Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Audítor overuje individuálnu účtovú závierku alebo konsolidovanú účtovnú závierku klienta a súlad výročnej správy s účtovnou závierkou. Poskytuje klientovi súvisiace služby podľa medzinárodných usmernení pre audit, uisťovacie služby a etiku, pričom vykonáva najmä...

Daňový špecialista zabezpečuje správnu aplikáciu daňových zákonov, zabezpečuje a koordinuje daňové konania a jednotlivé úkony na naplnenie daňových povinností, vrátane riešenia rozporov a...

Ekonomický analytik, prognostik využíva kvalitatívne, kvantitatívne a štatistické metódy na analýzu ekonomických otázok na rôznych úrovniach národného hospodárstva, prognózuje...

Finančný kontrolór analyzuje, hodnotí a kontroluje finančnú situáciu organizácie a navrhuje finančné procesy v organizácii (tok finančných prostriedkov).

Finančný riaditeľ (ekonomický riaditeľ) riadi a koordinuje činnosť finančných systémov spoločnosti.

Generálny riaditeľ (prezident spoločnosti) je zodpovedný za celkové riadenie organizácie, za tvorbu stratégie, politiky smerujúcej k napĺňaniu stanovených cieľov.

Hlavný projektový manažér riadi prípravu a realizáciu projektov prostredníctvom jemu podriadených projektových manažérov. Zodpovedá za dodržanie vecného a časového harmonogramu projektu, legislatívnych...

Hlavný účtovník komplexne zabezpečuje účtovníctvo v organizácii.

Projektový špecialista (projektový manažér) zodpovedá za riadenie prideleného projektu - stanovenie cieľov, spracovanie harmonogramu prác, koordináciu členov projektového tímu, sledovanie dodržiavania harmonogramu prác...

Riadiaci pracovník (manažér) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia navrhuje, riadi a kontroluje procesy spojené s budovaním a rozvojom systémov riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a...

Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania riadi a koordinuje činnosti a zamestnancov podieľajúcich sa na nákupe surovín, tovarov, výrobkov, služieb, zariadení a strojov pre potreby chodu organizácie.

Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu pracovníkov na základe analýz hodnotenia pracovných pozícií v organizácii zabezpečuje činnosti súvisiace s náborom a výberom vhodných...

Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov zodpovedá za tvorbu plánov rozvoja ľudských zdrojov (vrátane finančného plánu vzdelávacích aktivít), tvorbu a implementáciu...

Riadiaci pracovník (manažér) pre stratégiu riadi a koordinuje rozvojové projekty v súlade s politikou organizácie.

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kontroly riadi a koordinuje interný audit organizácie, zabezpečenie kontrol a vybavovanie sťažností ako z interného, tak aj z externého prostredia.

Riadiaci pracovník zmien (krízový manažér) organizuje a riadi zmeny v organizácii, ktoré môžu byť vyvolané vnútornými potrebami (zmena poslania alebo stratégie organizácie, prevádzkové alebo...

Riaditeľ pre realizáciu programov zahraničnej pomoci a eurofondov riadi a koordinuje realizáciu programov a projektov zahraničnej pomoci a eurofondov.

Špecialista kontrolingu zodpovedá za riadenie činností v oblasti kontrolingu - riadenie finančných plánov, kontrolingovej štruktúry a členenia účtov, riadenie reálnych nákladov a optimalizáciu ich využitia, dohľad...

Špecialista podnikovej stratégie, plánovania a investovania riadi a koordinuje proces plánovania v organizácii a stanovuje stratégiu organizácie s rozsiahlym vnútorným organizačným členením.

Špecialista podnikový ekonóm využíva kvantitatívne metódy na analýzu, sledovanie a kontrolovanie ekonomických atribútov na úrovni firmy vrátane kapitálového rozpočtovania, optimalizácie...

Špecialista riadenia rizík zodpovedá za identifikáciu, analýzu a kontrolu rizík spojených s prevádzkou spoločnosti. Navrhuje optimálny spôsob zníženia rizík. Predkladá zlepšenia, nové...

Špecialista riadenia zmien (krízového riadenia) metodicky pripravuje zmeny v organizácii, ktoré môžu byť vyvolané vnútornými potrebami (zmena poslania alebo stratégie organizácie, prevádzkové alebo...

Špecialista štatistik koordinuje a riadi spracovanie rozsiahlych štatistických súborov a komplexných rozborov. Navrhuje a realizuje opatrenia na nápravu nežiadúceho vývoja sledovaných ukazovateľov. Spracúva...

Špecialista účtovník vykonáva náročné špecifické práce v oblasti finančnej analýzy a finančného strategického plánovania.

Špecialista v oblasti národného hospodárstva tvorí a posudzuje aspekty národného hospodárstva. Pozná príslušné kvalitatívne, kvantitatívne a štatistické metódy analýzy...

Špecialista v oblasti vnútorného auditu riadi, koordinuje, kontroluje a plánuje systém manažérstva kvality v organizácii v súlade s platnými ISO normami.

Špecialista v oblasti vnútornej kontroly definuje, dokumentuje a zabezpečuje ucelenú kontrolnú činnosť v organizácii s cieľom zisťovania porušenia zákonov, všeobecných záväzných a interných predpisov a...

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborný pracovník mzdovej agendy (mzdový účtovník) vytvára vnútorné mzdové predpisy, kontroluje ich správnu aplikáciu v mzdovej praxi a podieľa sa na spracovaní mzdových výhľadov a...

Odborný pracovník v oblasti štatistiky spracováva a vyhodnocuje štatistické súbory na základe podrobnej analýzy vzájomných vzťahov v sledovaných dátach štatistickými metódami....

Vyššie odborné vzdelanie

Nižší účtovník rieši ucelené časti účtovného systému organizácie. Spolupracuje na príprave a aktualizácií interných účtových predpisov, finančných plánov, na...

Odborný pracovník pre správu a vymáhanie pohľadávok komplexne rieši pohľadávky od dlžných obchodných partnerov.

Úplné stredné odborné vzdelanie

Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva pripravuje podklady na spracovanie miezd a zabezpečuje agendu z oblasti odmeňovania zamestnancov v súlade s platnou legislatívou. Eviduje a archivuje dokumentáciu súvisiacu s...

Fakturant vystavuje odberateľské faktúry, prijíma dodávateľské faktúry, dobropisy a ťarchopisy, likviduje ich a vedie ich evidenciu.

Odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladov zostavuje nákladové a iné kalkulácie a spracováva návrhy cien a cenových návrhov na výrobky, služby, výkony, projekty, investičné akcie a...

Pracovník v oblasti vymáhania pohľadávok vybavuje pohľadávky od dlžných obchodných partnerov.

Charakteristika manažmentu

Jednou z podmienok efektívneho fungovania každej organizácie je osvojenie si moderného manažmentu, ktorého kľúčovým faktorom sú kvalifikovaní manažéri. Predpokladom sú potrebné vedomosti, skúsenosti a schopnosti na efektívne vykonávanie manažérskych činností, bez ktorých nemožno dosiahnuť dlhodobý úspech organizácie, ktorý je čoraz viac podmienený synergiou tímovej práce. Manažér už dávno prestal byť osamelým bežcom a manažment je stále viac (v zmysle definície Americkej manažérskej asociácie) chápaný ako „dosahovanie cieľov organizácie prostredníctvom práce iných“.

Pojem manažment (pôvodne písané management – z angličtiny) v slovenčine znamená riadenie a vznikol v USA. Je to proces, ktorý slúži na dosahovanie cieľov organizácie prostredníctvom usmerňovania premeny vstupov, resp. zdrojov na požadované výstupy a uskutočňujú ho manažéri. Manažér je predovšetkým profesia – jej nositeľ pomocou manažérskych funkcií usmerňuje aktivity organizačnej jednotky (útvarov, kolektívov) na dosahovanie stanovených cieľov.

Pojem manažment možno chápať a interpretovať v štyroch významoch. Ide o:

 • Manažment ako proces, t.j. praktická činnosť manažéra, ktorá predstavuje súbor aktivít na dosiahnutie cieľa.
 • Manažment ako profesia, ktorá sa traduje od obdobia známeho pod názvom „manažérska revolúcia“. Ide o obdobie od polovice 40. rokov 20. storočia, keď sa v hospodársky vyspelých krajinách (hlavne v USA) začal proces oddeľovania vlastníctva podnikov a ich manažmentu. Tento proces bol spojený s nástupom profesionálnych pracovníkov do manažérskych funkcií v hospodárskych organizáciách.
 • Manažment ako vedná disciplína má interdisciplinárny charakter, pretože integruje do jedného celku poznatky z oblasti spoločenských disciplín (psychológia, sociológia, ekonómia a pod.), ale aj prírodných a technických disciplín.
 • Manažment ako umenie je spájaný s japonským manažmentom. Ten sa snaží osloviť celého človeka, a to nielen jeho pragmatickú, ale aj sociálnu, morálnu, estetickú a citovú stránku. Manažment ako umenie znamená „vedieť ako“, t.j. hľadať a umiestniť správnych ľudí na správne miesta, komunikovať s nimi, reálne ich motivovať a stimulovať individuálne aj ako členov tímu, kreovať tím, predvídať vývoj, rozumne riskovať a pod.

Obsahovú náplň manažérskej práce tvoria špecifické činnosti (funkcie riadenia). Sú to:

 1. Plánovanie – stanovovanie cieľov a postupov na ich dosiahnutie.
 2. Organizovanie – tvorba organizačnej štruktúry a koordinácia činností jednotlivých pracovníkov.
 3. Personalistika – personálne zabezpečenie riadiacich a riadených procesov, ktoré sú vyjadrené v organizačnej štruktúre.
 4. Vedenie ľudí – usmerňovanie a motivovanie pracovníkov tak, aby efektívne plnili určené úlohy a dosiahli stanovené ciele organizácie.
 5. Kontrola – monitorovanie priebehu jednotlivých procesov a v prípade potreby ich korekcia v súlade so stanovenými cieľmi. Manažment je teória a prax riadenia organizácií v podmienkach trhového hospodárstva. Hlavným prvkom organizácie sú ľudia, preto manažéri vplývajú predovšetkým na nich a koordináciou ich individuálnych úsilí zabezpečujú plnenie cieľov. Efektívna koordinácia činnosti ľudí umožňuje dosiahnuť také výsledky, ktoré nie sú dosiahnuteľné samostatne konajúcimi jednotlivcami. A na to by mal myslieť každý manažér.

Charakteristika ekonomických činností

Slovo ekonómia je gréckeho pôvodu (oikos – dom, nomos – pravidlo, zákon). Pôvodcom tohto slova bol grécky spisovateľ Xenofón, napriek tomu sa však prvé použitie slova ekonómia pripisuje gréckemu filozofovi Aristotelovi.

O prepojenosti ekonomických, politických a spoločenských vied, psychológie a sociológie svedčia dve základné roviny skúmania ekonómie, ktoré nemožno od seba oddeliť.

Jednou z nich je mikroekonómia, ktorá skúma správanie sa ekonomických subjektov (domácnosti, firmy). Je to akoby skúmanie ekonomiky od základov.

Druhou je makroekonómia. Skúma fungovanie ekonomiky ako celku, zaoberá sa napr. tým, ako merať produkt, ktorý sa v spoločnosti vyrobil, aká je miera nezamestnanosti, inflácie a pod.

Ekonómia je veda o tom, ako spoločnosť využíva zdroje na výrobu tovarov a ako ich rozdeľuje medzi občanov, domácnosti, firmy a štát.

Ekonomická alebo hospodárska činnosť zahŕňa v sebe výrobu, rozdeľovanie, výmenu a spotrebu. Cieľom a podstatou ekonomickej činnosti ľudí je vytvárať hodnoty a služby na základe podnikateľskej činnosti, vytvárať tak bohatstvo, a tým uspokojovať potreby, ktoré sú vyvolané nedostatkom. Ľudské potreby patria k najvšeobecnejším podnetom hospodárskej činnosti. Na väčšinu svojich potrieb musí spoločnosť reagovať výrobou. Čím je výroba dynamickejšia, tým dynamickejšie sú aj potreby spoločnosti.

Odborníci z oblasti účtovníctva, audítorstva, finančného riadenia a mnohí ďalší, to všetko sú ľudia nezastupiteľní v praxi, a preto na trhu práce neustále žiadaní. Pri svojej práci využívajú národohospodárske a podnikovohospodárske poznatky, majú osvojené základné ekonomické pojmy a vzťahy. V praxi využívajú svoje znalosti z manažmentu, marketingu, daňovníctva, práva, ovládajú matematiku a štatistiku. Na pochopenie základných ekonomických princípov je však potrebný najmä logický úsudok.

Zdroje:

 1. Lisý, J. a kol.: Všeobecná ekonomická teória. Bratislava: IURA EDITION, 2002.

 2. Majtán, M. a kolektív: Manažment. Bratislava: SPRINT, 2003.

 3. Sedlák, M.: Manažment. Bratislava: Elita, 1997.

 4. sk.wikipedia.org - manažment

 5. sk.wikipedia.org - ekonomická činnosť

 6. www.akredkom.sk

Z mnohých štúdií, ktoré sa zaoberali výskumom, čo manažéri vlastne robia a ako využívajú pracovný čas, je najznámejšia empirická štúdia kanadského odborníka Henryho Mintzberga. Mintzberg analyzoval prácu manažérov v piatich stredných a veľkých organizáciách výrobného i nevýrobného charakteru a základné myšlienky publikoval v práci Povaha manažérskej práce. Autor tvrdí, že manažérske činnosti sa dajú zahrnúť do 10 rolí, ktoré rozčlenil z hľadiska ich obsahu do troch skupín:

 • interpersonálne roly – manažér pomocou nich buduje sieť interpersonálnych kontaktov v rámci vlastnej organizácie, ako aj mimo nej. Do skupiny interpersonálnych rolí patria tie, ktoré reprezentujú prácu s ľuďmi. Sú to manažér ako reprezentant, manažér ako vodca a manažér ako koordinátor.
 • informačné roly – skupina informačných rolí manažéra vyjadruje informačný aspekt manažérskej práce, kde manažér predstavuje „nervové centrum“ toku informácií. Patria sem roly: manažér ako pozorovateľ, manažér ako informátor a manažér ako hovorca.
 • rozhodovacie roly – skupina rozhodovacích rolí predstavuje jednu z najdôležitejších činností každého manažéra. Do tejto skupiny patria roly manažér ako podnikateľ, manažér ako riešiteľ sporov, manažér ako alokátor zdrojov a manažér ako vyjednávač, rokovateľ.

Americký priekopník automobilového priemyslu Henry Ford ako predstaviteľ klasického manažmentu v USA je známy svojimi inováciami v organizácii a riadení priemyselnej veľkovýroby. Využil technickú normalizáciu, hromadnosť a pásovú výrobu v automobilovom priemysle. Pracovné operácie rozdelil na najjednoduchšie úkony, ktoré mohol vykonávať aj nekvalifikovaný pracovník. Jeho základné princípy spočívali v zoradení robotníkov a súčiastok podľa technologického postupu pri najkratších cestách a použití dopravníkov na presun rozpracovaných častí, pričom dopravníky určovali aj tempo práce. Ford takto zaistil plynulosť výroby a nadväznosť operácií. Hromadná výroba umožnila vyrábať veľké množstvo výrobkov s pomerne nízkou cenou.

Motiváciou a vedením ľudí sa zaoberal americký profesor priemyselného manažmentu Douglas McGregor. Vypracoval „teórie X a Y“, ktoré knižne publikoval v roku 1960. Teória X je pesimistická, predpokladá negatívny postoj robotníkov k práci. Vychádza z toho, že ľudia sú od prírody leniví, neradi pracujú, neradi preberajú zodpovednosť, a preto ich treba prísne riadiť a kontrolovať. Teória Y predstavuje pozitívny názor na ľudí. Podľa nej ľudia radi pracujú a preberajú zodpovednosť, majú aktívny prístup k práci, a preto možno používať voľnejšie spôsoby riadenia. McGregor bol presvedčený, že teória Y lepšie vystihuje pravú podstatu robotníkov a manažéri by mali z toho vychádzať vo svojej praxi.

V súčasnosti možno z územného, resp. globálneho hľadiska hovoriť o troch druhoch manažmentu:

 • Americkom manažmente, pre ktorý sú typické nasledovné prvky – prevažuje individuálne rozhodovanie a zodpovednosť, formálna organizačná štruktúra, pracovník sa stotožňuje skôr s profesiou ako s organizáciou, prevažuje krátkodobé zamestnanie s častými zmenami (7-krát za život je bežné), rýchly pracovný postup, odmeňovanie závisí od výkonnosti, typický je autoritatívny štýl vedenia pracovníkov (rozhodný, jednoznačný), manažéri si nezakladajú na lojálnosti – požadujú výkony, jednotlivec je orientovaný skôr na individuálnu kariéru a pod.
 • Európskom manažmente, v ktorom prevažuje rozhodovanie na úrovni vrcholového manažmentu, ľudia si častokrát vyberajú zamestnanie podľa kvality organizácie, typické sú časté zmeny zamestnania, ale aj vernosť organizácii, pracovný postup sa realizuje na základe výkonnosti a podľa potrieb a možností organizácie, odmeňovanie závisí od charakteru práce, vzdelania a výkonov a pod.
 • Japonskom manažmente, pre ktorý sú typické nasledovné prvky – zdĺhavý plánovací proces, kolektívne rozhodovanie vychádzajúce z konsenzu, kolektívna zodpovednosť, ringi-systém riešenia úloh (viď dole), prevažuje neformálna organizačná štruktúra, plné stotožnenie pracovníka s organizáciou a vernosť organizácii (princíp celoživotného zamestnania), pomalý pracovný postup, odmeňovanie závisí od veku, dĺžky praxe a vzdelania, typický je paternalistický štýl vedenia, lojálnosť voči manažérom a organizácii je prirodzená, jednotlivec je hodnotený na základe vzťahov s prostredím, je súčasťou skupiny a snaží sa o harmonizáciu a pod.

Pokiaľ ide o ekonomické činnosti, ich korene siahajú až do obdobia starovekého Egypta, kde bol približne v rokoch 3000 – 2800 pred n. l. zavedený prvý systém zdaňovania, kde dane vyberal faraón.

Za prvé ucelené ekonomické učenie, v ktorom sa ekonomické myslenie pokúsilo o teoretické zdôvodnenie základov trhovej ekonomiky, sa pokladá merkantilizmus. K jeho rozšíreniu prispel najmä rozmach obchodu založený na peniazoch a drahých kovoch, ktoré v čase zámorských objavov vo veľkom množstve prúdili do Európy.

Wall Street je známa manhattanská ulica v New Yorku. V 17. storočí tvorila jeho okraj a bola lemovaná múrom, z čoho vznikol aj názov ulice (wall – múr). Ulica je preslávená najmä vďaka burze, ktorej krach v roku 1929 znamenal vážny problém pre ekonomiku celého sveta.

Známy ekonóm Adam Smith, narodený v Škótsku, vydal v roku 1776 svoje najvýznamnejšie dielo "Pojednanie o pôvode a podstate bohatstva národov", nazývané aj Bohatstvo národov. Smith za základ fungovania trhovej ekonomiky pokladal slobodu človeka, slobodu vlastníctva a podnikania.

V roku 1976 americký ekonóm Milton Friedman, hlavný predstaviteľ monetarizmu (ekonomická teória zdôrazňujúca regulačnú rolu peňazí v ekonomike), získal Nobelovu cenu za ekonómiu.

V 60-tych až 90-tych rokoch 20. storočia bol zaznamenaný v novoindustrializovaných krajinách východnej Ázie (Južná Kórea, Singapur, Taiwan a Hong Kong) obrovský hospodársky rozmach. Týmto krajinám, vďaka dravosti ich ekonomík, patrí prezývka „ázijské tigre“.

Daňový klin (tax wedge), t.j. rozdiel medzi nákladmi zamestnávateľa na pracovnú silu a čistou mzdou zamestnanca, je najvyšší v Belgicku (55,4 %), Nemecku (51,8 %), Maďarsku (50,5 %) a vo Francúzsku (50,1 %).

Krajiny, ktoré vytvárajú obzvlášť výhodné daňové podmienky pre zahraničné subjekty, predstavujú „daňový raj“. Známym „daňovým rajom“ sú britské Panenské ostrovy. Spoločnosť zaregistrovaná na týchto ostrovoch platí len mesačný paušál vo výške 350 amerických dolárov (USD). Vďaka takýmto výhodným podmienkam je tu zaregistrovaných až milión spoločností a každý rok pribudne 50 000 ďalších.

Najväčšia spoločnosť svojho druhu na svete, americký koncern obchodujúci s elektrickou energiou firma Enron, zbankrotovala začiatkom decembra 2001. Išlo o najväčší krach v dejinách amerických podnikov. Akcie, s ktorými sa pred krachom obchodovalo za vyše 80 USD, klesli na konci existencie spoločnosti pod jeden dolár.

Vstupom SR do EÚ dňa 1. mája 2004 sa územie SR stalo súčasťou colného územia Európskeho spoločenstva, na ktorom sa uplatňuje jednotná colná politika a jednotný colný sadzobník.

Svetové prvenstvo vo výške hrubého domáceho produktu (HDP) na jedného obyvateľa dlhodobo drží malý európsky štát Luxembursko. V roku 2007 tvorilo HDP na obyvateľa neuveriteľných 104 673 USD. Dôvodom tak vysokého HDP je skutočnosť, že 1/3 zamestnaných dochádza za prácou do Luxemburska z okolitých krajín a do obyvateľstva sa nezapočítava.

Rok 2013 bol vyhlásený za Medzinárodný rok štatistiky 2013. Je iniciatívou niekoľkých spoločností s podporou viac ako 1600 organizácií zo 112 krajín sveta. Hlavným zámerom Medzinárodného roku štatistiky je prostredníctvom spoločností a organizácií na celom svete vyzdvihnúť význam štatistiky širokej vedeckej obci, podnikateľom, tvorcom politík, používateľom údajov, médiám, zamestnávateľom, študentom a širokej verejnosti.

V rámci spoločenských vied a náuk na prvých dvoch stupňoch vysokoškolského štúdia v SR najväčší podiel tvoria študenti ekonomických vied (31,5 percenta). V prepočtoch to znamená, že ekonómiu v roku 2011 študovalo takmer 40-tisíc ľudí.

Zdroje:

 1. Majtán, M. a kolektív: Manažment. Bratislava: SPRINT, 2003.

 2. Rudy, J.: Organizácia a riadenie japonských firiem. Bratislava: Alfa, 1990.

 3. Lisý, J. a kol.: Všeobecná ekonomická teória. Bratislava: IURA EDITION, 2002.

 4. en.wikipedia.org - Douglas McGregor

 5. en.wikipedia.org - Frederick Winslow Taylor

 6. en.wikipedia.org - Henri Fayol

 7. sk.wikipedia.org - Henry Ford

 8. en.wikipedia.org - Max Weber

 9. ii.fmph.uniba.sk

 10. openiazoch.zoznam.sk

 11. referaty.atlas.sk - Základné pojmy a predmet "vet-ka"

 12. referaty.atlas.sk - Výrobné faktory, služby a statky

 13. referaty.atlas.sk - Colníctvo

 14. www.danovyraj.cz

 15. www.envigis.sk

 16. www.etrend.sk - J.P.Morgan Chase žaluje Enron

 17. www.etrend.sk - Daňový poradca je zároveň ekonóm a právnik

 18. www.euractiv.sk

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie