prvé slovenské politické noviny. Vychádzali v štúrovskej slovenčine v rokoch 1845 až 1848 v Bratislave v náklade 400 až 800 výtlačkov s prílohou Orol tatránski. Ich iniciátorom, vydavateľom a hlavným redaktorom bol slovenský jazykovedec Ľudovít Štúr.

Americký vynálezca William A. Bullock si v roku 1837 dal patentovať tlačiarenský stroj, ktorý už nepoužíval papierové listy, ale rotačný papier.

V roku 1871 americký tlačiar Richard March Hoe zdokonalil rotačku. Jeho stroj dokázal vytlačiť 18 000 exemplárov novín za hodinu.

V roku 1921 bol založený bratislavský závod Slovenská grafia. Tlačiareň bola vybavená iba kníhtlačovou technikou. Prvým časopisom tlačeným v tomto závode rotačnou kníhtlačou boli Robotnícke noviny. Závod Slovenská grafia bol ako prvý na Slovensku vybavený najmodernejšou reprodukčnou technikou, hĺbkotlačou a v roku 1938 i ofsetovou technikou.

Polygrafická spoločnosť Neografia bola založená v Martine v roku 1943. Podnik je kultúrne dedičstvo, pretože jeho zakladateľom bol slovenský spisovateľ Jozef Cíger Hronský – správca Matice slovenskej.

Prvú hĺbkotlačovú rotačku na Slovensku inštalovali v Polygrafických závodoch v Bratislave v roku 1955. Prvé obrázkové týždenníky (Život, Slovenka, Svet socializmu, Roháč) sa na tejto rotačke začali tlačiť už v roku 1956.

Prvé noviny na tzv. svetovom formáte vytlačili v roku 1959 v tlačiarni Pravdy na Štúrovej ul. v Bratislave. Prvým denníkom bola Pravda.

Zdroje:

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie