Chemická výroba a farmácia

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Anorganický chemik vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume, alebo poskytuje poradenstvo či vzdelávanie v odbore anorganickej chémie. Špecializuje sa na vývoj nových...

Farmaceut bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti v oblasti hromadnej prípravy liekov, výroby a kontroly liekov v laboratóriách na ich kontrolu, správneho uchovávania...

Farmaceut špecialista v lekárenstve vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním lekárenskej starostlivosti, ktorá zahŕňa zabezpečovanie a výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a...

Farmaceut špecialista vo farmaceutickej kontrole vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa problematikou komplexného prístupu k tvorbe, sledovaniu a kontrole kvality liekov, liečiv, pomocných látok,...

Farmaceut špecialista vo farmaceutickej technológii vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa formuláciou, výrobou a zabezpečením kvality liekov. Študuje podmienky, za ktorých sa liečivá a...

Chemický špecialista technológ koordinuje a zabezpečuje technologickú prípravu, spracováva koncepcie a metódy riadenia kvality v chemickej výrobe, aplikuje vedecké poznatky a teórie v chemickej výrobe. Zodpovedá za...

Chemický špecialista vo výskume a vývoji spája vedecké objavovanie a využitie najnovších poznatkov vedy a techniky v aplikačnej praxi na ďalšie komerčné využitie. Vyvíja nové postupy a produkty, pričom...

Organický chemik vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume, poskytuje poradenstvo alebo vzdelávanie v odbore organickej chémie. Špecializuje sa na vývoj metód na určovanie...

Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej výrobe riadi a koordinuje technické a technologické operácie výrobného procesu, organizuje celkové fungovanie výroby, formuluje reálnu výrobnú politiku,...

Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe prispieva k zabezpečeniu kvality v chemickej výrobe, ale aj v laboratóriu, odhaľuje slabé miesta v systéme manažérstva kvality, navrhuje riešenia a prostredníctvom interných...

Špecialista údržby v chemickej výrobe zabezpečuje činnosti súvisiace najmä s preventívnou údržbou strojno-technologických zariadení. Plánuje náklady na údržbu a sleduje ich čerpanie. Vypracováva...

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Procesný technik v chemickej výrobe definuje, konkretizuje a optimalizuje technologické postupy v chemickej výrobe, analyzuje problémy vo výrobnom procese a navrhuje riešenia, pripravuje procesné plány, technickú...

Vyššie odborné vzdelanie

Aplikačný technik v chemickej výrobe zabezpečuje internú a externú validáciu chemických produktov z hľadiska úžitkových vlastností konkrétneho výrobku podľa požiadaviek zákazníka.

Dispečer v chemickom priemysle operatívne riadi prevádzkovanie výrobného útvaru (podniku, závodu) a výrobu produktov v zmysle schváleného plánu. Koordinuje toky polotovarov medzi výrobnými jednotkami a...

Majster (supervízor) v chemickej výrobe riadi prostredníctvom pracovného tímu bezpečné a ekonomické prevádzkovanie výrobnej jednotky v zmysle technologických predpisov a noriem za účelom výroby chemických...

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dispečer v petrochemickom priemysle operatívne riadi prevádzkovanie výrobného útvaru a výrobu ropných tokov a produktov v zmysle schváleného plánu. Koordinuje toky surovín a polotovarov medzi výrobnými...

Farmaceutický laborant bez špecializácie vykonáva zložitejšie analytické laboratórne práce vo výrobách farmaceutických substancií a farmaceutických výrobách jednotlivých liekových...

Farmaceutický laborant pre zdravotnícke pomôcky vykonáva špecializované lekárenské práce a zaoberá sa zabezpečovaním, uchovávaním, distribúciou a výdajom zdravotníckych pomôcok.

Farmaceutický laborant v lekárenstve vykonáva špecializované lekárenské a laboratórne práce. Jeho hlavnou úlohou je poskytovanie lekárenskej starostlivosti: pripravuje rôzne liekové formy podľa pokynov...

Farmaceutický laborant v metódach farmaceutického skúšania vykonáva špecializované lekárenské a laboratórne práce a zaoberá sa vykonávaním analýz pri farmaceutickom...

Farmaceutický laborant v technológii prípravy liekov zabezpečuje a plní úlohy v rámci schválených projektov - nových výrobkov, liekov od formulačných expertov, špecialistov a vedúceho laboratória vo...

Farmaceutický laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii vykonáva špecializované lekárenské a laboratórne práce, ktoré zahŕňajú vybrané laboratórne...

Chemický technik (laborant) v priemyselnej výrobe kontroluje pomocou laboratórnych metód a prístrojov kvalitu vstupných surovín, medziproduktov, hotových výrobkov a vypracováva atesty kvality hotových výrobkov pred...

Operátor diaľkového riadenia chemickej výroby (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby) diaľkovo riadi a kontroluje proces výroby prostredníctvom nástrojov procesného riadenia, ako je počítač alebo ovládací panel...

Operátor strojov a zariadení vo farmaceutickej výrobe vykonáva základné odborné práce pri technologických operáciách vo farmaceutickej výrobe.

Technik kontroly kvality v chemickej výrobe zabezpečuje vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu kvality chemických výrobkov.

Stredné odborné vzdelanie

Chemik vo výrobe výbušnín obsluhuje stroje a zariadenia vo výrobe výbušnín a vykonáva pyrotechnické práce pri likvidácii výbušnín.

Kvalitár, kontrolór chemických výrobkov vykonáva vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu výrobného procesu, vstupných surovín, finálnych produktov a ďalších položiek -...

Montážny pracovník gumárenských, plastových výrobkov obsluhuje linku, prípadne iným spôsobom zabezpečuje montáž gumárenských, plastových výrobkov a celkov, lisuje plastové, gumové a...

Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy obsluhuje stroje a vykonáva prípravné práce na zariadeniach a linkách na miešanie zmesí, prípravu polotovarov a výrobu gumárenských výrobkov a...

Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov obsluhuje linky, stroje a zariadenia pri príprave, miešaní a spracovaní zmesí na báze plastov.

Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby) obsluhuje strojnotechnologické zariadenia a zodpovedá za dodržiavanie výrobného procesu podľa technologického reglementu. Označuje hotový produkt a...

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Pomocný pracovník v chemickej výrobe vykonáva práce, ktoré nesúvisia priamo s riadením chemickej výroby, ale ju podporujú. Jedná sa o rôzne manipulačné činnosti, skladovanie a presun materiálov,...

Slovo chémia pochádza z egyptského slova keme, čo znamená svet. Chémia je veda o vlastnostiach, zložení, štruktúre, príprave, premenách a zákonitostiach prvkov, látok a ich zlúčenín. Centrom záujmu chémie sú chemické premeny látok (chemické reakcie), čiže chemické deje, pri ktorých sa atómy v dôsledku chemických väzieb spájajú do zoskupení atómov (molekuly, kryštály) alebo pri ktorých sa zoskupenia atómov rozpadajú na jednotlivé atómy alebo sa preskupujú na iné zoskupenia.

Hlavnou úlohou chémie v oblasti chemickej výroby je skúmať prírodné javy, pri ktorých látky vznikajú alebo sa rozkladajú, zisťovať podmienky chemických reakcií, sledovať úkazy sprevádzajúce reakcie, skúmať zloženie a vnútornú stavbu látky. Napokon je dôležité využívať výsledky skúseností laboratórnych výskumov a teoretických poznatkov na prípravu známych a nových látok potrebných pre prax, ale aj pre ďalšie vedecké bádanie.

Chémia a produkty chemického priemyslu sú všade okolo nás. Chemický priemysel vytvára širokú škálu produktov, ktoré ovplyvňujú prakticky všetky oblasti nášho života. Zatiaľ čo mnoho produktov z tohto odvetvia, ako čistiace prostriedky, mydlá a parfumy, sú nakupované priamo spotrebiteľmi, 70 % produkcie sa používa na výrobu produktov v iných priemyselných odvetviach, vrátane spracovania v ďalších odboroch chemického priemyslu.

Sektor chémie a farmácie má z hľadiska medziodvetvových tokov produkcie silné prepojenie so sektormi ťažby a úpravy surovín, geológie; hutníctva, zlievarenstva, kováčstva (s osobitným významom výroby koksu), ako aj so sektorom celulózo-papierenského a polygrafického priemyslu. Významné objemy dodávok tovarov a služieb zabezpečuje sektor taktiež pre dopravu, logistiku, poštové služby (najmä pohonné hmoty), pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov (priemyselné hnojivá, pesticídy a ostatné agrotechnické produkty). Chémia a farmácia produkuje taktiež špecifické komodity pre potravinárstvo (konzervačné látky, vosky, oleje, tuky), stavebníctvo, geodéziu a kartografiu (stavebné výrobky z plastov, farby, tmely), ako aj pre energetiku, plyn, elektrinu (vykurovacie oleje a plyny). Chemické vlákna majú už tradične rozsiahle uplatnenie v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože a v neposlednom rade sú produkty chémie a farmácie s každodennou rutinou využívané v domácnostiach na zabezpečovanie hygieny, zdravia a komfortu.

Chemický priemysel tvorí ročný obrat takmer 3600 miliárd amerických dolárov. Medzi najväčších celosvetových producentov v oblasti chémie patria spoločnosti BASF, ExxonMobil, SABIC, Dow Chemical, Sinopec, Royal Dutch/Shell, DuPont, LyonellBasell, Mitsubishi Chemical, Bayer, INEOS, Total a ďalší. Pri hodnotení aktuálneho stavu je možné konštatovať rapídny nárast významu a sily ázijských producentov za posledných 15 rokov.

V národnom hospodárstve Slovenskej republiky má chemický priemysel významné miesto a vstupuje zásadným spôsobom do mnohých odvetví, napr. do poľnohospodárstva, dopravy, elektrotechniky, všetkých druhov výroby, stavebníctva aj služieb. Ekonomika Slovenska je orientovaná na export, z čoho vyplýva, že viac ako 80% vyrobených tovarov sa vyváža do iných krajín. Chémia a farmácia predstavuje na tomto exporte 17% podiel a je 3. najsilnejším odvetvím slovenského priemyslu. Medzi najvýznamnejších chemických výrobcov na Slovensku patria Slovnaft Bratislava, Duslo Šaľa, Saneca Pharmaceuticals Hlohovec, Matador Púchov, Chemosvit Svit, Fortischem Nováky, Chemolak Smolenice a ďalšie.

Pokiaľ ide o aktuálny stav chemického a farmaceutického priemyslu na Slovensku možno konštatovať, že situácia sa po „turbulentných“ deväťdesiatych rokoch 20. storočia relatívne stabilizovala a firmy majú stabilizovaný výrobný program, distribučné a logistické trasy a portfólio odberateľov. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá (amoniak), pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Zabezpečujú aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie.

Chemický priemysel prechádza obrovskými zmenami po celom svete. Snáď najväčšia výzva spočíva v hľadaní spôsobov, ako znížiť našu závislosť na neobnoviteľných zdrojoch. Tak, ako budú zásoby ropy a zemného plynu ubúdať, bude treba hľadať spôsoby, ako využiť staršie technológie na výrobu chemických látok ekologicky prijateľným a zároveň ekonomicky efektívnym spôsobom. Do popredia sa budú dostávať nové technológie na báze nanomateriálov, pričom výrobcovia budú musieť pri výrobe týchto revolučných materiálov dbať o bezpečnosť tak v procese výroby, ako aj samotných produktov.

Európsky chemický priemysel je významným a dynamickým sektorom ekonomického systému únie tak z hľadiska vnútorného trhu ako aj z hľadiska exportu. Prognózovať jeho vývoj je však nie je jednoduché. Závislý bude od vývoja vnútorného trhu s chemickými výrobkami, avšak najväčšou hrozbou je expanzia konkurencia výrobcov z Ázie, najmä z Číny, ktorí už dokážu ponúkať produkty spĺňajúce všetky kvalitatívne požiadavky zákazníkov. Navyše je badať trend postupných akvizícií t.j. skupovania európskych firiem veľkými ázijskými korporáciami ako aj budovaním nových výrobných komplexov tak v Európe, ako aj v ďalších perspektívnych oblastiach sveta.

Vývoj chemického priemyslu v Európe je zásadne (z hľadiska konkurencieschopnosti) negatívne ovplyvnený striktnosťou legislatívy a regulačných predpisov a opatrení, ktoré sú v štátoch mimo EÚ miernejšie. Výzvou pre firmy v Európe, a teda aj na Slovensku, bude neustále znižovanie nákladov a zároveň potreba zabezpečiť súlad s tvrdými limitmi a obmedzeniami v oblasti ochrany životného prostredia.

V kontexte silnejúcej konkurencie sa stáva pre európsky, a teda aj pre slovenský chemický priemysel, schopnosť neustálych inovácií rozhodujúcou konkurenčnou výhodou pri hľadaní nových spôsobov ako splniť náročné očakávania odberateľov a spotrebiteľov. Aby zostali európske chemické spoločnosti konkurencieschopné, budú musieť využiť svoju historickú výhodu v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, predovšetkým pokiaľ ide o výrobu vysoko sofistikovaných produktov, po ktorých sa bude v najbližších rokoch zvyšovať dopyt.

Chemický priemysel čaká v 21. storočí mnoho problémov a výziev, ktoré bude musieť prekonať v záujme zlepšovania životnej úrovne obyvateľstva udržateľným spôsobom.

Zdroje:

 • databáza SLOVSTAT, databáza DATAcube, Štatistická ročenka SR 2014

 • Vladimír Očenáš, Duslo, a.s., predseda Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu

 • Silvia Surová, generálna sekretárka Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR

 • Bína, J.: Malá encyklopédia chémie. Bratislava: Obzor, 1981.

 • The Essential Chemical Industry - online

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_industry

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Chemistry

 • Rebríčky najväčších podnikateľských subjektov Slovenska podľa TRENDu

 • Chemický a farmaceutický priemysel 2012 - SARIO

Zaujímavosti zo súčasnosti

Podľa údajov Štatistického úradu SR, v roku 2014 dosiahli tržby slovenských chemických a farmaceutických firiem v bežných cenách 9,677 miliardy EUR, kým v roku 2013 to bolo 10,197 miliardy EUR a v roku 201210,734 miliardy EUR. Na celkovej produkcii priemyselnej výroby SR sa chemický a farmaceutický priemysel SR podieľa 18,5 %, v odvetví prevažujú malé a stredné firmy – v súčasnosti tu podniká 275 firiem s viac ako 20 zamestnancami. V roku 2014 bola zamestnanosť na úrovni 39 002 zamestnancov. Absolútna väčšina produkcie je zameraná na vývoz, najmä do krajín EÚ, kde dominujú Nemecko a Česká republika. Potešujúcim je fakt, že ukazovateľ pridaná hodnota zaznamenal za chemický priemysel ako celok medziročný rast o 6,6 % (roky 2014/2013). Priemerná mesačná mzda zamestnancov za celý sektor presiahla v roku 2014 hodnotu 1200 €.

Celkový počet podnikov chemického a farmaceutického sektoru v roku 2014 osciloval okolo hodnoty 1750. Počty podnikov v jednotlivých sektoroch odrážajú charakter a technologickú náročnosť výroby. Najmenej podnikov, iba 1 % z celkového počtu, avšak s vysokou koncentráciou a efektivitou výroby, je v sektore spracovania ropy. Najväčší počet firiem, 84 %, je v sektore výroby výrobkov z gumy a plastov. Malé a stredné podniky tvoria 97 % všetkých firiem, veľké podniky tvoria iba 3 % z celkového počtu podnikateľských subjektov.

Pracie a čistiace prípravky balené na maloobchodný predaj boli za rok 2014 v SR vyrobené v celkovom množstve 7,34 tis. ton, čo bolo v porovnaní s rokom 2013 o 4,0 % menej. Výroba šampónov medziročne vzrástla o 6,7 %, a to na hodnotu 813,43 tis. EUR.

Voňavky a toaletné prípravky dosiahli za rok 2014 vývoz zo SR na úrovni 460,29 mil. EUR, a to s medziročným nárastom o 37,1 %. Hodnota ich dovozu bola podstatne nižšia, konkrétne 232,39 mil. EUR, a to pri náraste o 10,6 %.

Rafinérske ropné produkty boli za rok 2014 vyvezené v celkovej hodnote 2,35 mld. EUR, čo bolo o 1,21 mld. EUR viac, ako hodnota dovozu týchto dôležitých produktov sektora. V porovnaní s rokom 2013 vývoz rafinérskych ropných produktov poklesol o 21,1 % a ich dovoz o 19,3 %.

Prevaha vývozu nad dovozom je pre sektor chémie a farmácie príznačná taktiež v prípade pneumatík a duší z gumy, protektorovania a opráv pneumatík. Hodnota vývozu za rok 2014 približne trojnásobne prevýšila hodnotu dovozu (1,27 mld. EUR v porovnaní s 0,42 mld. EUR). Vývoz medziročne poklesol o 2,1 % a dovoz o 2,0 %.

Farmaceutické prípravky za rok 2014 zaznamenali medziročné zvýšenie vývozu o 21,0 %, a to na 0,42 mld. EUR. Avšak dovoz farmaceutických prípravkov bol podstatne vyšší, konkrétne 1,44 mld. EUR, a to pri náraste o 0,5 % v porovnaní s rokom 2013.

Spotreba liekov za rok 2014 dosiahla v SR 151,9 mil. balení v celkovej hodnote 1,31 mld. EUR. Spotreba balení liekov medziročne poklesla o 0,5 %, avšak nominálna peňažná hodnota spotrebovaných liekov vzrástla o 6,6 %. V prepočte na 1 obyvateľa sa v SR za rok 2014 spotrebovalo približne 28 balení liekov, ktorých celková hodnota bola v priemere 241,96 EUR na osobu.

Zaujímavosti z histórie

Pôvod chémie sa odvíja od poznania významu horenia, ktoré viedlo k metalurgii (vedný odbor zaoberajúci sa výrobou kovov a zliatin). Túžba po zlate priviedla ľudí k objavu procesov na jeho čistenie, hoci ešte nerozumeli základným princípom. Mnoho učencov verilo, že existuje spôsob ako transformovať lacnejšie kovy na zlato, čo umožnilo rozkvet alchýmie.

Hoci alchymisti zistili mnohé vlastnosti látok a chemické deje, ich objavy boli zväčša náhodné a nemohli byť podkladom na systematické triedenie poznatkov o prírode. Alchymisti opisovali svoje práce často nejasne, utajovali ich, čisté prírodovedné postupy podávali v súvislosti s mystikou, a tým ich zahaľovali do nezrozumiteľných a symbolických formulácií. Okrem toho autorita a moc cirkvi nedovoľovali vyvodiť slobodomyseľnejšie ideové závery z prírodovedných poznatkov. Za prvých chemikov mnohí považujú stredovekých moslimov, pretože zaviedli precízne pozorovania, kontrolované pokusy a objavili množstvo chemických látok.

Pušný prach bol vynájdený medzi 7. a 9. storočím v Číne.

Pojem atóm zaviedli grécki filozofi Leukippos a Demokritos. Vo všeobecnosti sa pojem atóm ujal až na začiatku 19. storočia. Novozélandský jadrový fyzik žijúci vo Veľkej Británii Ernest Rutherford a dánsky fyzik Niels Bohr objavili subatomárne častice, a tým sa dokázalo, že atóm je deliteľný.

Už v roku 1789 francúzsky chemik a ekonóm Antoine Lavoisier, ktorý je považovaný za otca modernej chémie, zistil existenciu kyslíka a jeho úlohu, ktorú zohráva pri horení.

Ruský chemik Dmitrij Ivanovič Mendelejev zostavil v roku 1869 periodickú tabuľku chemických prvkov, ktorá v súčasnosti obsahuje 117 prvkov.

Prvá žena, ktorá zložila prijímacie skúšky na Fakultu fyziky a chémie parížskej Sorbony, bola Marie Curie-Sklodowska. Táto Poľka objavila dva nové prvky. Jeden nazvala podľa svojej domoviny polónium a druhý rádium.

Švédsky chemik Alfred Nobel, ktorý bol vynálezcom dynamitu, odkázal v závete 94 % svojich finančných prostriedkov na financovanie Nobelových cien.

Holandský chemik Jacobus Henricus van 't Hoff dostal ako prvý v roku 1901 Nobelovu cenu za chémiu.

Najnebezpečnejšou látkou na svete je plutónium, ktoré je vedľajším produktom jadrovej štiepnej technológie, je mimoriadne jedovaté a môže byť použité na výrobu jadrových zbraní.

V roku 1919 bol japonským vedcom Akira Ogatom vynájdený metamfetamín na lekárske účely. V súčasnosti sa však používa ako veľmi nebezpečná droga pervitín (slangový výraz metamfetamínu), ktorá spôsobuje silnú psychickú závislosť.

Chémia nebola vždy využívaná len na pozitívne účely. Napr. v auguste 1945 zhodili USA atómové bomby na japonské mestá Hirošima a Nagasaki a v roku 1988 prikázal iracký diktátor Saddám Hussein použiť chemické látky ako yperit, sarín a VX proti Kurdom.

Bakelit je prvý plast, ktorý bol kompletne syntetický a vyrobený z látok nepolymérnej povahy, konkrétne reakciou formaldehydu s fenolom.

V roku 1951 je zaznamenaný objav plastu, ktorý dobýja svetové trhy: Styropor (komerčný názov) teda penový (expandovaný) polystyrén. Pevná biela pena má 98 percent vzduchu a má vynikajúce izolačné vlastnosti.

Najväčším chemickým závodom na svete je nemecká spoločnosť BASF, ktorá v roku 2007 zamestnávala okolo 95 000 zamestnancov.

Najväčším chemickým závodom na Slovensku je Slovnaft Bratislava, ktorý zamestnáva približne 4 500 zamestnancov. V roku 2000 sa stal Slovnaft súčasťou maďarskej MOL group, ktorá vlastní 98,4 % akcií. Ročne spracuje 5, 5 - 6 miliónov ton ropy.

Syntetické palivá sú novou generáciou dopravných pohonných hmôt vyrábaných zo syntetického plynu, ktorý sa získava zo zemného plynu, uhlia alebo biomasy. Syntetický plyn sa mení na tekuté palivo pomocou špeciálneho procesu nazvaného Fischer-Tropschova syntéza. Najzaujímavejší vývoj v tejto oblasti predstavujú premeny „plyn na tekutinu“ (GtL), „uhlie na tekutinu“ (CtL) a „biomasa na tekutinu“ (BtL). Na rozdiel od skvapalneného naftového plynu a stlačeného zemného plynu si nevyžadujú žiadnu zmenu motora alebo čerpacej infraštruktúry.

Asfalt je druh živice získavanej buď v čistej forme z prírody alebo ako zvyšok po vákuovej destilácii ropy. Na Trinidade existuje najväčšie prírodné asfaltové jazero s plochou 40 ha a s hĺbkou 75 m.

Zdroje:

 • databáza SLOVSTAT, databáza DATAcube, Štatistická ročenka SR 2014

 • report.basf.com

 • www.chemgeneration.com

 • www.slovnaft.sk

 • en.wikipedia.org

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie