Bankovníctvo, poisťovníctvo, finančné služby a reality

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Aktuár špecialista (poistná matematika) koordinuje a vykonáva vysoko odborné činnosti v oblasti oceňovania a riadenia finančných a poistných rizík.

Odborný pracovník pre finančné umiestnenie sa podieľa na správe finančného umiestnenia prostriedkov poisťovne, vypracováva kalkulácie a analýzy v súvislosti s finančnými investíciami spoločnosti. Monitoruje cash-flow...

Odborný pracovník pre likvidáciu poistných udalostí prijíma hlásenia škodových udalostí. Vykonáva likvidáciu poistných udalostí, overuje platnosť poistného krytia podľa poistnej zmluvy,...

Odborný pracovník pre zaistenie vykonáva úlohy v oblasti pasívneho a aktívneho zaistenia. Najmä vypracováva podklady pre zaistné zmluvy, komunikuje so zaisťovateľmi, analyzuje zaistné zmluvy/programy, navrhuje zmeny v...

Riadiaci pracovník (manažér) v bankovníctve riadi, koordinuje, organizuje a kontroluje činnosti a procesy odborných útvarov v pôsobnosti riadenia. Zabezpečuje fungovanie a rozvoj odboru.

Riadiaci pracovník (manažér) v poisťovníctve zodpovedá za vypracovanie a realizáciu stratégie v jemu zverenej oblasti v súlade s potrebami poisťovne. Sleduje a hodnotí výkonnosť zverených odborných útvarov....

Špecialista investovania, financovania a správy majetku vykonáva odborné činnosti v oblasti finančnej, účtovnej a majetkovej, vrátane vedenia dokumentácie o finančných operáciách a obchodných transakciách.

Špecialista na platobné služby analyzuje a navrhuje riešenia pre poskytovanie platobných služieb. Špecialista na platobné služby analyzuje a navrhuje riešenia v oblasti vykonávania platobných operácií, vysporiadania...

Špecialista obchodník na finančných trhoch koordinuje a zabezpečuje nákup a predaj cenných papierov, akcií a obligácií v zastúpení vlastnej spoločnosti alebo zákazníkov na základe ich poverenia.

Špecialista operácií na finančných trhoch tvorí metodiku a riadi projekty implementácie IS pre oblasť operácií na finančných trhoch.

Špecialista pre bankopoistenie koordinuje a vykonáva vysoko odborné činnosti v oblasti bankopoistenia, a to činnosti spojené so zavádzaním a koordinovaním predaja poistných produktov v sieti banky. Tvorí najmä návrhy...

Špecialista pre finančné umiestnenie prostriedkov technických rezerv koordinuje a vykonáva vysoko odborné činnosti v oblasti správy finančného umiestnenia prostriedkov poisťovne, podieľa sa na definovaní investičnej stratégie...

Špecialista pre likvidáciu poistných udalostí koordinuje a vykonáva vysoko odborné činnosti v oblasti likvidácie poistných udalostí. Pripravuje návrhy metodických pokynov a zodpovedá za zavedenie...

Špecialista pre podporu obchodu vo finančníctve koordinuje aktivity, komunikáciu a predaj v rámci predajnej siete. Zabezpečuje jej rozvoj a expanziu, implementuje koncepcie rozvoja, predkladá návrhy a opatrenia na podporu a zefektívnenie predaja....

Špecialista pre riadenie finančných rizík (okrem poistných rizík) posudzuje a vyhodnocuje úverové riziko pre jednotlivé kategórie klientov, vypracováva metodiku, analýzy, stanoviská a podmienky pre schvaľovanie...

Špecialista pre upisovanie, hodnotenie poistných rizík spracováva nové poistné zmluvy komplexného charakteru a vykonáva ich poistno-technickú kontrolu. Posudzuje a oceňuje zložité prípady vybraných...

Špecialista pre vývoj produktov vo finančníctve spracováva návrhy nových a úpravy existujúcich produktov a produktových procesov v súlade s vývojom na trhu a stratégiou banky. Spracováva metodické...

Výskumný pracovník v oblasti bankovníctva vypracováva výskumné štúdie, analýzy a správy z nasledovných oblastí: oblasť finančnej stability, ekonomického modelovania, fiškálnej a menovej politiky, reálnej ekonomiky, trhu práce, makroekonómie.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Bankový analytik pre treasury a riadenie bilancie analyzuje bankovú súvahu, modeluje a riadi likviditu, trhové a úverové rizika Bankovej knihy, portfólio cenných papierov banky a navrhuje riešenia investícií do...

Detektív poisťovne vyšetruje poistné udalosti a vznik poistných zmlúv za účelom odhaľovania a predchádzania poistným podvodom.

Finančný analytik pre úverové portfólio analyzuje a monitoruje úverové portfólio banky, spracováva komentáre o jeho vývoji. Tvorí metodiku na sledovanie, meranie a hodnotenie rizík v zmysle štandardov NBS a...

Leasingový poradca vykonáva obchodnú a konzultačnú činnosť a poskytuje klientom informácie o leasingových produktoch.

Odborný poradca, predajca bankových produktov a služieb zabezpečuje poradenstvo a komplexný predaj produktov a služieb existujúcim a potenciálnym klientom určeného segmentu. Tvorí, dopĺňa a udržiava klientsku dokumentáciu. Plní...

Odborný pracovník pre podporu obchodu v poisťovníctve vypracováva podklady pre spracovanie výplat provízií, vyhodnocuje predajné výsledky jednotlivých distribučných sietí: plnenie predajného plánu,...

Odborný pracovník pre schvaľovanie, verifikovanie úverov vypracováva stanoviská a schvaľuje obchodné prípady do výšky pridelenej kompetencie.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Administratívny pracovník v oblasti kapitálového trhu vykonáva prevádzkovo-administratívne práce v jednotlivých odborných agendách kapitálového trhu. Vyhotovuje pravidelné reporty, vedie...

Odborný pracovník pokladničnej služby v bankovníctve vykonáva hotovostné pokladničné operácie, dotácie a odvody pokladníc v rámci stanoveného pokladničného limitu, zber a spracovanie hotovostí pre...

Odborný pracovník pre predaj poistných produktov a služieb zodpovedá za prvý kontakt s klientmi, komunikuje s klientmi, uzatvára poistné zmluvy, ponúka produkty, poskytuje im informácie a rady o poistných produktoch a službách, operatívne rieši ich problémy. Vedie evidenciu svojich...

Poradca klientov, predajca bankových produktov pri priehradkách zabezpečuje predaj určených produktov a služieb z portfólia banky a poradenstvo pre klientov. Tvorí, dopĺňa a udržiava klientsku dokumentáciu. Cielene vyhľadáva nových...

Úplné stredné odborné vzdelanie

Administratívny pracovník v bankovníctve vykonáva prevádzkovo-administratívne práce v jednotlivých odborných útvaroch banky. Spracováva informácie v informačnom systéme, aktualizuje databázy.

Administratívny pracovník v poisťovníctve (okrem dôchodkového poistenia) plní administratívne úlohy podľa požiadaviek nadriadených, administratívne spracováva odborné materiály vypracované...

Odborný pracovník pre správu poistných zmlúv vykonáva nahrávanie (typovanie) a verifikáciu poistných zmlúv a údajov o klientoch do informačného systému a ich taxovanie. Kontroluje správnosť a...

Pracovník podpory predaja, servisný pracovník vo finančníctve vykonáva podporné činnosti pre poradcov a predajcov pri príprave zmluvnej a ostatnej dokumentácie, podkladov pre Work out, archivácii dokladov, v oblasti...

Pracovník pri priehradke v poisťovníctve zodpovedá za prvý kontakt s klientmi a poisťovanie klientov pri priehradke. Komunikuje s klientmi, uzatvára poistné zmluvy, ponúka produkty, poskytuje im informácie a rady o poistných...

Pracovník v záložni, veriteľ zabezpečuje požičiavanie peňazí klientom za predmety uložené do zástavy alebo za majetok a iné cennosti.

Realitný maklér je samostatný sprostredkovateľ obchodovania s nehnuteľnosťami. Sprostredkováva kúpu, predaj alebo prenájom nehnuteľností klientom.

Stredné odborné vzdelanie

Finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie, t.j. predkladá ponuky na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzatvára také zmluvy, poskytuje odbornú pomoc, informácie a odporúčania klientovi na účely...

Bankovníctvo

Oblasť bankovníctva patrí do pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, daní, colníctva, cien, finančnej kontroly a vnútorného auditu. Patrí sem tiež devízová agenda, poisťovníctvo a kapitálový trh.

V Slovenskej republike funguje dvojstupňový bankový systém, kde rozhodujúce postavenie má centrálna banka (Národná banka Slovenska). Táto má na starosti napr. menovú politiku, dohľad nad finančným trhom, vytváranie vhodného regulačného rámca a prostredia pre sieť komerčných bánk a ďalšie významné úlohy. Komerčné banky sú inštitúcie (právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky založené ako akciové spoločnosti), ktoré sa zameriavajú na „zhromažďovanie voľných finančných prostriedkov (prijímanie vkladov a pod.), poskytovanie úverov a ďalších bankových operácií, obchodov a transakcií. Každá banka musí mať na výkon činností udelené tzv. bankové povolenie, a to Národnou bankou Slovenska. Slovensko sa v Európe zaraďuje medzi krajiny s významným vplyvom zahraničného bankového kapitálu, pričom najväčší podiel na trhu majú rakúske a talianske bankové skupiny. Bez zahraničnej majetkovej účasti boli ku koncu roka 2012 len dve banky.

Národná banka Slovenska je od 1. 1. 2009 súčasťou Eurosystému a v spolupráci s Európskou centrálnou bankou a ďalšími centrálnymi bankami prispieva k zabezpečeniu menovej politiky, devízových operácií a devízových rezerv, platobného styku, zberu a zostavovania štatistík, finančnej stability v eurozóne a pod. V rámci integrácie dohľadu nad finančným trhom (v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia) prešla pôsobnosť bývalého Úradu pre finančný trh (od 1. 1. 2006) na Národnú banku Slovenska.

Základnou charakteristikou bankového sektora na Slovensku je orientácia na tradičné bankovníctvo, ktoré primárne využíva vklady z domáceho prostredia a následne ich používa na úverovanie retailových a firemných klientov. Banky na Slovensku v minulosti nevyužívali „inovatívne“ finančné nástroje, ktoré sa v čase krízy ukázali ako problematické. Práve orientácia na tradičné bankovníctvo spolu so stabilnou kapitálovou pozíciou bánk boli dôvodom toho, že sektor nebol v roku 2008 vystavený priamym dopadom finančnej krízy. Komerčné banky môžu byť univerzálne (vykonávajú všetky základné bankové operácie) alebo špecializované (zamerané iba na niektoré operácie a služby). Väčšina slovenských obchodných bánk je zameraná univerzálne, aj keď takmer každá z nich má aj svoju špecializáciu. Klientmi obchodných bánk sú najmä podnikateľské subjekty, obyvatelia, vláda a komunálne orgány.

V súčasnosti zaznamenáva rozmach elektronické bankovníctvo, kde banky poskytujú produkty a služby malých hodnôt drobnej klientele elektronickou cestou.

K 31. decembru 2012 pôsobilo v Slovenskej republike 29 komerčných bánk s evidenčným počtom pracovníkov – 17 769. 99% slovenského bankového sektora (komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk) zastupuje Slovenská banková asociácia.

Slovenský bankový sektor v skratke (k 31. decembru 2012)

 • 29 bánk a pobočiek zahraničných bánk; 14 bánk z toho 12 bánk so zahraničnou majetkovou účasťou a 14 pobočiek zahraničných bánk

 • Základné imanie bankového sektora spolu: 2 749,7 mil. EUR

 • Evidenčný počet pracovníkov bankového sektora: 19 662

Finančný trh a finančné služby

Finančný trh predstavuje miesto, kde sa stretáva ponuka voľných finančných prostriedkov rôznych ekonomických subjektov (verejný sektor, podnikatelia, obyvatelia, medzinárodné a nadnárodné inštitúcie a pod.) a dopyt po týchto prostriedkoch od rôznych ekonomických subjektov, ktoré ich plánujú využiť ako investície.

Finančný trh je považovaný za srdce finančného systému a plní viacero funkcií napr.: depozitná, akumulačná a alokačná funkcia, funkcia zabezpečenia bohatstva, funkcia ochrany proti riziku a likvidity, úverová a platobná funkcia, prerozdeľovacia funkcia, politická funkcia a mnohé ďalšie. Rozdeľuje sa na: peňažný trh, kapitálový trh, devízový trh, trh drahých kovov a poistný trh.

Na finančnom trhu pôsobia viaceré finančné inštitúcie, ktoré nepriamym investovaním (ako sprostredkovatelia) využívajú viaceré finančné nástroje. Ide najmä o depozitné inštitúcie (komerčné banky, sporiteľne, úverové družstvá, rôzne sporiteľné a úverové združenia, fondy peňažného trhu), zmluvné inštitúcie (penzijné fondy a poisťovne), investičné inštitúcie (investičné spoločnosti, investičné trusty) a ostatných finančných sprostredkovateľov (finančné spoločnosti a vládne úverové agentúry).

Poisťovníctvo

Základnou úlohou poistenia je nahrádzať škody a kryť zvýšené potreby, a tým sa sprostredkovane zúčastňovať na odstraňovaní škôd, ktoré spôsobili náhodné udalosti. Poistenie je právnym vzťahom, pri ktorom poisťovňa preberá na seba záväzok, že poistenému poskytne poistné plnenie za udalosť, ktorá vznikla v zmysle dohodnutých poistných podmienok. Poistenie predstavuje prostriedok na zníženie neistoty a umožňuje prenos rizika.

V podmienkach trhovej ekonomiky plní poisťovníctvo funkciu stabilizátora ekonomickej úrovne podnikateľských subjektov, rovnako ako životnej úrovne obyvateľstva v prípade neočakávanej (náhodnej) udalosti. Nie je len zabezpečením majetku proti rizikám straty a znehodnotenia či ochranou zdravia a života pred neočakávanými udalosťami. Je to nástroj na efektívne zhodnocovanie finančných prostriedkov, pri súčasnej ochrane ľudí (poistenie osôb v rámci napr. zdravotného pripoistenia, životného poistenia a pod.), hnuteľného či nehnuteľného majetku (v rámci neživotného poistenia) pred všetkými možnými rizikami.

V roku 1993 sa z Česko-Slovenskej asociácie poisťovní oddelila Slovenská asociácia poisťovní, ktorá pôsobí na trhu do dnešných čias. Je to záujmové združenie komerčných poisťovní (17), ktorého cieľom je reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, iným právnym subjektom, verejnosti a zahraničiu. Asociácia sa zameriava hlavne na oblasť ekonomiky poistenia, vzdelávania a propagácie poisťovacieho sektora ako celku.

Reality

Obchodovanie s nehnuteľnosťami na realitnom trhu vykonávajú realitné kancelárie. Obchodovaním sa rozumie kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností. Sprostredkovateľmi realizácie obchodov s nehnuteľnosťami sú jednotliví makléri, ktorí zastupujú záujmy klientov oboch strán a za svoju činnosť dostávajú provízie, na ktoré majú nárok až úspešným ukončením obchodu. V prípade predaja/kúpy nehnuteľnosti ide o povolenie vkladu vlastníckeho práva kupujúceho do katastra a jeho zápisu na list vlastníctva (vrátane vyplatenia plnej kúpnej ceny), v prípade prenájmu ide o podpis nájomnej zmluvy a odovzdanie bytu nájomníkovi.

S týmito aktivitami úzko súvisí sprostredkovanie znaleckých posudkov, hypotekárnych a spotrebných úverov, poistenie nehnuteľností, geometrické plány a ďalšia poradenská činnosť. Preto by maklérske služby mali vykonávať iba osoby, ktoré spĺňajú určité požiadavky a normy.

Tieto si v predpisoch a podmienkach pre členstvo určila Asociácia realitných maklérov, ktorá bola registrovaná v januári 2005 Ministerstvom vnútra SR a jej prioritnou úlohou je zabezpečiť korektnú a profesionálnu činnosť kvalifikovaných realitných maklérov pôsobiacich na Slovensku a prispôsobiť ich prácu v oblasti realít podmienkam Európskej únie. Pri svojej činnosti úzko spolupracuje a vytvára odborné partnerstvá so znaleckými, notárskymi, právnymi komorami, s katastrálnymi úradmi, bankami a ostatnými subjektmi, ktoré pôsobia aj v realitnej oblasti.

Na Slovensku platí európska norma STN EN 15733, ktorá špecifikuje požiadavky na služby realitných maklérov (týka sa to služieb medzi spoločnosťami a služieb poskytovaných spoločnosťou klientovi), vrátane úpravy ustanovení o kvalifikácii a spôsobilosti realitných maklérov. Jej dodržiavanie však nie je pre maklérov povinné.

Zdroje:

Pohľad do histórie peňazí a bankovníctva

 • Prvými „peniazmi“ boli veci, ktoré mali vysokú hodnotu, ako napr. dobytok, soľ, kožušiny alebo plátno. Významnú úlohu si postupne získali kovy, ktorých prednosťou bola najmä trvácnosť, tvárnosť a deliteľnosť. Najvýznamnejšie postavenie mali zlato a striebro – ich výskyt je totiž vzácny a aj v malom množstve predstavujú veľkú hodnotu.

 • Bankovníctvo má pomerne dlhú históriu. Už dávno v minulosti sa bohatí ľudia báli o svoje úspory a hľadali pre ne bezpečný úkryt. Peniaze, ktoré nepotrebovali na okamžitú spotrebu, začali odnášať na bezpečné miesta – do chrámov. Už v 18. storočí pred n. l. začali babylonskí kňazi poskytovať obchodníkom pôžičky z majetku, ktorý bol zverený do úschovy chrámov. Veľký rozmach bankovníctva nastal v období starovekého Ríma a z tohto obdobia pochádza aj slovo banka, ktoré má pôvod v latinskom výraze „il banco“ (znamená to lavica alebo stôl, na ktorých sa odohrávali finančné transakcie).

 • Prvenstvo v používaní papierových peňazí patrí Číne, kde sa peniaze objavili už na začiatku 7. storočia. Čínsky cisár sa k vydávaniu papierových peňazí uchýlil z jednoduchého dôvodu – na tlačenie dovtedy používaných kovových mincí sa už vyčerpali zásoby medenej rudy. Vlastníkom papierových peňazí čínsky cisár garantoval, že je ich možné kedykoľvek zameniť za kovové mince. V Európe sa bankovky objavili v roku 1661.

 • Výrazný úspech židovských bankárov spadá do obdobia stredovekej Európy. Kresťanské náboženstvo totiž zakazovalo požičiavať peniaze na úrok.

 • Prvou centrálnou emisnou bankou v dnešnom zmysle slova bola anglická banka – Bank of England, ktorá vznikla už v roku 1694, no všetky funkcie centrálnej emisnej banky začala plniť až v polovici 19. storočia.

História bankovníctva na území dnešného Slovenska

 • Prvou bankou v Rakúsko-Uhorsku (kam patrilo aj územie dnešného Slovenska) bola Banco del Giro vo Viedni, založená v roku 1703 na základe cisárskeho patentu.

 • Na rozkaz Márie Terézie vznikol v roku 1772 v Bratislave prvý peňažný ústav v Uhorsku – Uhorská kráľovská úverová hlavná pokladnica. Počas napoleonských vojen však tento ústav v dôsledku devalvácie (znehodnotenie meny) zanikol. Po zániku Uhorskej kráľovskej úverovej hlavnej pokladnice sa na Slovensku rozšírila sieť filiálok viedenskej Prvej rakúskej sporiteľne. Prvá filiálka bola založená v roku 1824 v Bratislave a neskôr nasledovali filiálky v Trnave, vo Zvolene a v Nových Zámkoch.

 • Bratislava bola prvým mestom na Slovensku, ktoré prišlo s iniciatívou založiť samostatný peňažný ústav. Bola to Bratislavská sporiteľňa, založená v roku 1842 s pôvodným názvom „Pressburger Sparkasse“. V roku 1920 sa ústav zmenil na „Bratislavskú prvú sporivú banku, účastinnú spoločnosť“, ktorá existovala do roku 1945.

 • Generácia štúrovcov podnietila vznik špecifickej odnože peňažníctva, ktorá dostala pomenovanie „ľudové peňažníctvo“. Išlo o úverové spolky, ktoré formou členských podielov svojpomocne sústreďovali peňažný kapitál a využívali ho najmä na poskytovanie pôžičiek členstvu. Prvý spolok sa volal Gazdovský spolok a bol založený v roku 1844 v Sobotišti. Gazdovský spolok bol prvým peňažným spolkom družstevného typu v Európe.

Euro

 • Euro je mena členských štátov eurozóny. Kým celá Európska únia predstavuje jednotný trh, euro je zavedené len v časti Európskej únie (len v eurozóne).

 • Názov meny "euro" vybrali vrcholní predstavitelia členských štátov na summite v Madride v decembri 1995.

 • Stvárnenie znaku eura bolo inšpirované gréckym písmenom epsilon (ako odkaz na kolísku európskej civilizácie) a vyjadruje prvé písmeno slova Európa.

 • Euro bolo možné použiť v bezhotovostnom styku od 1. januára 1999. V tom čase prijalo euro 11 členských štátov EÚ: Belgicko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Taliansko a Fínsko.

 • Stabilitu tejto meny kontroluje Európska centrálna banka so sídlom v nemeckom Frankfurte nad Mohanom.

 • Od 1. januára 2009 je euro platidlom aj v Slovenskej republike.

 • V súčasnosti do eurozóny patrí týchto 17 krajín: Belgicko, Španielsko, Taliansko, Rakúsko, Francúzsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Írsko, Grécko, Holandsko, Fínsko, Slovensko, Slovinsko, Cyprus, Malta, Estónsko. Euro ako menu ale používa (a aj razí vlastné mince): Monako, San Marino a Vatikán. Kosovo, Andora a Čierna Hora sa jednostranne rozhodli používať euro ako vlastnú menu.

Poisťovníctvo

 • Poisťovníctvo začínalo ako obyčajné poistenie námornej prepravy.

 • Vo väčšine krajín musia poisťovne v súčasnom období čeliť rastúcemu množstvu pokusov o podvody, ktoré sú čím ďalej, tým viac rafinovanejšie a organizovanejšie. Na Slovensku v prvom polroku 2012 napr. Allianz – Slovenská poisťovňa prešetrovala (v rámci neživotného poistenia) 918 podozrivých škodových udalostí, čo predstavuje medziročný nárast o 63 %. V snahe zabrániť týmto podvodom a odhaliť ich, zavádzajú poisťovne analytické technológie, ktoré výrazne pomáhajú v tejto činnosti a potenciál má aj využitie sociálnych médií.

Reality

 • Zo štatistík vyplýva, že kupujúci hľadajú vhodnú nehnuteľnosť priemerne 4 až 6 mesiacov. Na druhej strane, ak predávajúci spolu s maklérom (resp. bez neho) správne určí cenu, byt by mohol predať do 12 týždňov, dom do 6 mesiacov a pozemok za 9 až 12 mesiacov.

 • Jarné mesiace tradične oživia realitný trh s nehnuteľnosťami, čiže je vhodné premyslieť si predaj alebo kúpu až na toto obdobie. Tento trh je však vo všeobecnosti považovaný za nepredvídateľný a nálada na ňom sa môže veľmi rýchle zmeniť.

 • Súčasné ceny bytov, domov a pozemkov na Slovensku sú lacnejšie o viac ako 20 % (v porovnaní s rokom 2008, kedy boli najdrahšie).

 • Pri každej realite sú dôležité tieto parametre: lokalita, cena, cieľová skupina, podmienky predaja, stav nehnuteľnosti a samozrejme správne načasovanie.

Zdroje:

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie