Ozbrojené sily a zbory, hasiči, SBS a podobní pracovníci

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Detektív špecialista rieši zložité prípady hľadania osôb alebo majetku, monitoruje činnosti osoby, získava, dokumentuje a spracúva dôkazné prostriedky a údaje o osobnom stave fyzickej osoby, získava...

Lektor v oblasti bezpečnostných služieb vykonáva výučbu a praktický výcvik v akreditovaných odborných kurzoch v odbore súkromnej bezpečnosti (príprava na výkon strážnej služby, príprava na výkon...

Psychológ hasičského a záchranného zboru vykonáva špecializované odborné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii, poradenstve a vystavuje odborné posudky v psychologickej činnosti a starostlivosti v hasičskej a...

Psychológ Policajného zboru vykonáva špecializované odborné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii, poradenstve a vystavuje odborné posudky (ako súčasť komplexnej psychologickej starostlivosti v rezorte Ministerstva...

Psychológ zboru justičnej a väzenskej stráže vykonáva špecializované odborné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii, poradenstve a vystavuje odborné posudky v penitenciárnej starostlivosti a v komplexnej...

Vedúci detektív zabezpečuje detektívnu službu hľadania osôb alebo majetku, monitorovania činnosti osôb, získavanie, dokumentovanie a spracúvanie dôkazných prostriedkov, údajov o osobnom stave fyzickej osoby,...

Vedúci oddelenia dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru riadi výkon štátnej správy na úseku občianskych preukazov, vodičských preukazov, cestovných pasov, zbraní a streliva.

Vedúci oddelenia ekonomickej kriminality odboru justičnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru riadi, koordinuje a usmerňuje činnosť vyšetrovateľov Úradu justičnej a kriminálnej polície.

Vedúci oddelenia ekonomickej kriminality odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru riadi a organizuje činnosť na úseku ekonomickej kriminality Úradu justičnej a kriminálnej polície.

Vedúci oddelenia všeobecnej kriminality odboru justičnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru riadi, koordinuje a usmerňuje činnosť vyšetrovateľov Úradu justičnej a kriminálnej polície.

Vedúci oddelenia všeobecnej kriminality odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru riadi a organizuje činnosť na úseku všeobecnej kriminality Úradu justičnej a kriminálnej polície.

Vedúci okresného Dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru riadi a organizuje činnosti oddelenia bezpečnosti cestnej premávky na území určeného okresu.

Vojenský psychológ vykonáva špecializované odborné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii, poradenstve a vystavuje odborné posudky pre rezort ministerstva obrany v zmysle platných noriem a smerníc.

Vyšetrovateľ oddelenia ekonomickej kriminality odboru justičnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru zhromažďuje a dokumentuje dôkazy o spáchaní ekonomickej trestnej činnosti na Úrade justičnej a kriminálnej...

Vyšetrovateľ oddelenia všeobecnej kriminality odboru justičnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru zhromažďuje a dokumentuje dôkazy o spáchaní všeobecnej trestnej činnosti na Úrade justičnej a...

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Detektív poisťovne vyšetruje poistné udalosti a vznik poistných zmlúv za účelom odhaľovania a predchádzania poistným podvodom.

Inšpektor výkonu fyzickej ochrany (strážna služba) posudzuje plány ochrany objektu, preveruje sťažnosti a dodržiavanie opatrení a navrhuje opatrenia na predchádzanie protiprávnej činnosti a zvyšovanie kvality výkonu fyzickej...

Starší referent bezpečnosti cestnej premávky Okresného riaditeľstva Policajného zboru zodpovedá za výsledky práce dopravnej polície.

Starší referent pre riadenie referentov Obvodného oddelenia Policajného zboru riadi a usmerňuje činnosť referentov a príslušníkov polície vo výkone hliadkovej služby.

Starší referent služobnej prípravy a krízového manažmentu Okresného riaditeľstva Policajného zboru usmerňuje plnenie úloh príslušníkov polície na úseku služobnej prípravy a vypracováva...

Vedúci výkonu fyzickej ochrany (strážna služba) komplexne riadi výkon služby fyzickej ochrany, zodpovedá za plánovanie, riadenie a kontrolu výkonu fyzickej ochrany v rámci objektov (priestorov), ktorým spoločnosť poskytuje...

Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Detektív poskytuje detektívne služby zamerané na hľadanie osôb alebo majetku, monitorovanie činnosti osôb, získavanie dôkazných prostriedkov, získavanie údajov o osobnom stave fyzických osôb a získavanie...

Koncipient (detektív) poskytuje detektívne služby zamerané na vykonávanie základných preverovacích úkonov u menej náročných prípadov, podieľanie sa na hľadaní osôb alebo majetku, monitorovanie činnosti...

Pracovník fyzickej ochrany osôb (ochranca) zaisťuje osobnú ochranu s využitím foriem a metód súkromnej bezpečnosti a špecifických metód osobnej ochrany osôb.

Preventivár požiarnej ochrany obce realizuje pre obec plnenie vybraných povinností a činností v oblasti požiarnej ochrany. Zabezpečuje plnenie tých povinností, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov na...

Referent Obvodného oddelenia Okresného riaditeľstva Policajného zboru vykonáva hliadkovú a obchôdzkovú službu.

Referent oddelenia ekonomickej kriminality odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru vykonáva činnosti na úseku ekonomickej kriminality na Úrade justičnej a kriminálnej polície.

Referent oddelenia všeobecnej kriminality odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru vykonáva činnosti na úseku všeobecnej kriminality na Úrade justičnej a kriminálnej polície.

Referent pre evidenciu cestovných dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru vydáva a odoberá cestovné doklady a vedie ich evidenciu.

Referent pre evidenciu čísiel motorových vozidiel Okresného riaditeľstva Policajného zboru vydáva osvedčenia o evidencii motorových vozidiel a prideľuje evidenčné čísla motorovým vozidlám a vedie ich evidenciu.

Referent pre evidenciu občianskych preukazov Okresného riaditeľstva Policajného zboru vydáva občianske preukazy a vedie ich evidenciu.

Referent pre evidenciu vodičských preukazov Okresného riaditeľstva Policajného zboru vydáva a odoberá vodičské preukazy a vedie ich evidenciu.

Referent stálej služby Obvodného oddelenia Okresného riaditeľstva Policajného zboru prijíma oznámenia o priestupkoch a spáchaných trestných činoch a zabezpečuje potrebné opatrenia.

Referent zvereného územného obvodu Obvodného oddelenia Okresného riaditeľstva Policajného zboru vykonáva obchôdzkovú službu v stanovenom územnom obvode.

Úplné stredné odborné vzdelanie

Pracovník fyzickej ochrany strediska registrácie poplachov (operátor) obsluhuje poplachové prijímacie centrum - pult centralizovanej ochrany - PPC/PCO. Vykonáva diaľkový dohľad (monitoring) a operatívne koordinuje výkon služieb pri...

Projektový technik v oblasti súkromnej bezpečnosti spolupracuje na vypracovaní bezpečnostných projektov alebo vykonávaní projektových prác pri spracovávaní projektov zabezpečovacieho alebo poplachového systému....

Referent pre evidenciu zbraní a streliva Okresného riaditeľstva Policajného zboru zabezpečuje evidenciu zbraní a streliva a príslušných dokladov.

Technik požiarnej ochrany realizuje plnenie vybraných povinností v oblasti ochrany pred požiarmi v súlade s platnými právnymi predpismi. Činnosti súvisiace s výkonom preventívnych protipožiarnych prehliadok, pripravuje a realizuje...

Stredné odborné vzdelanie

Hasič Hasičského a záchranného zboru vykonáva hasiace a záchranné práce pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik) plní základné, menej náročné úlohy spojené so zvýšenou fyzickou námahou podľa pokynov a nariadení a v rámci stanovených oprávnení...

Pracovník fyzickej ochrany strediska registrácie poplachov (člen zásahovej skupiny) vykonáva zásah proti narušiteľovi, ak je porušovaný alebo ohrozovaný záujem chránený bezpečnostnou službou s použitím...

Ozbrojené zložky

V súčasnosti je jednou zo základných úloh štátu garancia bezpečnosti, ochrany života, zdravia a majetku občanov, pričom pocit bezpečia je jednou zo základných ľudských potrieb. Dôležitú úlohu zohrávajú ozbrojené zložky štátu. Sú určené na udržiavanie vnútorného poriadku štátu, ochranu práv, majetku a bezpečnosti občanov, na stíhanie páchateľov trestnej činnosti a ochranu pred vonkajším nepriateľom. Týmito zložkami sú armáda a polícia.

Poslaním Ozbrojených síl SR je obrana záujmov Slovenska a jeho spojencov pred akýmkoľvek ohrozením. Jej príslušníci zasahujú v celom spektre vojenských a nevojenských ohrození. Možno hovoriť nielen o globálnych konfliktoch, ale aj o terorizme, živelných pohromách, ochrane strategických objektov, bojovom nasadení pri obrane hodnôt demokracie kdekoľvek vo svete. To je len zlomok reálnych situácií, ktoré riešia vojenskí profesionáli. Sú na tieto situácie pripravení vďaka širokospektrálnemu výcviku. Povolanie vojaka je náročné a zodpovedné. Je dôkazom nielen fyzickej, ale aj morálnej sily jednotlivca. Je poslaním a záväzkom voči Slovensku.

Slovenské ozbrojené sily tvoria tri základné druhy vojsk. Sú to pozemné sily, vzdušné sily a sily výcviku a podpory. Špecifickú zložku ozbrojených síl tvorí vojenské zdravotníctvo.

Poslaním pozemných síl v čase mieru a počas vojny je zabezpečiť suverenitu a integritu Slovenskej republiky. V čase mieru a v krízových situáciách sa pozemné sily podieľajú aj na eliminácii nevojenských ohrození.

Úlohou vzdušných síl je zaistenie vzdušného priestoru Slovenskej republiky, obrana zvrchovanosti Slovenskej republiky, dôležitých politických a hospodárskych centier, regiónov a vojsk pred útokmi vzdušného protivníka, ako aj priama podpora boja pozemných síl.

Sily výcviku a podpory organizujú, riadia a zabezpečujú individuálny výcvik a vzdelávanie vojakov a poddôstojníkov ozbrojených síl, poskytujú im logistickú podporu na našom území a v zahraničných misiách, zabezpečujú prevádzku komunikačných, informačných a bezpečnostných systémov. Vysokoškolské vzdelávanie a prípravu mladých ľudí, ktorí sa rozhodli slúžiť vlasti v ozbrojených silách, zabezpečuje Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Akadémia je vojenskou štátnou vysokou školou univerzitného typu s bezfakultnou štruktúrou so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Hlavným poslaním akadémie je vzdelávať, vychovávať a cvičiť študentov akadémie ozbrojených síl v rámci vysokoškolského a celoživotného vzdelávania, rozvíjať ich harmonickú osobnosť, poznanie, tvorivosť a posilňovať ich motiváciu na službu vlasti.

Pri udržiavaní vnútorného poriadku štátu zohráva dôležitú úlohu Policajný zbor Slovenskej republiky. Ten spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb, pri ochrane majetku, odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov, spolupôsobí pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií a príjmov z trestnej činnosti. Vykonáva vyšetrovanie o trestných činoch, vedie boj proti terorizmu a organizovanému zločinu, zaisťuje osobnú bezpečnosť prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky a ďalších osôb určených zákonom alebo vládou, spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku, dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a pod. Policajný zbor je podriadený ministrovi vnútra.

Vzdelávanie a výchovu príslušníkov Policajného zboru a ďalších bezpečnostných služieb zabezpečuje štátna vysoká škola univerzitného typu Akadémia Policajného zboru v Bratislave. Poslaním Akadémie je pripravovať vysokoškolsky kvalifikovaných a profesionálne zdatných odborníkov pre útvary Policajného zboru, odborné pracoviská Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ďalších štátnych a neštátnych bezpečnostných služieb, zabezpečovať ďalšie vzdelávanie, rozvíjať vedecké poznanie vo vedných a študijných odboroch a uskutočňovať vedeckú výchovu formou doktorandského štúdia.

Príslušník Policajného zboru musí byť pre svoju náročnú profesionálnu činnosť nielen primerane vzdelaný, osobnostne zrelý, ale aj telesne, psychicky a duševne zdatný. Neustále zdokonaľovanie a pripravenosť v oblasti výcviku príslušníkov Policajného zboru je jednou z najdôležitejších úloh Ministerstva vnútra a Policajného zboru pri neustálom hľadaní nových foriem a metód práce v boji proti rôznym formám páchania závažných trestných činov, brutalite páchateľov a organizovanému zločinu.

Do tejto pracovnej oblasti spadajú aj príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže. Zbor je zriadený podľa zákona Národnej rady SR č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže a je charakterizovaný ako ozbrojený zbor, ktorý plní úlohy súvisiace s výkonom väzby, výkonom trestu odňatia slobody, ochranou a strážením objektov zboru, ochranou poriadku a bezpečnosťou v súdnych objektoch. Zbor tvoria generálne riaditeľstvo, ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, nemocnica pre obvinených a odsúdených a príslušníci zboru. Generálne riaditeľstvo a ústavy ako samostatné rozpočtové organizácie zriaďuje a ruší Ministerstvo spravodlivosti SR.

Hasiči

Nezastupiteľnú úlohu pri ochrane obyvateľstva zohrávajú aj hasiči záchranári, ktorí dnes nie sú vnímaní iba ako likvidátori požiarov, ale najmä ako ľudia, ktorí nasadzujú svoje životy v záchranných prácach vo výškach, v hĺbkach, vo vzduchu či vo vode, pri dopravných nehodách alebo ekologických haváriách.

Požiarna ochrana je v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Zabezpečuje ju Hasičský a záchranný zbor, ktorý sa podieľa na plnení rôznorodých úloh. Okrem zdolávania požiarov a záchranných prác pri haváriách a mimoriadnych udalostiach je hasičský zbor zodpovedný aj za oblasť uplatňovania technických požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, rovnako ako za oblasť preventívnovýchovného pôsobenia.

Hasičský a záchranný zbor tvorí prezídium (ktoré je súčasťou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky), Požiarnotechnický a expertízny ústav, Stredná škola požiarnej ochrany v Žiline, záchranné brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Žiline a Humennom, Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 8 krajských riaditeľstiev a 51 okresných riaditeľstiev. V Slovenskej republike je v súčasnosti vyčlenených približne 4 000 funkčných miest pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v štátnej službe a takmer 400 funkčných miest pre zamestnancov tohto zboru vo verejnej službe.

Súkromné bezpečnostné služby

Všetky štandardné bezpečnostné služby sú občanom poskytované bezplatne. Štát však umožňuje, aby sa doplnili aj o nadštandardné služby, ktoré sa poskytujú za úhradu. Ide o súkromné bezpečnostné služby poskytované podnikateľskými subjektmi.

Súkromná bezpečnosť sa prevádzkuje ako súkromná bezpečnostná služba alebo ako technická služba na ochranu majetku a osoby (vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích, poplachových systémov, systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí). Poznáme tri druhy bezpečnostnej služby:

 1. strážna služba,
 2. detektívna služba,
 3. odborná príprava a poradenstvo.
Pod strážnou službou rozumieme ochranu majetku na verejne prístupnom mieste, na inom než verejne prístupnom mieste, ochranu osoby, majetku a osoby pri preprave, ochranu prepravy majetku a osoby, zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, prevádzkovanie zabezpečovacieho alebo poplachového systému, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu a vypracúvanie plánu ochrany.

Pod detektívnou službou rozumieme hľadanie osoby, majetku, monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste, získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom, získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby, vrátane informácií o ich majetkových pomeroch, získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky a získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.

Pod odbornou prípravou a poradenstvom rozumieme prípravu na výkon strážnej a detektívnej služby, poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej alebo detektívnej služby. Bezpečnostnú službu možno prevádzkovať na základe licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby. O udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby rozhoduje krajské riaditeľstvo Policajného zboru na základe žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby sa vydáva na desať rokov.

Bezpečnostné služby vzhľadom na náročnosť a rizikovosť práce vyžadujú tímovú spoluprácu, vysokú mieru zodpovednosti, bezúhonnosť, spravidla dobrú fyzickú kondíciu, široké vedomosti v oblasti bezpečnostných systémov a hlboké morálne hodnoty.

Zdroje:

Ozbrojené sily

Dňa 1. januára 1993 so vznikom Slovenskej republiky začala svoju činnosť aj Armáda Slovenskej republiky, ktorá sa v roku 2002 transformovala na dnešné Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

NATO (North Atlantic Treaty Organisation) je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami. Je založená na spoločných hodnotách demokracie a ľudských práv, pričom si členské štáty zachovávajú plnú suverenitu a nezávislosť. NATO bolo založené Severoatlantickou zmluvou vo Washingtone v roku 1949. Zakladajúci členovia boli Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Island, Taliansko, Kanada, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, USA, Veľká Británia a Írsko. Podľa článku 5 Severoatlantickej zmluvy je ozbrojený útok na jednu alebo viac členských krajín NATO považovaný za útok proti celej Aliancii. Tým zaväzuje zmluva členov k vzájomnej pomoci, ktorá však nemusí byť vojenská. Od apríla 2009 má NATO 28 členov, medzi nimi nechýba ani Slovensko.

1. januára 2006 vstúpila u nás do platnosti nová legislatíva, ktorá po novom rieši rozsah brannej povinnosti, národnú registráciu, odvod a niekoľko ďalších špecifických oblastí. Na Slovensku sa zrušila základná vojenská služba a zaviedla sa profesionálna armáda, čo znamená, že mladíkov už nestrašia povolávacie rozkazy na "vojnu", ale branná povinnosť nezanikla. Brannú povinnosť legislatívne rieši Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V kalendárnom roku, v ktorom občan dovŕši zákonom predpísaný vek 19 rokov, bude od 1. januára zaradený do národnej registrácie. Národná registrácia tvorí databázu mužskej populácie, ktorej trvá branná povinnosť, po jednotlivých ročníkoch narodenia. Vytvára sa tak, že starostovia obcí, resp. primátori miest zašlú na príslušnú Územnú vojenskú správu každý rok do 30. júna menný zoznam občanov, ktorí v danom kalendárnom roku dovŕšili 18 rokov veku a majú v obci trvalý pobyt. Tí budú v nasledujúcom kalendárnom roku, keď im vznikne branná povinnosť, teda od 19 rokov veku, zaradení do národnej registrácie. Odvody týchto registrovaných občanov sa budú vykonávať, iba ak nastane vojna alebo vojnový stav a až potom ich možno povolať na výkon mimoriadnej služby. 

Cesta za kariérou profesionálneho vojaka sa začína v jednom z regrutačných stredísk. To možno nájsť v každom krajskom meste na Slovensku. Pri vstupe do ozbrojených síl sa ponúkne záujemcovi konkrétna funkcia, v ktorej môže slúžiť, a to podľa ambícií a dosiahnutého vzdelania. Predpokladom je, aby uspel vo výberovom konaní. Následne po splnení základných podmienok prijatia nastúpi na prípravnú službu. Tá trvá vo vzdelávacích a výcvikových strediskách od štyroch do dvanástich týždňov. Výnimkou sú študenti vojenských škôl, tí sú v prípravnej službe po celú dobu štúdia. Zaradia sa medzi dôstojníkov a počíta sa s nimi na veliteľské pozície. Po úspešnom absolvovaní prípravy je záujemca zaradený do dočasnej štátnej služby v útvaroch ozbrojených síl a to po zložení vojenskej prísahy. Nábor personálu je dlhodobý proces. Záujemcovia o vstup do Ozbrojených síl SR podpíšu po splnení prísnych kritérií minimálne trojročný kontrakt.

Viac ako milión mŕtvych a zranených si vyžiadala za päť mesiacov vojenská ofenzíva pri rieke Somme vo Francúzsku. Nebol to však len vysoký počet zmarených životov, prečo sa táto operácia prvej svetovej vojny zapísala do dejín. Debut tam mala v roku 1916 nová zbraň - tank. Samohybné obrnené vozidlo vybavené delami plánoval už Leonardo da Vinci a snívali o ňom generácie vojvodcov. Prvé tanky sa dnešným podobali len veľmi vzdialene. Pri pohľade zboku mali tvar kosodĺžnika, po ktorého obvode sa ťahali mohutné oceľové pásy. Otočná veža súčasných tankov chýbala a zbrane boli umiestnené vo výklenkoch na boku stroja. Stať sa tankistom si vyžadovalo veľkú odvahu a fyzickú odolnosť. Motorový priestor nebol nijak oddelený. Posádka bola vystavená značnému hluku. Nehostinnú atmosféru vnútri železnej kobky ešte dopĺňali splodiny z motora a vypálenej munície. Prvýkrát v histórii sa tanky zapojili do boja 15. septembra 1916 v bitke o francúzske obce Flers a Courcelette.

Polícia

Slovo polícia pochádza z podôb gréckeho slova politia = verejný poriadok. Základom pojmu polícia je grécke slovo polys, čo znamená v preklade mesto.

Jednou zo zložiek polície je Vojenská polícia zriadená 21. januára 1991. Od marca 1992 upravuje jej činnosť Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov. Vojenská polícia je plne profesionálna zložka Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorá sa zameriava najmä na predchádzanie závažnému protiprávnemu konaniu, javom a udalostiam. Zvýšenú pozornosť venuje problematike drog, ochrane zbraní, munície a výbušnín.

Múzeum polície SR je špecializovaným zariadením múzejného typu Ministerstva vnútra SR. Poskytuje stálu lektorskú službu, špeciálne odborné prednášky, odborné konzultácie, premietanie náučných filmov a zameriava sa na dokumentáciu vzniku, vývoja a činnosti bezpečnostných a policajných orgánov na území Slovenska. K najvzácnejším zbierkovým predmetom múzea patria rôzne historické dokumenty súvisiace s činnosťou polície a žandárstva z obdobia Rakúsko-uhorskej monarchie, ako aj prvej Československej republiky, originály uniforiem a ďalších výstrojných súčastí žandárstva, polície a finančnej stráže z rokov 1918 - 1939. Múzeum vlastní zaujímavú zbierku zbraní a súčasných uniforiem zahraničných policajných zborov. Múzeum sa nachádza v Bratislave na Gunduličovej ulici č. 2.

V roku 1990 sa uskutočnil prvý kurz na vyhľadávanie výbušnín na Slovensku v stredisku výcviku služobných psov v bratislavskej Mlynskej doline. Úspešne ho absolvovali psovodi a služobné psy z útvarov z celého Slovenska. Kurz bol pozoruhodný najmä tým, že každý frekventant súčasne cvičil dvoch služobných psov.

V októbri 1992 našiel policajný pes pri domovej prehliadke v Brezne marihuanu. Bol to prvý úspešný výsledok špecializovaného výcviku psov na vyhľadávanie drog v histórii slovenskej polície.

Vo februári 2008 slovenskí colníci zadržali doposiaľ najväčšie množstvo kokaínu v histórii Slovenskej republiky, takmer 164 kg absolútne čistého stopercentného kokaínu v hodnote viac ako 53 miliónov EUR. Toto množstvo bolo dvanásťnásobne väčšie ako všetok zadržaný kokaín na Slovensku za posledných desať rokov.

Občan pri vzniku služobného pomeru policajta skladá služobnú prísahu, ktorá znie: "Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný. Svoje sily a schopnosti vynaložím na to, aby som chránil práva občanov, ich bezpečnosť a verejný poriadok, a to aj s nasadením vlastného života. Budem sa riadiť ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tak prisahám!"

V roku 2011 bolo spáchaných celkovo 92 873 trestných činov, čo je 3. najnižší počet v histórii Slovenskej republiky.

Hasiči

Ochrana proti požiarom patrí nerozlučne k životu každého mesta. V priebehu stredoveku sa vytvorila taká forma organizácie požiarnej ochrany, ktorá zahŕňala všetkých obyvateľov mesta. Každý mal presne stanovené svoje úlohy a povinnosti. Vlastná účasť pri hasení bola všeobecnou občianskou povinnosťou. Prakticky každý obyvateľ mesta musel byť neustále pripravený zasiahnuť v prípade požiaru, a to nielen pri hasení vlastného domu, ale aj pri hasení príbytkov svojich spoluobčanov. Z pohľadu moderného človeka 21. storočia, ktorý sa spolieha na zásah profesionálov, takmer nepredstaviteľné.

Na odborné znalosti a zručnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru sú dnes kladené vysoké nároky. Pri prijímaní nových zamestnancov sú náročné fyzické a psychologické testy a požaduje sa minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou. Hasiči sa denne školia, cvičia a trénujú. Okrem toho sa venujú údržbe techniky a hasičských staníc. Keď odpočívajú - tak v noci, ak práve nie sú na ceste niekomu pomôcť.

Štatistiky zásahovej činnosti HaZZ v krajoch v roku 2012 boli nasledovné:

Každých 15 minút vznikne na Slovensku udalosť, ktorá si vyžaduje zásah hasičov. V roku 2012 slovenskí hasiči zasahovali pri 13 920 požiaroch, denne to bolo v priemere 38 zásahov. Zároveň absolvovali 15 316 tzv. technických zásahov, z toho 6 539 zásahov bolo pri dopravných nehodách. V roku 2012 bolo evidovaných 1 031 planých poplachov a hasiči absolvovali 1 227 cvičení. Pri celkovom počte výjazdov 33 520, pomohli hasiči takmer 12 tisícom ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi.

V krajinách EÚ v priemere na 1 000 obyvateľov pripadá jeden hasič.

Hasiči idú do dôchodku vo veku 62 rokov.

Medzi hasičmi existujú špeciálne skupiny: skupina hasičov - lezcov špecializujúcich sa na záchranu z výšky a hĺbky pomocou lezeckej techniky a skupina hasičov - potápačov špecializujúcich sa na zásahy pod vodnou hladinou.

Medzi pracovné činnosti hasičov patrí aj otváranie bytov v núdzi, likvidovanie hmyzu ohrozujúceho osoby, vyťahovanie kradnutých trezorov zo dna jazera, strihanie pokazených pút, skladanie psov z okien či domácich miláčikov zo stromov...

Súkromné bezpečnostné služby

Prví podnikatelia, ktorí na komerčnej báze začali poskytovať ochranu osôb a majetku, prišli na trh už v roku 1990. Priestor im vytvorila vtedajšia zmena vlastníckych vzťahov v štáte. Prvé zákonné obmedzenie ich činnosti vstúpilo do platnosti o dva roky neskôr. Živnostenský zákon vtedy toto podnikanie podmienil vlastníctvom koncesovanej živnosti. A tú mohol človek získať len na základe odbornej spôsobilosti, ktorou sa rozumelo stredoškolské vzdelanie, spoľahlivosť a vyjadrenie rezortu vnútra.

Záujemca o vykonávanie práce „esbeeskára“ musí mať najmenej 19 rokov, byť bezúhonný a musí absolvovať 56 hodinový kurz u akreditovaného školiaceho strediska. Po vykonaní štátnej skúšky dostane od Ministerstva vnútra SR preukaz o odbornej spôsobilosti, ktorý mu platí 10 rokov. V rámci kurzu získava vedomosti z ústavy, trestného práva, trestného poriadku, priestupkového zákona, požiarnej ochrany, prvej pomoci a učí sa zásahom voči narušiteľovi. Nevyžadujú sa od neho zručnosti z oblasti streľby, ani fyzická pripravenosť.

Situácia na trhu so súkromnými bezpečnostnými službami sa počas ich existencie vykryštalizovala. Ich počet už nerastie, veľa menších zaniklo a mnohé sa spojili do jednej spoločnosti. Najväčšia bezpečnostná služba vo svete je G4 FALCK, ktorá má približne 220 000 zamestnancov.

Združenie ochrany majetku a osôb (ZOMO) je dobrovoľným nezávislým, apolitickým združením právnických a fyzických osôb vytvoreným na profesijnom základe. Cieľom ZOMO od jeho založenia bolo a aj naďalej zostáva, že bude na jednej strane garanciou pre klientov požadujúcich služby v oblasti ochrany majetku a osôb na kvalitnej úrovni v zmysle platných noriem a predpisov, a na druhej strane bude oporou pre svojich členov pri riešení ich problémov spojených s profesionálnou činnosťou.

Rovnošaty a ich súčasti používané pri poskytovaní bezpečnostnej služby nesmú byť zameniteľné s rovnošatami príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených bezpečnostných zborov a iných osôb, ktoré plnia úlohy verejnej správy. Rovnošata musí byť označená znakom tak, aby bolo zrejmé, že ide o bezpečnostnú službu.

Na Slovensku dnes pôsobí niekoľko desiatok súkromných detektívnych služieb. Okrem pátrania po zmiznutých osobách či predmetoch majú detektívi v náplni práce aj sledovanie neverných manželov alebo preverovanie obchodných partnerov. Najčastejšie však pátrajú po zmiznutých veciach, predovšetkým autách. Detektívi často spolupracujú aj s políciou. Zákonné podmienky na založenie detektívnej služby sú prísne. Hlavným kritériom je vzdelanie. Zatiaľ čo na prevádzkovanie strážnej služby stačí zriaďovateľovi stredoškolské vzdelanie, šéf detektívnej kancelárie musí mať vysokoškolské vzdelanie. Podmienkou je vzdelanie v oblasti bezpečnostných služieb alebo v odbore právo. V prípade iného vysokoškolského vzdelania sa požaduje desaťročná prax v Policajnom zbore SR a kvalifikačná skúška. Majiteľmi detektívnych kancelárií sú preto väčšinou bývalí policajti. Činnosť detektívnych služieb kontroluje polícia. O každom uzatvorenom prípade musí detektívna kancelária vypracovať správu, ktorá sa päť rokov archivuje.

Zdroje:

 1. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

 2. Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)

 3. encyklopedia.sme.sk

 4. korzar.sme.sk

 5. www.vojak.mil.sk

 6. portal.statistics.sk

 7. sk.wikipedia.org

 8. www.minv.sk - Z histórie detekcie drog pomocou služobných psov

 9. www.minv.sk - Múzeum polície SR

 10. www.minv.sk - Z histórie detekcie výbušnín a zbraní služobnými psami

 11. www.mp.mil.sk

 12. www.msppezinok.sk

 13. www.hazu.sk - História a vývoj požiarnej ochrany v Bratislave

 14. www.hazu.sk - Viete, že?

 15. www.obroda.sk

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie