Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Hutnícky špecialista technológ komplexne stanovuje technologické postupy a zabezpečuje technologickú prípravu rozsiahlej hutníckej výroby.

Hutnícky špecialista vo výskume a vývoji rieši výskumné a vývojové úlohy v oblasti hutníckej výroby, tvorivým spôsobom aplikuje vedecké poznatky a teórie pri vývoji...

Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe riadi prevádzku na vymedzenom technologickom úseku pri zabezpečovaní úloh stanovených operatívnym plánom výroby alebo prevádzky.

Špecialista riadenia kvality v hutníctve vyvíja systémy riadenia kvality a koordinuje činnosti pri zavádzaní týchto systémov v hutníckej výrobe.

Zlievarenský špecialista projektant riadi a koordinuje oblasť vypracovávania projektov a vykonáva projektové práce pri spracovávaní projektov organizačných, riadiacich, technických, technologických a...

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Metalograf skúma vzorky kovových materiálov. Pri použití optickej mikroskopie vypracováva kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky mikroštruktúry. Vykonáva metalografické analýzy fáz (veľkosť, tvar,...

Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant zabezpečuje odborné technické práce v oblasti QMS (Quality Management System) a kontroly kvality. Vykonáva technickú kontrolu jednotlivých operácií a sleduje...

Zlievarenský technik metalurg stanovuje dielčie a komplexné metalurgické postupy a zaisťuje metalurgickú prípravu zlievarenskej výroby. Spracováva podklady optimalizácie nákladovosti výroby, spolupracuje na analýze...

Vyššie odborné vzdelanie

Zlievarenský technik kontroly kvality zaisťuje vstupné, medzioperačné a výstupné kontroly prostredníctvom ďalších kontrolórov alebo laboratórnych pracovníkov. Navrhuje kontrolné metódy a postupy na...

Zlievarenský technik modelár koordinuje a zaisťuje oblasť technickej prípravy výroby a výrobu modelových zariadení pre zlievarenskú výrobu. Riadi proces výroby modelových zariadení. Spracováva...

Zlievarenský technik technológ spracováva návrhy nových technológií, technologických postupov v zlievarenskej výrobe, ich overovanie a vyhodnocovanie. Stanovuje technologické postupy a zaisťuje technologickú prípravu zlievarenskej výroby. Koordinuje systém akosti, kontroluje...

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dispečer v hutníckom a zlievarenskom priemysle vedie príslušné prevádzkové záznamy, organizuje a operatívne riadi dopravnú a prepravnú činnosť, koordinuje operatívny výrobný cyklus a...

Galvanizér chemicky alebo elektrochemicky pokovováva kovové materiály, samostatne pripravuje galvanizačný kúpeľ. Obsluhuje zariadenia na chemickú úpravu povrchov, riadi pokovovacie procesy.

Hutník neželezných kovov vykonáva technologické operácie v zmysle stanovených technologických a bezpečnostných predpisov. Na základe plánu výroby prijíma rozhodnutia a vyhodnocuje údaje z procesu...

Hutník operátor obsluhuje jednoúčelové a špeciálne strojné zariadenia v hutníckom procese, ktoré slúžia na obsluhu jednotlivých technologických zariadení, vykonáva kontrolnú...

Hutník operátor, údržbár obsluhuje jednoúčelové stroje a špeciálne strojné zariadenia v hutníckom procese, ktoré slúžia na obsluhu jednotlivých technologických zariadení pri...

Kvalitár, kontrolór kvality v hutníctve a zlievarenstve vykonáva komplexnú výstupnú kontrolu výrobkov na vybraných hutných agregátoch, vrátane spracovania podkladov k reklamácii...

Majster (supervízor) v hutníctve riadi, organizuje proces výroby a usmerňuje podriadených zamestnancov hutníckej výroby. Spolupracuje s ostatnými organizačnými celkami na zabezpečení prevádzkového...

Majster (supervízor) v kováčstve riadi technologický úsek kovovýroby a výrobné procesy pri výrobe výkovkov. Kontroluje dodržiavanie bezpečnosti práce, hygienických predpisov, pracovnej a technologickej...

Majster (supervízor) v zlievarenstve riadi technologický úsek a výrobné procesy zlievarenskej výroby. Kontroluje dodržiavanie bezpečnosti práce a hygienických predpisov, pracovnej a technologickej disciplíny...

Morič riadi proces povrchovej úpravy hutných polotovarov a výrobkov morením, kontroluje jednotlivé procesy a obsluhuje kontinuálne moriace linky. Vykonáva práce súvisiace s prípravou surovín,...

Operátor pokovovania riadi tepelné spracovanie hutných polotovarov a výrobkov, kontroluje proces žíhania, povrchové úpravy morením, zinkovaním, cínovaním, nanášaním materiálov na...

Operátor redukovne vo valcovniach vykonáva prípravu, nastavenie, obsluhu strojov a zariadení redukovne vo valcovniach na požadovaný rozmer podľa požiadaviek zákazníkov, realizuje kontrolnú činnosť a bežnú...

Operátor stroja na valcovanie kovov riadi a vykonáva činnosti v hutníckom procese pri výrobe kovových valcovaných výrobkov, obsluhuje stroje a zariadenia na valcovacích tratiach alebo stoliciach a technologických celkoch...

Operátor tvárniaceho zariadenia obsluhuje a riadi technologické stroje a zariadenia vo výrobnom procese tvárnenia, kontroluje údaje na riadiacich paneloch a prevádzanie základných korekcií chodov...

Operátor zariadení prípravy vsádzky vo valcovniach vykonáva prípravu, nastavenie, obsluhu strojov a zariadení potrebných na prípravu vsádzkového materiálu vo valcovniach, kontroluje a vykonáva...

Peciar zabezpečuje prevádzku pecnej linky na tepelné spracovanie suroviny, vsádzku do pece, správnu činnosť horákov, kontrolu procesu tepelnej úpravy suroviny a dodržiavanie technologických noriem. Kontroluje správnosť výpalu....

Tavič riadi a vykonáva odborné činnosti pri výrobe surového železa, ocele, liatiny, tvárnej liatiny a neželezných kovov; stanovuje množstvo a zloženie prísad pre dosiahnutie potrebnej kvality. Zodpovedá za sledovanie...

Umelecký kováč je tvorivý pracovník s umeleckými predpokladmi na zhotovovanie umeleckých predmetov na báze železných a farebných kovov prevažne ručným kovaním.

Umelecký kovolejár a kovotepec je remeselník, ktorý pracuje s roztaveným kovovým materiálom a vytvára úžitkové, liturgické a dekoračné predmety. Ako východiskový kovový...

Zlievarenský modelár zhotovuje modely a modelové zariadenie, obrába modely alebo ich diely a jadrovníky na sústruhoch, frézach a ďalších obrábacích strojoch, obsluhuje CNC...

Zlievarenský technik normovač vytvára a uplatňuje normy a normatívy spotreby práce a početných stavov v zlievarenskej výrobe. Vykonáva miery spotreby práce a vypracováva normy spotreby práce,...

Stredné odborné vzdelanie

Hutník oceliar obsluhuje jednoúčelové stroje a špeciálne strojné zariadenia pri výrobe ocele, ktoré slúžia na prípravu vsádzky, váženie prísad, ich dávkovanie, dopravu vsádzky k...

Hutník vysokopeciar obsluhuje jednoúčelové stroje a špeciálne strojné zariadenia pri výrobe surového železa, ktoré slúžia na prípravu jednotlivých zložiek vsádzky do vysokej pece,...

Kalič spracováva diely z ocele, neželezných kovov a ich zliatin kalením, žíhaním a napúšťaním v príslušných tepelných zariadeniach.

Koksár obsluhuje jednoúčelové stroje a špeciálne strojné zariadenia pri výrobe metalurgického koksu a spracovaní chemických produktov koksovania. Vykonáva činnosti pri homogenizácii uhoľnej vsádzky,...

Kováč pre strojné kovanie zabezpečuje v rámci procesu strojného kovania prípravu materiálov, pracovných pomôcok a zariadení, ohrev materiálu v kováčskych peciach, výrobu strojných...

Odlievač kovov vyrába odliatky odlievaním roztavenej zliatiny do trvalých kovových foriem. Vykonáva základné nastavenie zariadení na odlievanie tekutého kovu, ich kontrolu a údržbu. Ošetruje...

Operátor stroja na ťahanie a pretláčanie kovov obsluhuje stroje a zariadenia na ťahanie a pretláčanie kovov za studena i za tepla. Vykonáva obsluhu, nastavenie (prestavby) strojov a zariadení, overuje predpísané parametre technologických...

Operátor zlievarenských strojov a zariadení sa podieľa na výrobe odliatkov pri použití zlievarenských technológií. Obsluhuje technické vybavenie, technologické stroje a zariadenia na výrobu foriem a jadier a...

Práškový metalurg vykonáva činnosti pri technologickom procese práškovej metalurgie, prípravy, drvení a triedi suroviny a polotovary, vrátane obsluhy strojných zariadení.

Ručný priemyselný kováč zhotovuje kovové a strojné súčasti, náradie a nástroje ručným kovaním na kovadline.

Zlievač, formovač vykonáva prípravu formovacích zmesí, ručnú prípravu a výrobu jednorázových zlievárenských foriem, odlievanie tekutého kovu do foriem, obsluhu a údržbu technického vybavenia a...

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Jadrár vykonáva ručnú a strojnú prípravu jadrových zmesí, ručnú prípravu a výrobu jednorazových zlievarenských jadier, vyrába jadrá, zhotovuje...

Pomocný pracovník v hutníctve a zlievarenstve vykonáva pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce v hutníckom procese.

Nižšie stredné vzdelanie

Apretovač pomocou ručného náradia a strojného zariadenia na brúsenie odliatkov finalizuje povrch surového odliatku (odstraňuje jadrá, náliatky, otrepy, zabrusuje deliacu rovinu a pod.).

Hutníctvo patrí k základným odvetviam ťažkého priemyslu, v ktorom sa z rúd a iného materiálu vyrábajú kovy, ich zliatiny, rôzne hutnícke polotovary a výrobky. Rozoznávame hutníctvo železa a ocele – čierna metalurgia a hutníctvo neželezných kovov – farebná metalurgia. Hutníctvo farebných kovov vyrába prevažne meď, olovo, zinok, cín a ich zliatiny. Hutníctvo ľahkých kovov vyrába hlavne hliník a jeho zliatiny. Kovy sa vyrábajú z rúd žiarovými pochodmi (pyrometalurgia), mokrou cestou (hydrometalurgia) alebo s použitím elektrického prúdu (elektrometalurgia). Podľa postupu sa hutníctvo delí na výrobu surových kovov (napr. surové železo), rafináciu (napr. oceľ), výrobu polotovarov tvárnením kovov za tepla alebo studena a výrobu odliatkov z kovov a ich zliatin.

Hutníctvo na Slovensku ale aj v ostatných členských štátoch Európskej únie je povinné dodržiavať vysoké ekologické a s tým spojené investičné požiadavky vyplývajúce z príslušných nariadení Európskej komisie a je v značnej konkurenčnej nevýhode v porovnaní s producentmi štátov, ktorí nie sú obmedzovaní dodržiavaním príslušných noriem v oblasti emisií.

Slovenské hutníctvo prežíva jedno zo svojich najlepších období, záujem o hutnícke výrobky (najmä oceľ) neutícha ani v súčasnej, na akciových trhoch nepriaznivej dobe. Odvetvie pomáha zlepšovať zahraničnú obchodnú bilanciu Slovenska a je oporou zamestnanosti v niektorých regiónoch. Hospodársky vývoj európskych štátov a vývoj v automobilovom priemysle, strojárstve a stavebníctve mu zaručili dostatok odberných kapacít a zvýšený predaj výrobkov. To sa napokon podpísalo aj pod rastúcu výrobu pri zachovanom trende znižovania nákladov, s ktorým je toto odvetvie späté už viac rokov.

Najvýznamnejší slovenskí hutnícki výrobcovia sú U. S. Steel Košice, s.r.o., Železiarne Podbrezová a.s., SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s., OFZ, a.s., výrobca hliníka Slovalco, a.s. a výrobca medi KOVOHUTY, a.s.

Európsky zlievarenský priemysel je tretí najväčší na svete vo výrobe železných odliatkov a druhý najväčší vo výrobe neželezných odliatkov. Nemecko, Francúzsko a Taliansko sú tri najviac produkujúce krajiny v Európe, Španielsko prevzalo štvrté miesto po Veľkej Británii. Päť krajín s najväčšou produkciou vyrába spolu viac ako 80 % celkovej európskej produkcie. Hoci objem výroby zostal v posledných piatich rokoch pomerne stabilný, došlo k poklesu v celkovom počte zlievarní (okolo 3000), čo sa odráža aj v poklese zamestnanosti (okolo 260 000 ľudí). Zlievarenský priemysel v EÚ je prevažne odvetvím malých a stredných podnikov, kde 80 % spoločností zamestnáva menej ako 250 pracovníkov.

Zlievarne v SR sú na rôznej úrovni, čo sa týka technológie výroby odliatkov aj objemu výroby. Sú schopné vyrábať od drobných odliatkov zo zinku či mosadze (100 gramov) až po odliatky cez 500 kg u odliatkov zo sivej liatiny. Celkove však zlievarne boli v prevažnej miere výrazne zmodernizované, resp. zautomatizované a sú schopné s malým množstvom zamestnancov dosahovať vysoké výkony. Priemerne zamestnávajú 126 zamestnancov, ale je to podľa objemu výroby od 10 až po vyše 300. Mzdy pracovníkov v danom sektore značne kolíšu, hlavne podľa veľkosti zlievarne a charakteru vykonávanej práce (rozdiely môžu byť v stovkách eur). Priemerná mzda je okolo 800 €. Výroba odliatkov v SR má stabilný charakter, s mierne rastúcou tendenciou. Ak nedôjde k výrazným poklesom výroby áut či inej kríze, výroba odliatkov je perspektívna aj vďaka tomu, že zlievarne začali rozvíjať opracovanie odliatkov na konečný tvar a rozmery a dodávajú ich pripravené rovno na montáž do agregátov.

Medzi spoločnosti pôsobiace v oblasti zlievarenstva na Slovensku patria napr. STROJCHEM, a.s., Zlievareň SEZ Krompachy, a.s., ZLIEVAREŇ TRNAVA, s.r.o., SMZ Kunová Teplica, s.r.o., SLOVARM a.s. a ďalšie.

Kováčne v SR majú dlhoročnú tradíciu výroby zápustkových výkovkov (uzatvorené zápustkové kovanie), symetrického tvaru, kruhových alebo tvarových, ktoré po mechanickom opracovaní slúžia ako diely pre automobilový priemysel, všeobecné strojárstvo, ale aj poľnohospodársky, železničný a stavebný priemysel. Kované diely sa s odliatkami dopĺňajú v oblastiach, kde už mechanické vlastnosti odliatkov nepostačujú – namáhané diely motorov, prevodoviek, zavesenia kolies a systémov riadenia či bŕzd. Všeobecne sa však vyrábajú kované diely (napr. ložiská) pre celý strojárenský priemysel. Slovenskí kováči dokážu vyrobiť výkovky od 0,5kg až po 25 kg. Podľa veľkosti kováčne sa počty zamestnancov pohybujú od 35 po 350.

Situácia v európskom kováčskom priemysle je determinovaná tým, že Nemecko samotné vyrába vyše 50% výkovkov vyrobených v EÚ. Napriek tomu väčšina výkovkov slovenských kováční sa na trhoch EÚ dokáže umiestniť a exportujú sa.

Medzi spoločnosti pôsobiace v oblasti kováčstva na Slovensku patria napr. BROCH ADLER SLOVAKIA, s. r. o., HKS Forge, s.r.o., OMNIA KLF, a. s., Rübig Slovakia, s.r.o., TREVA s.r.o. a iné.

Sektor hutníctva, zlievarenstva kováčstva sa vyznačuje vysokou mierou vnútro-sektorovej spotreby, nakoľko najmä v metalurgii sú výstupné produkty hojne využívané ako vstupy v ďalších výrobných prevádzkach. Napríklad na výrobu ocele sa využíva železo, z ktorého sú odstraňované prebytočný uhlík, fosfor, síra. Na druhej strane sa železo obohacuje o mangán, hliník, či kremík - podľa požiadaviek na vlastnosti jednotlivých tried ocele. Priamo v sektore sa spotrebuje približne jedna tretina produkcie tohto sektora.

Výrobné procesy sú značne náročné na dodávky surovín zo sektora ťažby a úpravy surovín, geológie (najmä železné rudy a neželezné kovové rudy), ako aj z chémie a farmácie (koks – výdatný zdroj energie). Objemové a hmotnostné kvantá spotrebovaných surovín, ako aj hotových výrobkov sektora, kladú vysoké požiadavky na výkony sektora dopravy, logistiky a poštových služieb. Elektrometalurgické procesy výroby kovov, najmä hliníka, s použitím elektrického prúdu zase vyžadujú veľkokapacitné dodávky zo sektora energetiky, plynu, elektriny.

Najvýznamnejšími odberateľmi produktov sektora sú automobilový priemysel a strojárstvo; stavebníctvo, geodézia a kartografia, ale aj chémia a farmácia, ktorá vo výrobe využíva rozmanité kovové prvky, ako sú meď, olovo, hliník, zinok, nikel, železo a i.

Zdroje:

 • Hajko, V. a kol.: Encyklopédia Slovenska E-J (II. zväzok). Bratislava: Veda, 1978. 

 • Marseille, J., Laneyrie-Dagenová, N.: Dejiny sveta. Bratislava: Mladé letá, 1997. 

 • Schmiedl, J., Weigner, L.: Dejiny hutníctva na Slovensku. Košice: Banská agentúra, 2006. 

 • Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR: Ročenka geológie, baníctva, hutníctva, 2008.

 • databáza SLOVSTAT, databáza DATAcube, Štatistická ročenka SR 2014

 • kvs.hnonline.sk 

 • referaty.atlas.sk

Zaujímavosti zo súčasnosti

Železo, oceľ a ferozliatiny sú mimoriadne významným exportným artiklom SR. Za rok 2014 boli vyvezené v celkovej hodnote 2,46 mld. EUR, a to s medziročným poklesom o 6,0 %. Hodnota dovozu týchto tovarov predstavovala podstatne menej, konkrétne 1,50 mld. EUR, a to pri medziročnom poklese o 1,3 %.

Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele boli vyvezené v hodnote 341,18 mil. EUR a hodnota ich dovozu dosiahla 280,11 mil. EUR. Čistý vývoz tak predstavoval 61,07 mil. EUR. Vývoz medziročne vzrástol o 3,6 % a dovoz o 11,3 %.

V prípade drôtov ťahaných za studena vývoz dosiahol hodnotu 253,58 mil. EUR, pri medziročnom poklese o 1,6 %. Dovoz vzrástol o 8,1 % a predstavoval 68,02 mil. EUR, t. j. 26,8 % vývozu.

Hliník, meď, olovo, zinok a cín, ako aj ostatné neželezné kovy, napr. nikel, mangán, kadmium, zaznamenali za rok 2014 vyššie hodnoty dovozu než vývozu. Najvyššie obraty tovarov boli v prípade hliníka (454,61 mil. EUR vývoz, 507,93 mil. EUR dovoz) a v prípade medi (304,40 mil. EUR vývoz, 363,25 mil. EUR dovoz).

Zaujímavosti z histórie

Spracovanie kovov sprevádza ľudstvo od začiatku civilizácie. O význame kovov v dejinách ľudstva svedčí aj skutočnosť, že prvé etapy dejín boli nazvané práve podľa druhu vtedy objavených a rozšírených kovov a zliatin. Okolo roku 4500 pred n. l. v niektorých oblastiach Stredného východu a Európy remeselníci dokázali vyrobiť drobné šperky a jemné nástroje, napr. rydlá. Nepoužívali pri tom techniku svojich predkov – tepanie zrniek medi, ale teplo plameňa vediac, že pri určitej teplote sa meď roztaví. Tak sa zrodila metalurgia. Cesta k tomuto objavu však nebola ľahká. Dlhý čas bolo známe len opracovanie medi tepaním. Remeselníci údermi nástrojov dávali kovu tvar bez toho, aby zasiahli do jeho štruktúry. K rozhodujúcej zmene došlo vo chvíli, keď človek pomocou plameňa roztavil kov a vyrobil z neho predmet podľa svojich predstáv.

K objavu metalurgie železa došlo v Malej Ázii. Toto územie dlho ovládala Chetitská ríša, ktorá prísne strážila tajomstvo výroby. Neskôr sa však technológia výroby železných nástrojov a zbraní šírila do ďalších krajín. Výrobky zo železa postupne nahradili bronz. S použitím železa súvisí aj rozmach niektorých starovekých civilizácií, ako napr. gréckej či etruskej.

Prvé doklady o výrobe železa na našom území pochádzajú z halštatskej doby – prvá fáza doby železnej v Európe (700 – 400 pred n. l.). Na hradišti Molpír pri Smoleniciach archeológovia objavili železnú vyhňu, čo je nepochybný dôkaz o zvládnutí technológie výroby a spracovania železa.

Územie Slovenska patrilo od 13. storočia do konca 18. storočia k celoeurópsky a v určitých obdobiach aj k celosvetovo významným producentom medi. Hlavnými centrami bola do konca 17. storočia Banská Bystrica s okolím a neskôr Spiš.

Historické zariadenie určené na spracovanie ocele a železa sa nazýva hámor. Je to technologická stavba pri vodných tokoch, kde boli využitím energie tečúcej vody poháňané kováčske buchary, dúchadlá alebo mechy na fúkanie vzduchu do pecí. Z hľadiska výroby to boli prvé zárodky manufaktúr na spracovanie ocele a výrobu kovaných výrobkov.

V prírode sa železo nachádza v zmesi s inými prvkami ako skalnatý materiál nazývaný železná ruda. Aby sa mohlo použiť, treba ho z rudy získať tepelným spracovaním vo vysokých peciach. Pri získavaní železa sa železná ruda zmieša s koksom a vápencom a taví sa. Získa sa surové železo a troska. Surové železo sa ďalej spracováva rôznymi metalurgickými technológiami na oceľ. Podľa obsahu uhlíka rozdeľujeme železo na nekujné (obsah uhlíka je tu od 2 % do 5 % a zaraďujeme sem surové železo) a kujné (kde obsah uhlíka je do 2 % a patrí sem oceľ).

Oceľ je zliatina železa, uhlíka a ďalších legovacích prvkov (mangán, chróm, volfrám, kremík a iné). Je jedným z najpoužívanejších konštrukčných materiálov. Svetová výroba ocele v roku 2012 bola 1 548 mil. ton. Medzi najväčších svetových výrobcov ocele patria Čína, Japonsko a USA.

K najväčším zamestnávateľom v hutníctve na Slovensku patrí oceliarska spoločnosť U. S. Steel Košice s viac ako 11 000 zamestnancami a Železiarne Podbrezová s viac ako 3 700 zamestnancami.

Zdroje:

 • Hajko, V. a kol.: Encyklopédia Slovenska E-J (II. zväzok). Bratislava: Veda, 1978.

 • databáza SLOVSTAT, databáza DATAcube, Štatistická ročenka SR 2014

 • cs.wikipedia.org

 • referaty.atlas.sk

 • referaty-seminarky.sk

 • sk.wikipedia.org

 • www.statistics.sk

 • www.tahaky-referaty.sk

 • www.ozkovo.sk

 • www.patria.cz

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie