Celulózo-papierenský priemysel

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Riadiaci pracovník (manažér) v celulózo-papierenskej výrobe riadi a organizuje práce rozsiahlej prevádzky vo výrobe papiera a celulózy na vymedzenom technologickom úseku pri zaisťovaní úloh stanovených operatívnym plánom výroby.

Špecialista riadenia celulózo-papierenskej výroby vykonáva riadenie prevádzky a organizáciu prác na vymedzenom technologickom úseku pri zaisťovaní úloh stanovených operatívnym plánom výroby alebo...

Špecialista riadenia kvality v celulózo-papierenskej výrobe riadi procesy kontroly vstupných surovín a materiálov vo výrobe celulózy a papiera, procesy kontroly kvality finálneho produktu a procesy interného auditu výroby.

Špecialista technológ v celulózo-papierenskej výrobe stanovuje komplexné technologické postupy a zaisťuje technologickú prípravu výroby celulózy, papiera a spracovania papiera.

Špecialista údržby v celulózo-papierenskej výrobe zabezpečuje činnosti súvisiace s údržbou zariadení a strojov v celulózo-papierenskej výrobe.

Špecialista vo výskume a vývoji v celulózo-papierenskej výrobe komplexne rieši úlohy v oblasti technológie výroby papiera a celulózy so zložitými väzbami na ostatné vedné odbory.

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dispečer v celulózo-papierenskej výrobe koordinuje výkony na jednotlivých strediskách, riadi kooperačné vzťahy medzi strediskami s cieľom zabezpečiť plynulosť celej výroby celulózy, papiera a výrobkov z papiera.

Kvalitár, kontrolór v celulózo-papierenskej výrobe kontroluje kvalitu vstupných surovín a materiálov vo výrobe celulózy a papiera, rovnako ako aj kvalitu finálnych produktov.

Majster (supervízor) v celulózo-papierenskej výrobe riadi a organizuje práce na úseku výroby celulózy, papiera a spracovania papiera.

Strojník linky pre výrobu výrobkov z papiera riadi, nastavuje a obsluhuje poloautomatické a automatické stroje a zariadenia na výrobu výrobkov z papiera, kartónu a lepenky.

Strojník zariadenia na výrobu celulózy riadi, nastavuje a obsluhuje technologické zariadenia na výrobu celulózy. Ide napr. o sekačky, várne, vysušovacie stroje, regeneračné kotle slúžiace na regeneráciu...

Strojník zariadenia na výrobu papiera riadi, nastavuje a obsluhuje technologické zariadenia na výrobu papiera.

Stredné odborné vzdelanie

Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera vykonáva obsluhu a jednoduchú údržbu strojov a zariadení na výrobu výrobkov z papiera, vrátane ich povrchovej úpravy.

Operátor zariadenia na výrobu celulózy nastavuje a obsluhuje stroje a zariadenia na výrobu celulózy, vrátane jej povrchovej úpravy .Ide napr. o varne, vysušovacie stroje alebo stroje na regeneráciu chemikálií...

Operátor zariadenia na výrobu papiera nastavuje a obsluhuje stroje a zariadenia na výrobu papiera, kartónov a lepeniek, vrátane ich povrchovej úpravy.

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Pomocný pracovník v celulózo-papierenskej výrobe vykonáva pomocné práce pri príprave, obsluhe a manipulácii v procese výroby a spracovania celulózy a papiera.

Papier ako materiál vhodný na záznam písaného, kresleného alebo tlačeného znaku vznikol na začiatku nášho letopočtu. Od začiatku je jeho výroba založená na splsťovaní (rovnomernom rozkladaní vlákien na ploche sita spojenom ich vzájomným poprepletaním) prírodných rastlinných a bielkovinových vlákien, ktoré boli dostupné a lacné, napr. handry, povrazy, textilný odpad a pod.

Strojová výroba papiera sa zaviedla na prelome 18. a 19. storočia. Zabezpečila pokrytie rastúceho záujmu o papier spôsobeného aj rozvojom tlačiarenských techník. V súčasnosti sa na výrobu papiera používajú vlákna: rastlinné (napr. ľan, konope, bavlna, drevoviny), živočíšne (napr. vlna, srsť, kožiarsky odpad), nerastné (napr. azbestové, čadičové), kovové (napr. hliníkové, medené) a chemické (napr. viskózové, kolagénové, polyamidové).

Dominantné postavenie majú vlákna získavané z drevín a rastlín nazývané buničiny. Významné je využitie starého papiera, ktorý obsahuje všetky druhy vlákien. Priemyselnú výrobu buničiny si vyžiadal rastúci záujem o papier a výrobky z papiera v druhej polovici 19. storočia.

Výroba buničiny je zložitý chemický a fyzikálno-chemický proces, pri ktorom účinkom chemikálií dochádza k oddeleniu drevných buniek, ktorých základnou zložkou je prírodný lineárny polysacharid – celulóza. Začiatok výroby buničiny má mechanický charakter spočívajúci v odkôrnení dreva, nasleduje sekanie odkôrnených polien na štiepky a ich skladovanie. Chemický proces prebieha vo varákoch počas niekoľkých hodín. Vyrobená buničina (bielená alebo nebielená) sa môže priamo potrubím prečerpávať do papierne, ak príslušný závod pozostáva z celulózky a papierne. V opačnom prípade sa buničina vysušuje, výsledkom sú hárky balené do 200 kg balíkov a ukladané do paliet. Takto upravená buničina sa expeduje na spracovanie do vzdialených papierní.

Papierenský stroj vyrobí papier vo forme veľkých niekoľkotonových kotúčov – tzv. tambor, ktoré sa v procese spracovania papiera pozdĺžne režú na kotúče požadovanej šírky a dĺžky na prevíjacích strojoch. Vzniknuté kotúče sa balia a expedujú alebo nasleduje ich sekanie na hárky, ktoré sú balené a paletizované. V procese spracovania papiera je nevyhnutné vytvoriť spoľahlivý systém kontroly kvality produkcie zabezpečujúci zníženie nekvalitnej produkcie.

Vzhľadom na široký sortiment vyrábaného papiera, rozdielne postupy zušľachťovania, rozmanitosť rozmerov hárkov a spôsob balenia vzniká pri spracovaní papiera niekoľko sto rôznych tovarov. Takéto procesy sú nemysliteľné bez logistického systému, ktorý zabezpečí podrobnú evidenciu každého stupňa výrobného procesu a premyslenú archiváciu s možnosťou spätnej kontroly od expedičného skladu po vstupné suroviny. Súčasťou technologických zariadení úpravne papiera sú preto okrem prevíjacích, sekacích a baliacich strojov aj automatizované manipulačné prostriedky, ako napr. vákuové žeriavy, transportné pásy, inteligentné transportné vozíky, regálové zakladače, nakládkové rampy a pod.

Autor:

  • PhDr. Jana Štreitová

Predchodcom dnešného papiera bol papyrus, výrobok z drene šachora papyrusového, ktorý zvyčajne dorastá do výšky 2-3 m a kedysi bol veľmi rozšírený v Egypte.Prvé zmienky o používaní papyrusu sú teda z Egypta (4000 rokov pred n. l.), odkiaľ sa používanie papyrusu rozšírilo do celého stredomoria.

Od 13. storočia bol papyrus nahradený papierom, pretože bol lacnejší. 

Prvý toaletný papier bol vyrobený v Číne. Objednal si ho v roku 1391 čínsky cisár.

Kotúčový toaletný papier bol novinkou americkej firmy Scott Paper Company, ktorá však nedovolila vytlačiť na výrobok svoj názov, a preto sa na toaletné papiere tlačilo meno sprostredkovateľov.

Počas vojny v Perzskom zálive v 90-tych rokoch 20. storočia používala americká armáda v Saudskej Arábii toaletný papier na maskovanie tankov.

Prvá zmienka o použití dreva na výrobu papiera pochádza z roku 1769, ale do povedomia verejnosti sa výroba papiera z drevitej kaše dostala až v polovici 19. storočia. Celulóza získavaná z dreva sa stala hlavnou surovinou pre výrobu papiera.

Počas I. svetovej vojny začala americká spoločnosť Kimberly-Clark vyrábať revolučne nový materiál z krepovej celulózy s názvom Cellucotton. Bola to špeciálna vložka z vaty vhodná ako filter do plynových masiek, aj ako obväz. Sestričky ju používali ako zdravotný tampón.

Papier tvorí 20 % z celkového množstva komunálneho odpadu na Slovensku.

Celková ročná produkcia papiera je na Slovensku 800 kg na obyvateľa.

Na Slovensku vyhodíme denne do 1 000 t papierového odpadu, ktorý by zaplnil takmer 1 km dlhý nákladný vlak. Každý rok sa vyhodením papiera do zmiešaného odpadu zničí na Slovensku okolo 3 500 až 4 000 ha storočného lesa.

Na výrobu jednej tony papiera sa spotrebuje 240 000 l vody, 4 700 kWh energie a dva stromy.

Na výrobu jednej tony recyklovaného papiera sa spotrebuje 180 l vody a 2 750 kWh energie a nie sú potrebné žiadne stromy. Jedinou nevýhodou recyklovaného papiera je, že má sivý odtieň, pretože sa pri jeho výrobe nepoužíva na bielenie chlór.

V súčasnosti sa z recyklovaného papiera dajú vyrobiť už takmer všetky bežné papierenské výrobky, napr. bloky, zošity, obálky, hygienické vreckovky, toaletný papier, úradné tlačivá či kancelársky papier.

Papier je možné recyklovať 5 až 8-krát. Pri recyklácii sa papier rozvlákňuje na vlákna celulózy a následne sa opäť spracováva. Práve z recyklovaného papiera sa vyrábajú najkvalitnejšie výrobky v papierenskom priemysle.

Jedna tona zberového papiera zachráni 17 stromov. Vytriedením a recykláciou 110 t starého papiera sa zachráni 1 ha 80-ročného lesa.

Formáty papiera sú upravené celoštátnou normou. Norma ustanovuje čisté formáty, t.j. po tlačiarenskom a knihárskom spracovaní. Napr. papier formátu A3 má rozmery 297 x 420 mm, papier formátu A4 má rozmery 210 x 297 mm, papier formátu A5 má rozmery 148 x 210 mm.

Papiereň v Ružomberku bola založená ešte pred rokom 1725.

Papierenský priemysel vyprodukuje trikrát viac emisií oxidu uhličitého (CO2) za jeden rok ako letecká doprava.

Za jedným kilogramom štandardného bieleho papiera vyrobeného z drevnej kaše alebo bavlny bez recyklovaných látok sa skrýva 6,3 - 9,8 kg emisií CO2.

Na tradíciu výroby papiera v Ružomberku nadviazala v roku 1883 továreň na drevovinu a lepenku. Severoslovenské celulózky a papierne v Ružomberku patrili medzi významné slovenské podniky.

V súčasnom období je Mondi Business Paper, a. s., Ružomberok ako spracovateľský závod obalov považovaný za rozhodujúci podnik Mondi Group v tejto oblasti v stredoeurópskom podnikaní.

Zdroje:

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie