Lesné hospodárstvo

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Riadiaci pracovník (manažér) odboru v lesníctve organizuje a riadi lesnú správu, zabezpečuje prípravu lesnej výroby podľa lesných hospodárskych plánov, navrhuje akcie na projekty prác celospoločenského významu, vrátane ich kontroly a preberania ich výsledkov a zabezpečuje úlohy...

Špecialista ochrany lesa metodicky riadi zabezpečovanie úloh integrovanej ochrany lesa, usmerňuje zisťovanie poškodenia lesa antropogénnymi a prírodnými škodlivými činiteľmi. Metodicky usmerňuje a koncepčne riadi komplexnú...

Špecialista pre správu lesného majetku zodpovedá za nakladanie s lesným majetkom, pripravuje interné predpisy a metodicky riadi a usmerňuje evidenciu a nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom lesného podniku.

Technik pre pestovateľskú činnosť v lesníctve zabezpečuje plnenie opatrení v pestovateľskej činnosti podľa programu starostlivosti o les a v súlade s princípmi trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Zabezpečuje podklady na vypracovanie...

Technik pre správu lesného majetku zabezpečuje realizáciu a správu agendy v oblasti právnych inštitútov nakladania s majetkom, správy lesných pozemkov a reprivatizácie v rámci organizačnej jednotky.

Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve usmerňuje a organizuje ťažbovú činnosť na zverenom úseku hospodárenia v rámci komplexného spracovania dreva vykonávaného motomanuálne a lesnými ťažbovými a...

Technik pre technickú prípravu výroby v lesníctve zabezpečuje aplikáciu technologických postupov na pracoviskách v ťažbovej činnosti a realizáciu činností v oblasti budovania lesných stavieb, lesnej dopravnej siete,...

Technológ lesníckej výroby zabezpečuje technickú a technologickú prípravu výroby na vykonávanie prác v lesníckych činnostiach a navrhuje optimálne technológie a technologické postupy v súlade s...

Úplné stredné odborné vzdelanie

Majster (supervízor) v lesníctve zabezpečuje technickú a technologickú prípravu pracovísk pre prácu zamestnancov resp. dodávateľov služieb, zodpovedá za dodržiavanie technologických postupov, príslušných...

Mechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctve vykonáva opravy a údržbu lesných strojov a mechanizačných prostriedkov vo vonkajšej prevádzke lesníckej výroby.

Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva obsluhuje a riadi viacoperačné alebo viacúčelové ťažbové stroje, vyvážacie súpravy pri sústreďovaní dreva a viacoperačné...

Samostatný lesný technik poľovník zabezpečuje poľovnícke hospodárenie v špeciálnych chovoch drobnej a vysokej zveri v bažantniciach, vyhradených oblastiach (zverníkoch) a ostatných poľovníckych revíroch podľa...

Špecialista, odborný lesný hospodár organizuje a usmerňuje hospodárenie v lese a je zodpovedný za odborné obhospodarovanie lesov pred štátnou správou lesného hospodárstva.

Technik operačného nasadenia lesnej techniky, v rámci určených technologických postupov spracovania dreva, zabezpečuje optimálne nasadenie lesnej techniky pri vykonávaných prácach v ťažbovej činnosti.

Technik pre údržbu lesnej techniky riadi, organizuje, plánuje a kontroluje opravárenskú, servisnú a výrobnú činnosť lesnej techniky, vrátane dodržiavania stanovených termínov opráv v požadovanej kvalite.

Vedúci lesného obvodu riadi, usmerňuje a koordinuje prácu určeného lesného obvodu a realizuje opatrenia na udržanie a zlepšovanie zdravotného stavu lesných ekosystémov.

Stredné odborné vzdelanie

Operátor lesníckej lanovky pri spracovaní dreva riadi a obsluhuje lesnícku lanovku. Organizuje práce pri približovaní a vývoze dreva z lesných porastov vrátane montáže a demontáže lesníckej lanovky.

Operátor lesných traktorov obsluhuje a riadi špeciálny (univerzálny) kolesový traktor pri približovaní a vývoze dreva z lesných porastov, pri zhrňovaní haluziny a klčovaní pňov v teréne, pri prácach...

Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky obsluhuje a riadi štiepkovacie stroje pri štiepkovaní dreva v lesných porastoch a na expedičných miestach. Obsluhuje špeciálne...

Pracovník manipulácie s drevom v lesníctve obsluhuje manipulačné linky a výrobné uzly na odkôrňovanie a štiepanie dreva. Manipuluje drevom s použitím motorovej píly, vykonáva samostatné druhovanie dreva,...

Pracovník pre pestovanie a ochranu lesa vykonáva práce pri obnove lesa, pestovaní a ochrane mladých lesných porastov a celkovej ochrane lesa s použitím malej mechanizácie, strojov a zariadení.

Pracovník pri údržbe lesných stavieb v lesnom hospodárstve vykonáva činnosti súvisiace s údržbou a opravami lesných ciest, zvážnic a približovacích liniek. Zriaďuje a osadzuje priepusty a ostatné cestné...

Pracovník v poľovníctve vykonáva činnosti súvisiace s prikrmovaním, odchytom, odchovom a ošetrovaním poľovnej zveri vo zverenom poľovnom revíre, vo zvernici alebo v bažantnici. Stavia a opravuje poľovnícke zariadenia,...

Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobe vykonáva činnosti súvisiace s výrobou a prípravou reprodukčného materiálu lesných drevín určeného na zakladanie a obnovu lesných...

Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve, pilčík vykonáva činnosti súvisiace s ťažbou dreva, odvetvovaním a odkôrňovaním kmeňov a výrobou sortimentov dreva v lesných porastoch.

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Pomocný pracovník v lesníctve vykonáva pomocné práce v pestovateľskej činnosti a ochrane lesa, v drobnej lesnej výrobe, v lesnom semenárstve a škôlkarstve, v ťažbovej činnosti pri vyznačovaní výchovných...

Pomocný pracovník v poľovníctve vykonáva pomocné práce pri zriaďovaní, výstavbe a údržbe poľovníckych zariadení a asanácii kŕmnych zariadení. Spolupracuje pri prikrmovaní, odchyte, odchove a...

Lesné hospodárstvo je odvetvím národného hospodárstva, ktorého hlavným cieľom je plánovité a trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov Slovenska a ich rozvoj. Je zamerané na pestovanie lesov a lesných kultúr, ich výsadbu a ťažbu dreva.

Rozvoj lesného hospodárstva je dnes priamo závislý na vývoji celého radu faktorov ekonomického a prírodného charakteru ako sú napr. konflikty medzi „ekológiou“ a „ekonomikou“ hospodárenia v lese, vývoj cien drevnej hmoty na svetových trhoch, tlaky na zvyšovanie využívania lesnej biomasy na energetické účely, zvyšovanie počtu katastrofických situácií v lesoch či pôsobenie klimatických zmien a ich dopady na lesné ekosystémy. Pre odvetvie je charakteristická zvyšujúca sa výmera lesov a zvyšovanie zásob dreva v lesných porastoch.

Les má produkčné a verejnoprospešné funkcie. Produkčnou funkciou lesa je jeho schopnosť vytvárať drevnú hmotu. Oveľa dôležitejšie sú však verejnoprospešné funkcie, a to: schopnosť lesa tvoriť a chrániť úrodnú pôdu, zachytávať a akumulovať čistú vodu, produkovať kyslík, filtrovať vzduch, pohlcovať prach a rádioaktivitu, dezinfikovať životné prostredie a poskytovať ľuďom priestor na relax a oddych.

Lesy na Slovensku majú pestré drevinové zloženie, pričom listnaté dreviny prevládajú nad ihličnatými. Najvyššie zastúpenie majú buk, smrek, dub a borovica. Lesnatosť sa dlhodobo pohybuje okolo 41 %.

Najvýznamnejší zdroj príjmov na zachovanie funkcií lesov a udržanie zamestnanosti v lesníckom sektore, ktorým sa zabezpečuje približne 80% tržieb a výnosov lesného hospodárstva, je predaj dreva.

Ústredným orgánom štátnej správy pre lesné hospodárstvo a štátny dozor v lesoch je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Orgánom vykonávajúcim štátnu správu lesného hospodárstva vo vojenských lesoch je Vojenský lesný úrad Ministerstva obrany SR.

Štátnymi subjektmi podnikajúcimi v oblasti lesného hospodárstva sú predovšetkým Lesy SR, š. p., ŠL TANAP, Tatranská Lomnica, LPM Ulič, š.p., VLM SR – š. p. Pliešovce a iné. Medzi odborné organizácie pôsobiace v oblasti lesného hospodárstva patria Národné lesnícke centrum, Technická univerzita vo Zvolene, Ústav ekológie lesa SAV či Združenie vlastníkov neštátnych lesov.

Cieľom rozvoja lesného hospodárstva v budúcom období v Slovenskej republike je realizácia opatrení na zlepšenie ekonomického postavenia lesníctva a v oblasti obhospodarovania lesov zabezpečovanie plnenia strategických cieľov Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky.

Autor:

  • Ing. Július PILIAR – Lesy Slovenskej republiky, š.p.

Zdroj:

  • Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2011 „Zelená správa“

Zaujímavosti zo súčasnosti

Na Slovensku sa ročne vyťaží zhruba 7 mil. m3 dreva.

Najväčším dodávateľom dreva na Slovensku sú Lesy SR, š. p.

Najvyšším stromom na svete je sekvoja s názvom Hyperion v kalifornskom národnom parku Redwood. Výška stromu je 115,55 m.

Najstarším stromom nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe, je vyše 800 rokov starý veľký košatý dub, ktorý sa nachádza v obci Dubinné (okres Bardejov). Výška stromu je 25 m a priemer koruny 20 m.

Najväčší prales na svete je Amazonský prales, ktorý má rozlohu 3 403 000 km2. Od roku 1970 sa jeho rozloha zmenšila takmer o 700 km2.

Ťažba dreva úhrnom za rok 2014 dosiahla v SR 9,42 mil. m3, a to pri medziročnom náraste o 20,2 %. V porovnaní s rokom 1997 vzrástla o 58,4 %. V období rokov 1997 až 2014 bolo maximum v ťažbe dreva zaznamenané za rok 2005, kedy predstavovala ťažba dreva úhrnom 10,19 mil. m3. Hodnotu za rok 2005 výrazne ovplyvnila kalamitná ťažba - živelná, ktorá v špecifickom roku 2005 predstavovala 5,31 mil. m3 a oproti roku 2004 stúpla o 313,95 %. Úroveň kalamitnej ťažby vtedy bola ovplyvnená veternou drámou, ktorá v piatok 19. novembra 2004 medzi 15:30 a 19:00 hod. nadlho zmenila panorámu Vysokých Tatier.

Ťažba ihličnatých drevín spolu za rok 2014 dosiahla 5,27 mil. m3 s medziročným nárastom o 27,5 %. Ťažba listnatých drevín bola na úrovni 4,15 mil. m3 s nárastom o 12,0 %. Pomer ťažby ihličnatých a listnatých drevín za rok 2014 bol približne 56 : 44 v prospech ihličnanov. Ihličnaté dreviny boli za rok 2014 vyťažené v nasledovných objemoch: smrek 4,38 mil. m3, jedľa 0,38 mil. m3 (medziročný pokles o 10,6 %), borovice všetkých druhov 0,37 mil. m3 (medziročný pokles o 5,4 %), smrekovec 144 tis. m3 (medziročný nárast o 82,3 %). Listnaté dreviny zaznamenali za rok 2014 nasledovné hodnoty ťažby: dub 0,59 mil. m3 (medziročný pokles o 0,5 %), buk 3,05 mil. m3 (medziročný nárast o 22,3 %), hrab 156 tis. m3 (medziročný pokles o 19,6 %), agát 68 tis. m3 (medziročný pokles o 28,4 %), topole a osika 98 tis. m3 (medziročný pokles o 24,0 %).

Tržby za drevo za rok 2014 dosiahli úroveň 0,43 mld. EUR a medziročne vzrástli o 11,8 %.

Na pestovnú a ťažobnú činnosť spolu boli za rok 2014 vynaložené priemerné náklady na úrovni 135,0 EUR/ha lesa, a to s medziročným nárastom o 21,5 %. Priemerné náklady na obnovu lesa v roku 2014 predstavovali 1 288,38 EUR/ha s medziročným nárastom o 11,5 %. V roku 1997 však predstavovali 1 374,06 EUR/ha.

Zaujímavosti z histórie

Na Slovensku sa až do roku 1825 drevo ťažilo pomocou sekery. Neskôr komorský lesmajster Jozef Dekret Matejovie, jeden z najuznávanejších lesníckych odborníkov na prelome 18. a 19. storočia, zaviedol namiesto sekery pílu „bruchatku“. Drevo určené na priemyselné spracovanie sa už odvtedy nerúbe, ale píli.

Motorové píly sa začali používať v druhej polovici 50-tych rokov 20. storočia. Novú kvalitu v ťažbe dreva predstavujú harverstory, ktoré urobili z pilčíkov operátorov. Operátor z kabíny stroja riadi spiľovanie, odvetvovanie stromov a manipuláciu s kmeňmi. Kmeň stromu sa odrezáva vo výške asi 20 cm nad zemou, pričom sa zohľadňuje druh stromu a jeho parametre.

Na základe rozhodnutia panovníčky Márie Terézie bola v roku 1762 založená Akadémia baníctva a lesníctva v Banskej Bystrici.

V roku 1807 bol založený Lesnícky ústav pri Banskej akadémii v Banskej Štiavnici ako jeden z prvých v Európe, ktorý plnil súčasne funkciu učilišťa pre výchovu lesníckych odborníkov. Zakladateľ tohto ústavu, prof. Dr. Henrich Dávid Wilkens, prednášal väčšinu prírodovedných i lesníckych disciplín. Pritom sa venoval vedecko-výskumnej činnosti a stal sa priekopníkom modernej lesníckej vedy na Slovensku. Úzko spolupracoval s najvýznamnejšou lesníckou osobnosťou Slovenska – s vynikajúcim lesným hospodárom, banskobystrickým lesmajstrom Jozefom Dekretom Matejovie, ktorý dokázal vysokú európsku úroveň novými praktickými metódami v lesníctve. Známe sú jeho výskumné i projekčné práce v umelej obnove alebo v hospodárskej úprave lesov.

Zdroje:

  • databáza SLOVSTAT, databáza DATAcube, Štatistická ročenka SR 2014

  • www.szm.com

  • sk.wikipedia.org

  • dubinne.ocu.sk

  • en.wikipedia.org

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie