Kultúra, umenie, TV a vydavateľstvo

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Arcibiskup gréckokatolíckej cirkvi stojí na čele metropolie, riadi a vykonáva duchovnú, učiteľskú a sudcovskú právomoc vo vlastnej eparchii (diecéze) v súčinnosti s kňazmi a ďalšími členmi...

Arcibiskup rímskokatolíckej cirkvi riadi určenú diecézu a vykonáva pastoračnú, posväcujúcu a riadiacu činnosť podľa platných cirkevných právnych noriem.

Archivár gréckokatolíckej cirkvi je podriadený kancelárovi eparchie a z jeho poverenia zodpovedá za bezpečnú dokumentáciu a archiváciu cirkevných písomností.

Baletný majster interpretuje baletné alebo tanečné diela.

Ceremoniár gréckokatolíckej cirkvi pripravuje a riadi všetky biskupské liturgické slávenia v katedrálnom chráme a mimo neho pri biskupských vizitáciách.

Člen speváckeho zboru interpretuje zborové skladby a kolektívne časti (zborové party) umeleckých diel.

Člen tanečného zboru (okrem baletu) zabezpečuje tanečnú interpretáciu diela podľa pokynov choreografa a režiséra.

Dekan rímskokatolíckej cirkvi vedie dekanát a samostatne vykonáva špecializované odborné činnosti podľa partikulárneho (miestneho) práva.

Diakon gréckokatolíckej cirkvi pomáha farárovi pri výkone pastoračnej služby a asistuje pri biskupských liturgických sláveniach na základe poverenia eparchiálnym biskupom.

Diakon rímskokatolíckej cirkvi pomáha farárovi pri výkone pastoračnej služby, asistuje pri svätých liturgiách a hlásaniach Evanjelia a katechizmu.

Diecézny biskup rímskokatolíckej cirkvi riadi určenú diecézu a vykonáva pastoračnú, posväcujúcu a riadiacu činnosť podľa platných cirkevných právnych noriem.

Dirigent vedie orchester a zodpovedá za umeleckú úroveň koncertnej produkcie. Spolupracuje pri tvorbe koncertných programov.

Dištriktuálny biskup evanjelickej cirkvi riadi a kontroluje poskytovanie duchovnej starostlivosti veriacim v dištrikte a zodpovedá za ňu.

Divadelný režisér režíruje dramatické, hudobnodramatické a pantomimické diela.

Dramaturg zostavuje návrhy dramaturgických plánov (repertoár), vyberá diela na naštudovanie a interpretáciu a spolupracuje s autormi a inscenátormi pri ich realizácii.

Duchovný rehoľného rádu gréckokatolíckej cirkvi podľa pravidiel schválených Svätým Otcom – rímskym pápežom vykonáva svoj duchovný úrad.

Duchovný správca gréckokatolíckej cirkvi poskytuje pastoračnú starostlivosť určenému spoločenstvu alebo osobitnej skupine veriacich v súlade s cirkevnými právnymi normami.

Duchovný správca rímskokatolíckej cirkvi poskytuje pastoračnú starostlivosť určenému spoločenstvu alebo osobitnej skupine veriacich v súlade s cirkevnými právnymi normami.

Duchovný správca školy evanjelickej cirkvi zabezpečuje duchovnú starostlivosť a duchovné vzdelávanie pedagógov a študentov cirkevnej školy a podieľa sa na jeho príprave.

Eparchiálny biskup gréckokatolíckej cirkvi riadi zverenú eparchiu a vykonáva duchovnú, učiteľskú a sudcovskú moc v súčinnosti s kňazmi a ďalšími členmi biskupského dvora.

Exarcha gréckokatolíckej cirkvi vykonáva činnosti v oblasti duchovnej, učiteľskej a sudcovskej právomoci nad celým exarchátom.

Farár gréckokatolíckej cirkvi poskytuje pastoračnú starostlivosť spoločenstvu veriacich a vykonáva vzdelávaciu, posväcujúcu a riadiacu činnosť v súlade s cirkevnými právnymi normami.

Farár rímskokatolíckej cirkvi vykonáva pastoračnú starostlivosť o spoločenstvo veriacich, vzdelávaciu, posväcujúcu a riadiacu činnosť podľa cirkevných právnych noriem.

Farský administrátor gréckokatolíckej cirkvi poskytuje pastoračnú starostlivosť spoločenstvu veriacich a vykonáva vzdelávaciu, posväcujúcu a riadiacu činnosť v súlade s cirkevnými právnymi normami.

Farský administrátor rímskokatolíckej cirkvi vykonáva pastoračnú starostlivosť o spoločenstvo veriacich pod vedením diecézneho biskupa a vzdelávaciu, posväcujúcu a riadiacu činnosť podľa platných...

Filmový režisér režíruje filmové umelecká diela a dokumentárne filmy.

Generálny biskup evanjelickej cirkvi riadi a kontroluje duchovnú činnosť v celej evanjelickej cirkvi a zastupuje cirkev pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky a zahraničnými evanjelickými cirkvami.

Herec účinkuje v dramatických predstaveniach v divadle, televízii, rozhlase a vo filme.

Hlasový pedagóg rozvíja správne spevácke návyky sólistov, členov speváckeho zboru, príp. členov hudobných skupín a pripravuje ich na technické a umelecké zvládnutie interpretácie piesní...

Hudobný režisér realizuje a riadi nahrávky a zvukové záznamy hudobných alebo slovesných diel.

Jazykovedec (filológ, lingvista) je odborníkom na jazyk a venuje sa výskumu jazyka.

Kancelár rímskokatolíckej cirkvi zodpovedá za správne a včasné vybavovanie, uloženie a archiváciu spisovej dokumentácie kúrie (miesto sústredenia administratívy katolíckej cirkvi) a je splnomocnený...

Kaplán evanjelickej cirkvi zastupuje farára/seniora pri výkone všetkých funkcií v cirkevnom zbore, okrem funkcie štatutára cirkevného zboru.

Kaplán gréckokatolíckej cirkvi je poverený eparchiálnym biskupom, pomáha farárovi pri pastoračnej službe vo farnosti.

Kaplán rímskokatolíckej cirkvi pomáha farárovi pri vykonávaní pastoračnej a duchovnej služby pre farnosť, jej vymedzenú časť alebo pre určitú skupinu veriacich a zastupuje ho v jeho neprítomnosti.

Knihovník špecialista riadi a koordinuje činnosť knižnice a poskytuje odborné knižnično-informačné služby návštevníkom knižnice.

Knižný redaktor navrhuje knižný titul do edičného plánu a zodpovedá za jeho spracovanie do štandardnej jazykovej a štylistickej podoby v rámci dohodnutého termínu.

Konsenior evanjelickej cirkvi zastupuje seniora na základe jeho poverenia.

Koordinátor vysielacieho pracoviska zabezpečuje vysielanie programov podľa denného vysielacieho plánu.

Kurátor zabezpečuje správu zbierkových predmetov a predmetov kultúrnej hodnoty.

Námestný farár evanjelickej cirkvi poskytuje duchovnú starostlivosť veriacim v cirkevnom zbore, v ktorom ešte nebol zvolený zborový farár.

Organizátor spoločenských podujatí navrhuje, pripravuje a organizuje spoločenské a pracovné stretnutia a podujatia podľa požiadaviek zákazníkov.

Pamiatkar vykonáva štátnu správu a štátny dohľad v oblasti ochrany pamiatkového fondu. Realizuje analytické, syntetické, koncepčné a rozhodovacie činnosti, rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických a...

Pomocný biskup gréckokatolíckej cirkvi pomáha eparchiálnemu biskupovi pri riadení eparchie.

Pomocný biskup rímskokatolíckej cirkvi pomáha diecéznemu biskupovi pri riadení diecézy a zastupuje ho v jeho neprítomnosti.

Protopresbyter gréckokatolíckej cirkvi riadi výkon duchovnej správy dekanátu, vykonáva špecializované odborné činnosti podľa cirkevného práva a zodpovedá za výkon pastoračnej činnosti farárov...

Protosynkel gréckokatolíckej cirkvi pomáha eparchiálnemu biskupovi pri riadení eparchie a má právomoc zastupovať ho.

Rektor chrámu gréckokatolíckej cirkvi je poverený starostlivosťou o chrám, ktorý nie je farským chrámom, ani chrámom rehoľného rádu.

Riaditeľ arcibiskupského úradu rímskokatolíckej cirkvi vedie administratívnu agendu súvisiacu s vykonávaním činností arcibiskupského úradu.

Rozhlasový moderátor tvorivým spôsobom pripravuje a vedie rozhlasové relácie a publicistické programy, vrátane rozhovorov s vybranými osobnosťami verejného života. Sprievodným slovom, artikuláciou tém a...

Rozhlasový režisér režíruje dramatické, hudobnodramatické a hudobné diela, spravodajské, publicistické, zábavné a iné programy v rozhlase.

Scénograf vytvára návrhy scénických alebo kostýmových výprav predstavení a návrhy bábok pre bábkové divadlá, revuálne programy, hudobno-zábavné programy a audiovizuálne...

Senior evanjelickej cirkvi riadi poskytovanie duchovnej starostlivosti veriacim v senioráte a kontroluje činnosť cirkevných zborov.

Sólista orchestra interpretuje sólové časti hudobného diela.

Synkel gréckokatolíckej cirkvi pomáha eparchiálnemu biskupovi pri riadení určenej oblasti činnosti eparchie, v ktorej má riadnu právomoc ho zastupovať.

Tanečník sólista interpretuje sólové tanečné alebo pantomimické úlohy podľa umeleckých zámerov režiséra a choreografa.

Tanečný pedagóg pripravuje sólistov a súbory na technické zvládnutie tanečných a baletných úloh.

Televízny moderátor tvorivým spôsobom pripravuje a vedie televízne relácie a publicistické programy, vrátane rozhovorov s vybranými osobnosťami verejného života. Sprievodným slovom, artikuláciou tém a...

Televízny režisér režíruje dramatické a hudobnodramatické diela, dokumentárne, spravodajské, publicistické, zábavné a iné programy v televízii.

Umelecký reštaurátor obnovuje/reštauruje významné sochárske alebo výtvarné maliarske diela.

Vedúci nástrojovej skupiny vedie skupinu pri naštudovaní kolektívnych častí symfonických a vokálnych diel a hudobnej stránky hudobnodramatických diel.

Vedúci tvorivej skupiny riadi a koordinuje činnosti skupiny tvoriacej a zabezpečujúcej program a filmovú tvorbu štúdia alebo televíznej stanice po dramaturgickej, obchodno-ekonomickej, umeleckej a organizačnej stránke.

Výkonný producent zodpovedá za technickú a organizačnú stránku výroby a distribúcie audiovizuálneho, hudobného alebo iného umeleckého diela v zmysle autorského zákona a spracováva...

Výpomocný duchovný gréckokatolíckej cirkvi pomáha farárovi pri vykonávaní pastoračnej a duchovnej služby pre celú farnosť, jej vymedzenú časť alebo pre určitú skupinu veriacich.

Výpomocný duchovný rímskokatolíckej cirkvi pomáha farárovi pri vykonávaní pastoračnej a duchovnej služby pre celú farnosť, jej vymedzenú časť alebo pre určitú skupinu veriacich.

Zbormajster vedie spevácky zbor a zodpovedá za umeleckú úroveň zvereného telesa. Tvorí repertoár a posudzuje spevácke výkony.

Zborový farár evanjelickej cirkvi poskytuje duchovnú starostlivosť veriacim v cirkevnom zbore, v ktorom je zvolený.

Žurnalista, novinár zbiera, overuje a verejne šíri aktuálne informácie o dianí vo svete aj doma pomocou rôznych médií (tlač, rozhlas, televízia, internet).

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Animátor stvárňuje herecké a pohybové prejavy kreslených alebo bábkových postáv filmu.

Hlavný osvetľovač riadi práce pri osvetľovaní scén.

Choreograf zabezpečuje inscenačné stvárnenie baletných, tanečných a pantomimických diel, prípadne pohybových zložiek činoherných, muzikálových alebo operných predstavení.

Kameraman vykonáva odborné technické a tvorivé činnosti v oblasti zabezpečenia obrazovej stránky tvorby televíznych a filmových diel a programov. Podľa pokynov režiséra, hlavného kameramana a obrazového strihača určuje...

Kultúrny agent zabezpečuje ponuky umelcov, súborov a ich programov v tuzemsku.

Majster farieb zabezpečuje správnosť farebných tónov pri snímaní animovaného filmu.

Maliar scény maľuje scénické dekorácie a pozadia filmových záberov.

Obrazový strihač vykonáva a riadi strihové práce na filmoch a televíznych programoch, zostavuje jednotlivé časti audiovizuálneho diela do celku a zabezpečuje ich kompletizáciu.

Operátor simultánneho titulkovania pripravuje texty a obsluhuje simultánne titulkovacie zariadenie pri predvádzaní cudzojazyčného diela, respektíve na interpretáciu diela pre sluchovo postihnutých.

Produkčný vytvára koncepciu programov v kultúrnom zariadení/agentúre a organizačne zabezpečuje konanie kultúrnych, hudobných, komerčných, spoločenských a iných podujatí.

Riadiaci pracovník (manažér) knižnice a archívu rieši vedecko-odborné a organizačné úlohy v oblasti archívnictva.

Scenárista píše originálne a adaptované scenáre filmov, audiovizuálnych a multimediálnych diel, rôznych televíznych žánrov, divadelných alebo rozhlasových hier.

Technik scény organizuje činnosť stavebníkov dekorácií, rekvizitárov, zbrojárov a spolupracuje s inscenátormi a výrobou na príprave audiovizuálneho diela alebo inscenácie.

Textový korektor kontroluje, opravuje, koriguje a upravuje rôzne texty z hľadiska ich jazykovej a gramatickej správnosti, čistoty, terminológie a štylistiky, príp. upozorňuje na vecné chyby. Zachytáva a odstraňuje zistené...

Umelecký maliar tvorí výtvarné diela pomocou maliarskych technologických postupov, výtvarných prostriedkov a kompozičných princípov. Vyjadruje a transformuje výtvarné myšlienky, estetické názory a...

Vyššie odborné vzdelanie

Asistent réžie spolupracuje s režisérom v prípravnej fáze projektu a podieľa sa na organizačnom zabezpečení, naštudovaní a realizácii umeleckého diela v divadle, vo filme, v televízii, v rozhlase a v ďalších...

Člen orchestra sa tvorivo podieľa na kolektívnej interpretácii orchestrálnych a vokálno-inštrumentálnych diel. Spolupracuje s vedúcim a členmi nástrojovej skupiny.

Korepetítor spolupracuje pri naštudovaní hudobných diel so sólistami, zbormi, baletnými a tanečnými súbormi, prípadne participuje na výchove a vzdelávaní inštrumentalistov a spevákov. Podieľa sa na...

Notograf pripravuje a spracováva podklady na výrobu hudobnín – partitúr, orchestrálnych partov a ďalších notových materiálov.

Spevák tvorivo interpretuje sólové party piesní a hudobných skladieb. Spolupracuje s hudobníkmi pri tvorbe, skúšaní a naštudovaní koncertného repertoáru.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Maskér, vlásenkár navrhuje masky, maskuje a líči účinkujúcich umeleckých a módnych podujatí a zhotovuje parochne rôznych typov.

Pracovník filmotéky v archíve zhromažďuje, dopĺňa, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje mikrografické kópie archívnych dokumentov v archíve.

Skriptér (skript) zaznamenáva informácie o každej nakrútenej scéne filmu. Spolupracuje s filmovým režisérom pri sledovaní priebehu a kontinuity natáčania jednotlivých scén a záberov.

Spisovateľ kreatívne tvorí originálny literárny text umeleckého, populárno-náučného, esejistického alebo odborného charakteru.

Úplné stredné odborné vzdelanie

Asistent audiovízie asistuje pri tvorbe filmu alebo televízneho programu (napr. činnosti z oblasti réžie, produkcie, animácie, scénografie, strihovej skladby a pod.).

Asistent strihu audiovízie asistuje pri strihovej skladbe, úprave a kompletizácii filmu alebo televízneho programu.

Editor financuje a realizuje vydávanie knižných titulov.

Fázar kreslí fázy pohybu animovaného filmu a zabezpečuje prefázovanie jednotlivých kreslených záberov podľa dispozícií animátorov alebo prekresľovačov.

Finišer koordinuje a riadi dokončovacie práce na audiovizuálnych dielach.

Fotoreportér realizuje autorskú činnosť pri tvorbe fotoreportáží a ilustračných fotografií k textovým a audiovizuálnym novinárskym prejavom v masovom médiu – v tlači, tlačovej agentúre, televízii a v...

Grafik audiovízie navrhuje a spracováva grafické časti televíznych programov a filmov.

Ilustrátor na objednávku vydavateľa vyhotovuje originálne ilustrácie ku knihe alebo výtvarne ilustruje umelecký text uverejnený v časopise.

Inšpicient organizuje priebeh divadelných, hudobných, tanečných skúšok a predstavení alebo priebeh filmovania.

Knihovník vykonáva odborné knižnično-informačné činnosti vo všetkých typoch knižníc. Zabezpečuje doplňovanie knižničného fondu v súlade s akvizičným plánom inštitúcie. Vykonáva odborné...

Kontrolór kresieb kontroluje kresby pred trikovým snímaním.

Konturista kontúruje pridelené zábery, zabezpečuje dodržiavanie farieb kontúr podľa dokumentácie a modelov a prenáša tušom kontúry obrázkov na priehľadnú fóliu.

Konzervátor a preparátor konzervuje a preparuje prírodniny (nerast, rastlina alebo živočích), kultúrne pamiatky alebo ich časti, predmety kultúrnej hodnoty a zbierkové predmety.

Modelár kresieb určuje farebné typy postáv animovaného filmu a pomocou počítačovej grafiky ich modeluje.

Osvetľovač obsluhuje osvetľovacie telesá, svetelné rekvizity a premietacie prístroje v umeleckých predstaveniach, audiovizuálnych dielach a podujatiach rôzneho druhu, ako sú napr. koncerty, výstavy, televízne a športové...

Pomocný kameraman zostavuje, obsluhuje a premiestňuje kamerové zariadenia.

Pracovník správy registratúry prijíma, zoraďuje a sprístupňuje registratúrne záznamy a archívy písomností/dokumentov v registratúrnom stredisku a archíve. Zapožičiava uložené písomnosti/dokumenty,...

Premietač odborne pripravuje, nastavuje a obsluhuje zložitejšie zariadenie na premietanie filmov, videoprogramov a diapozitívov. Zabezpečuje ošetrovanie a bežnú údržbu obsluhovaného vybavenia.

Rekvizitár, zbrojár nakupuje, pripravuje, upravuje a udržiava rekvizity potrebné na divadelné predstavenia, aranžuje a inštaluje ich na scéne a technicky zabezpečuje funkcie rekvizít na jednotlivé predstavenia.

Reštaurátor (okrem umeleckého) reštauruje a konzervuje predmety, zariadenia, ktoré majú kultúrnu, historickú alebo osobnú hodnotu.

Správca historických a prírodných pamiatok zabezpečuje správu a prevádzku pamiatkových objektov v spolupráci s pamiatkovými ústavmi a orgánmi štátnej správy.

Šepkár sleduje texty a notové záznamy a napovedá účinkujúcim pri skúškach a predstaveniach.

Technik depozitu spravuje zbierky v oblasti prírodných a humanitných vied, zabezpečuje ukladanie zbierkových predmetov, ich ochranu a manipuláciu s nimi.

Technik primárneho videozáznamu stanovuje technologický postup snímania obrazu a zvuku a zabezpečuje technickú kvalitu primárnych obrazových a zvukových záznamov.

Technológ farbiacich procesov (kolorista) koloruje pridelené fázy pohybu, zábery a trikové podklady pri výrobe audiovizuálnych diel.

Umelecký čalúnnik, dekoratér zhotovuje umelecké čalúnnické výrobky alebo reštauruje a rekonštruuje historicky cenný čalúnený nábytok a interiéry.

Umelecký mozaikár realizuje samostatne alebo pod vedením autora výtvarného diela podľa dodanej predlohy, dohodnutého technologického postupu a z určených materiálov mozaikové diela.

Umelecký sklár je schopný samostatne vytvárať podľa zadaného výtvarného návrhu umelecké sklárske výrobky ako úžitkové a dekoratívne predmety.

Umelecký sklenár a vitrážista zhotovuje umelecké sklenené výplne a spája ich do olovených profilov.

Vedúci ateliéru animovaného filmu koordinuje animácie, snímanie obrazov, technické a odborné práce pri stavbe scén pri výrobe animovaných filmov.

Vedúci kresby riadi a koordinuje animácie a ďalšie práce pri vytváraní kresieb.

Zvukár vykonáva činnosti spojené s návrhom ozvučenia scén javiskových, televíznych, rozhlasových, filmových a hudobných diel podľa pokynov majstra zvuku, resp. koncepcie režiséra a zabezpečuje adekvátnosť...

Stredné odborné vzdelanie

Garderobier, kostymér pripravuje a upravuje scénické kostýmy a ich doplnky pre účinkujúcich.

Ladič hudobných nástrojov skúša, pripravuje, nastavuje a ladí hudobné nástroje pomocou ladičky. Zabezpečuje výmenu alebo opravu opotrebovaných častí hudobných nástrojov (napr. struny, klávesové...

Mikrofonista - asistent zvuku vykonáva činnosti spojené so zvukovým záznamom filmových, televíznych a hudobných diel, resp. ďalších podujatí rôzneho druhu podľa pokynov majstra zvuku, zvukára, resp....

Obuvník scénickej a krojovej obuvi vyrába a upravuje scénickú, tanečnú, historickú a krojovú obuv z rôzneho materiálu.

Ostrič kamery vykonáva asistenčné činnosti pri snímaní obrazu. Ovláda optiku kamery, nastavuje a kontroluje správnu ostrosť a priostruje obraz počas snímania podľa pokynov kameramanov.

Pokladník a predavač vstupeniek v kultúre predáva vstupenky na kultúrne vystúpenia, prehliadky, výstavy a pod. Podáva informácie zákazníkom o programe kultúrneho zariadenia, o mieste vystúpenia, prehliadky,...

Umelecký rezbár  vykonáva rezbárske práce rôznymi technikami vyrezávania a zdobenia dreva. 

Nižšie stredné vzdelanie

Knižničný manipulant vykonáva manuálne práce súvisiace so zabezpečovaním činnosti všetkých typov knižníc, vykonáva pomocnú, manipulačnú a dislokačnú prácu s knižničným fondom,...

Šatiar zabezpečuje prevádzku šatne v divadle, kine, plesových a ďalších kultúrnych zariadeniach.

Pojem kultúra z antropologického hľadiska má svoj pôvod v antickom staroveku. Vznikol z latinského „colo“, resp. „colere“ a bol pôvodne spájaný s obrábaním pôdy. Zvrat v používaní pojmu kultúra je spojený s dielom anglického antropológa Edwarda Burnetta Tylora, ktorý prišiel s prvým vymedzením antropologickej definície kultúry: „Kultúra alebo civilizácia [...] je komplexný celok, ktorý zahrňuje poznanie, vieru, umenie, právo, morálku, zvyky a všetky ostatné schopnosti a obyčaje, ktoré si človek osvojil ako člen spoločnosti“. Ide teda o strešný pojem, ktorý v sebe obsahuje nielen rozmer estetický, ale i etický, sociologický a ekonomický. Táto definícia sa stala východiskom pre väčšinu vied o kultúre.

Umenie je významnou zložkou a súčasťou kultúry. Odjakživa bolo spojené s túžbou ľudí po slobode a kráse. Hlavnými umeleckými druhmi sú výtvarné, hudobné, slovesné, dramatické, filmové a elektronické umenie (nazývané tiež umenie nových médií). Hoci má každý z týchto umeleckých druhov svoje vlastné žánre a výrazové prostriedky, čoraz častejšie dochádza k ich vzájomnému prelínaniu a spätnému ovplyvňovaniu.

Pojem kultúra je širší ako pojem umenie. Kultúra v sebe zahŕňa jazyk, životný štýl, spôsob práce či náš vzťah k hmotným a duchovným hodnotám. Našu kultúrnu tradíciu tvoria historické pamiatky, produkty tradičných remesiel, zvyky a piesne. Do oblasti kultúry však spadajú aj predmety, ktoré nás obklopujú v každodennom živote – noviny a časopisy, logá firiem, plagáty na uliciach, reklamné pútače, slogany, videoklipy, predmety dennej spotreby a ich dizajn atď.

Čoraz častejšie sa v súvislosti s odvetvím kultúry používa aj pojem kreatívny priemysel. Kreatívny priemysel je úzko spätý s pojmom kultúrny priemysel, ktorý začal byť výraznejšie používaný už v prvej polovici 20. storočia. Kým kultúrny priemysel je odvetvie, ktoré pridáva výsledkom duševnej tvorivej práce hospodársku hodnotu, a zahŕňa najmä umenie a aktivity pamäťových inštitúcií, kreatívny priemysel je už skôr súhrnom odvetví, ktoré sú postavené na využívaní výsledkov duševnej tvorivej činnosti z oblasti umenia, kultúry a ďalších odvetví, a zahŕňa v sebe už vytváranie podmienok pre tvorivú činnosť, samotnú výrobu, ale aj prezentáciu, obnovu či redizajn produktov a umeleckých diel. Kultúrny priemysel sa teda týka tvorby, výroby a komercializácie produktov ľudskej kreativity, ktoré sú reprodukované priemyselnými procesmi a masovou distribúciou. Zvyčajne teda doň patria aj tlač, vydavateľstvo, multimédiá, audiovizuálna a hudobná produkcia. Kreatívny priemysel zahŕňa ešte väčší rozsah činností, vrátane architektúry, reklamy či dizajnu.

Kultúra spoločne s vydavateľstvom prezentujú výsledky tvorivej činnosti ľudí a vyššiu formu bytia ako nadstavbu k ekonomickým faktorom. Sektor kultúra a vydavateľstvo zabezpečuje nakladateľské činnosti, výrobu filmov, videozáznamov a televíznych programov, prípravu a zverejňovanie zvukových nahrávok, činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie, tvorivé, umelecké a zábavné činnosti, činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení.

Oblasť kultúry ponúka široké profesijné uplatnenie. Možno sa zamerať na prácu v médiách, na oblasť manažmentu a marketingu v kultúre alebo na oblasť ochrany národného aj európskeho dedičstva. Ďalšie uplatnenie v kultúre ponúkajú oblasti ako knižná kultúra, edičná činnosť, osveta alebo výskum v kultúre. Profesijné uplatnenie v umení môže byť rôznorodé – možno ho nájsť v divadle, filme, rozhlase, reklamnom priemysle, oblasti priemyselného dizajnu, ako aj v mnohých ďalších oblastiach. Na Slovensku pôsobí v odvetví kultúry a vydavateľstva 22 860 zamestnancov, čo však nie je celkové číslo osôb aktívne činných v tejto oblasti, keďže viacerí z nich pôsobia ako slobodní umelci. Pre sektor kultúry je zároveň potešiteľné, že podiel uchádzačov o zamestnanie na počte zamestnancov sektora predstavuje len 6 %, čo je jedno z najnižších čísiel v porovnaní s inými sektormi.

Tak ako sa odvetvie kultúry vyvíja a mení, tak sa menia aj zručnosti požadované od jednotlivcov pôsobiacich v tomto odvetví. Digitálne a mobilné technológie sa stávajú čoraz dôležitejším aspektom moderného života, a to aj v oblasti kultúry a umenia, preto je potrebné zabezpečiť, aby vedomosti a zručnosti vyučované vo vzdelávacom systéme držali krok s aktuálnym vývojom. Vzhľadom na meniaci sa charakter tohto odvetvia a dôležitosť kultúry ako vývozného artiklu v medzinárodnom kontexte je zjavné, že profesionáli v oblasti kultúry potrebujú tiež rozvíjať svoje obchodné a manažérske zručnosti. Práve presadzovanie rozvoja kľúčových spôsobilostí v kombinácii s ovládaním odborných zručností a vedomostí je výzvou pre sektor kultúry, aby bol schopný prinášať inovácie a rozvíjať spoločenský kapitál aj v 21. storočí a bol zároveň atraktívnou oblasťou profesijného uplatnenia.

V rámci Slovenskej republiky spadá oblasť kultúry a umenia do pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR). Do pôsobnosti MK SR patria otázky ochrany pamiatkového fondu, kultúrneho dedičstva, štátneho jazyka, knihovníctva, umenia, médií a audiovízie či osvetovej činnosti. MK SR zároveň zodpovedá za prezentáciu slovenskej kultúry a slovenského umenia v zahraničí.

Pri uvažovaní o dôležitosti a význame kultúry pre spoločnosť si stačí spomenúť, že veľké množstvo jej produktov sa stáva kultúrnym dedičstvom. Kultúrne dedičstvo je bohatou a pestrou mozaikou kultúrnych a tvorivých prejavov, spoločným dedičstvom od predchádzajúcich generácií, ako aj naším odkazom pre tých, ktorí prídu po nás. Zahŕňa historické a prírodné pamiatky, archeologické náleziská; múzeá; monumentálne diela; historické mestá; literárne, hudobné a audiovizuálne diela; ale aj tradičnú ľudovú kultúru a zvyky.

Kultúra obohacuje životy občanov a zohráva dôležitú úlohu pri tvorbe a posilňovaní sociálneho kapitálu, ktorý so zvýšením úrovne vzdelanosti a kultúrnosti občanov prináša vyššiu kvalitu ich vzájomných vzťahov a môže zásadne zvýšiť aj kvalitu ich života. Je dôležitým zdrojom hospodárskeho rastu, zamestnanosti a sociálnej kohézie, ponúka potenciál na oživenie mestských i vidieckych oblastí a v neposlednom rade podporuje trvalo udržateľný cestovný ruch.

Použité zdroje:

Zaujímavosti zo súčasnosti

Nakladateľské činnosti v rámci SR dosiahli za rok 2014 tržby za vlastné výkony a tovar 358,28 mil. EUR a medziročne vzrástli o 12,9 %. Pomerne výrazne, o 10,5 %, vzrástli medzi rokmi 2013 a 2014 aj tržby pri výrobe filmov, ktorých hodnota dosiahla 169,00 mil. EUR. Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie zaznamenali pokles tržieb o 4,2 %, pričom ich výška za rok 2014 bola 93,88 mil. EUR.

V roku 2014 bolo v SR 105 stálych scén divadiel, 14 hudobných telies a 111 múzeí. Múzeá navštívilo 4,24 mil. návštevníkov, pričom v porovnaní s rokom 2013 ich početnosť vzrástla o 20,0 %. V rámci SR vykonávalo v roku 2014 činnosť 25 galérií. Navštívilo ich 0,68 mil. návštevníkov, pričom v porovnaní s rokom 2013 počet návštevníkov poklesol o 29,6 %. V roku 2014 bolo evidovaných 22 hvezdární, ktoré navštívilo 183 tis. návštevníkov, čo bolo o 0,5 % viac, ako v predchádzajúcom roku. Zoologické záhrady sú v SR dlhodobo štyri. Návštevnosť v týchto záhradách za rok 2014 dosiahla počet 0,93 mil. návštevníkov, čo bolo o 6,3 % viac ako za rok 2013.

Verejnoprávna rozhlasová stanica za rok 2014 odvysielala 60,53 tis. hodín, čo bola takmer rovnaká hodnota ako v predošlom roku. Štruktúra programov však priniesla určité medziročné zmeny. Pomerne výrazne vzrástol odvysielaný čas vzdelávacích programov, a to o 33,8 % na 404 hodín. Pri súkromných rozhlasových staniciach došlo k výraznejším zmenám, keďže počet odvysielaných hodín tu medzi rokmi 2013 a 2014 vzrástol o 6,7 %. Aj zmeny v programovej štruktúre tu boli pomerne významné, a to najmä pri raste počtu zábavných programov.

Verejnoprávna televízia za rok 2014 odvysielala 16,11 tis. hodín a súkromné televízie 705,23 tis. hodín. Programová štruktúra verejnoprávnej televízie zaznamenala pokles najmä u vzdelávacích programov, konkrétne o 68,6 % a nárast zábavných programov o 12,7 %. V súkromných televíziách bola situácia opačná, vzdelávacie programy zaznamenali nárast o 14,5 %, kým zábavné programy poklesli o 14,1 %.

V posledných desaťročiach sa problematikou kreatívneho priemyslu a ekonomiky zaoberajú mnohí výskumníci a ekonómovia v USA i Európe. Kreatívny priemysel sa čoraz viac stáva aj súčasťou dokumentov a politík Európskej únie. Podľa uznesenia Európskeho parlamentu z 12. mája 2011 o uvoľnení potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu poskytuje kultúrny a kreatívny priemysel v Európskej únii 5 miliónov pracovných miest a predstavuje 2,6 % jej HDP. Podľa údajov Európskej komisie dokonca oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá sa napriek hospodárskej kríze ukázala ako mimoriadne odolná, zabezpečuje približne 3,5 % všetkých produktov a služieb v EÚ ročne a zamestnáva až 6,7 milióna ľudí, čo zodpovedá 3 % európskej pracovnej sily.

Zaujímavosti z histórie

V roku 1879 boli v španielskej jaskyni v Altamire objavené nástenné maľby, ktoré vytvorili ľudia doby kamennej. Umelci znázorňovali najmä veľké zvieratá. Ďalšie náleziská boli objavené v jaskyniach vo Francúzsku. Sú staré viac ako 30 000 rokov.

Najvýznamnejšou umeleckou osobnosťou slovenského neskorogotického sochárstva je Majster Pavol z Levoče. Jeho najvýznamnejšie dielo môžeme obdivovať na hlavnom oltári farského Kostola sv. Jakuba v Levoči, ktorý je najvyšším pôvodným krídlovým oltárom v Európe.

Leonardo da Vinci (1452 – 1519) bol významným talianskym renesančným maliarom, ale aj sochárom, staviteľom, grafikom a prírodovedcom. Jeho najslávnejším dielom je freska Posledná večera. Ideál krásy stelesnil v obraze Mona Lisa.

Taliansky renesančný sochár, maliar, staviteľ a básnik Michelangelo Buonarroti zomrel v roku 1564 v Ríme. Vytvoril veľkolepú fresku Posledný súd, ktorá sa nachádza v Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne.

Holandský maliar Vincent van Gogh predal počas svojho života jediný obraz – Červená vinica.

Španielsky maliar, grafik a sochár Pablo Picasso je často označovaný za najslávnejšieho umelca 20. storočia. Jeho avantgardné diela plné fantázie zásadne menili zaužívané pravidlá umeleckej tvorby a ukazovali umelcom nové možnosti výtvarného prejavu.

Maliar, grafik, ilustrátor a scénický výtvarník Ľudovít Fulla (1902 – 1980) spolu s maliarom a grafikom Mikulášom Galandom (1895 – 1938) vydali prvý manifest moderného umenia na Slovensku.

Albín Brunovský bol popredný slovenský výtvarný umelec, ilustroval napr. Dobšinského rozprávky, Andersenovu Malú morskú vílu, Cervantesovho Dona Quijota a mnohé ďalšie. Zomrel v roku 1997.

Začiatky literatúry spadajú do antického Grécka, v ktorom začal v slovesnej tvorbe pôsobiť slepý potulný básnik Homér (asi 9. – 8. storočie pred n. l.).

Poetka Sapfó z Lesbu bola prvá historicky známa žena v dejinách gréckej a svetovej poézie (v 7. – 6. storočí pred n. l.).

Dvojzväzkový román René mláďenca príhodi a skusenosťi (1784 – 1785), ktorého autorom je katolícky kňaz Jozef Ignác Bajza, je prvým slovenským románom v dejinách slovenskej literatúry.

Aj keď divadlo má svoje korene v dávnejšej minulosti (v Egypte), s pojmom „divadlo“ sa prvýkrát stretávame až v starovekom Grécku. Až v Grécku sa divadlo formovalo do ucelenej podoby, dostalo hodnotu umenia a spoločenskej inštitúcie.

Múzy boli podľa predstáv Grékov a Rimanov krásne ženy, ktoré sa vyrovnali najkrajším bohyniam. Bolo ich deväť a mali rozdelené jednotlivé umenia.

V roku 1970 malo premiéru vo Varšave dielo od poľských autorov Ernesta Brylla a Katarzyny Gärtnerovej "Na skle maľované". Ide o pôvodne poľský muzikál (Na szkle malowane) upravený do slovenčiny. Muzikál v réžii Karola L. Zachara uviedli v Bratislave v roku 1974 a bol skoro 30 rokov v repertoári Slovenského národného divadla, kde sa odohralo celkovo 648 predstavení. Do hlavnej postavy muzikálu, Juraja Jánošíka, bol obsadený Michal Dočolomanský.

V roku 1600 sa vo Florencii uskutočnila premiéra opery Euridice. Euridice a stratená opera Dafné na libreto Ottavia Rinucciniho a hudbu Jacopa Periho sa považujú za prvé opery.

V roku 1778 bola v talianskom Miláne otvorená budova opery slávnej La Scaly. Jej umelecký význam vzrástol najmä v 19. storočí vďaka premiéram opier Rossiniho, Donizettiho a Verdiho.

Najvýznamnejšími predstaviteľmi tzv. viedenského klasicizmu (1782 – 1812) sú skladatelia Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart a Ludwig van Beethoven.

K najvýznamnejším skladateľom mladej generácie slovenských hudobných skladateľov v 30-tych rokoch 20. storočia patria Alexander Moyzes, Eugen Suchoň a Ján Cikker.

V roku 1949 sa v SND konala slávnostná premiéra prvej slovenskej národnej opery od Eugena Suchoňa Krútňava.

Prvenstvo vynálezu filmu sa pripisuje francúzskym bratom Lumierovcom, ktorí v roku 1895 prvýkrát verejne predviedli v parížskom Grand Café svoj kinematograf (prístroj na snímanie a projekciu).

Prvým slovenským celovečerným filmom bol v roku 1921 Jánošík.

V roku 1942 vytvoril Viktor Kubal prvý slovenský kreslený film Studňa lásky podľa románu Joža Nižnánskeho.

V roku 1929 sa v kalifornskom Hollywoode po prvý raz udeľovali ceny Oscara za umelecké výkony vo filme.

V roku 1966 získal česko-slovenský film Obchod na korze cenu Oscara v kategórii zahraničných filmov. Hlavnú postavu vytvoril slovenský herec Jozef Kroner.

Predrománsky Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom je najstarším zachovaným kostolom na našom území. Pochádza z 10. storočia a nadväzuje na veľkomoravskú architektúru.

Evanjelický kostol vo Svätom Kríži, ktorý bol postavený v roku 1774 a má kapacitu vyše 6 000 miest, je najväčšou sakrálnou stavbou v strednej Európe. Bol postavený za jeden rok bez použitia železných klincov a klinov.

V roku 863 prišli na Veľkú Moravu, na pozvanie veľkomoravského kniežaťa Rastislava, solúnski bratia Konštantín a Metod, ktorí pred príchodom na naše územie zostavili prvé slovanské písmo – hlaholiku a prvý slovanský jazyk – staroslovienčinu.

S menom Ľudovíta Štúra sú spojené 3 významné kultúrne udalosti v našej histórii: uzákonenie spisovného jazyka (1843), založenie spolku Tatrín v Liptovskom Mikuláši – prvej celoslovenskej kultúrnej inštitúcie (1844), vydávanie prvých slovenských politických novín, ktoré začali vychádzať v Bratislave pod názvom Slovenskje národňje novini (1845).

V roku 1863 sa v Turčianskom sv. Martine konalo zakladajúce valné zhromaždenie Matice slovenskej, ktorá vznikla ako celonárodná kultúrna ustanovizeň.

Zdroje:

 • Fedorová, M. a kol.: Estetická výchova. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2001.

 • Harenberg, B.: Kronika ľudstva. Bratislava: Fortuna Print, 1992.

 • Hopkins, A.: Velikáni hudby. Bratislava: Perfekt, 1995.

 • Kováč, D. a kol.: Kronika Slovenska 1 (Od najstarších čias do konca 19. storočia). Bratislava: Fortuna Print & Adox, 1998.

 • Obert, V., Ivanová, M., Keruľová, M.: Literatúra 1. Bratislava: LITERA, 1994.

 • Obert, V., Bátorová, M., Ivanová, M., Špaček, J.: Literatúra 3. Bratislava: Poľana, 2001.

 • Ondrejka, K.: Malý lexikón ľudovej kultúry Slovenska. Bratislava: Slovenská grafia, 2003.

 • Zamarovský, V.: Bohovia a hrdinovia antických bájí. Bratislava: Perfekt, 1998.

 • databáza SLOVSTAT

 • hnonline.sk

 • sk.wikipedia.org

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie