TREXIMA Bratislava je špecializovaná výskumno-štatistická a poradensko-konzultačná spoločnosť, ktorá už od roku 1992 vyvíja a uplatňuje v SR ako aj v jej jednotlivých regiónoch nové, efektívne metódy v oblasti moderných a úspešných štatistických zisťovaní miezd, zamestnanosti, riadenia ľudských zdrojov a komplexnej produktivity. Systematicky vyvíja a aplikuje nové prístupy, sleduje osvedčené zahraničné skúsenosti z výskumu monitorovania a prognózovania potrieb trhu práce, vývoja zamestnanosti, zárobkov a nákladov práce. Na základe komplexného poznania jednotlivých aspektov trhu práce implementuje jedinečné know-how v oblasti informačných systémov zamerané na uspokojenie informačných potrieb svojich klientov a pre systematické zvyšovanie ich úspešnosti v zabezpečovaní vlastných úloh. Cieľom spoločnosti je poskytovať svojim odberateľským organizáciám a všetkým partnerom komplexné a kvalitné služby na mieru a na vysokej profesionálnej úrovni.

TREXIMA Bratislava je od roku 2002 držiteľom Certifikátu systému manažmentu kvality od renomovanej spoločnosti Lloyd´s Register Quality Assurance podľa noriem ISO 9001:2015 a STN EN ISO 9001:2016. Dôsledná a správna aplikácia náročných požiadaviek týchto noriem nám poskytuje dostatočnú oporu pre dlhodobý vývoj, inovácie a neustále skvalitňovanie dosahovaných výsledkov a súčasne zaručuje dodržiavanie zásad kódexu Európskeho štatistického úradu.

Viac na www.trexima.sk