Obchod, marketing a reklama

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Marketingový špecialista zostavuje strategicko-taktické a operatívne plány marketingových opatrení, vymedzuje okruhy perspektívnych výrobných a obchodných aktivít na základe výskumu trhu.

Obchodný manažér riadi obchodnú činnosť a stanovuje koncepciu obchodného zamerania firmy.

Organizátor spoločenských podujatí navrhuje, pripravuje a organizuje spoločenské a pracovné stretnutia a podujatia podľa požiadaviek zákazníkov.

Produktový špecialista tvorí stratégiu inovácie, rozvoja a predaja produktov a rozhoduje o ich umiestnení na trhu.

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti marketingu riadi a tvorí marketingové a predajné stratégie organizácie.

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu (obchodný riaditeľ) riadi celkovú obchodnú a odbytovú stratégiu organizácie.

Špecialista pre starostlivosť o zákazníkov zabezpečuje expertnú podporu pre interných a externých zákazníkov, podieľa sa na riešení zložitých problémov a spracováva analýzy a metodické...

Špecialista v oblasti reklamy a propagácie zaisťuje a koordinuje mediálne plány, výber médií a aplikáciu mediálnych kampaní.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Hovorca tlmočí názory, postoje a stanoviská zastupovanej organizácie alebo inštitúcie k vzniknutým udalostiam alebo problémom.

Riadiaci pracovník (riaditeľ) veľkoobchodnej prevádzky vedie prevádzku veľkoobchodnej siete, zodpovedá za jej plynulý chod, jej obchodnú a marketingovú stratégiu a personálne riadenie tímu vlastných zamestnancov,...

Špecialista v oblasti medzinárodných vzťahov zabezpečuje a spracováva dokumenty a informácie pre nadviazanie a rozvíjanie zahraničných vzťahov.

Vyššie odborné vzdelanie

Grafický dizajnér (grafik) zaisťuje odborné činnosti v oblasti grafického spracovávania a výtvarnej podoby propagačných materiálov a predmetov.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Vedúci oddelenia zodpovedá za riadny chod zvereného oddelenia obchodu, za dosahovanie stanovených ekonomických ukazovateľov svojho oddelenia, za dodržiavanie firemných štandardov a poskytovanie kvalitných služieb zákazníkovi.

Úplné stredné odborné vzdelanie

Aukcionár (licitátor) vydražuje predmet dražby na verejných aukciách alebo dražbách pre väčší počet záujemcov. Predmetom dražby môže byť vec, právo, poprípade iná hmotná alebo nehmotná...

Hlavný pokladník v maloobchode zabezpečuje a zodpovedá za spracovanie finančných prostriedkov v obchode, účtovnú agendu, kontakt s bankami. Taktiež v prípade nutnosti predáva prostredníctvom vhodného vybavenia a...

Hosteska zabezpečuje a poskytuje služby pri kultúrnych, vzdelávacích, obchodných a iných spoločenských akciách.

Kníhkupec vykonáva obchodné a ďalšie odborné činnosti súvisiace s prevádzkou kníhkupectva či nakladateľstva, s distribúciou, propagáciou a ďalšími oblasťami knižného obchodu.

Obchodník v malom obchode, butiku zodpovedá za vedenie predajne a činnosti s tým spojené.

Obchodný sprostredkovateľ prezentuje, ponúka a predvádza tovar a služby spoločnosti, ktorú zastupuje. Získava nových zákazníkov, pripravuje obchodné a cenové ponuky. Vyhľadáva potencionálnych obchodných...

Pracovník expedície tovaru zabezpečuje odborné práce týkajúce sa odbytu výrobkov, tovaru alebo služieb podľa potrieb firmy, obchodných záväzkov a požiadaviek odberateľov.

Pracovník kontaktného centra (zákazníckeho servisu) poskytuje zákazníkom odborné informácie o ponúkaných službách alebo produktoch, rieši ich problémy, sťažnosti a reklamácie a zisťuje...

Pracovník v záložni, veriteľ zabezpečuje požičiavanie peňazí klientom za predmety uložené do zástavy alebo za majetok a iné cennosti.

Predavač drogistického tovaru a kozmetiky vykonáva predajné činnosti v oblasti predaja drogistického tovaru s použitím vhodného vybavenia a systémov.

Predavač elektrotechniky a elektroniky vykonáva príslušné predajné činnosti v oblasti predaja elektrotechnického a elektronického tovaru s použitím vhodného vybavenia a systémov.

Predavač chovateľských potrieb vykonáva predajnú a obchodnú činnosť v oblasti predaja a sprostredkovania chovateľských potrieb.

Predavač mäsa a rýb vykonáva príslušné predajné činnosti v oblasti potravinárskeho tovaru zameraného na mäso a ryby. Zodpovedá za dodržiavanie hygienických, právnych a veterinárnych požiadaviek na...

Predavač nábytku a bytových doplnkov vykonáva príslušné predajné činnosti v oblasti predaja nábytku a bytových doplnkov.

Predavač potravín vykonáva príslušné predajné činnosti v oblasti predaja potravín s použitím vhodného vybavenia a systémov.

Predavač priemyselného tovaru vykonáva príslušné predajné činnosti v oblasti predaja priemyselného tovaru s použitím vhodného vybavenia a systémov.

Predavač stavebného materiálu dopĺňa tovar, v prípade potreby obsluhuje zákazníkov, poskytuje informácie zákazníkom, označuje tovar cenovkami a kontroluje správnosť cenoviek.

Predavač športových potrieb vykonáva činnosti súvisiace s predajom športových potrieb zákazníkovi.

Predavač textilu, obuvi a koženej galantérie vykonáva príslušné predajné činnosti v oblasti predaja textilného tovaru, obuvi a koženej galantérie s použitím vhodného vybavenia a systémov.

Predavač umeleckých predmetov vykonáva príslušné predajné činnosti v oblasti predaja hodín, klenotov, umeleckých predmetov a starožitností.

Predavač zmiešaného tovaru a domácich potrieb dopĺňa a predáva domáce potreby a zmiešaný tovar, zabezpečuje oceňovanie tovaru, kontroluje správnosť cenoviek, obsluhuje zákazníkov a v prípade potreby poskytuje...

Predvádzač tovaru (promotér) zabezpečuje prezentácie/propagácie tovarov/produktov prostredníctvom promo akcií.

Propagačný referent zabezpečuje propagáciu a reklamu výrobkov, služieb, tovaru alebo značiek firmy v tuzemsku a v zahraničí.

Referent marketingu pripravuje podklady pre marketingový výskum a podieľa sa na jeho vyhodnocovaní.

Reklamant rieši reklamácie odberateľov alebo zákazníkov, vrátane prešetrovania ich oprávnenosti.

Reklamný textár navrhuje reklamné texty na účely reklamy alebo spropagovania služieb či produktov prostredníctvom rôznych médií.

Riadiaci pracovník (riaditeľ) maloobchodnej prevádzky zodpovedá za plynulý chod maloobchodnej jednotky, jej obchodnú a marketingovú stratégiu a personálne riadenie tímu vlastných zamestnancov, prípadne obchodných...

Servisný technik poskytuje technickú podporu a samostatne uskutočňuje opravy a revízie technických zariadení a systémov u zákazníkov.

Vedúci expedície riadi a komplexne zabezpečuje expedíciu zásielok výrobkov a tovaru.

Vedúci predajne zodpovedá za riadny chod zverenej predajne, za dosahovanie stanovených ekonomicko-obchodných a personálnych ukazovateľov, za dodržiavanie firemných štandardov a poskytovanie kvalitných služieb zákazníkovi.

Stredné odborné vzdelanie

Aranžér, dekoratér zabezpečuje reklamné a aranžérske činnosti zamerané na prezentáciu tovaru a služieb.

Manekýn, modelka predvádza modely na prehliadkach alebo za účelom fotografovania či filmovania.

Podomový predavač mapuje obchodné príležitosti v rámci regiónu. Prezentuje a predáva tovar priamo u zákazníka.

Pokladník v predajni predáva prostredníctvom vhodného vybavenia a softvéru tovar, prípadne služby zákazníkom, dodávateľom a odberateľom.

Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant) pripravuje tovar na uskladnenie a vyskladnenie, zabezpečuje jeho nakládku, uloženie a vykládku na a z dopravného prostriedku. Spolupracuje na prijímaní a výdaji tovaru v sklade,...

Pracovník čerpacej stanice obsluhuje zákazníkov na pokladni, predajnej ploche a v areáli čerpacej stanice. Poskytuje tiež servis zákazníkom, ktorí potrebujú pomoc a reaguje na ich požiadavky (napr. pomoc hendikepovaným...

Predavač a aranžér kvetov zabezpečuje predaj kvetov a poskytuje kupujúcim poradenskú činnosť súvisiacu so starostlivosťou o ne. Ošetruje a vystavuje kvety, viaže a vyrába kytice a iné dekoračné produkty z kvetov a stará sa o...

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Predavač v novinovom stánku predáva noviny, časopisy, tabakové výrobky a rôzny doplnkový tovar.

Vyberač predajných automatov plní predajné automaty tovarom a vyberá z nich peniaze. Pri každom výbere kontroluje, či suma vybraných peňazí zodpovedá množstvu predaného tovaru. Kontroluje či automaty nie sú...

Nižšie stredné vzdelanie

Dokladač tovaru zabezpečuje vyloženie tovaru na určené miesto podľa určených štandardov. Zodpovedá za označenie tovaru správnou cenovkou podľa platnej legislatívy. Zabezpečuje kvalitatívnu kontrolu vykladaného tovaru, kontroluje...

Lepič, odstraňovač plagátov a propagačných materiálov lepí a odstraňuje plagáty a iné propagačné materiály z reklamných plôch.

Predavač na trhu a v tržnici (okrem rýchleho občerstvenia) predáva tovar v prenosnom zariadení, pod holým nebom alebo na prenajatom mieste na trhoch, v tržniciach alebo burzách.

Roznášač letákov (kolportér) šíri periodickú tlač, prípadne propagačné materiály na verejnom priestranstve.

Človek mal už počas doby kamennej a bronzovej zmysel pre obchodovanie. Pre uspokojovanie svojich potrieb si svojpomocne zabezpečoval potravu, vyrábal rôzne náradie a pomôcky. Nie každá domácnosť si však dokázala zaobstarať a vyrobiť všetko na uspokojenie svojich potrieb. Postupne vznikal priestor pre trh, miesto, na ktorom si jednotlivé subjekty (výrobcovia) vymieňali výsledky svojej činnosti (tovar). Jednotlivé naturálne hospodárstva, pôvodne vyrábajúce len pre vlastnú potrebu, sa špecializovali a dopĺňali. Závislosť jednotlivých výrobcov a nevyhnutnosť výmeny výsledkov ich činností tak začala rásť.

Spočiatku obchodovanie prebiehalo v podobe výmeny tovaru za iný tovar, napríklad dobytok za plátno, kožušiny za potraviny a pod. Takýto spôsob obchodovania sa nazýva barter. Nevýhody naturálneho obchodovania spočívali v zlej deliteľnosti tovaru, v raste sortimentu tovaru či hľadaní vhodného kupca, pretože nie vždy bol obojstranný záujem o výmenu tovaru. Časom ľudstvo do obchodovania zaviedlo drahé kovy slúžiace ako platidlo, ktoré čoskoro nahradili bankovky a mince. Peniaze tak uľahčovali obchodovanie.

Obchodovanie je výmenná činnosť na trhu, kde sa stretáva záujem predávajúceho a kupujúceho o tovar. Predávajúci má záujem tovar predať, kupujúci kúpiť, pričom výmena je sprostredkovaná peniazmi. Výsledkom zhody záujmu kupujúceho a predávajúceho je cena tovaru, za ktorú sa realizuje kúpa a predaj. Na správanie sa ľudí pri obchodovaní vplýva množstvo faktorov, či už ekonomických (výroba, jej úroveň a kvalita, ceny, dôchodky a pod.), alebo neekonomických (vzdelanostná a kultúrna úroveň obyvateľstva, geografické činitele, zvyky, tradície, politická situácia a pod.).

Ešte pred tridsiatimi rokmi sa na našom trhu nachádzali prevažne obchody s úzkou špecializáciou. Mäso sa kupovalo len u mäsiara, zelenina len v zelovoci a pod. V súčasnom období sa obchod neustále rozvíja. Maloobchod vytláčajú veľké nákupné centrá a supermarkety, ktoré ponúkajú aj rôzne typy služieb a sortimentu pod jednou strechou, napr. opravy spotrebného tovaru, donáškovú a servisnú službu a pod. Obchodné reťazce však poskytujú obyvateľstvu nielen tovar a služby, ale aj pracovné príležitosti. Ľudia sa môžu uplatniť ako predavači, obchodníci, pokladníci, logistici, skladníci, prepravcovia a pod.

Významnú úlohu zohráva v našich podmienkach aj vplyv medzinárodného obchodu, ktorý zahŕňa medzinárodnú výmenu tovaru a služieb medzi krajinami v rámci medzinárodných ekonomických zoskupení. Dochádza k závislosti štátov od ekonomickej spolupráce. Akákoľvek zmena obchodovania jednej krajiny ovplyvní pozíciu ostatných krajín a naopak. Prínos medzinárodného obchodu je však v tom, že umožňuje rozšíriť sortiment spotreby o tovar, ktorý krajina z rôznych dôvodov nie je schopná vyrobiť.

Zdroje:

Zaujímavosti zo súčasnosti

Tržby za vlastné výkony a tovar vo veľkoobchode okrem motorových vozidiel a motocyklov za rok 2014 dosiahli hodnotu 26,21 mld. EUR, a to pri medziročnom náraste o 7,0 %. V maloobchode okrem motorových vozidiel a motocyklov predstavovali tržby za vlastné výkony a tovar 18,88 mld. EUR, s medziročným nárastom o 3,6 %. Predaj motorových vozidiel dosiahol tržby 3,26 mld. EUR, pričom nárast oproti roku 2013 predstavoval 7,1 %. Oprava a údržba motorových vozidiel, ktorá za rok 2014 dosiahla tržby 0,52 mld. EUR, medziročne poklesla o 0,5 %.

Z hľadiska tovarovej štruktúry veľkoobchodu dosiahol vysoký objem tržieb veľkoobchod s tovarom pre domácnosť, a to 4,64 mld. EUR, pri medziročnom náraste o 6,8 %. Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom utŕžil 4,04 mld. EUR, pri medziročnom náraste o 16,4 %. Veľkoobchod so zariadeniami pre IKT dosiahol tržby 1,34 mld. EUR s poklesom o 4,8 %, veľkoobchod s ostatnými strojmi, zariadeniami a príslušenstvom 1,23 mld. EUR, s nárastom o 20,8 %.

Významnú časť maloobchodných činností tvorí maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach, ktorý za rok 2014 zrealizoval objem predaja v hodnote 1,84 mld. EUR, a to pri náraste o 4,5 % v porovnaní s rokom 2013.

Maloobchod v nešpecializovaných predajniach dosiahol tržby 8,78 mld. EUR s medziročným nárastom o 6,5 %.

Maloobchod so zariadeniami pre IKT v špecializovaných predajniach dosiahol za rok 2014 tržby 0,41 mld. EUR (nárast o 2,0 %) a maloobchod s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach 1,84 mld. EUR (nárast o 4,5 %). V maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach bol za rok 2014 zaznamenaný medziročný pokles tržieb o 5,6 %, a to na úroveň 0,46 mld. EUR.

Reklama a prieskum trhu zaznamenali za rok 2014 tržby na úrovni 1,47 mld. EUR, pričom ich objem medziročne vzrástol o 4,0 %. 

Vyššie uvedené informácie sektorového charakteru boli spracované zo zdroja Štatistického úradu SR - databáza SLOVSTAT a z vlastných zdrojov spracovaných Realizačným tímom NSP.

Zaujímavosti z histórie

Feničania boli vynikajúci obchodníci, ktorí zakladali obchodné strediská v celom stredomorí. Prístavy Tyros (dnes Súr), Sidón (dnes Sajdá), Byblos a Bérytos (dnes Bejrút) boli v polovici 2. tisícročia pred n. l. strediskami vyspelej remeselnej výroby a obchodu.

Najstaršie reklamné odkazy sú staré niekoľko tisíc rokov a boli nájdené v ruinách na Blízkom východe.

So začiatkami obchodu na Slovensku sa vyvíjala Jantárová cesta, ktorá prechádzala naším územím. Spájala pobaltské pobrežie a Jadranské more. Slúžila na prepravu vzácneho jantáru do Rímskej ríše. Jantárová cesta na našom území prechádzala pod západnými svahmi Bielych a Malých Karpát a cez Devínsku bránu ústila do Rakúska, kde nadväzovala na rímsku osadu Carnuntum.

Vznik a používanie peňazí napomohli rozvoju deľby práce, špecializácii výrobcov a výraznému zvýšeniu produktivity práce.

Proces, v ktorom sa stretávajú rôzne subjekty na trhu, pričom každý má záujem maximalizovať svoj zisk, sa volá trhová konkurencia.

Prvý supermarket na svete nazvaný Piggly Wiggly bol otvorený v Memphise (USA) v roku 1916. V súčasnosti existuje v tejto sieti viac ako 600 supermarketov v 17 štátoch sveta.

Najväčším obchodným reťazcom na svete je Wal-Mart založený v roku 1962 v Arkansase. Jeho tržby boli v roku 2005 až 312,4 mld. amerických dolárov (USD). V tomto čase vo Wal-Marte existovalo viac ako 6 200 prevádzok, ktoré spoločne zamestnávali viac ako 1,6 milióna zamestnancov po celom svete.

Medzi najznámejšie filmové diela s tematikou nelegálneho obchodu patrí film Obchodník so smrťou (Lord of War) s americkým hercom Nicolasom Cageom v hlavnej role. Film vykreslil obchodníka so zbraňami a bol inšpirovaný reálnou postavou – Viktorom Butom.

Aukcia je zvláštny spôsob dražby, keď sortiment nie je rovnakého druhu, ani rovnakej kvality. Slovo pochádza z latinského „auctio“, čo znamená zvyšovať sa. Medzi najkurióznejšie aukcie patrí vydraženie rezňa s podobou Josepha Ratzingera, pápeža Benedikta XVI. za 10 201 eur.

Liberalizmus je postupné odstraňovanie prekážok pohybu tovaru, služieb, kapitálu a pod. Štát svojimi opatreniami uľahčuje rozvoj medzinárodného obchodu a odstraňuje prekážky, ktoré tomuto rozvoju bránia. Liberalizácia obchodu sa uskutočňuje na základe dvojstranných alebo mnohostranných dohôd, a to v rámci vytvorených medzinárodných inštitúcií, napr. Svetová obchodná organizácia (WTO).

Kartel je združenie podnikov s rovnakým predmetom podnikania za účelom maximalizácie zisku. Podniky združené v karteli uzatvárajú dohodu o jednotlivých predajných podmienkach, o spoločných cenách, o rozdelení trhu, o rozdelení výroby na jednotlivých účastníkov, o výmene patentov a pod.

Monopol vzniká v prípade, keď jeden dodávateľ nemá alebo vyradí konkurenciu a ostane na trhu sám a môže si svojvoľne určovať ceny. Ak je správanie monopolu na slovenskom trhu neúnosné, prichádza štát prostredníctvom Protimonopolného úradu SR s regulatívnymi opatreniami, prípadne so sankciami voči monopolu.

Zdroje:

  • Lisý, J. a kol.: Všeobecná ekonomická teória. Bratislava: IURA EDITION, 2002.

  • sk.wikipedia.org

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie