Elektrotechnika

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Elektroinžinier projektant riadi spracovanie komplexnej projektovej dokumentácie elektrických zariadení rozsiahlych a zložitých investičných celkov v jednotlivých fázach prípravy a realizácie projektu, zabezpečuje vykonávanie...

Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe zabezpečuje plynulý chod pridelenej výrobnej prevádzky (zmeny), spolupracuje a zúčastňuje sa na plánovaní výroby. Zabezpečuje požadovanú kvalitu a kvantitu výroby. Riadi...

Materiálový technológ v elektrotechnike dohliada na požadovanú úroveň kvality materiálov používaných počas procesu výroby. Získava, analyzuje a aplikuje nové poznatky z oblasti materiálov a ich využitia v...

Riadiaci pracovník (manažér) v elektrotechnickej výrobe riadi a zabezpečuje plynulý a bezproblémový chod výrobného oddelenia s ohľadom na kvantitu a kvalitu procesov a produkcie. Je zodpovedný za riadenie, koordinovanie, motivovanie...

Špecialista elektrotechnik technológ organizuje pracovné činnosti v oddelení, komunikuje a zavádza procesné zmeny na základe potrieb zákazníkov, designu, nových výrobných postupov a podobne.

Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji tvorivým spôsobom aplikuje najnovšie vedecké poznatky a teórie pri výskume a vývoji v oblasti elektrotechniky.

Špecialista kontroly a testovania elektrotechnických zariadení dizajnuje, testuje a implementuje testovacie zariadenia do výrobného procesu.

Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike zabezpečuje a kontroluje uplatňovanie komplexného systému riadenia kvality vo všetkých odborných útvaroch, koordinuje činnosť pracovníkov technickej kontroly a riadenia kvality a...

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Hlavný osvetľovač riadi práce pri osvetľovaní scén.

Vyššie odborné vzdelanie

Skúšobný technik elektrických a elektronických zariadení vykonáva testovacie, diagnostické a meracie práce na elektrických a elektronických zariadeniach.

Úplné stredné odborné vzdelanie

Elektromechanik (okrem banského) zabezpečuje plynulý chod elektrotechnických zariadení, pričom využíva štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku. Číta elektrotechnickú...

Elektrotechnik automatizovanej výroby opravuje a vykonáva preventívne opatrenia súvisiace so zariadeniami a procesmi automatizovanej výroby.

Elektrotechnik podpory inžinieringu zodpovedá za komplexnú podporu oddelenia pozostávajúcu z oblasti elektrickej, mechanickej, kvalitatívnej, softvérovej, hardvérovej alebo testovacej. V rámci svojej špecializácie zabezpečuje...

Letecký palubný technik vykonáva montáž, opravy, nastavovanie a skúšanie leteckých palubných prístrojov, zariadení, diaľkových prenosov a kurzových systémov.

Mechanik rádiometrie a spektrometrie realizuje činnosti súvisiace s odberom vzoriek, meraniami, analýzami a správou prístrojovej techniky v oblasti radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni.

Mechanik, opravár elektrotechnických zariadení zabezpečuje plynulý chod výroby, výrobných liniek alebo výrobných zariadení, zabezpečuje pravidelnú údržbu, opravy a nastavovanie elektrických a iných...

Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení inštaluje a kontroluje zariadenia na meranie a reguláciu, zabezpečuje kontrolu a údržbu priemyselných riadiacich systémov.

Mechanik, opravár metrologických prístrojov konštruuje, opravuje a udržiava metrologické zariadenia, pričom využíva štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku.

Mechanik, opravár zabezpečovacích, poplachových a oznamovacích zariadení vykonáva opravy, montáž a demontáž všetkých druhov zabezpečovacích, poplachových a oznamovacích systémov a zabezpečuje...

Montážny pracovník (operátor) elektrických zariadení číta a používa technickú dokumentáciu, kreslí náčrty elektrických obvodov, využíva elektrotechnickú terminológiu, rozoznáva...

Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení vykonáva mechanické, elektromechanické a elektrické práce súvisiace s montážou, výrobou, prevádzkou, nastavovaním,...

Montér lán a zdvíhacích zariadení vykonáva samostatné odborné práce pri montáži, nastavovaní, údržbe, opravách a demontáži strojových i elektrických častí osobných...

Osvetľovač obsluhuje osvetľovacie telesá, svetelné rekvizity a premietacie prístroje v umeleckých predstaveniach, audiovizuálnych dielach a podujatiach rôzneho druhu, ako sú napr. koncerty, výstavy, televízne a športové...

Prevádzkový technik elektroúdržby analyzuje poruchovosť elektrických zariadení, navrhuje opatrenia pre jej zníženie, vykonáva technický dohľad pri prácach na zariadeniach, odstraňuje poruchové stavy.

Revízny technik elektrických zariadení vykonáva revízie elektrických zariadení a bleskozvodov a vystavuje revízne správy.

Technik protikoróznej ochrany vykonáva samostatné práce a čiastkové i celkové riadenie prác pri montáži, rekonštrukciách, bežných a stredných opravách, kontrolách, revíziách,...

Technik technickej kontroly a diagnostiky v elektrotechnike a energetike vykonáva diagnostické merania a skúšky, stanovuje diagnózy a vyhodnocuje technický stav zariadení z hľadiska ďalšej prevádzky.

Technik zabezpečovacích, poplachových a oznamovacích systémov zabezpečuje plynulý chod zariadení, pričom využíva štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku....

Stredné odborné vzdelanie

Autoelektrikár vykonáva kontrolu, údržbu, opravy, výmenu, diagnostiku a nastavovanie elektrických a elektronických systémov automobilov. Realizuje technické kontroly na elektrických zariadeniach motorového vozidla. Do...

Banský elektromechanik zabezpečuje opravy a údržbu elektrozariadení v bani, pričom využíva elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku.

Elektromontér a opravár elektrického vedenia vykonáva údržbu a opravy elektrických vedení prenosových, distribučných a rozvodných sietí a rieši ich technické problémy.

Elektromontér trakčnej siete vykonáva obsluhu, odstraňuje poruchové stavy, reviduje a udržiava elektrické zariadenia veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia.

Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike, tester vykonáva činnosti súvisiace s kontrolou a schvaľovaním vstupných výrobných komponentov. Dohliada na plynulý chod výroby, vykonáva medzioperačnú kontrolu kvality, testuje a schvaľuje kvalitu hotových výrobkov určených na expedíciu a...

Montážny pracovník (operátor) káblových zväzkov na základe technickej dokumentácie (elektrotechnické a strojárske výkresy a kusovníky) pracuje na samostatných pracoviskách spracovania káblov a...

Stavebný a prevádzkový elektrikár vykonáva montáže, inštalácie a opravy vyhradených elektrických zariadení v budovách a iných stavebných objektoch počas ich výstavby, ako aj prevádzky a...

Nižšie stredné vzdelanie

Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe vykonáva pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce v elektrovýrobe a spolupracuje pri montáži strojov a zariadení. Vykonáva manuálne...

Človeka už od pradávna zaujímali rôzne záhady prírody a mnohé z nich súviseli s javmi, ktoré dnes skúma a využíva moderná elektrotechnika. Najznámejšími svetovými priekopníkmi v oblasti elektrotechniky boli vedci ako napr. Alexander Graham Bell (vynálezca telefónu), Thomas Alva Edison (najznámejšie Edisonove vynálezy - fonograf predchodca gramofónu a žiarovka), Michael Faraday (objavil elektromagnetickú indukciu, samoindukciu, zákony elektrolýzy, diamagnetizmus, benzén), Nikola Tesla (vynálezca a konštruktér mnohých elektrických strojov a prístrojov, jeho patenty a teoretická práca formovali základ moderných systémov na striedavý prúd (elektrická energia), vrátane polyfázových energeticko-distribučných systémov a motorov na striedavý prúd, ktoré umožnili začiatok etapy zvanej Druhá priemyselná revolúcia a v neposlednom rade nesmieme zabudnúť na slováka Jozefa Murgaša (17. február 1864, Tajov-Jabríková, Slovensko – † 11. máj 1929 Wilkes Barre, Pensylvánia, USA), ktorý bol rímskokatolíckym kňazom, maliarom, vynálezcom, priekopníkom bezdrôtovej telekomunikácie. Pravdepodobne ako prvý na svete uskutočnil rádiový prenos hovoreného slova. Svojimi patentmi si získal uznanie celého sveta.

Pri predstavovaní pracovnej oblasti elektrotechnika je potrebné spomenúť niekoľko základných pojmov, ktoré nám pomôžu objasniť, čo to vlastne elektrotechnika je a čo všetko s ňou súvisí. Elektrotechnika je vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom a využitím elektrickej energie. Podľa množstva energie, s ktorou sa v rámci elektrotechnických činností pracuje, môžeme odbory elektrotechniky rozdeliť na slaboprúd a silnoprúd.

Silnoprúdová elektrotechnika sa orientuje najmä na elektrické stroje, ktoré menia formu elektrickej energie (napr. elektromotor mení elektrickú energiu na točivý mechanický pohyb) alebo parametre elektrickej energie (napr. transformátor mení napätie/prúd pri zachovaní výkonu). Dôležité sú tiež elektrické prístroje, teda zariadenia, ktoré sú súčasťou rozvodu elektrickej energie a slúžia napr. na istenie, reguláciu, spínanie, spúšťanie, meranie a pod. Do oblasti silnoprúdovej elektrotechniky patrí aj oblasť elektroenergetiky, ktorá sa zaoberá výrobou, prenosom a distribúciou elektrickej energie. Ďalšími oblasťami, ktorými sa zaoberá silnoprúdová elektrotechnika, sú elektrické pohony, elektrická trakcia a výkonová elektronika.

Slaboprúdová elektrotechnika pracuje s menším množstvom energie a zaraďujeme do nej napr. oblasť elektroniky (audio, video prístrojeTV a rozhlasové prijímače, CD a DVD prehrávače, zosilňovače, mobilné telefóny a pod.), v ktorej zohráva dôležitú úlohu najmä elektrická vodivosť v polo­vodičoch, plynoch a vo vákuu. Ďalšou významnou oblasťou je mikroelektro­tech­nika, kde sú dôležité fyzikálne a technologické otázky miniaturizácie elektronických obvodov. Najznámejším príkladom využitia mikroelektrotechniky je výpočtová technika – počítače, tlačiarne, monitory, notebooky, ktorých nosnými súčiastkami sú integrované obvody. Pomocou najmodernejších technológií sa dá vyrobiť až niekoľko miliónov miniatúrnych elektronických súčiastok (tranzistorov) na 1 mm².

Je potrebné spomenúť aj optoelektroniku, ktorá sa zaoberá interakciou svetla s elektronickými prvkami. Optoelektronické prvky sa využívajú napr. pri snímaní a zobrazení obrazu (v televízii), osvetlení a pri prenose informácií (prostredníctvom optických vlákien alebo vzduchom).

Do oblasti elektrotechniky patria aj medziodbory ako napr. automatizácia, kybernetika, meracia technika, elektrotechnológia, mechatronika, autoelektronika, biomedicínska technika, zabezpečovacia technika, elektroakustika a rádiotechnika.

Elektrotechnický sektor zabezpečuje dôležité komponenty pre produkciu rozmanitých výrobkov v ďalších sektoroch, pričom mimoriadny význam má najmä jeho subdodávateľské napojenie na automobilový priemysel a strojárstvo. Výrobné vstupy tvoria najmä hutnícke, chemické a strojárske výrobky. Obdobne ako v prípade automobilového priemyslu a strojárstva, aj sektor elektrotechniky je charakteristický výraznými exportnými aktivitami. Značné úhrny vývozu z územia SR sú najmä v oblasti spotrebnej elektroniky, komunikačných zariadení, počítačov a periférnych zariadení.

Slovenský priemysel prechádza a zažíva od začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia štrukturálnu zmenu. Tá sa za ostatné roky zrýchlila aj vďaka dopadom hospodárskej krízy. Najväčšie kvalitatívne, ale aj kvantitatívne zmeny je badať práve v elektrotechnickom priemysle. Toto odvetvie dnes tvorí jeden z podstatných pilierov slovenského priemyslu a ekonomiky celkovo.

Zdroje:

  • http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrotechnika 

  • http://www.elektrotechnika.sk/index2.html 

  • http://www.sario.sk 

  • Štatistický úrad SR / za vybrané divízie podľa SK NACE Rev. 2

Zaujímavosti zo súčasnosti 

Spotrebná elektronika, najmä televízne prijímače, mikrofóny, reproduktory, elektrické zosilňovače zvuku, konzoly na videohry, monitory a projektory bez zabudovaných televíznych prijímačov a v princípe nepoužívané v systéme automatizovaného spracovania údajov, bola za rok 2014 vyvezená z územia SR v celkovej hodnote 5,75 mld. EUR, a to s medziročným nárastom o 3,0 %. Dovoz spotrebnej elektroniky do SR predstavoval podstatne nižšiu hodnotu, konkrétne 1,19 mld. EUR, pričom medziročne vzrástol o 11,0 %.

Výrazný hodnotový objem vývozu zaznamenali taktiež komunikačné zariadenia, t. j. rádiové alebo televízne vysielacie prístroje, linkové telefónne súpravy, telefóny pre celulárne siete a pre ostatné bezdrôtové siete, videotelefóny, antény a parabolické antény, poplachové zariadenia na ochranu proti krádeži alebo požiaru a podobné prístroje. Komunikačné zariadenia boli vyvezené v hodnote 3,72 mld. EUR, a to s medziročným nárastom o 1,6 %. Dovoz komunikačných zariadení však prevýšil ich vývoz, nakoľko dosiahol hodnotu 4,91 mld. EUR, a to pri medziročnom náraste o 0,3 %.

Stabilný vývoj medzinárodnej obchodnej výmeny bol zaznamenaný u počítačov a periférnych zariadení, kam patria najmä prenosné zariadenia na automatizované spracovanie údajov, monitory a projektory používané najmä v systéme automatizovaného spracovania údajov, pamäťové jednotky, energeticky nezávislé pamäťové zariadenia, jednotky s dvoma alebo viacerými nasledujúcimi funkciami: tlačenie, snímanie, kopírovanie, faxovanie, ako aj časti, súčasti a príslušenstvo výpočtovej techniky. Vývoz počítačov a periférnych zariadení za rok 2014 poklesol o 0,8 % na hodnotu 1,29 mld. EUR, pričom ich dovoz poklesol o 0,2 %, a to na 1,45 mld. EUR.

Významná časť produktov sektora elektrotechniky smeruje taktiež do sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia, kde sú využívané rôzne druhy elektroinštalačných zariadení, elektrických distribučných a kontrolných zariadení, drôtov, ako aj elektrických svietidiel. Napríklad lustre a ostatné elektrické stropové alebo stenové svietidlá boli v SR za rok 2014 vyrobené v počte 2,13 mil. kusov, v hodnotovom vyjadrení sa jednalo o 68,73 mil. EUR.

Podstatne vyšší objem produkcie svietidiel bol realizovaný pre odberateľov v automobilovom priemysle. Napríklad elektrické svetlá alebo vizuálne signalizačné zariadenia pre motorové vozidlá (s výnimkou elektrických žiaroviek alebo výbojok, "zapečatených" svetlometov, ultrafialových, infračervených lámp a oblúkoviek) boli za rok 2014 vyrobené v hodnote 0,51 mld. EUR, s medziročným nárastom o 15,9 %, čo taktiež dokumentuje silné prepojenie sektora elektrotechniky so sektorom automobilový priemysel a strojárstvo.

Zaujímavosti z histórie

V 19. storočí patril v Európe medzi najväčších priekopníkov elektrotechniky Štefan Anián Jedlík pochádzajúci zo Zemného pri Komárne. Už v roku 1828 zostrojil v maďarskom Rábe malý pohyblivý elektromagnet pre elektrické experimenty (elektromotor). Jedlík svoj „motorček“ neuverejnil, a tak sa objavmi v tomto smere preslávil anglický fyzik a chemik Michael Faraday, ktorý publikoval svoje práce o 4 roky neskôr. Náš rodák obohatil vedu a techniku desiatkami vynálezov, ako napr. elektrické dynamo (1859), elektrický rušeň (1840), rúrový zberač bleskov (1866), reťazové zapojenie a vybíjanie akumulátorov, prístroj na rezanie veľmi jemných optických mriežok, výroba sódovej vody a iné priekopnícke zlepšenia.

Prvé pokusy o zostrojenie žiarovky sa uskutočnili v roku 1854, keď prvý odporový zdroj svetla vytvoril nemecký hodinár Henrich Göbel. Elektrickú žiarovku (v dnešnom ponímaní) vynašli nezávisle od seba anglický vynálezca Joseph Swan z Newcastle vo Veľkej Británii v roku 1878 a americký vynálezca Thomas Alva Edison v USA v roku 1879.

Žiarovka funguje na princípe odporového zahrievania vodiča elektrickým prúdom, ktorý ním preteká. Pri vysokej teplote vlákno žiarovky žiari ako absolútne čierne teleso v infračervenom, ultrafialovom a viditeľnom spektre. Sklenená banka žiarovky je však pre ultrafialové žiarenie nepriepustná.

Japonská spoločnosť Sony začínala ako malá opravovňa elektrických prístrojov a jej prvým vynálezom bol varič na ryžu. Spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1946, sa však postupne rozrástla na jedno z najväčších svetových impérií spotrebnej elektroniky. Japonsko a neskôr aj celý svet ohromila páskovým magnetofónom, walkmanom a prvým CD prehrávačom. K najvýznamnejším vynálezom z dielne Sony sa radí napr. prvý televízor s farebným systémom Trinitron z roku 1968, farebný videorekordér z roku 1971 a prvý domáci videorekordér na svete Betamax z roku 1975. Walkman sa zrodil v roku 1979, digitálny fotoaparát v roku 1981, o rok neskôr prvý CD prehrávač na svete a 8 mm videokamera v roku 1988.

Už je to viac ako 40 rokov, čo bola vyrobená prvá elektronická kalkulačka s desiatimi tlačidlami. V roku 1962 inžinieri japonskej spoločnosti Canon začali vývoj kalkulačky so svetelným displejom a 10 číselnými tlačidlami. Prototyp tejto kalkulačky bol predstavený v roku 1964.

Najväčší svetový výrobca domácich spotrebičov švédska spoločnosť Electrolux realizovala výskum týkajúci sa budúceho dopytu spotrebiteľov po domácich spotrebičoch. Štúdia založená na existujúcich dátach získaných z Európskej únie, dátach zozbieraných pri sčítaní ľudu v USA a firemného prieskumu dokazuje rastúci dopyt po malých a inteligentných spotrebičoch.

Elektrotechnická miniaturizácia za posledné dve desaťročia významne pokročila. Keď americká nadnárodná spoločnosť Motorola v roku 1983 uviedla na trh prvý komerčný mobilný telefón na svete pod názvom DynaTac 8000 x, vážil 800 g a s dĺžkou 33 cm sa podobal murárskej tehle (odtiaľ aj anglická prezývka „brick“ – tehla). Výdrž telefónu bola hodinová a stál 3 995 amerických dolárov (USD). Jeho vývoj stál až 100 mil. USD a trval 15 rokov.

Formát nezmenila len videotechnika, ale aj záznamové médiá, ktoré používa. Od 35 mm filmu dospela technika až k malým kazetám, CD a DVD diskom. Budúcnosť patrí tzv. Blue Ray disku, ktorý v bežnej kvalite zaznamená až 12 hodín filmu pri kapacite 50 GB dát. Vízia najbližšieho desaťročia je plne digitálna televízia s výberom filmov ponechaným na diváka.

Zdroje:

 

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie