Hospodárska správa, prevádzka, požiarna ochrana a BOZP

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Riadiaci pracovník (manažér) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia navrhuje, riadi a kontroluje procesy spojené s budovaním a rozvojom systémov riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a...

Riadiaci pracovník (manažér) prevádzkového úseku riadi a koordinuje technické operácie týkajúce sa oddelení prevádzky a údržby, opráv a inštalácií nových strojov a...

Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci rieši legislatívne, koncepčné a systémové projekty, poskytuje poradenstvo, konzultácie a organizačnú podporu v odbore komerčných bezpečnostných služieb a...

Špecialista bezpečnosti podzemnej bane riadi bezpečnostných technikov, koordinuje a kontroluje oblasť vyplývajúcu z právnych noriem a predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v hlbinnej bani.

Špecialista optimalizácie procesov zodpovedá za identifikáciu procesov, ich monitorovanie (sledovanie, dozor nad priebehom procesu) a meranie v rámci organizácie a za predkladanie návrhov za účelom ich zefektívnenia.

Špecialista požiarnej ochrany analyzuje nebezpečenstvo vzniku požiaru a riadi oblasť zaisťovania požiarnej ochrany v organizácii s rozsiahlymi a členitými vnútornými organizačnými štruktúrami.

Špecialista riadenia systému kvality plánuje, koordinuje, riadi a kontroluje systém manažérstva kvality, monitoruje a meria procesy a identifikuje príležitosti na trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality v...

Špecialista v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku zabezpečuje a koordinuje údržbu, opravy a technickú správu rozsiahlych a zložitých prevádzkových a technologických súborov s mimoriadnou finančnou...

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku zodpovedá za prevádzku, údržbu a správu budov, pozemkov, vybavenia a súvisiacich zariadení (kanalizácie, vodovody, vzduchotechnika,...

Špecialista optimalizácie a racionalizácie práce (normovač) zodpovedá za vypracovávanie a vyhodnocovanie časových štúdií s cieľom zistiť potrebu času, pracovníkov a strojového vybavenia potrebných na...

Technik hospodárskej správy a údržby zabezpečuje správu rozsiahleho majetku a jeho údržbu.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Preventivár požiarnej ochrany obce realizuje pre obec plnenie vybraných povinností a činností v oblasti požiarnej ochrany. Zabezpečuje plnenie tých povinností, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov na...

Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci preveruje a kontroluje dodržiavanie bezpečnostných predpisov, používanie ochranných zariadení, prostriedkov a pomôcok.

Úplné stredné odborné vzdelanie

Administratívny pracovník správy a evidencie majetku zabezpečuje správu majetku a majetkových súborov a s tým spojené administratívne úlohy podľa platných právnych predpisov a interných predpisov...

Deratizér (likvidátor škodcov) vykonáva činnosti, ktoré vedú k regulácii živočíšnych škodcov. Identifikuje zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých živočíšnych škodcov a...

Dezinfektor (likvidátor chorôb) vykonáva aplikáciu dezinfekčných prostriedkov.

Dezinsektor zabezpečuje likvidáciu škodlivého hmyzu.

Likvidátor buriny je špecialistom na likvidáciu nežiaducich organizmov v kultúrnych porastoch poľných plodín, sadoch, viniciach, chmeľniciach, ako aj samonáletov burín a kríkov v nepoľnohospodárskych priestoroch,...

Protiprašný technik zabezpečuje čiastkové činnosti protiprašnej prevencie v bani.

Recepčný (okrem hotelového) zabezpečuje chod a prevádzku recepcie, osobný alebo telefonický kontakt s klientmi alebo obchodnými partnermi a uskutočňuje administratívne práce.

Technik metrológ zabezpečuje certifikáciu zariadení a meradiel v laboratóriu v súlade s platnými legislatívnymi normami. Overuje a kontroluje meradlá a schvaľuje protokol o výsledkoch skúšok.

Technik požiarnej ochrany realizuje plnenie vybraných povinností v oblasti ochrany pred požiarmi v súlade s platnými právnymi predpismi. Činnosti súvisiace s výkonom preventívnych protipožiarnych prehliadok, pripravuje a realizuje...

Technik vozového parku zodpovedá za správu a dohľad nad vozovým parkom a koordináciu prepravy v rámci organizácie.

Stredné odborné vzdelanie

Informátor prijíma, ohlasuje a zabezpečuje osobný alebo telefonický kontakt s klientmi alebo obchodnými partnermi. Podáva návštevníkom základné informácie o činnosti organizácie, vedie dokumentáciu o...

Správca bytových, administratívnych a priemyselných objektov zabezpečuje poriadok, čistotu, drobné opravy a údržbu vo zverenej budove.

Nižšie stredné vzdelanie

Pomocný pracovník údržby budov a areálov vykonáva pomocné práce pri preventívnych ako aj operatívnych opravách, údržbe a odstraňovaní rôznych nedostatkov v budovách alebo areáloch.

Umývač okien výškových budov čistí a umýva okná vo výškach. Pri práci využíva schopnosti a skúsenosti na výkon rizikového povolania. V súlade s podmienkami údržby budov...

Hospodárska správa a prevádzka zahŕňa činnosti súvisiace so správou a technicko-organizačným zabezpečovaním konkrétnej zverenej agendy. Patrí sem správa hmotného majetku, organizácia chodu firmy v prevádzkovo-technickej a hospodársko-právnej oblasti. Typické povolania pre túto skupinu sú správcovia budov, pracovníci obstarávania, metrológovia alebo informátori.

Do rámca hospodárskej správy patria činnosti ako:

 • zaznamenávanie požiadaviek na nákup, opravy, údržbu a evidenciu majetku, zabezpečovanie údržby techniky, budov, resp. motorových vozidiel,
 • zabezpečovanie agendy verejného obstarávania,
 • preverovanie správnosti dodávateľských faktúr z vecného a cenového hľadiska a komplexnosti dodávky,
 • evidencia nájomných zmlúv a príprava podkladov na ich aktualizáciu,
 • príprava podkladov na inventarizáciu, vykonávanie inventarizácie,
 • spracovanie a sumarizácia výsledkov inventarizácie,
 • ako aj informovanie o príslušnosti vnútorných útvarov alebo konkrétnych zamestnancov na vybavenie podnetov, dopytov, prípadne sťažností.

Požiarna ochrana

Požiarna ochrana je komplexná a náročná oblasť. Hasiči záchranári dnes nie sú vnímaní iba ako likvidátori požiarov, ale najmä ako ľudia, ktorí v akomkoľvek čase nasadzujú svoje životy pri záchranných prácach vo výškach, v hĺbkach, vo vzduchu či vo vode, pri dopravných nehodách, ekologických haváriách, ako aj ďalších ohrozeniach života a zdravia občanov alebo majetku.

Do požiarnej ochrany spadajú nasledovné oblasti:

 • činnosť hasičských útvarov a zborov,

 • ochrana objektov a osôb pred požiarmi,

 • poskytovanie bezpečnostnotechnických služieb,

 • poskytovanie záchranných služieb,

 • školiaca činnosť v oblasti požiarnej ochrany,

 • kontrolná činnosť na objektoch a zariadeniach zameraná na odstránenie hrozby vzniku požiaru.

Požiarna ochrana je v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Zabezpečuje ju Hasičský a záchranný zbor, ktorý bol zriadený 1. apríla 2002 zákonom č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore. Ku kľúčovým úlohám patrí zdolávanie požiarov a výkon záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Zbor je však zodpovedný aj za oblasť uplatňovania technických požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, rovnako ako za oblasť preventívnovýchovného pôsobenia.

Hasičský a záchranný zbor je jednou zo zložiek Integrovaného záchranného systému (patrí sem ešte Záchranná zdravotná služba, Policajný zbor, Banská záchranná služba, Horská záchranná služba a Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany). Systém pozostáva zo záchranných zložiek, ktoré poskytujú postihnutému subjektu pri ohrození života, zdravia alebo majetku nevyhnutnú pomoc neodkladne a bez meškania.

Hasičský a záchranný zbor tvorí prezídium (ktoré je súčasťou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky), Požiarnotechnický a expertízny ústav, Stredná škola požiarnej ochrany v Žiline, záchranné brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Žiline a Humennom, Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 8 krajských riaditeľstiev a 49 okresných riaditeľstiev.

Pri zabezpečovaní svojich úloh spolupracuje Hasičský a záchranný zbor so štátnymi orgánmi, s orgánmi samosprávy, právnickými osobami a občianskymi združeniami. Významná je najmä jeho spolupráca s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky. Ide o politicky nezávislé dobrovoľné občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo na území Slovenskej republiky. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky sa zameriava na zásahovú činnosť, technickú pomoc, protipožiarnu prevenciu a preventívnovýchovnú činnosť. Združenie vydáva časopisy, publikácie, propagačné a metodické materiály a venuje sa aj organizovaniu výstav z oblasti požiarnej ochrany.

Zdroje:

Hospodárska správa a prevádzka

V rámci Národného projektu Elektronické služby verejného obstarávania bol vytvorený Informačný systém Elektronické verejné obstarávanie (IS EVO), ktorý slúži na elektronické zadávanie zákaziek verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi. Inovovaný IS EVO zavádza štandardizáciu postupov do zadávania zákaziek, čo výrazne zefektívňuje procesy v rámci obstarávaní. Vďaka národnému projektu sa elektronická forma zadávania rozširuje na všetky postupy zadávania zákaziek.

Pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky sa každoročne od roku 2000 koná Národné fórum údržby. Konferencia je podujatím, na ktorom sa stretáva do 200 manažérov a špecialistov údržby, zástupcov vedúcich firiem, ponúkajúcich služby v údržbe, predstaviteľov významných spoločností zo širokého spektra odvetví, ako aj odborníkov z akademickej pôdy.

Požiarna ochrana

Požiar je častou príčinou smrti a zranení v domácnostiach, pričom postihuje najmä zraniteľné skupiny ako sú deti, staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím. V EÚ každoročne pri požiaroch zomrie v priemere viac ako 5 000 ľudí, pričom 80 % týchto smrteľných nehôd sa odohrá v domácnostiach.

Ekonomické náklady súvisiace s požiarmi sa podľa odhadov blížia k 1 % HDP EÚ a požiarne zaťaženie a riziko požiaru v domácnostiach sa neustále zvyšuje. Najväčší zdroj nebezpečenstva vzniku požiaru v domácnostiach predstavuje najmä horľavý čalúnený nábytok.

Technikom požiarnej ochrany, špecialistom požiarnej ochrany alebo preventivárom požiarnej ochrany obce môže byť len fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou. Odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany môže získať len fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním. Odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany overuje a osvedčenie o jeho odbornej spôsobilosti vydáva príslušné krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru. Odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany overuje a osvedčenie o jeho odbornej spôsobilosti vydáva Prezídium Hasičského a záchranného zboru. Technik požiarnej ochrany plní niekoľko významných povinností, napr. vykonáva preventívne protipožiarne prehliadky, určuje miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vykonáva pravidelné školenia o ochrane pred požiarmi.

BOZP

Zavádzanie systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SMBOZP) je trend, ktorý sa nevyhol ani slovenským podnikom. Tento trend značne ovplyvnila kapitálová účasť zahraničných investorov v podnikoch, požiadavky zákazníkov na medzinárodnom trhu a medzinárodné štandardy, ktoré sa úspešne implementovali do prosperujúcich podnikov hlavne v krajinách Európskej únie. Na Slovensku sa úspešne zavádza SMBOZP založený na britskej smernici OHSAS 18001. Tento model sa vyskytuje hlavne v organizáciách, ktoré už majú zavedený niektorý systém manažérstva na báze ISO noriem.

Podľa Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov je bezpečnostný technik fyzická osoba, ktorá:

 • má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, absolvovala odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na základe vykonanej skúšky získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika, alebo
 • získala odborné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a osvedčenie bezpečnostného technika na základe vykonanej skúšky v rámci stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou alebo vysokoškolského štúdia na oprávnenej škole, ktorá obsah a rozsah študijného zamerania bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vymedzila po dohode s Národným inšpektorátom práce.

Podľa údajov Národného inšpektorátu práce najproblematickejšie oblasti z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú v stavebníctve – pády z výšky, pády predmetov z výšky, doprava na staveniskách a činnosti súvisiace s manipuláciou s bremenom.

Každé tri a pol minúty zomrie v EÚ jeden človek následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Ročne teda zomrie v EÚ viac ako 150 000 ľudí z dôvodu pracovného úrazu (8 900) alebo na následky choroby z povolania (142 000).

Zdroje:

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie