Personalistika, administratíva a služby zákazníkom

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Riadiaci pracovník (manažér) ľudských zdrojov (personálny riaditeľ) riadi jednotlivé oblasti činností spadajúce pod manažment ľudských zdrojov na celofiremnej úrovni.

Riadiaci pracovník (manažér) personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov zodpovedá za proces tvorby a implementácie politík v oblasti riadenia ľudských zdrojov; za proces kolektívneho vyjednávania, tvorby a...

Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu pracovníkov na základe analýz hodnotenia pracovných pozícií v organizácii zabezpečuje činnosti súvisiace s náborom a výberom vhodných...

Riadiaci pracovník (manažér) pre starostlivosť o zákazníkov riadi činnosť zákazníckych stredísk v súlade s politikou organizácie.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Supervízor administratívnych pracovníkov komplexne riadi zabezpečenie servisu v oblasti administratívy spoločnosti, zabezpečovanie agendy, spracovanie stanovísk a reportov. Vykonáva zložité administratívne práce, zaisťuje...

Supervízor zákazníckeho centra riadi a zodpovedá za proces poskytovania služieb zákazníkom v požadovanom rozsahu a kvalite. Spolupracuje so zákazníkmi pri implementácii obchodných požiadaviek a zostavuje dodacie...

Špecialista ľudských zdrojov (generalista) zabezpečuje časové a vecné prepojenie jednotlivých úsekov činnosti zamestnávateľa s plánovaním ľudských zdrojov. Pripravuje návrhy riadiacich aktov v oblasti evidencie a...

Špecialista náboru a výberu pracovníkov koordinuje proces náboru a výberu zamestnancov v organizácii.

Špecialista personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov zabezpečuje plynulý chod personálneho oddelenia v administratívnej oblasti. Stará sa o zamestnanecké vzťahy, podporuje a udržiava pozitívne vzťahy na...

Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov koordinuje proces vzdelávania a rozvoja zamestnancov organizácie.

Špecialista pre plánovanie a kontroling ľudských zdrojov zodpovedá za prípravu plánu personálnych nákladov, kontroluje ich čerpanie, zabezpečuje porovnania čerpania nákladov s plánom a interpretuje prípadné...

Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Operátor dát vkladá dáta a obsluhuje počítačové aplikácie podľa presných inštrukcií.

Stenotypista ovláda a používa rýchlopis (metódu zapisovania súvislých jazykových prejavov zjednodušeným písmom na veľmi rýchly, ľahší a úspornejší zápis...

Všeobecný administratívny pracovník vybavuje a organizuje administratívno-technickú agendu v organizácii. Komunikuje s externým prostredím, eviduje a vybavuje firemnú korešpondenciu a telefonické hovory. Zhotovuje...

Úplné stredné odborné vzdelanie

Administratívny pracovník správy a evidencie majetku zabezpečuje správu majetku a majetkových súborov a s tým spojené administratívne úlohy podľa platných právnych predpisov a interných predpisov...

Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii vykonáva odborné administratívne činnosti advokátskej kancelárie. Zabezpečuje podporné a organizačné práce potrebné na plnenie úloh advokáta.

Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov vybavuje bežnú personálnu agendu v organizácii, vrátane prípravy rôznych zmlúv a dokumentov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva pripravuje podklady na spracovanie miezd a zabezpečuje agendu z oblasti odmeňovania zamestnancov v súlade s platnou legislatívou. Eviduje a archivuje dokumentáciu súvisiacu s...

Administratívny pracovník v oblasti štatistiky zabezpečuje zhromažďovanie a spracúvanie vstupných štatistických údajov z informačných zdrojov a údajov o respondentoch.

Administratívny pracovník vo výrobe zabezpečuje celkovú administratívnu podporu na fungovanie výrobného programu organizácie. Kvantifikuje objem surovín pre výrobné programy a kontroluje ich priebeh.

Náborový konzultant pripravuje a zabezpečuje nábor a výber zamestnancov na voľné pracovné miesta podľa požiadaviek a potrieb zamestnávateľa.

Odborný administratívny asistent organizačne zabezpečuje a koordinuje činnosti pri zabezpečovaní riadenia vnútorného chodu zamestnávateľa. Administratívne spracováva písomnosti, registratúrne záznamy,...

Operátor/ka – prepisovač/ka monitoringu médií prepisuje zdroje monitoringu (tlač, televízia, rozhlas a pod.) do elektronickej podoby a zabezpečuje export vytriedeného monitoringu podľa požiadaviek klienta.

Sekretárka zabezpečuje činnosť príslušného sekretariátu, vedie ucelené administratívne agendy, vyhotovuje zápisy z porád, prijíma, vybavuje, eviduje a archivuje korešpondenciu, plánuje a organizačne zabezpečuje...

Stredné odborné vzdelanie

Operátor telefónnej ústredne zabezpečuje obsluhu pobočkových telefónnych ústrední a telefaxov.

Pracovník podateľne zabezpečuje prijímanie, podávanie a doručovanie dokumentov, listových zásielok a balíkov u zamestnávateľa. Obsluhuje pobočkové telefónne ústredne, telefaxy. Vedie evidenciu podľa stanovených...

Pracovník reprografie vykonáva reprografické, skenovacie, ofsetové práce a práce súvisiace s kopírovaním textových dokumentov, technickej dokumentácie, výkresov a tlačív. Realizuje jednoduché...

Pracovník telefonického predaja a telemarketingu ponúka a predáva služby cez telefón, poskytuje informácie o službách, výrobkoch, zľavách a zvýhodnených ponukách. Vybavuje požiadavky zákazníkov a informuje ich o postupe vo vybavovaní. Odpovedá na otázky zákazníkov, prípadne...

Prepisovač prepisuje a upravuje texty z predlôh, rukopisov, zvukových záznamov.

Personalistika je súhrn činností na dosiahnutie optimálneho stavu počtu a kvalifikácie pracovníkov na pracovisku. Personálna politika tak súhrnne vyjadruje, ako vrcholové vedenie vníma pracovníkov organizácie, aké miesto im vyčleňuje v rebríčku hodnôt. Má ísť o zabezpečenie takého prístupu, ktorý upevňuje vzťahy v kolektíve a integráciu všetkých útvarov a personálneho manažmentu v záujme dosiahnutia strategických cieľov organizácie.

Pri plnení cieľov organizácie prostredníctvom riadenia zamestnancov má osobitné postavenie personálny útvar – personálny manažment a odborníci pre jednotlivé personálne oblasti.

Zdroje v organizácii – materiálne, finančné, ľudské sú rovnocenné. Avšak ľudské zdroje predstavujú tú hybnú silu, motor, ktorý dáva do pohybu materiálne a finančné zdroje. Ľudské zdroje sú to najcennejšie, čo organizácia má. Ide o rozhodujúci zdroj pre konkurencieschopnosť organizácie.

Personálny manažment a Riadenie ľudských zdrojov (z angl. HRM, human resource management) nie sú adekvátne pojmy a rozdiel medzi nimi je daný historicky. Predstavujú rozdielne vývojové fázy personálnej práce. Kým Personálny manažment sa traduje od rozdelenia pojmov na vedenie a riadenie, Riadenie ľudských zdrojov predstavuje mladšiu vývojovú fázu. Vyplýva to z historického vývoja tejto oblasti.

Kým v prvej vývojovej fáze personalisti vykonávali len administratívne činnosti a poskytovali informácie o pracovníkoch, v 50.- 60. rokoch z hľadiska novej koncepcie riadenia ľudských zdrojov nastáva prechod od administratívnej činnosti ku koncepčnej, so strategickými aspektmi, prechádza sa od vnútorného riadenia ku zohľadňovaniu aj vonkajších faktorov (trh práce, životný štýl, životné prostredie). Personálna práca prestáva byť len záležitosťou personalistov, ale stáva sa súčasťou každodennej práce všetkých vedúcich pracovníkov.

Administratíva nie je samostatným odvetvím v štandardnom členení hospodárstva na odvetvia. Je to skupina rôznych povolaní, ktoré sú potrebné takmer vo všetkých odvetviach. Práve preto, že ich môžeme nájsť napr. v stavebníctve, ekonomike, peňažníctve, elektrotechnike, strojárstve, vo všetkých výrobných sférach a pod., majú perspektívu a uplatnenie v súčasnosti a zrejme aj v budúcnosti. Možno ich nazvať spoločné alebo prierezové povolania.

Administratívne činnosti sú spojené napr. s evidenciou a tvorbou dokumentov, dokladov, písomností, registrov a správou rôzneho druhu v podnikateľskej a nepodnikateľskej sfére. Zahŕňajú aj činnosti spojené napr. s prieskumom, analýzami, tvorbou koncepcií a metodík.

Administratívne činnosti môžeme členiť podľa náročnosti vykonávanej práce. Na vykonávanie jednoduchých administratívnych činností sa spravidla vyžaduje ukončené stredné odborné vzdelanie. V tejto oblasti nájdu uplatnenie napr. operátor telefónnej ústredne, pracovník podateľne, prepisovač a pod.

Na vykonávanie náročnejších administratívnych činností je potrebné ukončené úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie. Najčastejšie ide o činnosti súvisiace so správou a technicko-organizačným zabezpečovaním konkrétnej zverenej agendy. Patria sem napr. administratívny pracovník správy a evidencie majetku, mzdový referent, operátor dát, operátor telefónneho centra, sekretárka, štatistik a ďalšie profesie.

Administratívne činnosti, pri výkone ktorých sa vyžaduje ukončené vysokoškolské vzdelanie, v praxi zahŕňajú najmä činnosti spojené s tvorbou metodík a usmernení, výskumom, zdokonaľovaním a vyvíjaním teórií, koncepcií, ako aj praktických metód. Náplň práce týchto povolaní je často spojená s organizáciou a koordináciou veľmi zložitých procesov a systémov vo vnútri organizácie. Charakteristické pracovné pozície pre túto oblasť sú špecialisti náboru a výberu pracovníkov, špecialisti pre plánovanie a kontroling ľudských zdrojov, manažéri vzdelávacích stredísk, ako aj supervízori zákazníckych centier, textoví korektori a ďalšie profesie.

Zdroje:

  • Majtán, M. a kolektív: Manažment. Bratislava: SPRINT, 2003.

  • euroekonom.sk

  • Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 516/2011 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08

Prvú stenografickú sústavu (tzv. tironské noty) vytvoril v 1. storočí pred n. l. Marcus Tullius Tiro, sekretár a otrok rímskeho rečníka Marca Tullia Cicerona.

Prvé pokusy o mechanizáciu ručného písania sa objavili koncom 17. storočia. Boli skonštruované pantografické perá, pohyblivé rámy s dvomi alebo tromi navzájom prepojenými perami, ktoré sa pohybovali nad papierom a umožnili vyhotoviť súčasne dva alebo tri rovnopisy.

Písací stroj skonštruoval britský vynálezca Henry Mill v roku 1714 a ako prvý požiadal o jeho patentovanie. Millov stroj vyrážal plastické písmo, aby ho mohli čítať aj nevidomí. Podoba písacieho stroja sa nezachovala.

V roku 1775 zostrojil bratislavský rodák Wolfgang Kempelen písací stroj pre slepú vnučku Márie Terézie, Máriu Paradis. Najprv vyhotovil písmená abecedy z tvrdého kartónu a rozmiestnil ich na dosku. Keď sa malá Mária naučila rozoznávať jednotlivé písmená hmatom, nahradil ich kovovými, poukladal podľa textu do vodiacich puzdier na tušom napustenú podušku a naraz ich odtlačil na papier. Zostávajúce písmená abecedy systematicky poukladal do zásobníka. Stroj bol síce ťažkopádny, ale odtláčal veľké písmená, interpunkčné znamienka a robil medzery.

Pod byrokraciou chápeme vládu úradníctva, pre ktorú je typický nepružný, formalistický spôsob úradovania a lipnutie na predpisoch. Pojem ako prvý použil v roku 1745 francúzsky ekonóm Vincent de Gournay. Pojem byrokracia vznikol zložením slov francúzskeho bureau (úrad) a gréckeho kratein (vládnuť).

Za vynálezcu faxu je považovaný Škót Alexander Bain, ktorý svoj „záznamový telegraf“ patentoval v roku 1843.

Za zakladateľa sociológie sa považuje Auguste Comte, ktorý bol významným francúzskym filozofom a zakladateľom pozitivizmu.

Za vynálezcu prvého telefónu sa považuje americký vedec škótskeho pôvodu Alexander Graham Bell, ktorý si ho patentoval v roku 1876. Už v roku 1854 taliansky vynálezca Antonio Meucci predviedol v New Yorku prístroj schopný prenášať hlas. Nemal však dostatočné zdroje ani jazykové vedomosti, aby sa mohol presadiť.

V roku 1908 farmár z melónovej farmy v Kentucky (USA) si dal ako prvý patentovať bezdrôtový telefón.

Rekordérkou v rýchlom písaní na písacom stroji je Stella Pajunas z Chicaga, ktorá dokázala v roku 1946 napísať 216 slov za jednu minútu.

Svetový rekord v písaní na osobnom počítači (PC) drží česká reprezentantka Helena Matoušková. Dosiahla 928 čistých úderov za jednu minútu.

V roku 1946 sa začali predávať prvé guľôčkové plniace perá. Vynašiel ich maďarský žurnalista László Bíró, ale s ich výrobou sa začalo vo Veľkej Británii. Lászlóovi prekážalo, že pri písaní sa atrament rozotiera, zanecháva škvrny a to všetko preto, lebo pomaly schne. Všimol si, že atrament používaný pri tlači novín schne rýchlejšie. Preto sa snažil použiť tento atrament vo vtedajšom plniacom pere. Atrament bol však hustý a upchával pero. Spolu s bratom Georgom, ktorý bol chemik, však vymysleli nové pero. Do špičky pera dali malú guľôčku. Tá sa pohybom pera po papieri otáča a roznáša tak pritom atrament na papier.

Najväčšie guľôčkové pero podľa Guinnessovej knihy rekordov meria 3,33 m na dĺžku a váži 8 kg. Toto ohromné pero zostrojil v roku 2005 Nemec Olaf Fünger v Sachsene.

V roku 1947 bola v Ženeve založená Medzinárodná organizácia pre normalizáciu, známa pod skratkou ISO, ktorá koordinuje štandardizačnú a normalizačnú technickú činnosť v medzinárodnom meradle.

Najväčšou poštovou známkou je známka bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR) z roku 1962 na počesť prvého letu človeka do vesmíru. Má rozmery 15 x 7 cm.

Klientelizmus má svoj pôvod v antike a je odvodený od slova klient, ktoré znamenalo osobu chránenú patricijom. V súčasnosti označuje klientelizmus systém organizácie založený na protekcii vybraných osôb a konexiách (vplyvných známostiach).

Medzi techniky vedúce ku zlepšovaniu učenia a pamäti patria mnemotechniky. Ide o systém na zapamätanie si zoznamu informácií spojovaním každého slova s úvodným písmenom a vytvorením slova, ktoré by sa mohlo ľahko zapamätať. Jedným z príkladov je skratka SWOT. Znamená Strenghts (sily, silné stránky), Weaknesses (slabosti, slabé stránky), Opportunities (príležitosti), Threats (ohrozenia).

Henry Ford povedal: „Každý, kto sa prestane učiť, je starý, či má 20 alebo 80. Každý, kto sa stále učí, zostáva mladý. To najlepšie v živote je zostať mladý.„

Doc. Ing. Ján Porvazník, CSc. v roku 1999 v publikácii Celostný manažment – Piliere kompetentnosti v riadení : „ Za najdôležitejšiu kompetentnosť človeka už dnes, ale najmä v nastupujúcej informačnej spoločnosti, sa bude považovať spôsobilosť vzdelávať sa po celý život.

Zdroje:

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie